Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1300/16.9.1993 Κοινοποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/19.7.93 τ.Α΄) και του άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.93 τ.Α΄), που αναφέρονται σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας.

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1300/16.9.1993
Κοινοποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/19.7.93 τ.Α΄) και του άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.93 τ.Α΄), που αναφέρονται σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας.


ΠΟΛ.1300/16.9.1993 Κοινοποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/19.7.93 τ.Α΄) και του άρθρου 25 του Ν. 2

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1300/16.9.93 Κοινοποίηση του άρθρου 6 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118/19.7.93 τ.Α΄) και του άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.93 τ.Α΄), που αναφέρονται σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις των παραγρ. 19 και 21 του άρθρου 6 του Ν.2160/1993 και των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, επισημαίνοντάς σας τα εξής:

Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από της δημοσιεύσεώς τους ήτοι από 19.7.93 και 24.8.93 αντίστοιχα.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν.719/1977 όπως ισχύει, με σκοπό αφενός την προσαρμογή των οικονομικών προϋποθέσεων για την εξαγορά Δημοσίου Κτήματος από αυθαίρετο κάτοχο, στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και αφετέρου τη διευκόλυνση των αρμοδίων Υπηρεσιών στην ανεύρεση στοιχείων (εισόδημα κ.λπ.) για την ταχύτερη περαίωση των υποθέσεων εξαγοράς.
Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παραπάνω άρθρου 25 παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους ανταλλαξίμων κτημάτων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξαγορά αυτών αλλά έχουν χάσει το δικαίωμα εξαγοράς λόγω παρέλευσης των σχετικών προθεσμιών, να υποβάλλουν μέσα σε εξάμηνη ανατρεπτική προθεσμία νέα αίτηση εξαγοράς.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του κοινοποιούμενου άρθρου 6 του Ν. 2160/1993 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2-9 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων". Με την αντικατάσταση αυτή, αφενός αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάκλησης συντελεσμένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο σύνολό του και αίρονται οι ανισότητες στην αντιμετώπιση των πρώην ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων, οι οποίες οφείλονται στην εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών (Α.Ν. 1731/1939 επιστροφή αποζημίωσης τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένης 0 Ν.Δ. 797/71 επιστροφή αποζημίωσης χωρίς τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και αφετέρου, ρυθμίζεται νομοθετικά για πρώτη φορά το ζήτημα της χρήσης των ακινήτων μετά την εκπλήρωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 21 του παραπάνω άρθρου 6 αντικαθίστανται η παράγραφος 7 του άρθρου 60 του από 11-12 Νοεμβρίου 1929 (ΦΕΚ 399Α) Π.Δ./τος όπως ισχύει και ανατίθεται στον υπουργό Οικονομικών η αρμοδιότητα της έκδοσης απόφασης για τη χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
Συμπληρωματικά και ειδικά για τα θέματα που απαιτούν ορισμένες διευκρινήσεις, σας παρέχουμε οδηγίες για την ενιαία και σωστή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων κατά αντικείμενο.


Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 αλλάζει η επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968 που λειτουργούσε μέχρι σήμερα και ήταν αρμόδια να κρίνει τις υποβληθείσες αιτήσεις εξαγοράς αυθαιρέτων κατόχων ακινήτων του Δημοσίου και μόνο ως προς τα όργανα που την αποτελούν και τον τόπο συνεδριάσεως αυτής. Κατά τα λοιπά η επιτροπή αυτή λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όπως σας είναι γνωστό, για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου από τους αυθαιρέτους κατόχους αυτών θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.719/1977. Μαζί με τις άλλες προϋποθέσεις θα έπρεπε ο αυθαίρετος κάτοχος κατά την 1.2.1977 (ισχύς του Ν.719/1977) να μην είχε ακίνητη περιουσία αξίας ανωτέρας των 2.000.000 δρχ. κατά τα τρία προ του αυτού ως άνω χρόνου έτη. Δηλαδή των ετών 1974, 1975 και 1976. Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού, αφενός αυξάνονται τα χρηματικά αυτά ποσά και από 2.000.000 δρχ. γίνεται 10.000.000 δρχ. για την ακίνητη περιουσία και το μέσο ετήσιο εισόδημα από 300.000 δρχ. γίνεται 1.500.000 δρχ., αφετέρου οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή.

Παράδειγμα: Αν η εξέταση της αίτησης εξαγοράς ακινήτου του Δημοσίου από τον αυθαίρετο κάτοχο αυτού εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή την 5.9.1993 θα πρέπει κατά την ημέρα αυτή, που εξετάζεται η αίτηση, ο αυθαίρετος κάτοχος να μην έχει ακίνητη περιουσία ανωτέρω των 10.000.000 δρχ., ή μέσο ετήσιο εισόδημα τα τρία προηγούμενα έτη, δηλαδή των ετών 1990, 1991 και 1992 μεγαλύτερο των 4.500.000 δρχ.
Σημειώνουμε ότι οι λοιπές προϋποθέσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν.719/1977 δεν αλλάζουν και θα πρέπει να συντρέχουν κατά την εξέταση των αιτήσεων εξαγοράς.
Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου αυτού, το οποίο δε χρήζει ιδιαίτερης ερμηνείας, αυξάνονται τα ποσοστά του τιμήματος κατά 1/10 για όλες τις περιπτώσεις που θα πρέπει να καταβάλει ο αγοραστής (αυθαίρετος κάτοχος του Δημοσίου κτήματος), όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν. 719/1977.
Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου αυτού δε χρήζει ερμηνείας.


Β. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ

Με την παράγραφο 21 του άρθρου 6 του Ν.2160/1993 επιτρέπεται η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού για την κατασκευή των αναφερομένων στο β εδάφιο της παραγράφου αυτής έργων, στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο εδάφιο αυτό.
Η επιτρεπόμενη με τις διατάξεις αυτές παραχώρηση γίνεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν προτάσεως του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων στην οποία μετέχει ειδικά για την περίπτωση αυτή και αντιπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Συνεπώς, παύει πλέον να ισχύει η αντίστοιχη αρμοδιότητα, που ασκείτο από τους Νομάρχες, βάσει των διατάξεων περί αποκεντρώσεως και οι τυχόν υποθέσεις, που εκκρεμούν θα πρέπει με όλα τα σχετικά στοιχεία και με εισήγηση του οικείου Νομάρχη να διαβιβασθούν στο Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, για τα περαιτέρω.


Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Όπως είναι γνωστό, ορισμένοι από τους κατόχους ανταλλαξίμων κτημάτων είτε από άγνοια νόμου είτε από οικονομική δυσχέρεια κ.λπ. δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήσεις εξαγοράς των κτημάτων αυτών ή δεν τακτοποιήθηκαν ταμειακά προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό παραχωρητήριο, με αποτέλεσμα να θεωρούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων, έκπτωτοι των αγοραστικών δικαιωμάτων τους.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 δίνεται η δυνατότητα στους απωλέσαντες τα δικαιώματα εξαγοράς των κατεχομένων απ' αυτούς ανταλλαξίμων κτημάτων, να υποβάλουν νέες αιτήσεις εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού.


Δ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 797/71, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 19 του άρθρου 6 του Ν.2160/1993, αφενός ορίζονται οι προϋποθέσεις για την ανάκληση συντελεσμένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, που κηρύχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 και αφετέρου, αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά το ζήτημα της διάθεσης του ακινήτου, σε περίπτωση που ο πρώην ιδιοκτήτης που δεν επιθυμεί να το επανακτήσει και σε περίπτωση που μετά την εκπλήρωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης το ακίνητο έπαψε για οιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 12 όπως ισχύει, ορίζεται νέα διαδικασία για την ανάκληση των συντελεσμένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και συνεπώς, παύει να ισχύει η οριζόμενη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 139/1971 διαδικασία.
Σύμφωνα με την παραπάνω νέα διαδικασία, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης είναι η επιστροφή της αποζημίωσης που εισπράχθηκε, τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένης.
Η έκδοση της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης γίνεται από την αναφερόμενη στο β εδάφιο της παραγράφου 4 αρχή.
Συγκεκριμένα, εάν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί με απόφαση του Νομάρχη και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 12 όπως ισχύει, εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη με την οποία καθορίζεται η αποζημίωση που θα επιστραφεί στο βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης για να ανακληθεί αυτή.
Για την έκδοση της απόφασης αυτής (καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης) εξετάζεται εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση έχει εισπράξει ή όχι, μερικά ή ολικά, την αποζημίωση η οποία είχε παρακατατεθεί για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ή για την οποία είχε εκδοθεί επ' ονόματί του χρηματικό ένταλμα πληρωμής και ένα διαπιστωθεί ότι αυτή έχει εισπραχθεί, με την περί καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημιώσεως απόφαση ενεργείται τιμαριθμική αναπροσαρμογή της αποζημίωσης που εισπράχθηκε, άλλως ως επιστρεπτέο ποσό καθορίζεται, με την ίδια απόφαση, το ποσό της αποζημίωσης που είχε παρακατατεθεί ή το ποσό της αποζημίωσης του οποίου είχε ενταλθεί η πληρωμή, δηλαδή χωρίς αναπροσαρμογή.
Η παραπάνω αναπροσαρμογή ενεργείται με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή που καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και συγκεκριμένα με βάση το δείκτη που ίσχυε κατά το χρόνο είσπραξης της αποζημίωσης και το δείκτη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης.
Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε 3 παραδείγματα καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης και επισυνάπτουμε 3 υποδείγματα σχετικών αποφάσεων, καθώς και πίνακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος με το δείκτη τιμών καταναλωτή από 1.2.71 μέχρι σήμερα, γνωρίζοντάς σας ότι στο εξής θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του δείκτη αυτού από την ΕΣΥΕ στο τηλέφωνο 3248512.

1ο Παράδειγμα: Έστω ότι για ακίνητο εμβαδού 100 μ2 με επικείμενα 5 ελαιόδενδρα και κτίσμα 50 μ3, το οποίο απαλλοτριώθηκε το έτος 1972 με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ο δικαιούχος της αποζημίωσης εισέπραξε τον Ιανουάριο του 1974.
α) για το έδαφος 100 μ2 χ 50 = 5.000 δρχ.
β) για τα ελαιόδενδρα 5 χ 5.000 δρχ. = 25.000 δρχ.
και γ) για το κτίσμα 150.000 δρχ.
Σύνολο 180.000 δρχ.
και ότι η απόφαση καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης εκδίδεται στις 5.8.93, η δε ανάκληση της απαλλοτρίωσης αφορά ολόκληρο το ακίνητο και τα επικείμενά του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο 1974 (ημερομηνία είσπραξης της αποζημίωσης) ήταν 9,5.
Ο ίδιος δείκτης στις 5.8.93 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης) είναι 214, 2 (δείκτης Ιουλίου 1993).
Συνεπώς, το ποσό που πρέπει να επιστραφεί για να ανακληθεί η απαλλοτρίωση ανέρχεται σε 4.058.526 δρχ.
Ήτοι 180.000 Χ 214,2 / 9,5 = 4.058.526 δρχ. (Υπόδειγμα απόφασης Α)

2ο Παράδειγμα: Με τα ίδια δεδομένα, έστω ότι η ανάκληση της απαλλοτρίωσης αφορά τμήμα του ακινήτου εμβαδού 80 μ2 με επικείμενα 3 ελαιόδενδρα και το κτίσμα.
Άρα για το ακίνητο που πρόκειται να ανακληθεί η απαλλοτρίωση έχουν εισπραχθεί:
α) για το έδαφος 80 μ2 χ 50 = 4.000 δρχ.
β) για τα ελαιόδενδρα 3 χ 5.000 δρχ. = 15.000 δρχ.
και γ) για το κτίσμα = 150.000 δρχ.
Σύνολο 169.000 δρχ.
Συνεπώς, το ποσό που πρέπει να επιστραφεί για να ανακληθεί η απαλλοτρίωση στην περίπτωση αυτή ανέρχεται σε 3.810.505 δρχ.
ήτοι 169.000 χ 214,2 / 9,5 = 3.810.505 δρχ. (Υπόδειγμα απόφασης Β)

3ο Παράδειγμα: Με τα ίδια επίσης δεδομένα, εάν η ανάκληση αφορά ολόκληρο ή μέρος του ακινήτου πλην όμως έχει εισπραχθεί μέρος της παρακατετεθείσης αποζημίωσης και το υπόλοιπο εξακολουθεί να βρίσκεται παρακατατεθειμένο.
Στην περίπτωση αυτή, η επιστρεπτέα αποζημίωση καθορίζεται χωριστά για μεν το ποσό που εισπράχθηκε, όπως στα παραδείγματα 1 και 2, δια δε το ποσό που δεν έχει εισπραχθεί, χωρίς αναπροσαρμογή (Υπόδειγμα απόφασης Γ).
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α/19.7.93)


Aρθρο 6
Παράγραφος 19

Οι παράγραφοι 2 έως 9 του άρθρου 12 του ν.δ. 797/1971 αντικαθίστανται ως εξής:
"2. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ:
α) του Δημοσίου,
β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
γ) επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
δ) οργανισμών κοινής ωφέλειας, δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης.

Το απαλλοτριωμένο ακίνητο δύναται να διατεθεί ελευθέρως, εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί με την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης.
Εάν το απαλλοτριούμενο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και μεταγενεστέρως μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής. Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο δύναται να διατεθεί ελευθέρως.

3. Συντελεσμένη απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση από αίτηση του καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη, η οποία υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση πενταετίας από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης εφόσον μέσα στην πενταετή αυτή προθεσμία το απαλλοτριωμένο δε χρησιμοποιήθηκε για την εκπλήρωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης ή δεν έχει εκτελεσθεί προς τούτο μέρος των απαιτούμενων εργασιών το οποίο υπερβαίνει, κατ' αξία, το ένα τρίτο.
Η απαλλοτρίωση δύναται να ανακληθεί και πριν παρέλθει πενταετία, εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι η πραγματοποίηση του σκοπού κατέστη ανέφικτη και ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι επιθυμεί την ανάκληση. Εάν ο ιδιοκτήτης αυτός δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, δε δύναται μεταγενεστέρως να ασκήσει το δικαίωμα για ανάκληση εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο δε χρησιμοποιηθεί μέσα στην πενταετή προθεσμία.
Η ανάκληση δύναται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον συναινούν ο υπέρ ου και ο καθ' ου η απαλλοτρίωση.

4. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ολική ή μερική ανάκληση της απαλλοτρίωσης γίνεται, με απόφαση της αρχής η οποία την έχει κηρύξει και με τη διαδικασία, που ορίζεται από το άρθρο 1, ύστερα από επιστροφή στο βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης της αποζημίωσης που καταβλήθηκε.
Ο καθορισμός της επιστρεπτέας αποζημίωσης γίνεται: α) με απόφαση του υπουργού των Οικονομικών, εάν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί από το υπουργικό Συμβούλιο ή για την κήρυξή της έχει συμπράξει ο υπουργός Οικονομικών και β) με απόφαση της αρχής που κήρυξε την απαλλοτρίωση κάθε άλλη περίπτωση.
Η αναπροσαρμογή της επιστρεπτέας αποζημίωσης με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή, που καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και εξευρίσκεται διά πολλαπλασιασμού της αποζημίωσης που εισπράχθηκε από τον καθ' ου η απαλλοτρίωση επί το λόγο (Τ2/Τ1) του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου της έκδοσης της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης (2) και του χρόνου εισπράξεως της αποζημίωσης από το δικαιούχο (Τ1).
Εάν ο καθ' ου απαλλοτρίωση δεν έχει εισπράξει την αποζημίωση που έχει παρακατατεθεί, ως επιστρεπτέο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό καθορίζεται μόνο το ποσό της αποζημίωσης που έχει παρακατατεθεί, χωρίς αναπροσαρμογή.
Επίσης, εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση δεν έχει εισπράξει την αποζημίωση για την οποία έχει εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7, ως επιστρεπτέο ποσό καθορίζεται μόνο το ποσό της αποζημίωσης του οποίου έχει ενταλθεί η πληρωμή χωρίς αναπροσαρμογή.

5. Η αποζημίωση επιστρέφεται εφάπαξ μέσα σε έξι μήνες από την επίδοση στον καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης. Εάν η συνολική κατά ακίνητο επιστρεπτέα αποζημίωση υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, δύναται, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την επίδοση στον υπόχρεο της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης.
Εάν παρέλθουν άπρακτες οι κατά τα προηγούμενα εδάφια προθεσμίες, η αρμόδια για τον καθορισμό της επιστρεπτέας αποζημίωσης Αρχή δύναται να εκδώσει, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, νέα απόφαση με νέα αναπροσαρμογή ή να κηρύξει, με απόφασή της, ματαιωθείσα, την ανάκληση της απαλλοτρίωσης. Με την απόφαση που κηρύσσεται η ματαίωση διατάσσεται και η απόδοση στον υπόχρεο των ποσών, που τυχόν έχει επιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

6. Η απόφαση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται, με επιμέλεια κάθε ενδιαφερόμενου, στα βιβλία μεταγραφών. Χωρίς μεταγραφή της απόφασης αυτής δεν ανακτάται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα από τον καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη, ούτε αποσβέννυται το εμπράγματο δικαίωμα που τυχόν έχει συσταθεί με την απαλλοτρίωση επί του ακινήτου.
Για τη μεταγραφή της απόφασης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται καταβολή οποιωνδήποτε τελών, φόρων ή δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.

Παράγραφος 21
Η παράγραφος 7 του άρθρου 60 του π.δ. της 11/12 Νοεμβρίου 1929 (ΦΕΚ 399 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του ν.1539/1938 (ΦΕΚ 488 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Δι' αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών, εκδιδόμενης κατόπιν προτάσεως του υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμην της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, εις η μετέχει ειδικώς διά την περίπτωσιν ταύτην και αντιπρόσωπος του προτείνοντος υπουργείου, εις τους έχοντας ή προτιθέμενους να ιδρύσουν επί ιδιωτικών χώρων εμπορικάς επιχειρήσεις χύδην φορτίου εργοστάσια ή άλλας βιομηχανικάς επιχειρήσεις ή εις τους εκμεταλλευόμενους μεταλλεία ή λατομεία, επιτρέπεται η άνευ δημοπρασίας απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού προς κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων, προοριζομένων διά την εξπυηρέτησιν των εμπορικών επιχειρήσεων χύδην φορτίου, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομείων αυτών ή τρίτων που διακινούν όμοιο φορτίον και αντί ετήσιας αποζημιώσεως καθοριζομένης ανά πενταετία κατά την διαδικασίαν του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 του υπό τούτου προβλεπόμενου πρωτοκόλλου γνωμοδοτήσεως συντασσομένου παρά διμελούς επιτροπής εκ δημοσίων υπαλλήλων της αρμοδιότητας ενός εκάστου των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας οριζομένων υπό των οικείων υπουργών.
Η κατασκευή των τοιούτων έργων ενεργείται τηρουμένων των οικείων περί λιμένων διατάξεων, ως και των περί σχεδίων πόλεων και κωμών.
Aδειες κατασκευής και χρήσεως λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί με βάση την ως άνω αντικαθιστάμενη διάταξη, ισχύουν και για όλες τις παραπάνω χρήσεις".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης