Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1298/13.9.1993 Ρύθμιση παλαιών οφειλών από δάνεια που είχαν χορηγηθεί σε κατοίκους σεισμοπλήκτων περιοχών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1298/13.9.1993
Ρύθμιση παλαιών οφειλών από δάνεια που είχαν χορηγηθεί σε κατοίκους σεισμοπλήκτων περιοχών.


ΠΟΛ.1298/13.9.1993 Ρύθμιση παλαιών οφειλών από δάνεια που είχαν χορηγηθεί σε κατοίκους σεισμοπλήκτων περιοχών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1298/13.9.1993 Ρύθμιση παλαιών οφειλών από δάνεια που είχαν χορηγηθεί σε κατοίκους σεισμοπλήκτων περιοχών.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την παράγραφο 40 του άρθρου 22 του Ν. 2166/93 "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 137/24.8.93, τεύχος Α΄ και αναφέρεται στη ρύθμιση των χρεών σεισμοπλήκτων περιοχών, που προέρχονται από δάνεια που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και είχαν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. για είσπραξη μέχρι 31.3.1991.
Όπως είναι γνωστό, με τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2066054/17.8.89 και 2062621/27.7.89 είχαν ρυθμιστεί, σε μηνιαίες δόσεις αντίστοιχα τα χρέη προς το Δημόσιο των οφειλετών των σεισμοπλήκτων περιοχών του νομού Μεσσηνίας και των Νομών Ηλείας, Ζακύνθου, Κορινθίας, Βοιωτίας και των περιοχών Μεγαρίδας της Νομαρχίας Δυτ. Αττικής.

Οι παραπάνω αποφάσεις τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις αποφάσεις Υ. Οικ. αριθμ. 2072221/12.9.89, 2076289/29.9.89 και 2066053/18.8.89 και κυρώθηκαν με το άρθρο 51 του ν. 1882/1990.
Εξάλλου, με την απόφαση του Υ. Οικ, αριθμ. 2018632/8.3.90, που κυρώθηκε με το άρθρο 108 του ν. 1892/1990, είχαν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων και τα χρέη προς το Δημόσιο, που ήταν βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. των σεισμοπλήκτων περιοχών μέχρι 30.3.90.
Οι δόσεις των χρεών που ρυθμίστηκαν ήταν 60 και η πρώτη έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Ιανουαρίου 1990.

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1947/1991 έγινε αναβίωση του δικαιώματος ρύθμισης των χρεών αυτών για όσους οφειλέτες είχαν απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, ή είχαν μεν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν σ' αυτήν εξ αρχής, αλλά δεν υπήχθησαν λόγω μη χρήσης του ευεργετικού αυτού δικαιώματος. Με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου μπορούσε να γίνει αναβίωση του ευεργετήματος της ρύθμισης εφόσον α) κατέθεταν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε 20 ημέρες από τη δημοσίευση του ν. 1947/91 και β) πλήρωναν όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την κατάθεση της αίτησης με προσαύξηση 3% κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης όπως αυτή είχε καθοριστεί από τις διατάξεις της ρύθμισης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 40 του παραπάνω Ν., που κατατέθηκε ως τροπολογία και ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή των Ελλήνων ορίζεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1947/91, με τις οποίες ρυθμίζονται χρέη σεισμοπλήκτων περιοχών προς τις Τράπεζες, που είχαν βεβαιωθεί μέχρι 30.3.1990 επεκτείνονται και για τα χρέη των σεισμοπλήκτων περιοχών που βεβαιώθηκαν μέχρι 31.3.1991. Πρέπει να σημειώσουμε ότι με την τροπολογία αυτή δεν επεκτείνεται το δικαίωμα ρύθμισης για όλα τα είδη των χρεών αλλά μόνο για χρέη που προέρχονται από δάνεια που είχαν χορηγηθεί από τις Τράπεζες λόγω των σεισμών και βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ για είσπραξη μέχρι 31.3.1991.

Για να αποκτήσει κάποιος οφειλέτης το δικαίωμα ρύθμισης των δανείων αυτών, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις ρύθμισης των χρεών των σεισμοπλήκτων, πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη δημοσίευση του παραπάνω Νόμου και να καταβάλλει όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 1993 (επόμενος μήνας από την κατάθεση της αίτησης), χωρίς να επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το καταβαλλόμενο ποσόν από τη ρύθμιση και μετά. Η επιβάρυνσή του θα είναι 3% ανά μήνα μόνο για τις μέχρι σήμερα καθυστερούμενες δόσεις και χωρίς καμία επιβάρυνση για τις δόσεις που θα καταβάλλονται από τη ρύθμιση κα στο εξής:
Παράδειγμα: Οφειλέτης είχε ρυθμίσει τα χρέη του δραχμών 600.000 που βεβαιώθηκαν μέχρι 30.9.90 σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις περί σεισμοπλήκτων σε 60 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και μέχρι το μήνα Αύγουστο 1993 έχει καταβάλλει κανονικά τις δόσεις του, ήτοι το μήνα Αύγουστο καταβάλλει την 44η μηνιαία δόση (12 δόσεις το 1990 + 12 δόσεις το 1991 + 12 δόσεις το 1992 συν 8 δόσεις το 1993 = 44 δόσεις). Υποθέτουμε ότι ο οφειλέτης αυτός έχει χρέη από δάνεια που του χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου λόγω των σεισμών και βεβαιώθηκαν στη Δ.Ο.Υ. για είσπραξη το μήνα Ιανουάριο 1991 ποσού δραχμών 240.000. Επειδή ο παραπάνω Νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24.8.93, ο οφειλέτης αυτός για να υπαγάγει και το ποσό των 240.000 δραχμών των δανείων στις ευεργετικές διατάξεις περί σεισμοπλήκτων πρέπει α) να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 14.9.93 και να πληρώσει όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης (12 για έτος 1990 + 12 για το έτος 1991 + 12 για το έτος 1992 + 10 για το έτος 1993) ήτοι 46 δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Το ποσό της κάθε δόσης είναι 240.000 : 60 = 4.000. Επομένως, πρέπει να καταβάλλει μέχρι τέλος Οκτωβρίου 1993 το ποσό των 184.000 δραχμών (ήτοι 240.000 Χ 46/60 = 184.000). Το ποσό αυτό θα επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις ως εξής: Οι 13 πρώτες δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται 33 μήνες αργότερα, θα επιβαρυνθούν με 99% προσαύξηση, η 14η δόση (Φεβρ. 91) με 96%, η 15η δόση (Μαρτ. 91) με 93%..., η 45η δόση (Σεπτ. 93) με 3% προσαύξηση, η δε 46η δόση (Οκτώβριος 93) με μηδέν % προσαύξηση, καθώς και οι υπόλοιπες δόσεις με μηδέν προσαύξηση μέχρι την 60η, εφόσον καταβάλλονται κανονικά. Αν η βεβαίωση της οφειλής των 240.000 δραχμών είχε γίνει το Μάρτιο 1991 πρέπει να καταβληθούν πάλι μαζί 46 δόσεις από τις 60 μηνιαίες δόσεις, αλλά οι 15 πρώτες που θα καταβληθούν 31 μήνες αργότερα θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 93%, η 16η δόση με προσαύξηση 90% κ.ο.κ......
Οι υπόλοιπες δόσεις (14/60) θα καταβάλλονται μαζί με τις δόσεις των χρεών που είχαν ρυθμιστεί εξ αρχής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης