Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1278/30.8.1993 Διευκρινήσεις για το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1278/30.8.1993
Διευκρινήσεις για το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων


ΠΟΛ.1278/30.8.1993 Διευκρινήσεις για το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1278/30.8.93 Διευκρινήσεις για το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων

Με την ανωτέρω εγκύκλιο συμπληρώνονται οι οδηγίες που δόθηκαν με την Υπ. Οικ. Εγκ. Πολ.1148/14.4.1993, η οποία είχε εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του Ν.2120/1993.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, αναφορικά με τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2120/93 και της απόφασης πολ.1148/14.4.1993, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή.

1. Έκταση εφαρμογής. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου 2120/93 και έχει διευκρινισθεί με σχετικές εγκυκλίους μας (πολ. 1082/8.3.93 και πολ. 1149/14.4.93), ο έλεγχος επιτηδευματιών θα ενεργείται - καταρχήν - ΜΟΝΟ στην τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδο. Και ως τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδος θεωρείται αυτή για την οποία έχει υποβληθεί η τελευταία εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση, χωρίς να έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο (βλέπετε σχετικές οδηγίες στις σελίδες 2 και 3 της πολ.1082/8.3.1993).

2. Φορολογικές δηλώσεις οικον. έτους 1992 και προγενέστερες
Για να ελεγχθούν οι προηγούμενες ανέλεγκτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να διαπιστωθούν και να προκύψουν - από τον έλεγχο της τελευταίας διαχ/κής περιόδου - τα εξής:
α. Ανακρίβεια των τηρουμένων η τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων.
Ως ανακρίβεια θεωρείται αυτή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) και όχι τυχόν διαφορά στο ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τη μη συμφωνία των αριθμητικών δεδομένων προς τα οικονομικά μεγέθη του ελεγχόμενου επιτηδευματία (μη ύπαρξης συνάφειας).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση διαπίστωσης δυσαναλογίας στο ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία, τότε δεν υπάρχει ανακρίβεια. Όμως, η ύπαρξη της δυσαναλογίας αυτής δημιουργεί δικαίωμα και υποχρέωση για έλεγχο και των υπολοίπων εκκρεμών ανέλεγκτων διαχειριστικών περιόδων και δηλώσεων (εφόσον υπερβαίνουν το 10% των δηλωθέντων).
β. Ανειλικρίνεια στο ύψος του φορολογητέου εισοδήματος που έχει δηλωθεί με την τελευταία ελεγχόμενη φορολογική δήλωση (και διαχειριστική χρήση) και σ' αυτό (το ύψος) που θα προκύψει από το φορολογικό έλεγχο.
Με άλλα λόγια, ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε όλες τις εκκρεμείς και ανέλεγκτες φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων οικονομικών ετών, όταν η τελευταία φορολογική δήλωση που ελέγχθηκε ήταν ανειλικρινής και έτσι δεν τέθηκε η σφραγίδα περαίωσης ειλικρινούς δήλωσης αλλά ακολούθησε η έκδοση ανειλικρινούς φύλλου ελέγχου.
γ. Επίσης - καίτοι τα βιβλία και στοιχεία της τελευταίας χρήσης που ελέγχθηκε κρίνονται ειλικρινή - ο έλεγχος θα γίνει σε εκείνες από τις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες υπάρχουν παραβάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

3. Τρόπος ελέγχου. Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται - καταρχήν - σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανόνες που εφαρμόζονται στους τακτικούς φορολογικούς ελέγχους με βάση της εν γένει ισχύουσες φορολογικές διατάξεις τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Ν.Δ. 3323/55 και Π.Δ. 186/92), καθώς και τον τρόπο που ειδικότερα ορίζεται και διαγράφεται στην αριθ. πολ.1148/14.4.1993 υπουργική απόφαση. Λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης αυτής δόθηκαν με την εγκύκλιο πολ.1149/14.4.1993, στην οποία και παραπέμπουμε.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται με την παραπάνω απόφαση για το έτος 1992 μόνο για τα βιβλία και στοιχεία της Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. οι ίδιες θα εφαρμοσθούν και για το έτος 1991.

4. Εφαρμογή πολ.1177/1991 Υ.Α.Π. Σχετικά με την εφαρμογή της υπουργικής αυτής απόφασης, δηλαδή το διαγραφόμενο σ' αυτή τρόπο ελέγχου, διευκρινίζουμε ότι τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή θα εφαρμόζονται - σ' όλα τα σημεία της - εφόσον βέβαια διαπιστωθούν οι προαναφερθείσες περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου 2 και συνεπώς θα παρέχεται δικαίωμα ελέγχου όλων των ανελέγκτων χρήσεων. Γιατί αν η δήλωση της τελευταίας χρήσης κριθεί ειλικρινής, τότε δικαίωμα ελέγχου υπάρχει μόνο για τη χρήση ή τις χρήσεις που έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92).
Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας και θέσεώς της σε εκκαθάριση ως τελευταία χρήση που θα ελεγχθεί θα είναι η τελευταία δωδεκάμηνη χρήση, πριν τεθεί σε εκκαθάριση.
Τα οριζόμενα από την απόφαση αυτή (πολ.1177/1991) θα εφαρμόζονται στο σύνολό τους, τόσο για τις διαπιστώσεις ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων, όσο και τις επιβαλλόμενες προσαυξήσεις και πρόστιμα που - κατά την οριστικοποίηση της εγγραφής - μειώνονται στο 1/5 (ως η παρ. 9 του άρθρου 12 Ν.1947/1991).
Για τις χρήσεις που περαιώνονται με τη διαδικασία της απόφασης αυτής δε θα γίνεται παραπομπή στις επιτροπές, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 Γ΄ του άρθρου 9 της πολ. 1177/91 υπουργικής απόφασης (δηλ. όπου υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των φορολογουμένων για την επίδραση των παραβάσεων στο κύρος των βιβλίων), οπότε θα αποφαίνεται η επιτροπή του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3323/55.

5. Αντίθετα, στις υποθέσεις που εφαρμόζεται η πολ.1148/1993 θα επιβάλλονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις των Ν.Δ. 3323/55, Ν.1642/1986, Π.Δ. 186/92 κ.λπ. και κατά την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (συμβιβασμό) θα γίνονται οι μειώσεις που επίσης προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων που προαναφέρθηκαν, για όλες τις χρήσεις που ελέγχονται.
Είναι αυτονόητο ότι για όλες τις περιπτώσεις της απόφασης 1148/93 που προβλέπεται διοικητική επίλυση της διαφοράς από Τριμελή Επιτροπή (βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.) θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3323/55, όπως ισχύουν.
Επίσης, σε περίπτωση απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία, της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ως ανακριβών - της ανεπάρκειας μη επαγομένης κατά τις διατάξεις του Ν.2120/1993 την απόρριψη των βιβλίων - ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), αφού διενεργήσει έλεγχο σε όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο φορολογούμενο την αιτιολογημένη κρίση του για τις διαπιστώσεις του οι οποίες συνιστούν ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων.
Αν ο επιτηδευματίας, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας που ορίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., ζητήσει την κρίση της τριμελούς Επιτροπής που προβλέπεται από την ίδια παράγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται - μαζί με τις απόψεις του - να παραπέμψει την αίτηση στην τριμελή επιτροπή.
Τέλος, σε περίπτωση απώλειας των βιβλίων και στοιχείων από τον υπόχρεο, θα εφαρμοσθεί η παράγραφος 19 του άρθρου 10 του Ν.2065/1992 όσον αφορά στον εφαρμοστέο συντελεστή καθαρού κέρδους που ισχύει για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που δεν τήρησαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξημένος κατά ποσοστό 1005).

6. Καθόσον αφορά στις περιπτώσεις που τηρούνται βιβλία και στοιχεία Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και βιβλίο απογραφής το οποίο επιβλήθηκε με διάταξη νόμου και τηρήθηκε υποχρεωτικά, σημειώνεται ότι τα αποθέματα που εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφής θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων. Το ποσοστό 10% που ορίζεται στην απόφαση πολ.1148/1993, αφορά όλες τις άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση και δεν τηρήθηκε βιβλίο απογραφής.
Συνεπώς, αν στο τέλος της χρήσης του έτους 1991 τηρήθηκε υποχρεωτικά βιβλίο απογραφής, τότε - στο τέλος της χρήσης αυτής - θα εκπεσθεί το απόθεμα που αναγράφηκε στο βιβλίο αυτό από τις αγορές του έτους 1991 και το ποσό αυτό (της απογραφής) θα προστεθεί στις αγορές του επόμενου έτους 1992 που έχουν πραγματοποιηθεί. Εάν στο τέλος του έτους 1992 δε συντάχθηκε απογραφή, τότε θα αφαιρεθεί ως απόθεμα ποσοστό 10% επί των αγορών του 1992.

7. Για τις λογιστικές διαφορές που προκύπτουν από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. διευκρινίζεται ότι το ποσό των λογιστικών διαφορών - ανεξάρτητα από την προέλευση ή το λόγο ύπαρξης των διαφορών - θα λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό του προκειμένου να γίνει μείωση του 10% για τα προηγούμενα ανέλεγκτα οικονομικά έτη.
Δηλαδή, δε θα εξετάζεται η σκοπιμότητα της πραγματοποίησης κάποιας δαπάνης ή εξόδου κατά την ελεγχόμενη χρήση, ώστε να μη ληφθεί υπόψη κατά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών των προηγουμένων χρήσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για ΤΕΚΜΑΡΤΟ και όχι πραγματικό προσδιορισμό και υπολογισμό των καθαρών κερδών για τις προηγούμενες χρήσεις.

8. Τέλος, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις θεωρούνται ως "παροχή υπηρεσιών", μπορεί να εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. πολ.1266/24.12.1991 εγκύκλιο - με τους περιορισμούς που ορίζονται σ' αυτή - και μόνο όσον αφορά στον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τις χρήσεις μέχρι 31.12.1990 για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο.
Και ειδικότερα, στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, από εσφαλμένη πληροφόρηση του φορολογούμενου, έγινε με αφορμή του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους, ενώ έπρεπε να γίνει με λογιστικό τρόπο, δηλαδή με την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα των κατά το νόμο αναγνωριζομένων εξόδων (άρθρο 33α Ν.Δ. 3323/55), παρέχεται η ευχέρεια στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. να αναγνωρίζει ως έξοδα ένα ποσοστό μέχρι 35% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Το ύψος του ποσοστού θα καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων που αφορούν στο αντικείμενο των εργασιών και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις που έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στα τηρούμενα βιβλία, όπως οι δαπάνες αυτές είναι κατώτερες του ποσοστού 35% των ακαθαρίστων εσόδων χωρίς βέβαια να έχουν ληφθεί και τηρηθεί αποδεικτικά στοιχεία δαπανών.

9. Τονίζεται και πάλι, ότι θα πρέπει να είναι συνεχείς οι καταβαλλόμενες προσπάθειες από όλους ώστε να επιτελεσθεί με επιτυχία το πράγματι δυσχερές έργο σας και να προκύψουν τα αναμενόμενα επιθυμητά αποτελέσματα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης