ΠΟΛ.1277/23.8.1993

Υστερα από την κοινοποίηση της αριθμ. 1106441/7011 - 20/0016/10.8.93 πολ. 1270 εγκυκλίου, που αναφέρεται στο διακανονισμό εξόφλησης οφειλών προς το Δημόσιο, και επειδή διαπιστώθηκαν τρία λάθη κατά την εκτύπωση αυτής, αλλά και λόγω ερωτημάτων από τις ΔΥΟ, σας γνωρίζουμε τα εξήςΣχόλια:


23 Αύγ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1277/23.8.93

Ύστερα από την κοινοποίηση της αριθμ. 1106441/7011 - 20/0016/10.8.93 πολ. 1270 εγκυκλίου, που αναφέρεται στο διακανονισμό εξόφλησης οφειλών προς το Δημόσιο, και επειδή διαπιστώθηκαν τρία λάθη κατά την εκτύπωση αυτής, αλλά και λόγω ερωτημάτων από τις ΔΥΟ, σας γνωρίζουμε τα εξής:΅

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 των γενικών οδηγιών (σελίδα 4 της εγκυκλίου) να συμπληρωθεί η λέξη "δεν" πριν από τη λέξη "αναστέλλονται", η οποία δεν αποτυπώθηκε εκ παραδρομής, ήτοι οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αναστέλλονται στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι συνεπής με το διακανονισμό.

2. Στο 2ο παράδειγμα διακανονισμού χρεών της Ά κατηγορίας (σελίδα 4 της εγκυκλίου) το συνολικό ποσό της α΄ δόσης να διορθωθεί από 76.220 δρχ. σε 94.720 δρχ.

3. Στο 1ο παράδειγμα διακανονισμού χρεών της Γ΄ κατηγορίας (σελίδες 7 και 8 της εγκυκλίου) έχουν υπολογισθεί λάθος οι μετά το διακανονισμό επιβαρύνσεις, οι οποίες ειδικά προκειμένου για φόρο κληρονομίας, δεν υπολογίζονται μόνο επί του οφειλόμενου κεφαλαίου, αλλά επί του συνολικού ποσού που προκύπτει από το οφειλόμενο κεφάλαιο και τους αναλογούντες σ' αυτό συμβατικούς τόκους των εξαμηνιαίων δόσεων του φόρου κληρονομίας. (Παρατίθεται στο τέλος το παράδειγμα αυτό όπως διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα).

4. Στην περίπτωση που διακανονίζονται με τον παραπάνω τρόπο χρέη που παρακολουθούνται μηχανογραφικά (φόρος εισοδήματος και τέλη κυκλοφορίας έτους 1993) για την πληρωμή των δόσεων των οφειλών αυτών θα εκδίδεται χειρόγραφο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης, για δε τα τέλη κυκλοφορίας παλαιών ετών (ΤΚΠ) οι μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα εκδίδουν χειρόγραφο αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α΄.
Τέλος, σημειώνουμε ότι στο διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν "οι πάσης φύσης οφειλές προς το Δημόσιο" και επομένως και αυτές που με βάση παλαιότερες διαταγές (π.χ. 1082131/90 και 1026721/91 ΑΥΟ κ.λπ.) δεν μπορούσαν να ρυθμιστούν από τα μέχρι 10.8.93 αρμόδια όργανα.

Το 1ο παράδειγμα με τα νέα δεδομένα

Παράδειγμα 1ο: Έστω ότι οφειλέτης οφείλει βεβαιωμένα χρέη που έγιναν απαιτητά και ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.1992, από διάφορες εγγραφές το σύνολο των οποίων ανέρχεται (βασική βεβαιωμένη οφειλή) σε 23.000.000 δρχ., το σύνολο των αναλογούντων συμβατικών τόκων και εξαμηνιαίων δόσεων σε 1.840.000 δρχ. και το σύνολο των προσαυξήσεων - εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσής τους, και μέχρι τον προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης για διακανονισμό ανέρχεται σε 18.000.000 δραχμές. Η αίτηση υποβάλλεται την 30 Αυγούστου 1993.
Το ποσό των δόσεων θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Δόση Ημερομ. Λήξς Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και αναλογούντες συμβατικοί τόκοι Προσ/σεις εκπ. Καταβ. Επιβαρύνσεις μετά τη ρύθμιση Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης Σύνολο δόσης 1η 30.8.93 709.715 (ήτοι 23.000.000 + 1.840.000 = 24.840. 000 δια 35) 514.286 (ήτοι 18.000.000 δια 35) 21.292 (ήτοι 709.715 Χ 3%) 1.150.000 (ήτοι 23.000.000 Χ 5%) 2.395.293 2η 30.9.93 709.715 514.286 42.584 (ήτοι 709.715 Χ 6%) - 1.266.585 3η 30.10.93 709.715 514.286 63.874 (ήτοι 709.715 Χ 9%) - 1.287.875 4η κ.λπ. ........ ........ ......... .......... ......... ........ 35η 30.6.96 709.715 514.286 745.200 (ήτοι 709.715 Χ 105%) - 1.969.201 Εάν ο ίδιος οφειλέτης δεν υποβάλλει την αίτηση για διακανονισμό την 30 Αυγούστου 1993, αλλά την υποβάλλει 15/11/1993 τότε η ίδια ως άνω οφειλή μπορεί να διακανονιστεί μέχρι 32 μηνιαίες δόσεις, με τη διαφορά ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι τον Οκτώβριο του 1993 θα έχουν ανέλθει στο υποτιθέμενο ποσό των 20.980.000 δραχμών και επομένως οι 32 δόσεις θα διαμορφωθούν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Δόση Ημερομ. Λήξης Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και αναλογούντες συμβατικοί τόκοι Προσ/σεις εκπ. καταβολής Επιβαρύνσεις μετά το διακανονισμό Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης Σύνολο δόσης 1η 15.11.93 776.250 (ήτοι 23.000.000 + 1.840 = 24.840.000 δια 32) 655.650 (ήτοι 20.980.800 δια 32) 23.288 (ήτοι 776.250 Χ 3%) 1.150.000 (ήτοι 23.000.000 Χ 5%) 2.605.188 2η 15.12.93 776.250 655.650 46.575 (ήτοι 776.250 Χ 6%) - 1.478.475 3η 15.1.94 776.250 655.650 69.863 (ήτοι 776.250 Χ 9%) - 1.501.763 4η κ.λπ. 15.2.94 ........ ...... ........ - ....... 32η 15.6.96 776.250 655.650 629.424 (ήτοι 776.250 Χ 96%) - 2.061.324


Taxheaven.gr