Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1276/24.8.1993 Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών, κατά περίπτωση:


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-1993 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1276/24.8.1993
Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών, κατά περίπτωση:


ΠΟΛ.1276/24.8.1993 Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών, κατά περίπτωση:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ/τος 3323/1955, όπως ισχύουν.
2. Την ανάγκη προσδιορισμού των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων κατά τρόπο, αντικειμενικό.
3. Την από 2.2.1993 έκθεση της επιτροπής που συστήθηκε με την αριθ. 1085375/1291/0006Α/25.9.1991 απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τη μελέτη και συμπλήρωση των πινάκων συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με νέα επαγγέλματα.
4. Την Υ. 2009/20.5.1993 (ΦΕΚ Β 365) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.


Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τους πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται.
 
α) Στα ακαθάριστα έσοδα των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που καθορίστηκαν με τις αριθ. Ε 17418/1771/23.12.1985 και Ε 3250/480/24.2.1987 αποφάσεις μας.
β) Στις αγορές αγαθών των εμπορικών επιχειρήσεων που καθορίστηκαν με τις αριθ. Ε. 17417/1770/23.12.1985 και Ε. 3249/479/24.2.1987 αποφάσεις μας, ως ακολούθως:

Α. ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κατηγορία 1
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα............................. ................. ΣΚΚ
1410 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, χονδρικώς 16%
1411 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών ή σαφών ειδών, λιανικώς 25%

Κατηγορία 2
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα....................................................ΣΚΚ
2051 Εισαγωγέας και έμπορος συστημάτων συναγερμού 19%
2055 Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων 16%
2100 Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κ.λπ. 17%
2357 Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 15%
2358 Έμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών, κ.λπ.)

Κατηγορία 3
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα..................................................ΣΚΚ
3097 Κατασκευαστής φερέτρων 23%
3211β Εκδότης βιβλίων-Συγγραφέας, Δημόσιος Υπάλληλος ή Συνταξιούχους Δημόσιος Υπάλληλος 19%

Κατηγορία 4
Κωδικός Αριθμός Επάγγελμα.............................................. ....ΣΚΚ
4216β Βιομηχανία παραγωγής γεωργικών φαρμάκων 10%
4230 Επεξεργασία και εμπορία αλουμινόχαρτου 14%

Κατηγορία 5
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα.....................................................ΣΚΚ
5060 Έμπορος γεωργικών σπόρων (προς αγρότες), πώληση χονδρική 6%
5061 Έμπορος γεωργικών σπόρο σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 15%
5065 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών...........................................................................................15%
5304α Έμπορος ελαίου, λιανικώς.................................7%
5342 Εισαγωγέας παιδικών τροφών.............................11%
5343 Έμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς....................14%

Κατηγορία 6
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα.................................................ΣΚΚ
6018 Εργαστήριο κατασκευής στηθόδεσμων, κορσέδων λαστέξ, μαγιό και συναφών ειδών.........................................11%
6037β Παραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό.....................................................................................25%
6042 Έμπορος στηθόδεσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιό, νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών....................................................................15%
6206 Κατασκευαστής ή έμπορος γυναικείων καπέλων 17%
6223 Εισαγωγέας ετοίμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση χονδρική......................................................................................13%
6224 Εισαγωγέας ετοίμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση λιανική........................................................................................19%
6230 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, χονδρικώς.....15%
6231 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων λιανικώς..... 21%
6416α Εκκοκκιστήριο βάμβακος που πωλεί για λογαριασμό του.... 7%

Κατηγορία 8
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα.......................................................ΣΚΚ
8015α Αντιπρόσωπος οίκων εσωτερικού (επί προμήθεια)............55%
8033α Φωτορεπόρτερ....................................................24%
8034α Επιχείρηση δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς.................29%
8050 Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος (κάμπινγκ).................34%
8051 Εκμεταλλευτής παιδικών κατασκηνώσεων......................25%
8054 Παιδικός σταθμός..................................................20%
8055 Ωδείο...................................................................25%
8056 Επιχείρηση παράδοσης μαθημάτων κολύμβησης..............60%
8060 Εταιρίες δημοσιεύσεως ισολογισμών καταστατικών τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λπ. (επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων)..........................9%
8065 Απολυμάνσεις χώρων............................................45%
8420 Επιδιορθωτής υποδημάτων.................................40%

Κατηγορία 9
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα......................................................ΣΚΚ
9206 Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών)..........................38%
9221 Ανθοπώλης, λιανικώς...........................................18%
9221α Ανθοπώλης, χονδρικώς (όταν δεν είναι παραγωγός)........12%
9231 Εισαγωγέας ανθέων, λιανικώς...................................20%
9232 Εισαγωγέας ανθέων, χονδρικώς.................................14%
9008β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ και ιπποδρομιακού στοιχήματος........42%

Β. ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ

Κατηγορία 1
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα.......................................................ΣΚΚ
11411 Έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών λιανικώς...32%

Κατηγορία 2
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα.......................................................ΣΚΚ
22051 Εισαγωγέας και έμπορος συστημάτων συναγερμού.........23%
22055 Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων.............22%
22100 Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως καθετήρων, γαζών, κ.λπ...22%
22301β Έμπορος καινούριων αυτοκινήτων............................5%
22357 Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.......20%
22358 Έμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λπ.)............................17%

Κατηγορία 3
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα........................................................ΣΚΚ
33097 Έμπορος φερέτρων...............................................32%

Κατηγορία 4
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα.........................................................ΣΚΚ
44230 Εμπορία αλουμινόχαρτου..........................................21%

Κατηγορία 5
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα..........................................................ΣΚΚ
55061 Έμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 21%
55065 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών.....................................................................................................21%
55304α Έμπορος ελαίου, λιανικώς........................................9%
55342 Εισαγωγέας παιδικών τροφών......................................14%
55343 Έμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς..............................19%

Κατηγορία 6
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα...........................................................ΣΚΚ
66042 Έμπορος στηθόδεσμων, κορσέδων, λαστέξ μαγιό, νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών....................................................................................20%
66224 Εισαγωγέας ετοίμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση λιανική 25%
66231 Έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς......................28%

Κατηγορία 9
Κωδικός αριθμός Επάγγελμα..........................................................ΣΚΚ
99221 Ανθοπώλης, λιανικώς..............................................30%
99231 Εισαγωγέας ανθέων, λιανικώς.....................................32%

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 1994 (χρήση 1993).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης