Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1270/10.8.1993 Η διαδικασία εξόφλησης χρεών προς το δημόσιο

Σχόλια:


Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1270/10.8.1993
Η διαδικασία εξόφλησης χρεών προς το δημόσιο


ΠΟΛ.1270/10.8.1993 Η διαδικασία εξόφλησης χρεών προς το δημόσιο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1270/10.8.1993 Η διαδικασία εξόφλησης χρεών προς το δημόσιο

Σας κοινοποιούμε, ως έχουν, τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 10 του άρθρου 22 του νομοσχεδίου "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε, αναφέρονται δε στο διακανονισμό εξόφλησης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ή οφειλών που θα βεβαιώνονται στο μέλλον, καθώς και οφειλών που συνεισπράττονται μ' αυτές ή βεβαιώνονται αυτοτελώς στις ΔΟΥ προς είσπραξη. Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ίδιου νομοσχεδίου, ισχύουν από 11 Αυγούστου 1993. Εκτός από τους τρόπους διακανονισμού εξόφλησης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, δεν επιτρέπεται, από την ισχύ των διατάξεων αυτών, να γίνεται άλλου είδους ρύθμιση βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών, όπως γίνεται μέχρι σήμερα από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, από το Νομάρχη μετά από γνώμη της οικείας Επιτροπής του άρθρου 15 του ν.3200/1955 ή τον υπουργό Οικονομικών μετά από γνώμη της Επιτροπής άρθρου 17 ν.5940/1933 που στην ουσία για ρύθμιση των χρεών αυτών παύουν να υπάρχουν.
Οι διατάξεις αυτές είναι σαφείς. Προς ενιαία όμως αντιμετώπιση των αιτημάτων των οφειλετών για ρύθμιση των χρεών τους, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες.
Οι διακανονισμοί που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:


1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Για οφειλές οι δόσεις των οποίων (ή ολόκληρη η οφειλή εφόσον αυτή προβλέπεται να καταβληθεί εφάπαξ) λήγουν μετά την ισχύ των συγκεκριμένων διατάξεων, ήτοι από 11.8.93, η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έξι μηνιαίες συνεχείς δόσεις, μετά από αίτηση του οφειλέτη στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί πριν την προθεσμία λήξης πληρωμής της δόσης, την ημέρα λήξης της δόσης ή το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από τη λήξη της δόσης. Η πρώτη δόση του διακανονισμού καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και αφορά το 20% του χρέους που διακανονίζεται, καθεμία δε από τις υπόλοιπες πέντε μηνιαίες δόσεις αφορά το 16% του χρέους που διακανονίζεται, καταβάλλονται δε μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία των επομένων πέντε μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (όχι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα). Εφόσον ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία η δόση καταβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Μαζί με την πρώτη δόση θα καταβάλλεται από τον οφειλέτη πρόσθετο ποσοστό 5% υπολογιζόμενου επί του κεφαλαίου του χρέους που ρυθμίζεται, ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης. Το ποσοστό αυτό θα εισπράττεται ολόκληρο με το αποδεικτικό είσπραξης που θα εκδίδεται για την είσπραξη της πρώτης δόσης του διακανονισμού.
Κατά την είσπραξη δε των δόσεων θα εισπράττονται κανονικά, και για το ποσό της κάθε δόσης αυτής, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Παράδειγμα 1ο: Οφειλή Φ.Π.Α. 200.000 δρχ. που βεβαιώθηκε, μετά από έλεγχο την 10.7.93 πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την 30.8.93. Ο οφειλέτης δεν προσέρχεται για εξόφληση του χρέους του, αλλά την 30.9.93 (τελευταία ημέρα δικαιώματος διακανονισμού) υποβάλλει αίτηση για διακανονισμό της συγκεκριμένης οφειλής του. Οι δόσεις θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
Δόση Ημερομ. Λήξης Κεφάλαιο Πρ/σεις Επιβαρύνσεις μετά το διακανονισμό Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης Σύνολο δόσης 1η 30.9.93 40.000 (ήτοι 200.000 Χ 20%) - 1.200 (ήτοι 40.000 Χ 3%) 10.000 (ήτοι 200.000 Χ 5%) 51.200 2η 30.10.93 32.000 (ήτοι 200.000 Χ 16%) - 1.920 (ήτοι 32.000 Χ 6%) - 33.920 3η 30.11.93 32.000 - 2.880 (ήτοι 32.000 Χ 9%) - 34.880 4η 30.12.93 32.000 - 3.840 (ήτοι 32.000 Χ 12%) - 35.840 5η 30.1.94 32.000 - 4.800 (ήτοι 32.000 Χ 15%) - 36.800 6η 30.2.94 32.000 - 5.760 (ήτοι 32.000 Χ 18%) - 37.760 200.000 - 20.400 10.000 230.400 Αυτονόητο καθίσταται ότι αν το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής μειωθεί από 3% σε π.χ. 2,5% μετά την ημερομηνία καταβολής κάποιας δόσης, θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση των προσαυξήσεων των δόσεων που η ημερομηνία λήξης τους έχει καθορισθεί μετά την ημερομηνία που τυχόν έγινε η μεταβολή αυτή.
Παράδειγμα 2ο: Έστω ΦΜΑ μετά από έλεγχο 2.960.000 δρχ. που βεβαιώθηκε 10.7.93 καταβλητέο σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η καθεμία από 370.000 δραχμές. Ο οφειλέτης προσήλθε την 20.9.93 και ζήτησε διακανονισμό της πρώτης δόσεως της παραπάνω οφειλής. Ο διακανονισμός που θα του χορηγηθεί (για το κεφάλαιο της πρώτης δόσης) διαμορφώνεται ως εξής:
Δόση Ημερομ. Λήξης Κεφάλαιο Προσ/ση Επιβάρυνση μετά το διακανονισμό Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης Σύνολο Δόσης 1η 20.9.93 74.000 (ήτοι 370.000 Χ 20%) - 2.220 (ήτοι 74.000 Χ 3%) 18.500 (ήτοι 370.000 Χ 5%) 76.220 2η 20.10.93 59.200 (ήτοι 370.000 Χ 16%) - 3.552 (ήτοι 59.200 Χ 6%) - 62.752 3η 20.11.93 59.200 - 5.328 (ήτοι 59.200 Χ 9%) - 64.528 4η 20.12.93 59.200 - 7.104 (ήτοι 59.200 Χ 12%) - 66.304 5η 20.1.94 59.200 - 8.880 (ήτοι 59.200 Χ 155) - 66.080 6η 20.2.94 59.200 - 10.656 (ήτοι 59.200 Χ 18%) - 69.856 370.000 - 37.740 18.500 407.740 Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί εάν υποβληθεί αίτηση για διακανονισμό της β΄ δόσης ή της γ΄ δόσης της οφειλής κ.λπ.
Αν η αίτηση για διακανονισμό είχε υποβληθεί την 20.8.93 ήτοι πριν τη λήξη της δόσεως, σύμφωνα με τη βεβαίωση της οφειλής, η πρώτη δόση δε θα έχει προσ/ση, η δεύτερη θα έχει 3% η δε 6η θα έχει 15% αντί 18%.


2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Για οφειλές που, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, γίνονται ληξιπρόθεσμες, μερικά ή ολικά από 1.1.93 μέχρι την ισχύ των διατάξεων (11.8.93). Οι οφειλές αυτές διακανονίζονται όπως και η παραπάνω κατηγορία, με τη διαφορά ότι η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί από τον οφειλέτη μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την ισχύ των διατάξεων, ήτοι μέχρι 11.9.93. Στην περίπτωση αυτή και προς διευκόλυνση υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για διακανονισμό και στη συνέχεια πρώτη δόση επιβαρύνεται επιπλέον με πρ/ση 3%, η δεύτερη με πρ/ση 6% κ.λπ.

Παράδειγμα: Έστω ότι βεβαιώθηκε την 10.1.93 οφειλή από καταλογισμό ΦΠΑ 500.000 δραχμών καταβλητέας εφάπαξ και την 20.1.93 οφειλή από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ) 2.000.000 δραχμών καταβλητέας εφάπαξ. Οι οφειλές αυτές έγιναν ληξιπρόθεσμες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 1993. Έστω ότι ο οφειλέτης προσέρχεται στη ΔΟΥ την 20.8.93 και ζητά διακανονισμό των οφειλών αυτών. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης, ήτοι το μήνα Ιούλιο 1993, έχουν διαμορφωθεί σε 75.000 δρχ. για την πρώτη (500.000 Χ 15%) και σε 300.000 δρχ. για τη δεύτερη (2.000.000 Χ 15%) ήτοι σύνολο κεφαλαίου οφειλής 2.000.000 + 500.000 = 2.500.000 και σύνολο προσαυξήσεων 300.000 + 75.000 = 375.000 δρχ.
Οι δόσεις της ρύθμισης θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
Δόση Ημερομ. Λήξης Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο Προσ/σεις εκπ. Καταβ. Πρ/σεις μετά το διακανονισμό Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης ΣΥΝΟΛΟ 1η 20.8.93 500.000 9ήτοι 2.500.000 Χ 20%) 75.000 (ήτοι 375.000 Χ 20%) 15.000 (ήτοι 500.000 Χ 3%) 125.000 (ήτοι 2.500.000 Χ 5%) 715.000 2η 20.9.93 400.000 (ήτοι 2.500.000 Χ 16%) 60.000 (ήτοι 375.000 Χ 16%) 24.000 (ήτοι 400.000 Χ 6%) - 484.000 3η 20.10.93 400.000 60.000 36.000 (ήτοι 400.000 Χ 9%) - 496.000 4η 20.11.93 400.000 60.000 48.000 (ήτοι 400.000 Χ 12%) - 508.000 5η 20.12.93 400.000 60.000 60.000 (ήτοι 400.000 Χ 15%) - 520.000 6η 20.1.94 400.000 60.000 72.000(ήτοι 400.000Χ 18%) - 532.000 ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000 375.000 255.000 125.000 3.255.000 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Για οφειλές βεβαιωμένες που έγιναν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές (μερικά ή ολικά) μέχρι 31.12.92. Οι οφειλές αυτές, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ' αυτές, με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης, εξοφλούνται σε ίσες συνεχείς μηνιαίες δόσεις, που η τελευταία από αυτές πρέπει να λήξει μέχρι 30 Ιουνίου 1996.
Επομένως, ο οφειλέτης που θα καταθέσει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του της κατηγορίας αυτής μέχρι 31 Αυγούστου 1993, θα εξοφλήσει τα χρέη του σε 35 μηνιαίες δόσεις, αυτός που θα καταθέσει αίτηση το Σεπτέμβριο του 1993 σε 34 μηνιαίες δόσεις, αυτό που θα καταθέσει αίτηση τον Οκτώβριο του 1993 σε 33 μηνιαίες δόσεις κ.λπ.
Επίσης, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξόφληση της οφειλής του αυτής σε λιγότερες δόσεις, ώστε να επιβαρυνθεί με μικρότερο ποσοστό προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Διευκρινίζεται ότι, οι ίσες δόσεις προέρχονται από τη διαίρεση του κεφαλαίου που διακανονίζεται, καθώς και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής διά του αριθμού των δόσεων χωρίς να καταβάλλεται προκαταβολή επιπλέον ποσού για την πρώτη δόση, όπως γίνεται με τις δύο πρώτες κατηγορίες. Αντίθετα, οι προσαυξήσεις (επιβαρύνσεις) μετά τη ρύθμιση είναι 3% για κάθε δόση αυτής, ήτοι 3# για την πρώτη επί του διακανονιζόμενου κεφαλαίου, 6% για τη δεύτερη, 9% για την Τρίτη κ.λπ. Επίσης, μαζί με την πρώτη δόση και της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται και το ποσοστό 5% επί του διακανονιζόμενου κεφαλαίου, ως δαπάνη είσπραξης και βεβαίωσης.
Παράδειγμα 1ο: Έστω ότι οφειλέτης οφείλει βεβαιωμένα χρέη, που έγιναν απαιτητά και ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.1992, από διάφορες εγγραφές το σύνολο των οποίων ανέρχεται (βασική βεβαιωμένη οφειλή) σε 24.840.000 δραχμές, το σύνολο δε των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ' αυτές, μαζί με τόκους από οφειλή φόρου κληρονομίας, με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσής τους και μέχρι τον προηγούμενο μήνα από την υποβολή της αίτησης για διακανονισμού ανέρχεται σε 18.000.000 δραχμές. Η αίτηση υποβάλλεται την 30 Αυγούστου 1993. Το ποσό των δόσεων θα διαμορφωθεί ως εξής:
Δόση Ημερομ. Λήξης Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο Προσ/σεις εκπ. Καταβ. Επιβαρύνσεις μετά τη ρύθμιση Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης Σύνολο Δόσης 1η 30.8.93 709.715 (ήτοι 24.840.000 δια 35) 514.286 (ήτοι 18.000.000 δια 35) 21.292 (ήτοι 709.715 Χ 3%) 1.242.000 (ήτοι 24.840.000 Χ 5%) 2.487.293 2η 30.9.93 709.715 514.286 42.584 (ήτοι 709.715 Χ 6%) - 1.266.585 3η 30.10.93 709.715 514.286 63.874 (ήτοι 709.715 Χ 9%) - 1.287.875 4η κ.λπ. ....... ....... ....... ...... ........ ....... 35η 30.6.96 709.715 514.286 745.200 (ήτοι 709.715 Χ 105%) - 1.969.201 Εάν ο ίδιος οφειλέτης δεν υποβάλλει την αίτηση για διακανονισμό την 30 Αυγούστου 1993 αλλά την υποβάλλει 15.11.93, τότε η ίδια ως άνω οφειλή μπορεί να διακανονιστεί μέχρι 32 μηνιαίες δόσεις, με τη διαφορά ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι τον Οκτώβριο του 1993 θα έχουν ανέλθει στο υποτιθέμενο ποσό των 20.980.800 δραχμών και επομένως οι 32 δόσεις θα διαμορφωθούν ως εξής:
Δόση Ημερομ. Λήξης Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο Προσ/σεις εκπ. καταβ. Επιβαρύνσεις μετά το διακανονισμό Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης Σύνολο δόσης 1η 15.11.93 776.250 (ήτοι 24.840.000 δια 32) 655.650 (ήτοι 20.980.800 δια 32) 23.288 (ήτοι 776.250 Χ 3%) 1.242.000 (ήτοι 24.840.000 Χ 5%) 2.697.188 2η 15.12.93 776.250 655.650 46.575 (ήτοι 776.250 Χ 6%) - 1.478.475 3η 15.1.94 776.250 655.650 69.863 (ήτοι 776.250 Χ 9%) - 1.501.763 4η κ.λπ. 15.2.94 ........ ........ ......... ....... .......... 32η 15.6.96 776.250 655.650 629.424 (ήτοι 776.250 Χ 96%) - 2.061.324 Παράδειγμα 2ο: Οφειλέτης έχει από διάφορες εγγραφές βεβαιωμένο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό χρέος κατά τη ν 31.12.92 ποσού 455.000 δρχ. (βεβαιωμένη οφειλή). Την 28.8.93 υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή του στη ρύθμιση. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με βάση τα στοιχεία των βεβαιώσεων και μέχρι τον προηγούμενο μήνα της αίτησης (31.7.93) υποθέτουμε ότι ανέρχονται στο ποσό των 262.500 δραχμών. Η ρύθμιση που θα του χορηγηθεί θα είναι σε 35 μηνιαίες δόσεις και θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Δόση Ημερομ. Λήξης Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο Προσ/σεις πριν το διακανονισμό Επιβαρύνσεις προ/σεων μετά το διακανονισμό Δαπάνη είσπραξης Σύνολο δόσης 1η 28.8.93 13.000 (ήτοι 455.000 δια 35) 7.500 (ήτοι 262.500 δι< 35) 390 (ήτοι 13.000 Χ3%) 22.750 (ήτοι 455.000 Χ 5%) 43.640 2η 28.9.93 13.000 7.500 780 (ήτοι 13.000 Χ 6%) - 21.280 3η 28.10.93 13.000 7.500 1.170 (ήτοι 13.000 Χ 9%) - 21.670 ....... ......... ........ ........ .......... .......... ....... 12η 28.7.94 13.000 7.500 4.680 (ήτοι 13.000 Χ 36%) - 25.180 13η 28.8.94 13.000 7.500 5.070 (ήτοι 13.000 Χ 39%) - 25.570 ........ .......... ......... ........ ........... .......... ......... 35η 28.6.96 13.000 7.500 13.650 (ήτοι 13.000 Χ 105%) - 34.150 ΣΥΝΟΛΟ 455.000 262.500 245.700 22.750 985.950 Παρατηρούμε ότι η κάθε δόση, εκτός της πρώτης, αυξάνεται από τον ένα μήνα στον άλλο με το ποσό της επιβάρυνσης της πρώτης δόσης μετά το διακανονισμό, ήτοι 13.000 Χ3% = 390 δρχ. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να ευρεθεί το σύνολο της κάθε δόσης, αφού το μέρος της δόσης του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου και του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι τον προηγούμενο μήνα παραμένει σταθερό. Μεταβάλλεται μόνο η επιβάρυνση (προσαύξηση) μετά το διακανονισμό ανάλογα με τον αριθμό της δόσης. Έτσι στο παραπάνω παράδειγμά μας η επιβάρυνση αυτή για την 3η δόση θα είναι 390 Χ 3 = 1.170 δρχ., για την 10η δόση θα είναι 390 Χ 10 = 3.900 δρχ., για την 19η δόση θα είναι 390 Χ 19 = 7.410 δρχ. και για την 35η δόση θα είναι 390 Χ 35 = 13.650 δρχ.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης κάποια δόση στην ημερομηνία πληρωμής της προηγούμενης δόσης, τότε η επιβάρυνση θα είναι αυτή της προηγούμενης. Π.χ. στο παραπάνω παράδειγμα είναι η 3η δόση αυτή της 28.10.93 πληρωθεί μαζί με τη δεύτερη στις 28.9.93 τότε θα καταβληθεί για τη δόση αυτή προσ/ση 780 δρχ. (390 Χ 2) και όχι 1.170 δρχ. (390 Χ 3).
Ο συγκεκριμένος οφειλέτης εφόσον πληρώσει όλες τις δόσεις κανονικά μέχρι την εξόφληση της οφειλής του θα καταβάλλει: α) Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο 455.000 ή (13.000 Χ 35) συν προσαυξήσεις πριν το διακανονισμό 262.500 ή (7.500 Χ 35), συν προσαυξήσεις μετά το διακανονισμό 245.700 ή (390 Χ 630), συν τη δαπάνη βεβαίωσης είσπραξης 22.750 δραχμές, ήτοι σύνολο 985.950 δρχ.
Ο παραπάνω αριθμός που χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστώσουμε πόση θα είναι η επιβάρυνση με προσ/σεις μετά τη ρύθμιση, προέρχεται από το άθροισμα του συνολικού αριθμού των δόσεων ήτοι δόσεις 1 + 2 + 3 + 4 +....+ 20 +.....+ 35 = 630. Ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με την επιβάρυνση 3% της πρώτης δόσης. Έτσι αν οι δόσεις είναι 35 ο αριθμός αυτός είναι ο 1 + 2 + 3 +......+ 30 +.... + 35 = 630, αν οι δόσεις είναι 34 ο αριθμός αυτός είναι ο 1 + 2 + 3 +....... + 34 = 595, αν οι δόσεις είναι 30 ο αριθμός αυτός θα είναι ο 1 + 2 + 3 +....+ 30 = 465 κ.λπ.
Οι διευκρινήσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες ειδικά για τις ΔΟΥ που δεν έχουν μηχανογραφηθεί και πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι να υπολογίζουν το συνολικό ποσό της κάθε δόσης.
Εάν στο παραπάνω παράδειγμα ο οφειλέτης αντί της 8.8.93 υποβάλλει την αίτηση για διακανονισμό την 20.1.94, οι προσ/σεις πριν το διακανονισμό ανέρχονται σε 330.750 δρχ. τότε η οφειλή του θα ρυθμιστεί σε 30 δόσεις, η δε ρύθμιση θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Δόση Ημερομ. Λήξης Ρυθμιζόμενο κεφάλαιο Προσ/εις πριν το διακανονισμό Επιβάρυνση με προσ/σεις μετά το διακανονισμό Δαπάνη είσπραξης βεβαίωσης Σύνολο δόσης 1η 20.1.94 15.167 (ήτοι 455.000 δια 30) 11.025 (ήτοι 330.750 δια 30) 455 (ήτοι 15.167 Χ 3%) 22.750 (ήτοι 455.000 Χ 5%) 49.397 2η 20.2.94 15.167 11.025 910 (.ήτοι 15. 167 Χ 6%) - 27.102 3η 20.3.94 15.167 11.025 1.3365 (ήτοι 15.167 Χ 9%) - 27.557 .... ...... ...... ....... ....... ........ ..... 12η 20.12.94 15.167 11.025 5.460 (ήτοι 15.167 Χ 36%) - 31.652 .... ...... ..... .... ....... ....... ....... 30η 20.6.96 15.167 11.025 13.650 (ήτοι (15.167 Χ 90%) - 39.842 ΣΥΝΟΛΟ ...... ....... 330.750 211.575 22.750 1.020.075 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα χρέη, που, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μέρος τους έχει διακανονιστεί με οποιονδήποτε τρόπο από τα μέχρι σήμερα αρμόδια όργανα (πρ/νο Δ.Ο.Υ., Επιτροπή άρθρου 15 ν. 3200/55 η Επιτροπή άρθρου ν. 5940/33), οι μεν δόσεις που λήγουν μετά την ισχύ του νόμου αυτού μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 1 (σε 6 μηνιαίες δόσεις), το δε υπόλοιπο του χρέους που δεν έχει ρυθμιστεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 (μέχρι 35 μηνιαίες δόσεις).
Εάν έχει ρυθμιστεί από τα μέχρι σήμερα αρμόδια όργανα όλο το ποσό του χρέους, οι δόσεις που λήγουν μετά την ισχύ του νόμου μπορούν να υπαχθούν στο διακανονισμό της παραγράφου 1.
Για την κατηγορία αυτή δεν απαιτείται παράδειγμα διακανονισμό αφού θα γίνει χρήση των παραδειγμάτων της κατηγορίας Α΄ ή Γ΄, κατά περίπτωση.


ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η πίστωση του ποσού της καταβαλλόμενης δόσης θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΕΔΕ. Ο οφειλέτης δεν έχει την ευχέρεια επιλογής, για ποια χρέη του πρέπει να πιστωθούν, με το ποσό της δόσης του διακανονισμού που καταβάλλει, αφού η σειρά πίστωσης αυτών ορίζεται από την παραπάνω διάταξη νόμου. Ούτε θα πιστώνονται αναλογικά, με το ποσό της καταβαλλόμενης δόσης του διακανονισμού, όλες οι οφειλές που έχουν υπαχθεί στο διακανονισμό, αλλά το ποσό της δόσης θα πιστώνεται, κατά την παραπάνω σειρά σε συγκεκριμένες εγγραφές μέχρι την εξόφλησή τους. Η Δ.Ο.Υ. έχει υποχρέωση βέβαια να πιστώσει το συγκεκριμένο ποσό της δόσης του διακανονισμού που καταβάλλει ο οφειλέτης σε οφειλές που έχουν υπαχθεί στον συγκεκριμένο διακανονισμό και όχι σε άλλες οφειλές, που δεν έχουν διακανονιστεί, ή έχουν μεν διακανονιστεί αλλά με άλλη απόφαση διακανονισμού.
Επίσης, το ποσό της δόσης που θα καταβάλλεται από τον οφειλέτη, θα αντιμετωπίζεται ως σύνολο που θα πιστώνεται στις οφειλές που έχουν διακανονιστεί και μπορεί, κατά την πίστωση, να μεταβάλλεται το πιστούμενο κεφάλαιο ή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αφού η πίστωση, όπως διευκρινίσαμε πιο πάνω, θα γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης της πιστούμενης οφειλής, ενώ οι προσαυξήσεις που εμφαίνονται στο ποσό της καταβαλλόμενης δόσης της απόφασης αφορούν διάφορες εγγραφές. Το τελικό όμως αποτέλεσμα για τον οφειλέτη θα είναι το ίδιο, αφού με την εξόφληση του χρέους που έχει διακανονιστεί ο οφειλέτης θα έχει πληρώσει ακριβώς το ποσό του κεφαλαίου και το ποσό των προσαυξήσεων που εμφαίνονται στην απόφαση του διακανονισμού, παρά τις τυχόν μεταβολές κατά την πίστωση των δόσεων.
Για το λόγο ότι, δεν υπάρχει επιβάρυνση στον οφειλέτη από την παραπάνω διαδικασία πίστωσης των οφειλών και επειδή, τις πρώτες ημέρες ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, θα υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ. πολλές αιτήσεις διακανονισμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τη διαμόρφωση των αποφάσεων με το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ειδικά δε όσες Δ.Ο.Υ. δεν έχουν μηχανογραφηθεί αλλά και μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. που δεν υποστηρίζονται προς το παρόν μηχανογραφικά για την έκδοση των αποφάσεων διακανονισμού, μπορούν να εκδίδουν τις αποφάσεις διακανονισμού εφόσον προσδιορίσουν μόνο το ποσό της δόσης ως προς το ρυθμιζόμενο κεφάλαιο της οφειλής και αναγράφουν, επί της απόφασης του διακανονισμού ότι το ποσό αυτό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης κατά την ημερομηνία καταβολής του. Όταν όμως, υπάρξει μηχανογραφική υποστήριξη στις Δ.Ο.Υ. για την έκδοση των αποφάσεων διακανονισμού εξόφλησης χρεών, αυτές πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τα παραδείγματα που παραθέσαμε πιο πάνω, για να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των οφειλετών. Στην περίπτωση αυτή και αφού εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παράγραφο 10 υπουργική απόφαση θα σας αποσταλούν και ειδικά έντυπα αιτήσεων και αποφάσεων διακανονισμού εξόφλησης ώστε ν α είναι δυνατή η μηχανογραφική χρήση τους.
Διευκρινίζουμε επίσης ότι το εισπραττόμενο ποσοστό βεβαίωσης είσπραξης του διακανονισμού θα αποδίδεται στον ΚΑΕ 2327 "έσοδο από το πρόσθετο ποσοστό βεβαίωσης- είσπραξης διακανονισμού οφειλών".


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οφειλέτης που έχει διακανονίσει τις οφειλές του με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων (πρ/νος ΔΟΥ, Νομάρχης, Επιτροπή άρθρου 17 ν.5940 ή ρύθμιση από άλλα όργανα εφόσον πρόκειται για οφειλές νομικών προσώπων) μπορεί αν το επιθυμεί να διακανονίσει τις οφειλές του με τις παρούσες διατάξεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 22.

2. Οφειλέτης που έχει διακανονίσει τα χρέη του με τις παρούσες διατάξεις και καθυστερήσει, για οποιοδήποτε λόγο, να εξοφλήσει επί δίμηνο μία δόση του διακανονισμού, παύει να ισχύει ο διακανονισμός και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα είσπραξης σε βάρος του. Αντίθετα, στον οφειλέτη που είναι συνεπής στο διακανονισμό του χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη του προς το Δημόσιο, δε διώκεται ποινικά, δεν προσωποκρατείται και δε λαμβάνεται κανένα αναγκαστικό μέτρο είσπραξης σε βάρος του. Αν όμως δεν πληρώσει εμπρόθεσμα μία δόση του διακανονισμού δεν του χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας ανεξάρτητα του ότι για την απώλεια του διακανονισμού πρέπει να καθυστερήσει μία δόση επί δίμηνο.

3. Το Δημόσιο μπορεί να λάβει μόνο εξασφαλιστικά μέτρα για τα χρέη που υπάγονται στο διακανονισμό αυτό, καθώς και να λάβει είτε εξασφαλιστικά είτε αναγκαστικά μέτρα για τα χρέη που δε θα ρυθμιστούν.

4. Με τη συμμόρφωση του οφειλέτη στο διακανονισμό αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, καθώς και της προσωποκράτησης εκτός να γίνονται για χρέη που έχουν διακανονιστεί, οπότε συνεχίζονται.
Σημειώνεται ότι οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι συνεπής με το διακανονισμό αναστέλλονται, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη μέρους δόσης, δόσης ή δόσεων του διακανονισμού.
Για να ληφθούν όμως υπόψη πρέπει τα χρήματα από τις κατασχέσεις αυτές να έχουν αποδοθεί στη ΔΟΥ.

5. Όσοι οφειλέτες έχουν καταβάλλει οφειλές πριν την ισχύ των διατάξεων, που αν δεν είχαν καταβληθεί θα μπορούσαν να υπαχθούν στο διακανονισμό αυτό, δεν έχουν καμία αξίωση κατά του Δημοσίου για επιστροφή τους.
6. Σε περιπτώσεις που ίδιες διατάξεις ορίζουν ότι πρέπει να καταβληθεί ολόκληρη η οφειλή για να διενεργηθεί κάποια πράξη, αυτή καταβάλλεται ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης την έχει διακανονίσει για να την εξοφλήσει με τις παρούσες διατάξεις. Τέτοιες οφειλές είναι π.χ. ο επιμεριστικός φόρος κληρονομιαίου ακινήτου που πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να μεταβιβαστεί το ακίνητο ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου που πρέπει να καταβληθούν για να μεταβιβαστεί το αυτοκίνητο κ.λπ.

7. Ο οφειλέτης που έχει να εισπράξει απαιτήσεις του από το Δημόσιο, εφόσον έχει διακανονίσει τα χρέη του προς αυτό και είναι συνεπής, μπορεί να τις εισπράξει χωρίς να συμψηφισθούν με τις οφειλές του, εκτός αν έχει άλλα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν έχει διακανονίσει, οπότε οι απαιτήσεις του συμψηφίζονται υποχρεωτικά με αυτά.

8. Επισημαίνουμε ότι εκτός από τους τρόπους διακανονισμού των χρεών που ορίζονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν επιτρέπεται κανενός άλλου είδους ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο ή χρεών που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ.

9. Προς διευκόλυνση τόσο των υπηρεσιών σας, όσο και των οφειλετών, σας στέλνουμε δύο υποδείγματα αποφάσεων διακανονισμού χρεών σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθώς και υπόδειγμα αίτησης για τον οφειλέτη.

Οι αποφάσεις αυτές, που είναι υποχρεωτικές για τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη, θα εκδίδονται σε τρία αντίγραφα από τα οποία τα δύο θα παραμένουν στην υπηρεσία σας, το δε τρίτο θα παραδίδεται ενύπογραφα στον οφειλέτη.
Το αντίγραφο της απόφασης που θα παραδίδεται στον οφειλέτη, θα αποτελεί και την ειδοποίησή του για την πληρωμή των δόσεων της ρύθμισης και δε θα στέλνονται άλλες ειδοποιήσεις από τη ΔΟΥ για τα χρέη που διακανονίστηκαν.

Οι ΔΟΥ που έχουν μηχανογραφηθεί μπορούν να χρησιμοποιούν το μηχανογραφικό πίνακα χρεών των οφειλετών τους, τον οποίο θα προσαρτούν ως αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του διακανονισμού και θα συμπληρώνουν μόνο το σύνολο των χρεών στο σχετικό πίνακα της απόφασης.

Στη σχετική αίτηση θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο για τις οποίες φέρει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες οφειλές, ο οφειλέτης δε δικαιούται αποδεικτικό ενημερότητος για τα χρέη του προς το Δημόσιο, ακόμη και αν καταβάλλει την πρώτη δόση του διακανονισμού, παρά μόνο μετά από διακανονισμό και αυτών των οφειλών και τη συμμόρφωσή του στην απόφαση της άλλης ΔΟΥ.

Η αίτηση αυτή, καθώς και τα υποδείγματα των αποφάσεων διακανονισμού που σας στέλνουμε θα τα χρησιμοποιείται μέχρι να σας αποσταλούν οι αιτήσεις και οι αποφάσεις για μηχανογραφική χρήση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης