Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1242/14.7.1993 Η διαδικασία παραλαβής προσωρινών δηλώσεων ΦΠΑ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-1993 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1242/14.7.1993
Η διαδικασία παραλαβής προσωρινών δηλώσεων ΦΠΑ


ΠΟΛ. 1242/14.7.93 Η διαδικασία παραλαβής προσωρινών δηλώσεων ΦΠΑ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

1.1. Δηλώσεις χωρίς ποσό για καταβολή
Αν στις δηλώσεις δεν υπάρχει ποσό για καταβολή, οπότε στην οικεία θέση της προσωρινής δήλωσης πρέπει να αναγράφεται τόσο αριθμητικά όσο και ολοσχερώς η ένδειξη ""ΜΗΔΕΝ", γίνεται διάκριση προκειμένου για δηλώσεις με ή χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές θεωρείται γενικά πως πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις με συμπληρωμένους τους κωδ. 03, 04, 05 και 06 της προσωρινής δήλωσης (έντυπο 005 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993). Έτσι υπάρχουν:
α) Οι δηλώσεις χωρίς ποσό για καταβολή και χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. αίτημα επιστροφής, συνοδευτικό εκκαθαριστικής δήλωσης χωρίς ποσό για καταβολή (ένδειξη περιόδου Ε13).
β) Οι δηλώσεις χωρίς ποσό για καταβολή αλλά με ενδοκοινοτικές συναλλαγές για τις οποίες ως γνωστόν, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής.

1.2. Δηλώσεις με ποσό για καταβολή
Αν στις δηλώσεις υπάρχει ποσό για καταβολή, γίνεται διάκριση ι) ανάλογα με το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση και ιι) ανάλογα με το αν ενεργούνται ή όχι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Έτσι υπάρχουν:
α) Οι προσωρινές δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τακτική χρονική περίοδο από πρόσωπα που υπάγονται στο ΦΠΑ ή είναι πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α του ν. 1642/86 (υποκείμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33, νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο ΦΠΑ), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 31 του ν. 1642/86. Αυτές διακρίνονται:
αα) Σε δηλώσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
ββ) Σε δηλώσεις χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Σημειώνεται ότι, οι έκτακτες προσωρινές δηλώσεις που η υποβολή τους προβλέπεται από προγενέστερες εγκύκλιες διαταγές να γίνεται με έκτακτη προσωρινή δήλωση (Σ. 420/56/πολ. 28/87 για μεταβίβαση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται ως πάγια για την επιχείρηση, 1026628/1345/πολ. 1074/90 για καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτων, 1070540/2601/πολ. 1075/90 για αγορά αγαθών κατά τη διαδικασία πλειστηριασμού κ.λπ.) παύει να ισχύει, μόνο όμως εφόσον ο κατά περίπτωση υποκείμενος στο φόρο εκδώσει τιμολόγιο και εισπράξει με αυτό τον αναλογούντα ΦΠΑ, που θα τον αποδώσει με την προσωρινή δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι παραπάνω εγκύκλιες διαταγές εξακολουθούν να ισχύουν, οπότε και απαιτείται η υποβολή έκτακτων προσωρινών δηλώσεων, που θα αντιμετωπίζονται από τα Τμήματα της ΔΥΟ, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται για την υποπερίπτωση αυτή.

β) Οι προσωρινές δηλώσεις που υποβάλλονται από ιδιώτες ή από πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α του ν. 1642/86, προκειμένου για λήψη αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με όσα προβλέπονται σχετικά στα άρθρα 2 και 3 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/0014/πολ.1005/8.1.93) ή για άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας). Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις έκτακτης υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από σχετικές αποφάσεις ή εγκύκλιες διατάξεις, επειδή ο πωλητής είναι πάντοτε υποκείμενος στο φόρο ισχύει γενικά ό,τι προβλέπεται στην περίπτωση α΄.
Σημειώνεται ακόμα ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι οπωσδήποτε διαγραμμισμένες ο κωδ. 3 (έκτακτη) και αν ο λήπτης είναι ιδιώτης και ο κωδ. 4 (λήπτης ιδιώτης) της προσωρινής δήλωσης.


2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΩΝ

Οι προσωρινές δηλώσεις επιδίδονται αρχικά από αυτούς που τις υποβάλλουν στο Τμήμα Εμμέσων ή Ειδικών Φόρων.

2.1. Το Τμήμα Εμμέσων ή Ειδ. Φόρων εκτελεί γενικά τις εξής ενέργειες:
αα) Αν έχει υπολογιστεί σωστά η προκαταβολή (κωδ. 18), όταν αυτή οφείλεται και αν έχει συμπεριληφθεί στο σύνολο για καταβολή (κωδ. 19).
Ββ) Αν το σύνολο για καταβολή (κωδ. 19) συμφωνεί με το ποσό για καταβολή που αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως στις οικείες θέσεις της δήλωσης. Εξαιρετικά, αν το σύνολο για καταβολή (κωδ. 19) είναι μέχρι 1000 δραχμές και πρόκειται για υποβολή αρχικής δήλωσης συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου μπορεί το ποσόν για καταβολή αριθμητικά και ολογράφως να είναι ΜΗΔΕΝ. Θα ελέγχεται προσεκτικά αν υπάρχουν σβησίματα, ξέσματα, διαγραφές κ.λπ. τόσο στον κωδ. 19, όσο και στην αριθμητικά και ολογράφως αναγραφή του ποσού για καταβολή και σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο θα ζητείται η συμπλήρωση νέας δήλωσης.
β) Ελέγχει τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται για τακτή χρονική περίοδο, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του δηλούντος και σε συνδυασμό με το αν διενήργησε τη συγκεκριμένη περίοδο ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και στην εγκύκλιο 1039026/3372/0014/πολ. 1097/17.3.93 και σε συνδυασμό με τις αριθμ. 1023049/2166/Α0014/πολ. 1055/12.2.93 και 1066507/3968/913/Α0014/πολ. 1182/7.5.93 Α.Υ.Ο.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής χρεωστικής προσωρινής δήλωσης ελέγχεται αν έχει υπολογιστεί σωστά και η προσαύξηση (κωδ. 17), ανάλογα με τους μήνες καθυστέρησης και αν περιλαμβάνεται στο σύνολο για καταβολή (κωδ. 19).
γ) Ελέγχει τα γενικά στοιχεία για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης, ήτοι:
αα) Αν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία του δηλούντος και απαραίτητα ο ΑΦΜ, με εξαίρεση αν πρόκειται για δήλωση της παραπάνω περίπτωσης 1.2 β΄.
ββ) Αν είναι συμπληρωμένα σωστά κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται, τα τετραγωνίδια 1 - 8 της δήλωσης.
γγ) Αν είναι συμπληρωμένα οπωσδήποτε το έτος και η φορολογική περίοδος, προκειμένου για δηλώσεις τακτής χρονικής περιόδου.
δ) Συμπληρώνει τον κωδικό αριθμό της αρμόδιας ΔΟΥ. Αν η ΔΟΥ παραλαβής είναι άλλη από την αρμόδια (προκειμένου για νησιωτικές ή εποχιακές επιχειρήσεις) ή Τοπικό Γραφείο συμπληρώνεται και ο αντίστοιχος κωδικός τους.
ε) Συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής ή είσπραξης στην οικεία θέση της προσωρινής δήλωσης, εφόσον πρόκειται για δήλωση με ή χωρίς ποσό για καταβολή.
στ) Τηρεί σε δύο αντίγραφα τις πιο κάτω καταστάσεις (στην περίπτωση αα΄ σε ένα αντίγραφο):
αα) μηνιαία κατάσταση στην οποία αναγράφει τον αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία παραλαβής και τον ΑΦΜ, προκειμένου για δηλώσεις της παραπάνω περίπτωσης 1.1. (χωρίς ποσό για καταβολή),
ββ) ημερήσια κατάσταση στην οποία αναγράφει τον αύξοντα αριθμό με το πρόθεμα "Α" (δηλαδή Α1, Α2...., Α100, Α101...) τον ΑΦΜ, και το ποσό του ΦΠΑ για καταβολή, (αυτό που γράφεται αριθμητικά και ολογράφως) και ξεχωριστά το ποσό της προσαύξησης εκπρόθεσμης υποβολής (κωδ. 17), προκειμένου για δηλώσεις της παραπάνω περίπτωσης 1,2α΄/ββ΄ (με ποσό για καταβολή, που δεν έχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές).
γγ) Δεύτερη, ημερήσια κατάσταση με ό,τι και στην προηγούμενη περίπτωση ββ΄, με το παράθεμα "Β" πριν τον αύξοντα αριθμό (δηλαδή Β1, Β2,... Β100, Β101...) προκειμένου για δηλώσεις της παραπάνω περίπτωσης 1,2α΄/αα΄ (με ποσό για καταβολή που έχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές).
δδ) Τρίτη ημερήσια κατάσταση στην οποία αναγράφει τον αύξοντα αριθμό με το πρόθεμα "Γ" (δηλαδή Γ1, Γ2,... Γ100, Γ101), τον ΑΦΜ ή αν δεν υπάρχει τα στοιχεία του δηλούντος και ποσό του ΦΠΑ για καταβολή, προκειμένου για τις δηλώσεις της παραπάνω περίπτωσης 1.2 β΄(λήπτες ιδιώτες κ.λπ.),
εε) Ξεχωριστές ημερήσιες καταστάσεις, όπως στις πιο πάνω περιπτώσεις ββ΄ και γγ΄, προκειμένου για δηλώσεις που παραλαμβάνονται ταχυδρομικά από τα νησιά, όπως στην περίπτωση 2.4 γ΄.
Οι ημερήσιες καταστάσεις που περιέχουν περισσότερες από εκατό δηλώσεις, οπωσδήποτε χωρίς να διασπάται η αύξουσα αρίθμησή τους, θα περιέχουν και μερικά αθροίσματα μόνο των ποσών για καταβολή κατά εκατοντάδα δηλώσεων (εκτός αν τηρούνται με Η/Υ), καθώς και τα τελικά αθροίσματα των ποσών για καταβολή των προσαυξήσεων. Το ένα αντίγραφο των παραπάνω καταστάσεων, μαζί με χαρτοταινία αριθμομηχανής της άθροισης των εκατοντάδων των ποσών για καταβολή, θα αποστέλλεται στο Τμήμα Εσόδων για τις εργασίες της παραγράφου 3.
Μεταφέρει και αναγράφει στη δήλωση τον αύξοντα αριθμό της μηνιαίας ή ημερήσιας κατάστασης κατά περίπτωση.
ζ) Ελέγχει αν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT. Στην περίπτωση δε που υπάρχει η υποχρέωση αυτή αρνείται την παραλαβή της προσωρινής δήλωσης αν δε συνυποβάλλεται ή αν δεν έχει ήδη προϋποβληθεί και δήλωση INTRASTAT.
η) Ελέγχει αν ο δηλών που ενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι καταχωρημένος στο Μητρώο VIES, όπως αυτό στέλνεται κάθε φορά από το ΚΕΠΥΟ στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένος, του ζητάει να υποβάλει δήλωση μεταβολών για να ενταχθεί. Αν όμως διαπιστωθεί ότι ο δηλών έχει ήδη υποβάλλει δήλωση μεταβολών σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής του Μητρώου, που κάθε φορά αποστέλλεται από το ΚΕΠΥΟ, θα τηρείται σημείωση και θα στέλνεται το συντομότερο στο Γραφείο VIES/Κλιμάκιο ΚΕΠΥΟ (fax (01) 95.80.857), είτε αντίγραφο της δήλωσης μεταβολών είτε κατάσταση με όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου δηλούντος από αυτά που περιέχονται στην κατάσταση του Μητρώου VIES που στάλθηκε στη ΔΟΥ.
θ) Υπογράφει όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων που κατατίθενται στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ".
2.2. Αναλυτικά κατά κατηγορία δηλώσεων, από το Τμήμα Έμμεσων και Ειδ. Φόρων ενεργούνται επίσης τα εξής:
α) Οι δηλώσεις της περίπτωσης 1.1α΄(χωρίς ποσό για καταβολή, χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές) παραλαμβάνονται σε δύο αντίγραφα και αφού γίνουν οι εργασίες των παραπάνω περιπτώσεων 2.1. γ΄- στ΄, θ΄, επιστρέφεται το ένα αντίγραφο στον δηλούντα, ενώ το άλλο παραμένει και αρχειοθετείται στο Τμήμα αυτό.
β) Οι δηλώσεις της περίπτωσης 1.1. β (χωρίς ποσό για καταβολή αλλά με ενδοκοινοτικές συναλλαγές) παραλαμβάνονται σε τρία αντίγραφα και αφού γίνουν οι εργασίες των παραπάνω περιπτώσεων 2.1. β-θ, επιστρέφεται το ένα αντίγραφο στον δηλούντα, το δεύτερο παραμένει και αρχειοθετείται στο Τμήμα αυτό, ενώ για το τρίτο εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση 3.3. β.
γ) Οι δηλώσεις της περίπτωσης 1.2. α, αα (με ποσό για καταβολή από υποκείμενους κ.λπ. με ενδοκοινοτικές συναλλαγές), παραλαμβάνονται σε τρία αντίγραφα και γίνονται οι εργασίες των παραπάνω περιπτώσεων 2.1. α - θ, ενώ οι δηλώσεις της περίπτωσης 1.2.α./ββ (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές) παραλαμβάνονται επίσης σε τρία αντίγραφα και γίνονται οι εργασίες των περιπτώσεων 2.1. α - στ, θ.
Σε τρία αντίγραφα (ή και τέσσερα, αν το ζητήσει ο δηλών) υποβάλλονται και έκτακτες δηλώσεις που η υποβολή τους προβλέπεται από σχετικές αποφάσεις ή εγκύκλιες διαταγές. Αφού γίνουν οι εργασίες των παραπάνω περιπτώσεων 2.1. α, γ - στ, θ θα παρακρατείται το ένα αντίγραφο και τα υπόλοιπα θα επιστρέφονται στον δηλούντα.
δ) Οι δηλώσεις της περίπτωσης 1.2.β αν μεν πρόκειται για λήπτη ιδιώτη κ.λπ. πρέπει να παραλαμβάνονται σε τέσσερα αντίγραφα (και όχι σε τρία, όπως αναγράφεται στις αριθ. 1002414/ 204/ 25/ 0014/πολ. 1005/8.1.93 Α.Υ.Ο.), ενώ αν υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα (ή και τέσσερα, εφόσον ζητηθεί από την δηλούντα).
Αφού γίνουν οι εργασίες που προβλέπονται στις παραπάνω περιπτώσεις 2.1.α, γ - στ, θ και στις κατά περίπτωση αποφάσεις ή εγκύκλιες διαταγές, θα παραμένει στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδ. Φόρων το ένα αντίγραφο και θα επιστρέφονται όλα τα υπόλοιπα στον δηλούντα.
Εξυπακούεται ότι αν διαπιστωθεί, από τα πραγματικά περιστατικά, ότι για τη συγκεκριμένη πράξη δεν οφείλεται ΦΠΑ (π.χ. αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών με τόπο φορολογίας άλλο κράτος - μέλος της ΕΟΚ ή πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής) η δήλωση δε θα παραλαμβάνεται. Σε περίπτωση όμως που η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ή Τράπεζα το απαιτεί, θα συντάσσεται περιληπτικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι για τη συγκεκριμένη αιτία δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ.

2.3. Από το Τμήμα Εσόδων ενεργούνται τα εξής:
Στο Τμήμα αυτό θα παραλαμβάνονται, μετά τις ενέργειες του Τμήματος Εμμέσων και Ειδ. Φόρων, όλα τα αντίγραφα των παραπάνω περιπτώσεων 2.2.γ, δ, που έχουν επιστραφεί, σύμφωνα με όσα στις περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στον δηλούντα.
Η παραλαβή θα γίνεται απευθείας από το Διαχειριστή του Τμήματος Εσόδων, ο οποίος, αφού εισπράξει το ποσό για καταβολή που αναγράφεται στη δήλωση, θα σφραγίζει με τη μεταλλική σφραγίδα, θα υπογράφει και θα θέτει την ατομική του σφραγίδα σε όλα τα προσκομιζόμενα αντίγραφα στη θέση "Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων".
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταλλική σφραγίδα η σήμανση γίνεται όπως και στα άλλα αποδεικτικά είσπραξης.
Από τα αντίγραφα που υπογράφονται και σφραγίζονται από το Διαχειριστή του Τμήματος Εσόδων, θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση το ένα στον δηλούντα. Ειδικά δε, στην περίπτωση του λήπτη ιδιώτη κ.λπ. της παραπάνω περίπτωσης 1.2. β ή της έκτακτης υποβολής της δήλωσης των περιπτώσεων 2.2. γ, δ, θα επιστρέφονται στον δηλούντα τα δύο από τα τυχόν τέσσερα υποβαλλόμενα αντίγραφα με την αναγραφή της ένδειξης στο ένα από τα δύο "ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ".

2.4. Ειδικές περιπτώσεις
α) Εξαιρετικά, προκειμένου για εμπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές, που υποβάλλονται για συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και που δεν είναι τροποποιητικές - συμπληρωματικές, ανακλητικές ή με επιφύλαξη, από αυτές της παραπάνω περίπτωσης 1.2.α, ββ, καθώς και αυτές που υποβάλλονται από λήπτη ιδιώτη κ.λπ. της παραπάνω περίπτωσης 1.2. β. οι εργασίες που προβλέπεται να γίνονται από το Τμήμα Εμμέσως και Ειδ. Φόρων, δηλαδή αυτές που περιγράφονται στις περιπτώσεις 2.2. γ και δ αντίστοιχα θα γίνονται και από τα Τοπικά Γραφεία των ΔΟΥ.
β) Προκειμένου για αντίγραφα προσωρινών δηλώσεων που παραλαμβάνονται ταχυδρομικά από εγκατεστημένους σε νησιά και δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., ως ημερομηνία παραλαβής τους θεωρείται, ως γνωστόν, η ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής τους (με συστημένη επιστολή). Οι δηλώσεις αυτές θα συγκεντρώνονται, έστω και για περισσότερες της μιας ημέρες, όχι όμως πέραν της μιας εβδομάδας, από το Τμήμα Εμμέσων και Ειδ. Φόρων ξεχωριστά, θα ελέγχεται το εμπρόθεσμο της αποστολής τους (όχι της παραλαβής τους), θα γίνονται όλες οι εργασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2.1, 2.2. κατά περίπτωση, θα ελέγχεται ακόμα το ποσό για καταβολή αν καλύπτεται από το ποσό της επιταγής και τελικά όσες δηλώσεις έχουν ποσό για καταβολή θα προωθούνται προς είσπραξη στο Τμήμα Εσόδων με αντίγραφα ξεχωριστών ημερήσιων καταστάσεων (Α, χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές, και Β με ενδοκοινοτικές συναλλαγές), που θα φέρουν την ένδειξη "ΝΗΣΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.../.../ 199..." με ημερομηνία όχι μεταγενέστερη της τελευταίας εμπρόθεσμης ημερομηνίας παραλαβής.
Ταχυδρομική παραλαβή εκπρόθεσμων προσωρινών δηλώσεων με ποσό για καταβολή δε θα γίνεται αποδεκτή και θα επιστρέφονται ταχυδρομικά από το Τμήμα Εμμέσων και Ειδ. Φόρων, χωρίς να υπογράφουν και μαζί με την επιταγή, στους αποστολείς τους. Το ίδιο επίσης θα γίνεται αν η επιταγή υπολείπεται του ποσού για καταβολή. Στις περιπτώσεις αυτές θα στέλνεται και σύντομο σημείωμα στον δηλούντα που να δικαιολογεί τη μη παραλαβή. Τα αντίγραφα των δηλώσεων που προορίζονται για τους δηλούντες με ποσό για καταβολή θα επιστρέφονται μετά την είσπραξη από το Τμήμα Εσόδων στο Τμήμα Εμμέσων και Εδικών Φόρων ταχυδρομικά στους δηλούντες.


3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3.1. Ημερήσια συμφωνία στη Δ.Ο.Υ.
Μετά το πέρας της συναλλαγής γίνεται ημερήσια συμφωνία μεταξύ του αθροίσματος των ποσών για καταβολή των προσωρινών δηλώσεων που εισπράχθηκαν από το διαχειριστή του Τμήματος Εσόδων και του τελικού αθροίσματος των τριών ή πέντε (σε περίπτωση υπόχρεων νησιωτικών περιοχών) ημερήσιων καταστάσεων που αποστέλλει, σύμφωνα με την περίπτωση 2.1. στ/ββ - εε ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων και Ειδ. Φόρων.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας, θα ελέγχεται καταρχήν μήπως ορισμένοι δηλούντες (με βάση τους ΑΦΜ) που προσήλθαν στο Τμήμα Εμμέσως και Ειδ. Φόρων δεν προσήλθαν να πληρώσουν το οφειλόμενο ποσό στο Διαχειριστή του Τμήματος Εσόδων.
Σημειώνεται ότι δήλωση με ποσό για καταβολή, που έχει υπογραφεί μόνο στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ" και όχι από το διαχειριστή του Τμήματος Εσόδων (στη θέση "Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων"), από το οποίο και συνεπάγεται ότι δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό, θεωρείται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.1642/1986, ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα (ως να μην υποβλήθηκε).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης