Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1231/16.6.1993 Κοινοποίηση γνωμοδότησης αριθμ. 332/93 Ν.Σ. Κράτους.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1231/16.6.1993
Κοινοποίηση γνωμοδότησης αριθμ. 332/93 Ν.Σ. Κράτους.


ΠΟΛ.1231/16.6.1993 Κοινοποίηση γνωμοδότησης αριθμ. 332/93 Ν.Σ. Κράτους.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1231/16.6.93 Κοινοποίηση γνωμοδότησης αριθμ. 332/93 Ν.Σ. Κράτους.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 323/93 γνωμοδότηση του Β΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον κ. Γενικό Γραμματέα του υπουργείου μας και παρακαλούμε για τη συμμόρφωσή σας με το περιεχόμενό της.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι δεν απαλλάσσεται η υπό της ΕΤΒΑ μεταβίβαση εδαφικών εκτάσεων σε τρίτους εντός βιομηχανικής περιοχής επί των οποίων έχουν ήδη αναγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις καθόσον σαφώς από το νόμο προκύπτει ότι απαλλάσσονται μόνο οι εδαφικές εκτάσεις άνευ κτισμάτων.
ΓΝΩΜ. Ν.Σ.Κ. 332/93
Αριθμ. Ερωτήματος: 1035444/224/Β0013/10.3.1993 Υπ. Οικονομικών, Γεν. Δ/νση Φ/γίας και Δ.Π., Δ/νση Φ/γίας Κεφαλαίου, Τμήμα Β΄
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται εάν η υπό της ΕΤΒΑ μεταβίβαση ακινήτου κειμένου εντός βιομηχανικής περιοχής εφ' ου έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία εργοστασίου, απαλλάσσεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4458/65, του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.
Στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4458/65 ορίζεται: "Πάσα δικαιοπραξία αφορώσα την υπό φορέως του δικαιώματος οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως της βιομηχανικής περιοχής κτήση της κυριότητος επί των αναγκαίων διά την ίδρυση αυτής εδαφικών εκτάσεων και των συναφών ετέρων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή την υπ' αυτού προς τρίτους μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητος ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή εκμισθώσεων ή σύσταση άλλης ενοχικής σχέσεως και εν γένει πάσα εμπράγματος ή ενοχική δικαιοπραξία αφορώσα έκταση προοριζομένη διά την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς, δικαιώματος ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων και Κοινοτήτων παντός τρίτου, υφισταμένων ή επιβληθησομένων εν τω μέλλοντι υποβαλλομένη  εις το πάγιον τέλος χαρτοσήμου εκ δρχ. εκατόν....".
Από την παραπάνω διάταξη σαφώς προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη είναι να απαλλάξει εκ του φόρου μεταβίβασης ακινήτου τις δικαιοπραξίες εκείνες που αφορούν είτε εις την υπό του φορέως του δικαιώματος οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητος επί των αναγκαίων διά την ίδρυση αυτής εδαφικών εκτάσεων είτε εις την υπ' αυτού (φορέως) προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητος κ.λπ., εκτάσεως προοριζομένης για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής. Και εις τις δυο περιπτώσεις η μεταβίβαση αφορά εδαφική έκταση. Συνεπώς, όταν πρόκειται για μεταβίβαση εκτάσεως εφ' ης ήδη έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις για την λειτουργία βιομηχανικής μονάδος, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη διάταξη περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.
Στην προκειμένη περίπτωση από το έγγραφο με το οποίο τίθεται το εν λόγω ερώτημα και τα συνοδεύοντα αυτό λοιπά έγγραφα προκύπτουν τα εξής:
Η ανώνυμη βιομηχανική εταιρία "ΒΙΟΣΦΩΤ" κατ' εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης του Ν. 4458/65 απηλλάγη του φόρου μεταβίβασης ακινήτων για την αγορά από την ΕΤΒΑ οικοπεδικής και εντός βιομηχανικής ζώνης κείμενης έκτασης προκειμένου να μεταφέρει εκεί τις δραστηριότητές της. Στην έκταση αυτή η εν λόγω εταιρία ανήγειρε τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις της (εργοστάσιο, γραφεία κ.λπ.). Στη συνέχεια κηρύχθηκε σε πτώχευση και το ανωτέρω ακίνητο, μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό, περιήλθε και πάλιν στην ΕΤΒΑ, η οποία αναδείχτηκε υπερθεματίστρια.
Για την απόκτηση αυτή η ΕΤΒΑ κατέβαλε φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
Ήδη η ΕΤΒΑ μεταβιβάζει ένα τμήμα του εν λόγω ακινήτου όπως είναι διαμορφωμένο (κτίσματα κ.λπ.), σε άλλη ανώνυμη εταιρία και ανακύπτει το ζήτημα αν αυτή η μεταβίβαση θα απαλλαγεί από το ΦΜΑ ή όχι.
Ενόψει των ανωτέρω, κατ' ορθήν ερμηνείαν των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4458/65, το Γ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει τη γνώμη ότι αρνητική πρέπει να είναι η απάντηση εις το τιθέμενο ερώτημα.
      

  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης