Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1228/17.6.1993 Η φορολόγηση επιδομάτων και αμοιβών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1228/17.6.1993
Η φορολόγηση επιδομάτων και αμοιβών.


ΠΟΛ.1228/17.6.1993 Η φορολόγηση επιδομάτων και αμοιβών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1228/17.6.1993 Η φορολόγηση επιδομάτων και αμοιβών.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 κάθε παροχή (ανεξάρτητα της ονομασίας της) που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπάλληλους, εργάτες) θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι.

2. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, όπως η περίπτωση α΄ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2065/1992 και ισχύει από 1-1-1992, ορίζεται ότι δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο:
α) Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Προκειμένου για αποζημιώσεις υπαλλήλους του Δημοσίου, που παρέχονται με διάταξη νόμου κατ' αποκοπή, για κάλυψη δαπανών ειδικής υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός εάν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του Κ.Β.Σ.
β) Η αποζημίωση που παρέχεται με τη μορφή εξόδων κινήσεως, καθώς και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών.
2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2065/1992 καταργείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των πάσης φύσεως παροχών και επιδομάτων που ενσωματώθηκαν στο βασικό μισθό ή διατηρήθηκαν ως προσωρινό προσωπικό επίδομα, των δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, καθώς και λοιπών δικαιούχων, που έτυχαν της απαλλαγής αυτής.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για εκείνα τα ποσά που προέρχονται από επίδομα βιβλιοθήκης που καταβαλλόταν στους δικαιούχους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1977, εκτός αν το επίδομα αυτό χορηγήθηκε ως ειδική παροχή σε αυτούς μεταγενέστερα.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για να απαλλαγεί από τη φορολογία κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 7 του ν.δ. 3323/55 ή στο νόμο που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/55, περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/55 που προαναφέρθηκαν.

4. Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό επιδόματος του ν.754/1978 και ν.1505/1984, δηλαδή το ποσό των 24.000 δρχ. ετησίως (2.000 μηνιαίως επί 12 μήνες) το οποίο επίδομα κρίθηκε ως προς το ποσό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ν.283/1976 και ως προς τη φορολογική μεταχείριση από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.754/1978, από 1/1/92 φορολογείται, καταργηθείσης της σχετικής απαλλαγής με το άρθρο 14 του ν.2065/1992. (Σχετική και η 1018050/189/Α0012/πολ.1042/8.2.1993 ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τις διατάξεις του ν.2065/1992).
Ομοίως φορολογείται στο σύνολό του το επίδομα τροφής, επειδή δε διατηρήθηκε με το π.δ. 904/78 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν.2065/1992, καθώς και το στεγαστικό επίδομα, επειδή δεν ορίζεται ότι απαλλάσσεται του φόρου από το νόμο που τα χορήγησε, και για τον επιπλέον λόγο ότι και για τα δύο αυτά επιδόματα δε συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/55 (περίπτ. α΄ παραγρ. 3).
Για τη φορολογική μεταχείριση του στεγαστικού επιδόματος σχετική η 1036252/403/πολ.1092/11.3.1993 Δ/γή του υπουργείου Οικονομικών. Το επίδομα στολής, που καταβάλλεται σε προσωπικό ασφαλείας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων κ.λπ. για την ορισμένη στολή που πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 18746 Φ 509.51/23α/19-10-1984) απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 744 τ. Β./22-10-1984), το οποίο δεν ενσωματώθηκε στο βασικό μισθό ούτε διατηρήθηκε ως προσωρινό προσωπικό επίδομα των στρατιωτικών υπαλλήλων, αλλά διατηρήθηκε με το π.δ. 904/1978 (ΦΕΚ 217 τ.Α/11-12-1978) και είχε κριθεί (υπουργείο Οικονομικών Λ. 3180/1979) ως αποζημίωση έναντι δαπανών αναληφθείσας υπηρεσίας με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτ. α΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, κατά 50% εξαιρείται της φορολογίας, εκτός εάν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του ΚΒΣ.

Τέλος, η απαλλαγή κατά 40% και μέχρι ποσού 40.000 δρχ. από το συνολικό ποσό των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα τα οποία αποκτούν οι δικαιούχοι λόγω συμμετοχής τους σε Επιτροπές, συμβούλια, συλλογικά όργανα ή Ομάδες Εργασίας του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ από 1/1/1992 καταργείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2065/1992.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης