ΠΟΛ.1220/14.6.1993

Η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ιδιοκτητών jeep.Σχόλια:


14 Ιούν 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1220/14.6.1993 Η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ιδιοκτητών jeep.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.2093/1992, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αναφέρονται, όπως είναι γνωστό, στον προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα τύπου jeep.
Για καθένα από αυτά τα οχήματα λαμβάνεται υπόψη κατ' επιλογή του φορολογούμενου α) το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αυτής της περίπτωσης, μειωμένο κατά είκοσι στα εκατό (20%) ή β) η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το χρόνο της αγοράς τους, προσαυξημένη κατά ποσοστό ογδόντα στα εκατό (80%). Για όσα από αυτά τα οχήματα έχουν ήδη ταξινομηθεί λαμβάνεται υπόψη η τιμολογιακή αξία της 31ης Δεκεμβρίου 1991, του ιδίου ή όμοιου με αυτά τύπου οχήματος.

2. Από τη διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι για τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης με βάση την ιδιοκτησία ή την κατοχή αυτοκινήτων τύπου jeep, λαμβάνεται υπόψη: α) Προκειμένου για οχήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 1992 και μετά, κατ' επιλογή του φορολογούμενου:
αα) Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων μειωμένο κατά 20% ή ββ) η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το χρόνο της αγοράς τους προσαυξημένη κατά ποσοστό 80%.
β) Προκειμένου για οχήματα που ταξινομήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1991, κατ' επιλογή του φορολογούμενου:
βα) Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων μειωμένο κατά 20% (π.χ. για jeep 16 φορολογήσιμων ίππων με παλαιότητα πάνω από 10 έτη, το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης με βάση αυτό θα ήταν 3.520.000 δρχ.) ή
ββ) Η τιμολογιακή αξία, δηλαδή η τιμή αγοράς που είχε την 31 Δεκεμβρίου 1991 το ίδιο ή όμοιο με αυτό τύπου όχημα, προσαυξημένη κατά ογδόντα στα εκατό 980%).
    

  

Taxheaven.gr