Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1216/9.6.1993 Οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή της απόφασης που αφορά στην έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1216/9.6.1993
Οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή της απόφασης που αφορά στην έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων.


ΠΟΛ.1216/9.6.1993 Οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή της απόφασης που αφορά στην έκδοση ειδικών στοιχε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1216/9.6.93 Οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή της απόφασης που αφορά στην έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων, αλλά και των υπηρεσιών, σχετικά με την 1133390/1104/πολ.1102/16.3.1993 (ΦΕΚ 234Β) απόφασή μας, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις για ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης αυτής.


ΓΕΝΙΚΑ:

Με την απόφαση αυτή καθιερώνεται η έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις και γενικά ρυθμίζεται ο τρόπος εμφάνισης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά την πώληση των αεροπορικών εισιτηρίων, μεταξύ πρακτορείων, αεροπορικών εταιριών και οργανισμού IATA BSP Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι δε μεταβλήθηκε ουσιαστικά το καθεστώς διάθεσης των εισιτηρίων από τις αεροπορικές εταιρίες προς τα πρακτορεία που ανήκουν στο σύστημα παρακολούθησης IATA BSP Ελλάδας, καθώς επίσης και το καθεστώς διάθεσης των εισιτηρίων από τους γενικούς πράκτορες αεροπορικών εταιριών προς τα πρακτορεία ή από τα πρακτορεία που έχουν άδεια πώλησης εισιτηρίων (IATA) προς τα υποπρακτορεία (non IATA).
Επίσης, δε μεταβάλλεται το καθεστώς πώλησης άλλων εισιτηρίων (π.χ. ακτοπλοϊκών κ.λπ.), το οποίο δε θίγεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1. Με την παρ. 1 της πιο πάνω απόφασης καθιερώθηκε η έκδοση θεωρημένης απόδειξης πώλησης από τους πράκτορες και τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και υπηρεσιών μέσω αεροπορικών εταιριών προς τους τελικούς αγοραστές (πελάτες), είτε αυτοί είναι επιτηδευματίες είτε ιδιώτες. Επίσης, απόδειξη πώλησης εκδίδουν και οι αεροπορικές εταιρίες, όταν πωλούν εισιτήρια στο κοινό ή σε πράκτορες απευθείας από τα εκδοτήριά τους.

2. Η απόδειξη πώλησης εκδίδεται με την παράδοση των εισιτηρίων, ανεξάρτητα αν η πώληση γίνεται μετρητοίς ή επί πιστώσει. Στην περίπτωση που διενεργούνται επαναλαμβανόμενες πωλήσεις εισιτηρίων προς πελάτες επιτηδευματίες (π.χ. ναυτιλιακές επιχειρήσεις) επιτρέπεται, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., να τηρείται αθεώρητη κατάσταση κατ' αγοραστή πελάτη, στην οποία να καταχωρούνται τα δεδομένα που ορίζονται για την απόδειξη. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται απόδειξη πώλησης τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα.

3. Στην απόδειξη πώλησης αναγράφονται, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (άρθρο 18 παρ. 5 Κ.Β.Σ.), το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αγοραστή, ο αριθμός του εισιτηρίου, η αεροπορική εταιρία, ο τόπος αναχώρησης και προορισμού και η αξία πώλησης. Διευκρινίζεται ότι ως αξία πώλησης νοείται αυτή που πράγματι διατίθεται το εισιτήριο και όχι η αναγραφόμενη επί του εισιτηρίου τιμή. Είναι δυνατόν όμως να αναγράφεται στην απόδειξη η αναγραφόμενη επί του εισιτηρίου τιμή, το ποσό της έκπτωσης και το τελικό ποσό πώλησης του εισιτηρίου.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν είναι γνωστός ο αριθμός του εισιτηρίου, είτε γιατί πωλούνται εισιτήρια διαδρομής από εξωτερικό προς Ελλάδα είτε για οποιοδήποτε λόγο, στην απόδειξη πώλησης αναγράφεται ο αριθμός του M.C.O. ή της εντολής (VOUCHER) με το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο.
Στην περίπτωση που μαζί με το εισιτήριο πωλούνται και υπηρεσίες, μέσω της αεροπορικής εταιρίας, τότε στην απόδειξη πώλησης σκόπιμο είναι να αναγράφεται και σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών αυτών. Στην απόδειξη πώλησης μπορεί να αναγράφονται τα στοιχεία μόνο του αγοραστή των εισιτηρίων και όχι τα στοιχεία των ατόμων, για τα οποία αγοράστηκαν τα εισιτήρια (π.χ. για την αγορά 10 εισιτηρίων από την Α.Ε. "Αρκαδική", για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό υπάλληλοί της, θα εκδοθεί μία απόδειξη πώλησης στο όνομα της Α.Ε. ή για την αγορά 4 εισιτηρίων από ιδιώτη για να ταξιδέψει με τα υπόλοιπα 3 μέλη της οικογένειάς του θα εκδοθεί μία απόδειξη πώλησης στο όνομά του).
Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η αναγραφή στις αποδείξεις πώλησης του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου - αγοραστή εισιτηρίου - γιατί αυτό δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της απόφασης.

4. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου ή των πωληθεισών μαζί μ' αυτό υπηρεσιών εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο με περιεχόμενο αντίστοιχο της απόδειξης πώλησης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η πώληση που ακυρώνεται έχει γίνει σε επιτηδευματία ή σε ιδιώτη πελάτη. Ως αξία αναγράφεται στο πιστωτικό τιμολόγιο το ποσό που επιστρέφεται στον πελάτη, λόγω της ακύρωσης.
Γα τα πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προς επιτηδευματίες θα υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

5. Όταν γίνεται αλλαγή του εισιτηρίου ενός δρομολογίου με άλλο εκδίδεται απόδειξη πώλησης, στην οποία αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για την παράδοση (πώληση) του νέου εισιτηρίου, καθώς και τα στοιχεία του εισιτηρίου που επιστρέφεται.

6. Για τη χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης από τους πράκτορες και τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία στους πελάτες τους επιτηδευματίες, επί της αξίας πωλήσεως σ' αυτούς εισιτηρίων και άλλων ενδεχομένως υπηρεσιών, εκδίδεται από αυτούς το πιστωτικό τιμολόγιο της παρ. 13 του άρθρου 12. Για τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους εκδότες τους, ιδιαίτερες συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μη επιτρεπόμενου του συμψηφισμού της αξίας τους με την αξία χρεωστικών τιμολογίων του ίδιου πελάτη.
Όταν πωλούνται εισιτήρια σε ιδιώτες μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση, αμέσως με την πώληση του εισιτηρίου, αναγραφόμενη επί της απόδειξης πώλησης. Εκ των υστέρων χορήγηση έκπτωσης σε ιδιώτη δεν επιτρέπεται.

7. Οι πράκτορες και τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια και τις τυχόν λοιπές πρόσθετες παροχές που τους χορηγούνται από τις αεροπορικές εταιρίες, όπως κίνητρα για την αύξηση των πωλήσεων, έκπτωση λόγο τζίρου στο τέλος της χρήσης. Για τα ποσά, γα τα οποία οι πράκτορες εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δεν εκδίδονται σε καμιά περίπτωση πιστωτικά τιμολόγια από τις αεροπορικές εταιρίες.

8. Για τις λοιπές υπηρεσίες (πακέτα εκδρομών κ.λπ.) που προσφέρουν τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία δε μεταβάλλεται το ισχύον καθεστώς και εξακολουθούν να εκδίδονται τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ.
Σημειώνεται ότι οι αποδείξεις πώλησης εκδίδονται από τα πρακτορεία ουσιαστικά όταν πραγματοποιούνται έσοδα για λογαριασμό των αεροπορικών εταιριών, ενώ τα τιμολόγια και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών όταν πραγματοποιούνται έσοδα για ίδιο λογαριασμό.

9. Ακαθάριστα έσοδα του πράκτορα από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., είναι η προμήθεια και οι τυχόν λοιπές πρόσθετες παροχές, που χορηγούνται σ' αυτόν από τις αεροπορικές εταιρίες, καθώς και η διαφορά της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης, όταν τα εισιτήρια αγοράζονται από τις αεροπορικές εταιρίες σε καθαρές τιμές.

10. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές (συνυπολογιζόμενης και της προμήθειας) που πραγματοποιούνται για λογαριασμό όλων των αεροπορικών εταιριών παρακολουθούνται στα βιβλία των πρακτόρων και τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Οι διαφορές, θετικές ή αρνητικές, που προκύπτουν από την παρακολούθηση και τακτοποίηση των δοσοληψιών αυτών, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσεως του πρακτορείου.
Για παράδειγμα, θετικές διαφορές προκύπτουν από την πώληση εισιτηρίων σε τιμή μεγαλύτερη από εκείνη που έχουν καθορίσει οι αεροπορικές εταιρίες (περιπτώσεις όπου καθορίζουν τιμές μικρότερες των αναγραφόμενων επί των εισιτηρίων), ενώ αρνητικές διαφορές προκύπτουν όταν γίνεται πώληση εισιτηρίων σε χαμηλότερες τιμές από τις καθορισμένες από τις αεροπορικές εταιρίες, με τη χορήγηση εκ μέρους του πρακτορείου προς τον αγοραστή μέρους της προμήθειάς του.

11. Ο οργανισμός IATA BSP Ελλάδας εκδίδει μηνιαία συγκεντρωτική εκκαθάριση σε κάθε πρακτορείο για το σύνολο των πωληθέντων εισιτηρίων με ανάλυση του συνολικού ποσού σε κάθε αεροπορική εταιρία, καθώς και ιδιαίτερη αναλυτική μηνιαία εκκαθάριση για κάθε αεροπορική εταιρία με τους αριθμούς των εισιτηρίων και την ονομαστική τους αξία.
Στις περιπτώσεις που η πώληση των εισιτηρίων από τις αεροπορικές εταιρίες στους πράκτορες γίνεται σε καθαρές τιμές, ο οργανισμός IATA BSP Ελλάδας υποχρεούται να εμφανίζει στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις που εκδίδει, κατά αεροπορική εταιρία και πράκτορα, εκτός από την αναγραφόμενη τιμή, και την καθαρή τιμή των εισιτηρίων, Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται από 1 Ιανουαρίου 1194, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ανάλογη τροποποίηση και προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων του BSP Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά το καθεστώς διάθεσης των εισιτηρίων από τις αεροπορικές εταιρίες προς τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία που ανήκουν στο σύστημα παρακολούθησης IATA BSP καθώς και το καθεστώς διάθεσης των εισιτηρίων από τους γενικούς πράκτορες αεροπορικών εταιριών, που δεν ανήκουν στο σύστημα IATA BSP προς τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, όπως επίσης και το καθεστώς διάθεσης εισιτηρίων από τα πρακτορεία IATA προς τα υποπρακτορεία που δεν έχουν άδεια πώλησης εισιτηρίων (non IATA).
Συνεπώς, για την διάθεση των εισιτηρίων από τους γενικούς αντιπροσώπους προς τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία με προμήθεια είναι δυνατόν, με ανάλογη εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης, να εκδίδεται μηναία εκκαθάριση, αντίστοιχη με εκείνη του BSP, στην οποία να αναγράφονται τα διατεθέντα εισιτήρια, η αναγραφόμενη τιμή τους, το ποσό της έκπτωσης, αν ήδη έχει χορηγηθεί, καθώς και το τελικό ποσό χρέωσης, των τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων. Επίσης, αντίστοιχη εκκαθάριση εκδίδεται και από τα πρακτορεία IATA προς τα υποπρακτορεία για τα διατεθέντα μέσω αυτών εισιτήρια.

12. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται να εκδίδουν πιστωτικό τιμολόγιο κατά πράκτορα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., είτε κατά το μήνα έκδοσης είτε κατά το μήνα χρησιμοποίησης των εισιτηρίων, για την χορηγούμενη έκπτωση από τις αναγραφόμενες σ' αυτά τιμές (δεν περιλαμβάνεται η χορηγούμενη προμήθεια για την οποία εκδίδεται από τους πράκτορες τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών), όπως αυτές αναγράφονται στην μηνιαία εκκαθάριση του οργανισμού IATA - BSP Ελλάδας, καθώς και για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ αναγραφόμενης και καθαρής τιμής (τιμής πώλησης), όταν τα εισιτήρια πωλούνται στους πράκτορες σε καθαρές τιμές από τις αεροπορικές εταιρίες και η πώληση των εισιτηρίων αυτών παρακολουθείται από τον οργανισμό IATA BSP Ελλάδας.
Στο πιστωτικό τιμολόγιο αναγράφεται το συνολικό μηνιαίο ποσό της έκπτωσης ή της διαφοράς της τιμής. Για τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

13. Υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων αποδείξεων πώλησης έχουν και οι αεροπορικές εταιρίες όταν πωλούν εισιτήρια στο κοινό απευθείας από τα εκδοτήριά τους. Επίσης, υποχρεούνται σε έκδοση αποδείξεων πώλησης όταν πωλούν εισιτήρια σε πρακτορεία απευθείας από τα εκδοτήριά τους, εφόσον η πώληση αυτή δεν γίνεται με προμήθεια και δεν παρακολουθείται μέσω του οργανισμού BSP Ελλάδας.

14. Τέλος, επειδή κάποιες επιχειρήσεις που καταλαμβάνει η απόφαση αυτή (πράκτορες, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες), είναι δυνατόν να μην ενημερώθηκαν εγκαίρως για τις υποχρεώσεις που καθιερώθηκαν από 1 Μαΐου 1993 κατά την πώληση των εισιτηρίων και συνέχισαν την έκδοση των στοιχείων και την εμφάνιση των συναλλαγών αυτών με το προηγούμενο καθεστώς, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, να μην καταλογίσουν παραβάσεις για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της απόφασης 1133390/1104/πολ.1102/1916 Μαρτίου 1993, που αναφέρονται στην περίοδο από 1 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου 1993, εφόσον βεβαίως έχουν εκδοθεί τα φορολογικά στοιχεία και έχουν εμφανισθεί στα βιβλία των επιχειρήσεων αυτών κανονικά τα έσοδα από τις συγκεκριμένες πράξεις, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυσε μέχρι 30 Απριλίου 1993.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης