ΠΟΛ.1045/16.2.1994

Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτώνΣχόλια:


6 Φεβ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1019080/1878/376/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α
2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΠΟΛ 1045

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

1019080/1878/376/Α0014/ΠΟΛ. 1045/16.2.94 (ΦΕΚ 117Β'/22.2.1994)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
β) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
γ) του άρθρου 10
δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10α,
ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 23,
στ) των παραγράφων 2, 3, & 4 του άρθρου 26,
ζ) της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27,
η) της παραγράφου 7 του άρθρου 31,
θ) του άρθρου 48,
ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 54,
ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 55,
ιβ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.2175/1993 "για την οργάνωση ενιαίου φορέα Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις".

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης του υποκειμένου στο φόρο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για την αντικατάσταση των παλαιών Λεωφορείων και

4. Την ΓΥ 5246/14.10.93 (ΦΕΚ 829/τ.Β/20.10.93) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" και

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην παράδοση, στην εισαγωγή ή στην ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΟΣΑ), που λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ν.2175/1993, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς
και Περιχώρων καταβάλλεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

Αρθρο 2
Ο ΟΑΣΑ για την αγορά από το εσωτερικό ή την εισαγωγή ή την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής απόκτησης καινούργιων λεωφορείων για την αντικατάσταση παλαιών ή τη θέση αυτών για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, τα οποία προορίζει να εκμεταλλευτεί σύμφωνα με το σκοπό του, υποβάλλει σχετική αίτηση υπογεγραμμένη από το καθ' ύλη αρμόδιο όργανο του ΟΑΣΑ στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, με την οποία ζητάει έγκριση για εισαγωγή ή αγορά των εν λόγω λεωφορείων χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Στην αίτηση αυτή ο ΟΑΣΑ επισυνάπτει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

- πίνακα εις διπλούν, στον οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των λεωφορείων (όπως αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, εργοστάσιο κατασκευής κ.λπ.), το αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρισης, όταν πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ και η αρμόδια ΔΟΥ της προμηθεύτριας επιχείρησης.

- υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι τα λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.

Αρθρο 3
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, αφού διαπιστώσει ότι ο ΟΑΣΑ έχει εγγραφεί στο Μητρώο των υποκειμένων στο ΦΠΑ επιχειρήσεων, χορηγεί βεβαίωση εις διπλούν για την παράδοση στον αιτούντα χωρίς ΦΠΑ των λεωφορείων που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα, επισυνάπτοντας σ' αυτήν θεωρημένο αντίτυπο
του πίνακα αυτού.
Η βεβαίωση αυτή, με τον επισυναπτόμενη σ' αυτή θεωρημένο πίνακα, προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό ή κατά περίπτωση στο στέλεχος του τιμολογίου του εγκαταστημένου στο εσωτερικό της χώρας προμηθευτή, ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη του αναλογούντος φόρου (ΦΠΑ).


Αρθρο 4
1. Ο ΟΑΣΑ προκειμένου να προβεί στην απευθείας εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση λεωφορείων, προσκομίζει εις απλούν την παραπάνω σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών με τον επισυναπτόμενο σ' αυτήν πίνακα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Η Αρχή αυτή, εκδίδει το σχετικό παραστατικό για την είσπραξη του φόρου, αναγράφοντας σ' αυτό τη φορολογητέα αξία και το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί σ' αυτή.

Το φόρο αυτό δεν θα εισπράξει, αλλά επί του παραστατικού αυτού θα αναγράψει την ένδειξη: "Ο ΦΠΑ θα καταβληθεί από τον ΟΑΣΑ στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, σύμφωνα με την αριθμ... ΑΥΟ". Ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη του φόρου, επισυνάπτει στο οικείο παραστατικό, την προαναφερθείσα
βεβαίωση.

Αντίγραφο του ως άνω παραστατικού, η Τελωνειακή Αρχή αποστέλλει άμεσα στην αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών.

2. Στην περίπτωση που τα λεωφορεία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί από άλλα πλην του ΟΑΣΑ πρόσωπα και η μεταβίβαση αυτών πραγματοποιείται προς τον ΟΑΣΑ πριν τον τελωνισμό τους ή την υποβολή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν. 1642/1986 ειδικής δήλωσης, ο ΟΑΣΑ προσκομίζει στον πωλητή το ένα αντίγραφο της βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ με τον επισυναπτόμενο σ' αυτήν πίνακα. Ο πωλητής εκδίδει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΚΒΣ φορολογικό στοιχείο με φόρο, τον οποίο δεν εισπράττει, με την ένδειξη "ο ΦΠΑ θα καταβληθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα μετην αριθμ... ΑΥΟ" και ως δικαιολογητικό για
τη μη είσπραξη του φόρου θα επισυνάψει σ' αυτό αντίτυπο της σχετικής βεβαίωσης που του προσκόμισε ο αγοραστής.

Ο ΟΑΣΑ προσκομίζει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το πρωτότυπο φορολογικό στοιχείο και το δεύτερο αντίγραφο της παραπάνω βεβαίωσης της ΔΟΥ και η Τελωνειακή Αρχή παραδίδει τα λεωφορεία με την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού.

3. Στην περίπτωση που η αγορά των λεωφορείων πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, η προμηθεύτρια επιχείρηση, εκδίδει προς τον ΟΑΣΑ το οικείο φορολογικό στοιχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ αναγράφοντας σ' αυτό και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Το φόρο αυτό δεν θα εισπράξει ο πωλητής, αλλά επί του
στοιχείου αυτού, αναγράφει την ένδειξη: "ο ΦΠΑ θα καταβληθεί από τον ΟΑΣΑ στην αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, βάσει της αριθμ. ΑΥΟ" και ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη του φόρου θα επισυνάψει σ' αυτό, αντίτυπο της σχετικής βεβαίωσης που του προσκόμισε ο πιο πάνω αγοραστής.

Αντίγραφο του σχετικού φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται, ο πωλητής υποχρεούται να αποστείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες στην αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται σε βάρος του οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.1642/1986 όπως ισχύει.

Αρθρο 5
Με την αξία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης, ο αγοραστής - ΟΑΣΑ και ο προμηθευτής αυτού, στην προσωρινή δήλωση καταβολής του ΦΠΑ, που υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τους, για την οικεία φορολογική περίοδο, προσαυξάνουν τόσο την αξία των φορολογητέων εκροών όσο και
την αξία των εισροών της οικείας φορολογικής περιόδου που πραγματοποιήθηκαν.

Επίσης, στην ίδια προσωρινή δήλωση, ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή προσαυξάνει αντίστοιχα το φόρο εκροών και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

Σε περίπτωση που η απεικόνιση της συναλλαγής στην προσωρινή δήλωση καταβολής του ΦΠΑ δεν γίνει, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, με αποτέλεσμα να συμψηφιστεί ή να επιστραφεί στον υπόχρεο φόρος που δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 1642/1986
όπως ισχύει.

Αρθρο 6
Ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών το χρόνο θέσης σε κυκλοφορία των λεωφορείων το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία θέσης αυτών νόμιμα σε κυκλοφορία.

Αρθρο 7
Ο Προϊστάμενος της Αρμόδιας ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει αν τα καινούργια λεωφορεία που αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, δεν πωλήθηκαν και έχουν
δηλωθεί με την προσωρινή δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Αρθρο 8
Σε περίπτωση πώλησης των λεωφορείων που αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πριν από τη χρησιμοποίησή τους ή πριν από την πάροδο πενταετίας από τη θέση τους νόμιμα σε κυκλοφορία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 1642/1986, όπως ισχύει.

Αρθρο 9
Η απόφαση αυτή, που ισχύει για πράξεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοσή της, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr