ΠΟΛ.1206/31.5.1993

Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους.Σχόλια:


31 Μάι 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1206/31.5.93 Φορολογία εισοδήματος των ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους.

Με αφορμή ερώτημα που μας έχει υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 383/1976, επιτρέπεται η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας (Ι.Μ.Ε.), η οποία θα διέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

2. Με την Ε.10017/πολ.147 από 7.11.1978 διαταγή μας καθορίστηκε ο τρόπος φορολογίας του εισοδήματος των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών και των μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955.

3. Με τις διατάξεις της Ε.8880 από 21.8.1979 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, τα κέρδη των Ιδιότυπων Μεταφορικών Επιχειρήσεων εξαιρέθηκαν από τη φορολογία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, όπως είχαν αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.820/1978.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2065/1992, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης κατέστησαν υποκείμενα φόρου και φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 3843/1958.

5. Τέλος, με την 1018050/189/Α0012/πολ.1042 από 8.2.1993 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι για κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, ακόμη και αν η εκμετάλλευση αυτή εμφανίζεται με τη μορφή εταιρίας οιουδήποτε τύπου.

6. Ύστερα από τα παραπάνω και λόγω της ιδιομορφίας του νομικού καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία και τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών, γίνεται δεκτό όπως οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα μέλη τους, εξακολουθήσουν να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 16α του νομοθετήματος αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 2065/1992, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην  Ε.10017/πολ.147 από 7.11.1978 διαταγή μας.
    
  

Taxheaven.gr