ΠΟΛ.1205/28.5.1993

Η θεώρηση των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης.Σχόλια:


28 Μάι 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1205/28.5.93 Η θεώρηση των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης.

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4045/1960 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1828/1989 τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων, ανεξάρτητα από ποσό του μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο από 5.000 δρχ. κατά μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή για θεώρηση, μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του.
Τα έγγραφα αυτά μπορεί και ο μισθωτής να τα προσκομίζει για θεώρηση στο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εκμισθωτή. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε.
Τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης και δεν εξετάζονται από τα δικαστήρια και από τις Δημόσιες γενικές Αρχές. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναμης και τα αντίγραφα, με τα οποία συμφωνείται μίσθωμα διαφορετικό από το καθοριζόμενο στο έγγραφο της μίσθωσης.
Όσοι δεν προσκομίζουν τα έγγραφα μίσθωσης ακινήτου για θεώρηση ή τα προσκομίζουν εκπρόθεσμα υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73 του ν.δ. 3323/1955, ήτοι μέχρι 200.000 δραχμές.

2. Η Διοίκηση (Τ. 4613/12.10.60 διαταγή) ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έχει δεχθεί ότι στην έννοια των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4045/1960 περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία παρατείνεται η χρονική διάρκεια των μισθώσεων, καθόσον τα μισθωτήρια παράτασης διαφέρουν από το περιεχόμενο των αρχικών ιδιωτικών συμφωνητικών μόνο ως προ το χρόνο διάρκειας της σχέσεως μισθώσεως στην οποία αναφέρονται.

3. Η πιο πάνω διάταξη αναφέρεται, γενικώς, στα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ή γεωργικών ακινήτων που πρέπει να προσκομίζονται για θεώρηση, χωρίς να περιορίζεται στα μισθωτήρια αρχικής μίσθωσης ή να αποκλείει τα μισθωτήρια παρατάσεως της μισθωτικής σύμβασης. Συνεπώς, από τη διατύπωσή της συνάγεται ότι αυτή γενικεύει την υποχρέωση θεώρησης των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων είτε πρόκειται για την αρχική σύμβαση είτε για παράταση της ήδη υφιστάμενης μίσθωσης.

4. Αν μάλιστα στις περιπτώσεις συμβάσεων που παρατείνουν τη μίσθωση υπάρχει και όρος αναπροσαρμογής του μισθώματος, συντρέχει επιπλέον λόγος για τον οποίον πρέπει αυτά τα μισθωτήρια να θεωρηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. της μη θεώρησής του, το μισθωτήριο με το οποίο παρατείνεται η μίσθωση και αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα θα στερείτο αποδεικτικής δύναμης ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δημοσίων Αρχών, γενικώς.

5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται το πρωτότυπο μισθωτήριο συμβόλαιο και όχι αντέγγραφο αυτού με διαφορετικό μίσθωμα.

6. Τέλος, όπως έχει γίνει δεκτό με την Α. 25123/9.10.61 διαταγή μας, η υποχρέωση για θεώρηση αφορά μόνο ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης με τα οποία καταρτίζεται η σύμβαση μισθώσεως (αρχική σύμβαση η σύμβαση παρατάσεως) και όχι και τα τυχόν διαλυτικά έγγραφα μισθωτηρίων, τα οποία καταρτίζονται μεταγενέστερα, με τα οποία επέρχεται η λύση της συμβάσεως.
  

Taxheaven.gr