Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1202/28.5.1993 Κοινοποίηση της αριθ. 218/6.4.1993 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1202/28.5.1993
Κοινοποίηση της αριθ. 218/6.4.1993 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος.


ΠΟΛ.1202/28.5.1993 Κοινοποίηση της αριθ. 218/6.4.1993 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1202/28.5.93 Κοινοποίηση της αριθ. 218/6.4.1993 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος.

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 218/6.4.1993 γνωμοδότηση του Γ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον κ. υφυπουργό Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.4377/1929 για ενημέρωσή σας και την εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.
ΓΝΩΜ. Ν.Σ.Κ. 218/93


Ερώτημα: 1086390/ 6360/ Α.0010/92 Γ.Δ.Φ. και Δ.Π. Δ/νση Δ.Π. Τα,. Α΄. Ερωτάται 1)εάν οι διατάξεις του άρθρου 13 ν.4377/1929 εφαρμόζονται ή όχι εις περιπτώσεις κατά τας οποίας δεν ιδρύεται εξ υπαρχής νέα ξενοδοχειακή επιχείρησις επί ακινήτου του Δημοσίου αλλ' επεκτείνεται επ' αυτού ήδη υπάρχουσα εις όμορο ακίνητό της και 2) εάν είναι δυνατή η παραχώρησις ακινήτων του Δημοσίου με σκοπό την ίδρυσιν ή επέκτασιν κάμπινγκ.

Επί του ερωτήματος τούτου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως ακολούθως:

1) Διά του άρθρου 13 παρ. 1 και 6 του Ν. 4377/29 "περί κυρώσεως του από 23.3.1929 Ν.Δ. περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού" ορίζεται ότι "δημόσια κτήματα δύνανται παραχωρηθώσι προτάσει του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και με απόφασιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τον αυτόν σκοπόν (ήτοι διά την ίδρυσιν νέων και αξίαν λόγου επέκτασιν υπαρχουσών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προς εξυπηρέτησιν του σκοπού του τουρισμού κατά την παρ. 1 ιδίου άρθρου), άνευ δημοπρασίας. Το τίμημα αυτών καθορίζεται υπό του υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν ητιολογημένης γνωματεύσεως Επιτροπής αποτελουμένης εκ του οικείου Νομάρχου, ως Προέδρου, του Προέδρου Πρωτοδικών, νομομηχανικού, του αρχαιοτέρου Οικονομικού Εφόρου και του Νομογεωπόνου της περιφέρειας, εις ην κείται το ακίνητον".
Εξάλλου, υπό της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ/τος 2176/1952 "Περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας", ορίζεται ότι "Επιτρέπεται η απευθείας και άνευ δημοπρασίας εκποίησις, κατά τα ισχύουσας περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων διατάξεις ακινήτων ή γηπέδων αποτελούντων ανταλλάξιμον περιουσίαν, εφ' ων στεγάζονται ή είναι εγκατεστημέναι βιομηχανίαι", υπό δε της τοιαύτης της παρ. 1 του άρθρου 10 του νόμου 3113/1955 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας", ότι "Επιτρέπεται η απευθείας και άνευ δημοπρασίας εκποίησις, κατά τας ισχύουσας περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων διατάξεις, ακινήτων ή γηπέδων αποτελούντων ανταλλάξιμον ή εχθρική περιουσίαν, ως και πάσης κατηγορίας ανηκούσης εις το Δημόσιον εφ' ων στεγάζονται ή είναι εγκατεστημέναι βιομηχανίαι ή βιοτεχνίαι, ως και καπναποθήκαι, εργοστάσια επεξεργασίας εξαγωγίμων καπνών εις φύλλα" και τέλος υπό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ιδίου τούτου νόμου, ότι "Αι διατάξεις του παρόντος ως και αι τοιαύται του Ν.Δ. 2176/52, πλην του άρθρου 2 τούτου, επεκτείνονται και επί των επαρχιακών βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Χώρας, ως επίσης και επί των επαρχιακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των εφωδιασμένων διά της κατά νόμον αδείας λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού".
Η πρώτη των ως άνω διατάξεως (άρθρου 13 Ν. 4377/29), ως εισάγουσα εξαίρεσιν εις τον κανόνα ότι τα δημόσια κτήματα εκποιώνται διά δημοπρασίας εκτός ειδικών περιπτώσεις καθ' ας επιτρέπει την εκποίησιν άνευ δημοπρασίας (ορ. άρθρο 65 παρ. 1 εδ. β του Δ/τος της 11/12.11.1929 περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων), είναι στενώς ερμηνευτέα. Ούτω ή κατ' αυτήν εκποίησι είναι δυνατή υπό τας σωρευτικώς δι' αυτής τιθέμενας προϋποθέσεις ήτοι: α) να πρόκειται ίδρυσις επί του παραχωρουμένου ακινήτου ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, η αξία λόγου επέκτασις επ' αυτού υφισταμένης τοιαύτης επιχειρήσεως.
β) τόσον η επιχείρησις αυτή όσον και η παραχώρησις να εξυπηρετεί τους σκοπούς του τουρισμού/ Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς εις εκάστην περίπτωσιν.
γ) να τηρηθή η υπό των αυτών διατάξεων οριζομένη διαδικασία.
Ετέρωθεν, εκ του συνδυασμού των λοιπών, ως άνω διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 ν.δ. 2176/1952 της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3213/1955 προκύπτει ότι για τη νομιμότητα της άνευ δημοπρασίας εκποιήσεως ακινήτων του δημοσίου προς επαρχιακάς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις απαιτείται όπως αύται, κατά τον χρόνον της εκποιήσεως, στεγάζονται ή είναι εγκατεστημένες εις το εκποιούμενο ακίνητο, όχι δε και επί γειτονικής συνιδιοκτησίας.
Μη υφισταμένης δι' άλλης διατάξεως νόμου, επιτρεπούσης την προς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις επιχειρήσεις εκποίησιν ακινήτων του Δημοσίου άνευ δημοπρασίας δέον να συντρέχουν απαιραιτήτως αι δι' εκάστην των περιπτώσεων αυτών οριζόμεναι ως άνω προϋποθέσεις.

2) Υπό των διατάξεων του νόμου 392/1976 προβλέπεται η ίδρυσις και η υπό την εποπτείαν του ΕΟΤ λειτουργία των χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) ήτοι, κατά τον διά του άρθρου 1 αυτού διδόμενον ορισμόν, υπαιθρίων χώρων εις τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, σιτίσεως και αναψυχής τουριστών διαθετόντων ή μη ίδια μέσα μεταφοράς και διανυκτερεύσεως, δηλ. σκηνάς και τροχόσπιτα.
Εκ του συνόλου των διατάξεων του νόμου αυτού, ιδία δ' εκείνων του άρθρου 2, επιβαλλουσών όπως οι χώροι αυτοί ευρίσκονται εις τόπον φυσικού κάλλους, μακράν θορυβωδών εγκαταστάσεων, και εγκαταστάσεων προκαλουσών ρύπανσιν του περιβάλλοντος, ως και νεκροταφείων και εις σημεία ευχερούς προσπελάσεως εκ κυρίων οδικών αρτηριών ή εκ της θαλάσσης, περιφραγμένοι και διαθέτοντες αυτοφυές ή καλλιεργούμενο πράσινο, την αναγκαίαν υποδομήν ήτοι εσωτερικάς οδούς, δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως, φωτισμού κ.λπ. και τα απαραιτήτους κτιριακάς εγκαταστάσεις, προκύπτει ότι ο νομοθέτης, κατά την επιδίωξιν των σκοπών του Τουρισμού, δεν απέβλεψε κυρίως εις τους χώρους τούτους, τους οποίους δεν ρυθμίζει με τρόπον όμοιον προς εκείνον των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων, θεωρών τας ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία ως μόνους τρόπους και πρόσφορα μέσα επιτυχούς ασκήσεως της τουριστικής πολιτικής της χώρας, ούτω δικαιολογουμένης και της προβλέψεως, κατά τα ανωτέρω, της μεταβιβάσεως ακινήτων του δημοσίου προς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις μόνον. Οι ξενοδοχειακές αυτές επιχειρήσεις, προδήλως δεν περιλαμβάνουν και τους άνω χώρους κάμπινγκ, ούτε ασφαλώς ο θεσμός αυτής υπήρχεν εις την σκέψιν του νομοθέτου του ως άνω διατάγματος 1929.
ΆΑλλωστε το ξενοδοχείο και η ξενοδοχειακή επιχείρησις, ρυθμίζονται υπό της κείμενης νομοθεσίας κατά τρόπο συγκεκριμένο, περιπτωσιολογικό, σαφή και κατά τας συνεπείας της παραβάσεώς της, αυστηρό (οράτε: Ν.431/1937, Β.Δ. 23-4/7.5.1937, Β.Δ. 27/4/14.5.1937, Β.Δ. 25-11/7.11.1937, Β.Δ. 26-2/9.3.1938, Α.Ν. 1108/1938, Β.Δ. 1.11.1938, Ν.3430/1955, Ν.Δ. 3909/58, Α.Ν. 543/68, Ν.658/1977 κ.λπ.), ήτοι τρόπον ανάλογον και προσιδιάζοντα προς την μεγάλην σημασίαν την οποία αποδίδει ο νομοθέτης εις τον Τουρισμόν της Χώρας, όπερ δε συμβαίνει κατά την ρύθμισιν των χώρων κάμπινγκ.

Και δύνανται μεν οι χώροι κάμπινγκ να θεωρηθούν ως τουριστικές επιχειρήσεις, πλην δε δύνανται να υπαχθούν εις την ανωτέρω ρύθμισιν της δυνατότητος μεταβιβάσεως ακινήτων του Δημοσίου προς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις ήτοι την εισαχθείσα διά διατάξεων καθιερουσών εξαιρέσεις εις τον κανόνα της διά δημοπρασίας μόνον μεταβιβάσεως ακινήτων του δημοσίου και ως εκ τούτου ανεπιδέκτων διασταλτικής ή αναλογικής ερμηνείας και εφαρμογής. Ούτω δεν είναι δυνατή ή παραχώρησις ακινήτων του Δημοσίου, άνευ δημοπρασίας με σκοπό την ίδρυσιν ή επέκτασιν χώρων κάμπινγκ.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης