Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1196/20.5.1993 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ975/590/5.7.2004 και την ΠΟΛ.1038/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-1993 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1196/20.5.1993
Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ


ΠΟΛ 1196/1993

(ΦΕΚ Β' 408/04-06-1993)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύει, και ειδικότερα:
α) Του εδαφίου γγ της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.
β) Της παραγρ. 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 10 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2799/54 (ΦΕΚ 63/54/Α ) περί «κυρώσεως της εν Λονδίνω υπογραφείσης την 19η Ιουνίου 1951 Συμβάσεως μεταξύ κρατών - μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού επί του νομικού καθεστώτος των δυνάμεων αυτών και του εν Παρισίοις υπογραφέντος καθεστώτος των διεθνών στρατιωτικών Αρχηγείων των εγκαθιδρυομένων συμφώνως προς τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού».

4. Την αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β") «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

5. Την ανάγκη καθιέρωσης απλής, κατά το δυνατόν, διαδικασίας υλοποίησης των απαλλαγών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τις δυνάμεις του NATO.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Ν. 1642/1986,

αποφασίζουμε:

Παρέχουμε απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) προς τις ένοπλες δυνάμεις του NATO, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα:

Άρθρο 1
Απαλλασσόμενες πράξεις


Απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που ενεργούνται στην Ελλάδα προς τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύουν.
β) Η εισαγωγή αγαθών που ενεργείται στην Ελλάδα από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου.
γ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που ενεργούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα, προς άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας που συμμετέχει στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) και προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) και το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύουν, τα οποία υπηρετούν σε άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας, εκτός από το ίδιο το κράτος-μέλος προορισμού των αγαθών και υπηρεσιών.
δ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που ενεργούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα, προς τρίτη μη Κοινοτική χώρα που συμμετέχει στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) και προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύουν, τα οποία υπηρετούν σε τρίτη μη Κοινοτική χώρα, εκτός από το ίδιο το κράτος μέλος προορισμού των αγαθών και υπηρεσιών.


Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής


1. Τα αγαθά που αγοράζουν ή εισάγουν στην Ελλάδα η οι υπηρεσίες που λαμβάνουν στην Ελλάδα τα ανωτέρω δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα πρέπει να έχουν ως προορισμό:
α) την κατασκευή, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα.
β) την κάλυψη προσωπικών αναγκών του αλλοδαπού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ και των εξαρτημένων από τα πρόσωπα αυτά μελών της οικογένειας τους.
Τα αγαθά πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνιστούν λογικές ποσότητες και μην υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες των μελών του ΝΑΤΟ και των οικογενειών τους ανάλογα και με το χρόνο διαμονής ή παραμονής τους στην Ελλάδα,
γ) τον εφοδιασμό των κυλικείων και λεσχών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.

2. Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος κι αερίου, η απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών η εγκατάσταση και η χρήση των οποίων έχει προηγούμενα δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Εξωτερικών (Δ/νση Εθιμοτυπίας, Ζαλοκώστα 3, 10671 ΑΘΗΝΑ) και στους οικείους προμηθευτές.
Γνωστοποίηση των συσκευών ή μετρητών απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή αλλαγής των ανωτέρω ή των χρηστών αυτών.

Άρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής


1. Για την υλοποίηση της απαλλαγής, απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή σχετικού εγγράφου, πριν από την αγορά των αγαθών ή τη λήψη των υπηρεσιών ή την εισαγωγή των αγαθών, προς τον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα την υπηρεσία ή προς το αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής, κατά περίπτωση.

2. Το ανωτέρω έγγραφο, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα (υπόδειγμα αριθ. 1) υπογράφεται από το διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην Ελλάδα ή τον αναπληρωτή αυτού και περιλαμβάνει τα στοιχεία του προμηθευτή των αγαθών ή του παρέχοντος την υπηρεσία, το είδος των αγαθών ή υπηρεσιών, την ποσότητα και τη συνολική αξία των αγαθών ή την αμοιβή των υπηρεσιών, καθώς και βεβαίωση του υπογράφοντος, ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες καλύπτουν ανάγκες του ΝΑΤΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

3. Ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων την υπηρεσία ή ο εργολάβος κατασκευής, επισκευής, συντήρησης κ.λπ. έργων και εγκαταστάσεων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ, εκδίδει τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α. αναγράφοντας σ' αυτό την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α." σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών αριθ. 1070650/4752/0014/20.5.93.
Ο εκδότης του τιμολογίου επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το ανωτέρω έγγραφο του διοικητή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελεί γι' αυτόν το δικαιολογητικό στοιχείο της χωρίς Φ.Π.Α. πραγματοποιούμενης συναλλαγής.

4. Στην περίπτωση εισαγωγής αγαθών το έγγραφο του διοικητή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου τα αναφερόμενα σ' αυτό αγαθά να παραδοθούν είτε με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής είτε με το καθεστώς της ατέλειας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και την αξία των εισαγόμενων προϊόντων.

Άρθρο 4
Διαδικασία απαλλαγής για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.


1. Οι δικαιούμενες της απαλλαγής δυνάμεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 της παρούσας, συμπληρώνουν, σύμφωνα με τις επ' αυτού ενδείξεις, ειδικό κοινοτικό έντυπο αίτησης απαλλαγής από το Φ.Π.Α., υπόδειγμα του οποίου στην ελληνική γλώσσα (Υπόδειγμα αριθ. 2) επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται από το διοικητή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας ή από τον αναπληρωτή αυτού.
Αντί της συμπλήρωσης της κατάστασης αγορών που περιλαμβάνεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου, στο πάνω μέρος, μπορεί να επισυναφθεί σ' αυτό αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας ή άλλου ανάλογου στοιχείου, το οποίο έχει σταλεί στον προμηθευτή των αγαθών ή έχει αποσταλεί από αυτόν στον διοικητή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

3. Το έντυπο δεόντως συμπληρωμένο υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια Αρχή του κράτους μέλους διαμονής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, προκειμένου η υπηρεσία αυτή να βεβαιώσει εγγράφως στο πρώτο αντίτυπο (σελίδα δεύτερη κάτω μέρος) ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καλύπτουν πραγματικές ανάγκες του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ενδεχόμενο οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ να έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση λήψεως της ανωτέρω βεβαίωσης για κάθε συναλλαγή. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται κατάλληλα η οικεία ένδειξη στο κάτω αριστερά μέρος της πρώτης σελίδας του εντύπου.

4. Το πρώτο αντίτυπο με τη βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας, παραδίδεται η αποστέλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα την υπηρεσία που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα.

5. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδουν τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α. αναγράφοντας την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 (10) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/388/ΕΟΚ" με βάση την απόφαση του υπουργού Οικονομικών αριθ. 1070650/4752/0014/20.5.93.
Ο εκδότης του τιμολογίου επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το ανωτέρω αντίτυπο του εντύπου που αποτελεί γι' αυτόν το δικαιολογητικό στοιχείο της χωρίς φόρο πραγματοποιούμενης συναλλαγής.

6. Σχετικά με την απόδειξη αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών εκτός Ελλάδας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών σε πρόσωπα, τα οποία έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου σε άλλη χώρα της Κοινότητας.

Άρθρο 4α
Διαδικασία απαλλαγής για τις Δυνάμεις του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν σε τρίτη μη Κοινοτική χώρα


1. Οι δικαιούμενες της απαλλαγής Δυνάμεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το εδάφιο δ του άρθρου 1 της παρούσας, συμπληρώνουν, σύμφωνα με τις επ' αυτού ενδείξεις, ειδικό κοινοτικό έντυπο αίτησης απαλλαγής από το Φ.Π.Α., υπόδειγμα του οποίου στην ελληνική γλώσσα (Υπόδειγμα αριθ. 2) επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται από τον διοικητή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν σε τρίτη χώρα ή από τον αναπληρωτή αυτού.
Αντί της συμπλήρωσης της κατάστασης αγορών που περιλαμβάνεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου, στο πάνω μέρος, μπορεί να επισυναφθεί σ' αυτό αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας ή άλλου ανάλογου στοιχείου, το οποίο έχει σταλεί στον προμηθευτή των αγαθών ή έχει αποσταλεί από αυτόν στον διοικητική των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

3. Το πρώτο αντίτυπο του εντύπου της προηγούμενης παραγράφου, παραδίδεται ή αποστέλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα την Υπηρεσία που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα.

4. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδουν τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α. αναγράφοντας την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 (10) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/388/ΕΟΚ» με βάση την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/20.5.1993, όπως συμπληρώθηκε από την Δ 975/590/5.7.2004 όμοια.
Ο εκδότης του τιμολογίου επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το ανωτέρω αντίτυπο του εντύπου που αποτελεί γι' αυτόν το δικαιολογητικό στοιχείο της χωρίς φόρο πραγματοποιούμενης συναλλαγής

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης