Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1192/12.5.1993 Διαδικασία εκκαθάρισης τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-1993 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1192/12.5.1993
Διαδικασία εκκαθάρισης τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.


ΠΟΛ. 1192/12.5.93 Διαδικασία εκκαθάρισης τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 2065/1992 καταργήθηκε η παράγραφος 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955 που αναφέρετο στη διαδικασία της εκκαθάρισης και βεβαίωσης της οφειλής που προέκυπτε με βάση συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Από το οικ. έτος 1993, θα ισχύει η παρακάτω διαδικασία εκκαθάρισης των υπόψη δηλώσεων, είτε η εκκαθάριση πραγματοποιείται από το ΚΕ.ΠΥ.Ο., είτε μηχανογραφικά από τις Δ.Ο.Υ που διαθέτουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα, είτε με το χειρόγραφο σύστημα.
Σας παραθέτουμε πιο κάτω τους εξής συμβολισμούς για την καλύτερη κατανόηση των νέων διαδικασιών.
Χ1 = Χρεωστικό ποσό αρχικής ή προηγούμενης εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης.
Χ2 = Χρεωστικό ποσό εκκαθάρισης πρώτης ή επόμενης τροποποιητικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης.
Π1 = Πιστωτικό ποσό αρχικής ή προηγούμενης εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης.
Π2 = Νέο πιστωτικό ποσό εκκαθάρισης πρώτης ή επόμενης τροποποιητικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης.
ΥΥ = Υπαιτιότητα της υπηρεσίας έγινε λάθος η εκκαθάριση της αρχικής φορολογικής δήλωσης.
ΥΦ = Υπαιτιότητα του φορολογούμενου έγινε λάθος η εκκαθάριση της αρχικής φορολογικής δήλωσης.
ΑΦΕΚ = Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης.
1. Υποβολή τροποποιητικής ή συμπληρωματικής φορ/κής δήλωσης
Α/Α Περίπτωση Υπαιτιότητα Ενέργειες 1. α)
Χ1>Χ2
β)
γγ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2.
2) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Χ2 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).
3) ΑΦΕΚ του ποσού Χ1.
ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ1-Χ2.
2) ΑΦΕΚ του ποσού της διαφοράς Χ1-Χ2. 2. Χ1<Χ2 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2-Χ1.
2) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης της διαφοράς Χ2-Χ1 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). 3. Χ1 = 0
Χ2>0 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2.
2) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Χ2 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). 4. Χ1>0
Χ2 = 0 γγ ΥΦ 1) Νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.
2) ΑΦΕΚ του ποσού Χ1. 5. Χ1>0
Π2 γγ ΥΦ 1) Νέο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Π2.
2) ΑΦΕΚ του ποσού Χ1.
3) ΑΦΕΚ του ποσού Π2. 6. Χ1 = Χ2 γγ ΥΦ Εκκαθαριστικό σημείωμα. 7. Π1>Π2 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Π1-Π2.
2) Ειδικός χρηματ. κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Π1-Π2 (καταβολή εφάπαξ). 8. Π1<Π2 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Π2-Π1.
2) ΑΦΕΚ του ποσού Π2-Π1. 9. Π1 = Π2 γγ ΥΦ Νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. 10. Π1, Χ2>0 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του ποσού Χ2.
2) Ειδικός χρηματ. κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Π1 (καταβολή εφάπαξ).
3) Χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Χ2 (καταβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). 11. Π1, Χ2 = 0 γγ ΥΦ 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού.
2) Ειδικός χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης του ποσού Π1 (καταβολή εφάπαξ).
2. Εξαιρέσεις από τη μηχανογραφική εκκαθάριση
Εξαιρούνται της μηχανογραφικής εκκαθάρισης: α) οι τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις εκείνες που το αποτέλεσμα της αρχικής δήλωσης ήταν πιστωτικό ποσό και το ποσό συμπεριλήφθηκε σε κατάσταση επεξεργασίας επιστροφών.
β) Εκείνες που για οποιοδήποτε λόγω έγινε χειρόγραφη εκκαθάριση από τις Δ.Ο.Υ.

3. Εκκαθάριση τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων από ΚΕΠΥΟ
α) Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. μετά την επεξεργασία των στοιχείων που θα έχει στη διάθεσή του θα εκδίδει τα παραπάνω, κατά περίπτωση, στοιχεία της παραγράφου 1 και επιπλέον στις περιπτώσεις που θα εκδίδει χρηματικούς καταλόγους, αυτοί θα συνοδεύονται με αυτοκόλλητες ετικέτες και μόνο για τις Δ.Ο.Υ. που δε διαθέτουν δικής τους μηχανογράφηση.
β) Θα κάνει διαγραφή των φορολογουμένων από το αρχείο της είσπραξης, όταν κάνει εκκαθάριση τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων οικόθεν, χωρίς το ειδικό ενημερωτικό δελτίο, εκτός από την περίπτωση 2 της παραγράφου 1 που η αρχική οφειλή θα παρακολουθείται μηχανογραφικά από το ΚΕ.ΠΥ.Ο.
γ) Εξουσιοδοτείται με το παρόν να εκδίδει ομαδικό ΤΑΦΕ όταν πρόκειται για ΑΦΕΚ χρεωστικών ποσών για τις περιπτώσεις 1, 4 και 5 της παρ. 1 και μόνο για όσους δεν έχουν καμιά καταβολή του αρχικού χρεωστικού ποσού.
δ) Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων 1, 4 και 5 της παρ. 1, όταν έχουν πραγματοποιήσει καταβολή, ατομικά ΑΦΕΚ.

4. Εκκαθάριση τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα
Οι Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εκκαθάριση τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων μέσω του δικού τους συστήματος και να εκδίδουν τα στοιχεία της παρ. 1, κατά περίπτωση. Τη δυνατότητα της εκκαθάρισης θα την αποκτήσουν όταν το ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα έχει ολοκληρώσει την εκκαθάριση των τροποποιητικών - συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων.

5. Χειρόγραφη εκκαθάριση τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων
Οι Δ.Ο.Υ. που θα κάνουν χειρόγραφη εκκαθάριση τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων: α) θα εκδίδουν τα στοιχεία της παρ. 1, κατά περίπτωση, β) εφόσον διαρκεί η μηχανογραφική είσπραξη του φόρου εισοδήματος μέσω του ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα στέλνουν για τις περιπτώσεις 1, 4 και 5, το ειδικό ενημερωτικό δελτίο (έντυπο Ε72) προκειμένου να τεθούν εκτός συστήματος από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. προϋπόθεση για την εκτέλεση των ΑΦΕΚ, γ) επίσης, θα στέλνουν στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. μέχρι το τέλος Οκτωβρίου το σχετικό σημείωμα μεταβολών για να πληροφορήσουν το ΚΕ.ΠΥ.Ο. με το νέο ποσό της προκαταβολής που θα προκύψει όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις 1, 2, 3, 4, 5, και 10 της παρ. 1.

6. Είσπραξη πιστωτικών ποσών
α) Τα πιστωτικά ποσά που έχουν εισπραχθεί από τους φορολογούμενους στις περιπτώσεις 7, 10 και 11 της παρ. 1 θα επιβαρυνθούν με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.
β) Αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί ότι το πιστωτικό ποσό δεν το έχει εισπράξει, τότε θα ζητάτε από τη Δ-16 του υπουργείου Οικονομικών την έγκριση, σύμφωνα με την απόφασή μας 2032190/5082/0016/91 (πολ. 2207), όπως ισχύει σήμερα, για να εκδώσετε ΑΦΕΚ με το οποίο θα διαγράφετε τη συγκεκριμένη οφειλή. Αυτό ισχύει μόνο για εκκαθαρίσεις που θα κάνει το ΚΕ.ΠΥ.Ο.
γ) Για τους φορολογούμενους των ειδικών χρηματικών καταλόγων θα γίνουν τα εξής: α) Οι Δ.Ο.Υ. που έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα κάνουν εισαγωγή των ποσών μόνες τους στο σύστημα οφειλετών και β) Οι Δ.Ο.Υ. που δεν έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα κάνουν καρτελοποίηση.

7. Άλλα θέματα
α) Για κάθε απορία ή πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες στα τηλέφωνα Κλιμάκιο δ-16 τηλ. 9591062, 9522631 εσωτ. 250.
Δ/νση Φορολογίας τηλ. 3477166 - 3479109 εσωτ. 144, 145 (για θέματα εκκαθάρισης) ΚΕ.ΠΥ.Ο. 9522631 εσωτ. 264, 236, 239.
β) Παρακαλούνται οι υπηρεσίες να εφαρμόσουν πιστά τα παραπάνω και οι εκκαθαρίσεις των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων να γίνονται το συντομότερο δυνατό ώστε να αποφεύγονται παραγραφές κατά του Δημοσίου ή υπέρ του φορολογούμενου. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης