Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1187/14.5.1993 Για διευκόλυνσή σας κάθε πιστωτική κατάσταση χωρίστηκε σε δυο καταστάσεις επεξεργασίας. Η μία κατάσταση περιλαμβάνει τους δικαιούχους επιστροφής μόνο από παρακράτηση φόρου εισοδήματος και η άλλη τους δικαιούχους επιστροφής από προκαταβολή φόρου εις/τος ή από προκαταβολή και παρακράτηση μαζί, σε ξεχωριστές στήλες.

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1187/14.5.1993
Για διευκόλυνσή σας κάθε πιστωτική κατάσταση χωρίστηκε σε δυο καταστάσεις επεξεργασίας. Η μία κατάσταση περιλαμβάνει τους δικαιούχους επιστροφής μόνο από παρακράτηση φόρου εισοδήματος και η άλλη τους δικαιούχους επιστροφής από προκαταβολή φόρου εις/τος ή από προκαταβολή και παρακράτηση μαζί, σε ξεχωριστές στήλες.


ΠΟΛ.1187/14.5.1993 Για διευκόλυνσή σας κάθε πιστωτική κατάσταση χωρίστηκε σε δυο καταστάσεις επεξεργασίας. Η μ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1187/14.5.93

Σε συνέχεια της απόφασης 1067351/4028/514/0016/13.5.93 του υπουργού των Οικονομικών σας πληροφορούμε τα εξής: Για διευκόλυνσή σας κάθε πιστωτική κατάσταση χωρίστηκε σε δυο καταστάσεις επεξεργασίας. Η μία κατάσταση περιλαμβάνει τους δικαιούχους επιστροφής μόνο από παρακράτηση φόρου εισοδήματος και η άλλη τους δικαιούχους επιστροφής από προκαταβολή φόρου εις/τος ή από προκαταβολή και παρακράτηση μαζί, σε ξεχωριστές στήλες.

Το Γραφείο επιστροφών όταν πάρει τις καταστάσεις επεξεργασίας από το αρμόδιο τμήμα ή γραφείο εισοδήματος θα κάνει τις εξής ενέργειες:

1. Συμπλήρωση κατάστασης επεξεργασίας μόνο από παρακράτηση.
1. Δε συμπληρώνεται καμία στήλη, αν ο δικαιούχος δεν οφείλει στη Δ.Ο.Υ. ή σε άλλη Δ.Ο.Υ.
1.2. Συμπληρώνεται με το οφειλόμενο ποσό ή στήλη "συμψηφισμός" όταν ο δικαιούχος:
α) έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή στην ίδια Δ.Ο.Υ., β) έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή σε άλλη Δ.Ο.Υ., γ) έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή το νομικό πρόσωπο, μέλος του οποίου είναι και ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τα χρέη αυτού και δ) με αίτησή του έχει δηλώσει συμψηφισμό σε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή προσωπική ή νομικού προσώπου.
1.3. Η επιλογή των οφειλών για συμψηφισμό θα γίνεται με την εξής σειρά:
α) Χρέη ατομικά παραγραφόμενα, β) Χρέη ατομικά μη παραγραφόμενα, γ) Χρέη νομικού προσώπου
1.4. Συμπληρώνεται με το υπόλοιπο πιστωτικό ποσό η στήλη "ποσό επιστροφής" (9) όταν μετά το συμψηφισμό προκύπτει ποσό για επιστροφή μέσων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
1.5. Ο υπολογισμός των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής της οφειλής που συμψηφίζεται θα γίνεται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος της επιστροφής π.χ. επιστροφή οικ. έτους 1993, προσαύξηση μέχρι 31.12.1992.

2. Έλεγχος και συμπλήρωση της κατάστασης επεξεργασίας με προκαταβολή ή με προκαταβολή και παρακράτηση μαζί.

2.1. Γίνεται ο παρακάτω έλεγχος για την προκαταβολή.
α) Ελέγχεται αν η προκαταβολή είναι βεβαιωμένη με το χρηματικό κατάλογο που αναφέρεται στην κατάσταση επεξεργασίας και ακόμη ότι δεν έχει μεταβληθεί με χειρόγραφη εκκαθάριση.
Δε γίνεται κανένας έλεγχος όταν το ποσό προκύπτει από συμψηφισμένη προκαταβολή του ΚΕΠΥΟ.
β) Ελέγχεται αν η προκαταβολή έχει καταβληθεί με έκπτωση και με το χειρόγραφο σύστημα είσπραξης και όχι μηχανογραφικά μέσω του ΚΕΠΥΟ. Όταν έχει χορηγηθεί η έκπτωση μέσω ΚΕΠΥΟ έχει μειωθεί το επιστρεφόμενο ποσό. Κατά το ποσό της έκπτωσης και στη στήλη "έκπτωση" (6) υπάρχει και η ένδειξη "Ο".
γ) Ελέγχεται αν η προκαταβολή είναι βεβαιωμένη σε άλλη Δ.Ο.Υ. με τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να διαπιστωθεί η βεβαίωσή της, ο τρόπος καταβολής της, καθώς και το τυχόν ανείσπρακτο υπόλοιπο.

2.2 Συμπλήρωση κατάστασης επεξεργασίας.
α) Η στήλη "επιστροφή προσαύξησης" (5) δε θα συμπληρώνεται σε καμιά περίπτωση. (Γιατί δεν επιστρέφεται).
β) Η στήλη "έκπτωση" (6) θα συμπληρώνεται με το ποσό της ανάλογης έκπτωσης μόνο όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της περ. β΄ της παραγράφου 2.1.
γ) Η στήλη "ποσά για συμψηφισμό" (7) συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις α, β, γ, και δ της παραγράφου 1.2.
δ) Η στήλη "ποσά για διατροφή" (8) δε θα συμπληρώνεται σε καμία περίπτωση ακόμη και αν η προκαταβολή είναι ανείσπρακτη ολόκληρη η μέρος αυτής.

3) Η στήλη "επιστροφή ποσού" (9) συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει ποσό έκπτωσης ή συμψηφισμού και όταν το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά το συμψηφισμό ή την αφαίρεση της έκπτωσης θα επιστραφεί μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και χωρίς να εξετάζεται στο στάδιο αυτό η προσκόμιση ασφαλιστικής βεβαίωσης (ενημερότητας).

2.3. Η επιλογή των οφειλών για συμψηφισμό θα γίνεται με την εξής σειρά:
α) Ποσό οφειλόμενης προκαταβολής, β) Χρέη ατομικά παραγραφόμενα, γ) Χρέη μη παραγραφόμενα, δ) Χρέη νομικού προσώπου

2.4. Ο υπολογισμός των προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής οφειλής που συμψηφίζεται θα γίνεται όπως και της παρ. 1.5.

2.5. Όταν επιστρέφεται προκαταβολή θα γίνεται σημείωση τόσο στο ατομικό δελτίο χρεών όσο και στη μαγνητική καρτέλα για το ποσό της προκαταβολής που επιστρέφεται.

3. Επεξεργασία καταστάσεων από ΚΕΠΥΟ.

3.1. Το ΚΕΠΥΟ θα επεξεργάζεται τις καταστάσεις επεξεργασίας όπως και σήμερα και θα εκδίδει για τις Δ.Ο.Υ. που δεν έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα:
α) ΑΦΕΚ συμψηφισμού σε 3 αντίγραφα το οποίο θα συνοδεύεται με ονομαστική κατάσταση των φορολογουμένων σε 3 αντίγραφα.
β) Ονομαστική κατάσταση επιστροφών των δικαιούχων μέσω Τραπεζών η Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε 2 αντίγραφα με τα στοιχεία που προβλέπονται.

3.2. Για τις Δ.Ο.Υ. που έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα, ονομαστική κατάσταση επιστροφών των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε 2 αντίγραφα, με τα απαραίτητα στοιχεία.


4. Εκτέλεση συμψηφισμού.

4.1. Οι Δ.Ο.Υ. που δεν έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα κάνουν τους συμψηφισμούς με την παραλαβή του ΑΦΕΚ συμψηφισμού και της ονομαστικής κατάστασης από το ΚΕΠΥΟ ως εξής:
α) Με την έκδοση αποδεικτικών είσπραξης όταν πρόκειται για οφειλέτες της δικής τους Δ.Ο.Υ. (ατομικά χρέη ή χρέη νομικού προσώπου).
β) Με την έκδοση γραμματίων συμψηφισμού όταν οφείλονται χρέη σε άλλη Δ.Ο.Υ.

4.2. Οι Δ.Ο.Υ. που έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα κάνουν τους συμψηφισμούς σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από την Ομάδα Μηχανογράφησης των Δ.Ο.Υ.
α) Με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης όταν πρόκειται για ατομικά χρέη στη Δ.Ο.Υ.
β) Με την έκδοση των γραμματίων τρίτων όταν προκύπτει για οφειλή σε νομικά πρόσωπα και στη συνέχεια εξόφληση των γραμματίων τρίτων με αποδεικτικά είσπραξης.
γ) Με την έκδοση γραμματίου συμψηφισμού όταν πρόκειται για οφειλή σε άλλη Δ.Ο.Υ.


5. Για διευκόλυνση της σύνταξης των ΑΦΕΚ συμψηφισμών, η σειρά των επιστρεπτέων ποσών που συμψηφίζονται είναι:
- Πρώτα το ποσό της προκαταβολής - Δεύτερο το ποσό της παρακράτησης

6. Αποστολή καταστάσεων επεξεργασίας.
Οι καταστάσεις επεξεργασίας θα στέλνονται στο Κλιμάκιο της Δ-16 μέσα τις προθεσμίες που προβλέπονται μαζί με την αποστολή των μηχανόγραφων αποδεικτικών είσπραξης του Φ.Ε και Τ.Κ.


7. Αποστολή αιτήσεων δικαιούχων επιστροφής.

7.1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται για επιστροφή μετά την 20ή Δεκεμβρίου κάθε έτους θα διαβιβάζονται αμέσως στο κλιμάκιο της Δ-16.

7.2. Επίσης αμέσως θα διαβιβάζονται στο Κλιμάκιο της Δ-16 οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους δικαιούχων που απεβίωσαν ή όταν πρόκειται για λάθος πίστωσης λογ/σμού καταθέσεως ή λάθος στοιχείων των δικαιούχων.

7.3. Όταν από την κατάσταση ανεξόφλητων επιστροφών διαπιστώνονται δικαιούχοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο, θα γίνονται συμψηφισμοί αφού προηγουμένως οι Δ.Ο.Υ. έχουν ζητήσει σχετική έγκριση από την Δ-16 υπ. Οικ.

8. Οι Δ.Ο.Υ που έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο συνολικό ποσό συμψηφισμού κάθε κατάστασης το οποίο θα είναι ισόποσο με το ΑΦ.ΕΚ. συμψηφισμού που θα εκδίδουν είτε χειρόγραφα είτε μέσα από το δικό τους σύστημα.

9. Έλεγχος επιστροφών μέσω Τραπεζών.
Με την παραλαβή της κατάστασης επιστροφών μέσων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα γίνεται η παραλαβή της με τα στοιχεία της κατάστασης επεξεργασίας. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν λάθη και ειδικότερα στις Δ.Ο.Υ. που έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα και έχει προηγηθεί ο συμψηφισμός του ελέγχου του ΚΕΠΥΟ θα επικοινωνείτε αμέσως με το Κλιμάκιο της Δ-16 τηλ. 9591062, 9522631 εσωτ. 250 για να πληροφορήστε το λάθος.

10. Οι καταστάσεις επεξεργασίας που έχουν σταλεί στο Κλιμάκιο θα διορθωθούν, όπου χρειάζεται από αυτό και οι Δ.Ο.Υ. που έχουν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα θα εργαστούν βάσει των αντιγράφων των καταστάσεων που τηρούν στο αρχείο τους".Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης