Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1040/9.2.1994 Ακαθάριστα έσοδα ασφαλειομεσιτών και πρακτόρων ασφαλιστικών εταιριών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1040/9.2.1994
Ακαθάριστα έσοδα ασφαλειομεσιτών και πρακτόρων ασφαλιστικών εταιριών


ΠΟΛ.1040/9.2.1994 Ακαθάριστα έσοδα ασφαλειομεσιτών και πρακτόρων ασφαλιστικών εταιριών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1016173/208/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Tηλέφωνο : 3477166

ΠΟΛ 1040

ΘΕΜΑ : Ακαθάριστα έσοδα ασφαλειομεσιτών και πρακτόρων ασφαλιστικών εταιριών.

1016173/208/Α0012/ΠΟΛ.1040/9.2.1994

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, ο Νομικός Σύμβουλος του Υπ. Οικονομικών, με την 21.1991 γνωμοδότηση, έκανε δεκτό ότι η μεταφορά κατά ποσοστό 40% από το σύνολο των εσόδων κάθε έτους των ασφαλειομεσιτών και των πρακτόρων ασφαλιστικών εταιριών στο επόμενο έτος, όπως ορίζονταν με την Ε 13461/ΠΟΛ.321/1.12.1971
εγκύκλιο και την Α 16105/6.8.1956 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι νόμιμη.

Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αριθ. Γνωμ. 8377/8.12.1991

Εις απάντησιν επί του δια του υπ' αριθ. 1089990/2Β00/Α0012/1991 εγγράφου σας διατυπουμένου ερωτήματος, ήτοι αν εκ του συνόλου των καθ' έκαστον έτος εκ προμηθειών κ.λπ. εσόδων των ασφαλιστικών εταιριών, επιτρεπτώς μεταφέρεται εις το επόμενον οικονομικόν έτος (χρήσιν) ως εισόδημα κατ' αυτό, ποσοστόν 40%, σας
γνωρίζω ότι:

Ι. Εκ των περί εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων διατάξεων του ν.δ. 3323/55 (άρθρα 27 επ. Π.Δ. 129/1989), ως ισχύει και της εκ τούτων προκυπτούσης αρχής της αυτοτελείας των χρήσεων, εκτός ειδικώς τυχόν προβλεπομένων περιπτώσεων κάμψεως της αρχής αυτής, δεν προκύπτει ότι ως προς τας ασφαλιστικάς εταιρίας (ή και πράκτορας αυτών) υφίσταται εξαίρεσις, δυνάμει της οποίας ποσοστόν 40% των εσόδων των εκ προμηθειών και λοιπών δικαιωμάτων εξ' ασφαλιστικών συμβάσεων (εισοδήματος εξ' εμπορικών επιχειρήσεων), δεν φορολογείται κατά το οικον. έτος ή χρήσιν της καταρτίσεως των σχετικών συμβάσεων, αλλά μεταφέρεται εις το επόμενον τούτου.

ΙΙ. Θα ήτο βεβαίως νοητή μη φορολόγησις των εκ τοιούτων συμβάσεων εσόδων των ανωτέρω προσώπων ή επιχειρήσεων κατά το έτος της συνάψεως των σχετικών συμβάσεων, μόνον όμως αν η σχετική απαίτισίς των καθίστατο ληξιπρόθεσμος, κατά τους όρους της συμβάσεως ταύτης, εις επόμενον οικ. έτος, διότι τότε, αυτονόητον είναι ότι, δεν θα ήτο οπωσδήποτε παραδεκτή κατά νόμον η φορολόγισις τοιούτων εσόδων, αναγομένων, αληθώς, ουχί εις το έτος καταρτίσεως της συμβάσεως, αλλ' εις επόμενον αυτού.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, δυσκολίαι τυχόν περί την αναγωγήν των εκ τινός συμβάσεων εσόδων εις ωρισμένον οικον. έτος ή χρήσιν, ως εκ του χρόνου καθ' ον αληθώς εκτήθησαν ταύτα, δεν δικαιολογούν, άνευ τουλάχιστον σαφούς ειδικής αντιθέτου διατάξεως, δημιουργίαν πλασματικών εσόδων καθ' ωρισμένας χρήσεις.

Τοιαύτη δε διάταξις, μεταθέτουσα τον χρόνον κτήσεως, έστω και ποσοστού, του φορολογητέου καθ' ωρισμένην χρήσιν εισοδήματος ασφαλιστικών εταιριών ή πρακτόρων αυτών, δεν γνωρίζομεν.

IV. Φρονών όθεν, ότι η επί προφανώς αντιθέτων, παντελώς όμως αναιτιολογήτως, κατά νόμον, συλλογισμών ερειδομένη υπ' αριθ. Ε. 13461/Πολ. 321/1.12.1971 εγκύκλιος του Υπ. Οικ./Γ. Δ. Φορολ./Φορ. Εισοδ./Τμ. Α (και Α 16105/6.8.1956 Δ/γή της Γ.Δ. Φ/Δ.29/Τμ. Β διαταγή Υπ. Οικ.) δεν ευρίσκει έρεισμα εις τον νόμον και η απάντησις εις το ερώτημά σας είναι, ελλείψει ειδικής αντιθέτου διατάξεως, αναμφιβόλως αρνητική.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης