ΠΟΛ.1164/26.4.1993

Σχετικά με ενδείξεις που πρέπει να αποτυπώνονται στην ταινία των ταμειακών μηχανών που επέχει θέση στελέχους των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

26 Απρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1164/26.4.93 Σχετικά με ενδείξεις που πρέπει να αποτυπώνονται στην ταινία των ταμειακών μηχανών που επέχει θέση στελέχους των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

Με αφορμή ερωτήματα, καθόσον αφορά το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), αλλά και τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Σ. (άρθρο 18 παρ. 6 Π.Δ. 99/77), η ταινία της ταμειακής μηχανής θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον αποτυπώνονται σ' αυτήν όλες οι ενδείξεις που ορίζονται από τον Κώδικα για τις αποδείξεις αυτές, εκτός από την αναγραφή και ολογράφως του ποσού της αμοιβής.

2. Με την εγκύκλιό μας Σ 4527/140/εγκ.40/30.6.1977 (παραγρ. 83), με την οποία είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του π.δ. 99/77, είχε διευκρινισθεί ότι στην ταινία της ταμειακής μηχανής πρέπει να αποτυπώνονται όλες οι οριζόμενες από τον Κώδικα ενδείξεις για την απόδειξη λιανικής πώλησης που παραδίδεται στον πελάτη, δηλαδή η χρονολογία της πώλησης, ο αύξοντας αριθμός της απόδειξης και το αντίτιμο της πώλησης.
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η προϋπόθεση αναγραφής στην ταινία της ταμειακής μηχανής όλων των ενδείξεων που ορίζονται από τον Κώδικα για τις αποδείξεις αυτές, αναφέρεται στις ενδείξεις εκείνες που έχουν σχέση με τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

3. Μετά την ισχύ των διατάξεων του νέου Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) η θέση της Διοίκησης στο συγκεκριμένο θέμα δεν άλλαξε και εξακολουθούν να ισχύουν τα προαναφερόμενα.
Συνεπώς, τόσο για τις παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές όσο και για τις φορολογικές ταμειακές μηχανές (φ.τ.μ.) του ν.1809/1988, η ταινία αυτών που παραμένει στο χρήστη αποτελεί στέλεχος των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον σ' αυτήν (ταινία) αποτυπώνονται τουλάχιστον οι ενδείξεις που αναφέρονται στις λεπτομέρειες της συναλλαγής (χρονολογία, αύξοντας αριθμός, αξία συναλλαγής και λοιπά δεδομένα, σε όσες περιπτώσεις ορίζονται από τις οικίες διατάξεις). Η μη αναγραφή, συνεπώς, στην ταινία που παραμένει στο χρήστη, των ατομικών στοιχείων του εκδότη δεν αναιρεί τα προαναφερόμενα.
Σημειώνεται ότι, ειδικά για τις φορολογικές ταμειακές μηχανές (φ.τ.μ.), στην ταινία που προορίζεται για στέλεχος, εκτός από τα δεδομένα που αφορούν τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, όπως ορίζονται, κατά περίπτωση, από τις κείμενες διατάξεις, πρέπει να αποτυπώνονται, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. Σ 1659/104/20.6.1998 (ΦΕΚ 497 Β) και τα εξής: η ώρα έκδοσης, το χαρακτηριστικό "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", το χαρακτηριστικό του Κωδικού Φ.Π.Α. (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5 ή Α, Β, Γ, Δ, Ε,) και ο αριθμός μητρώου ταμειακής μηχανής, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε φ.τ.μ., αποτυπώνεται σε όλα τα παραστατικά της φ.τ.μ. και ανήκει σε συγκεκριμένο χρήστη.
Ενόψει των ανωτέρω, για τη μη αναγραφή των ατομικών στοιχείων και μόνο του εκδότη στην ταινία των φ.τ.μ. που παραμένει ως στέλεχος, δε θα καταλογίζονται παραβάσεις του Κ.Β.Σ.
    
  

Taxheaven.gr