ΠΟΛ.1158/14.4.1993

Η παραλαβή δηλώσεων IntrastatΣχόλια:14 Απρ 1993

Taxheaven.gr

ΠΟΛ.1158/14.4.93 Η παραλαβή δηλώσεων Intrastat.

"Όπως είναι γνωστό, σε εφαρμογή του νόμου 2093/92, ΦΕΚ 181Α΄/25-11-92, της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. 24189/Ι-2254/18.12.1992 των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των εγκυκλίων 24192/Ι-2255/18.12.1992 και 2990/Ι-284/5-2-93, από 1-1-93 άρχισε η εφαρμογή του συστήματος Intrastat και ως εκ τούτου, η συλλογή των δηλώσεων Intrastat ταυτόχρονα με την προσωρινή δήλωση ΦΠΑ και τις ΔΟΥ.
Όπως διαπιστώθηκε, υπήρξε αποτελεσματική ή σύγχρονη υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ και της δήλωσης Intrastat.

Επειδή όμως, όπως είναι φυσικό, κατά τους πρώτους δυο μήνες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα θεωρήσαμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα που προέκυψαν από τον έλεγχο των δηλώσεων Intrastat Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου:

1. Δεν τηρήθηκε σ' όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία που ορίζεται με την παράγραφο Β2 περίπτωση β της με αριθ. 24189/Ι-2254/18.12.92 κοινής υπουργικής αποφάσεως σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο αρμόδιος υπάλληλος, κατά την παραλαβή της δήλωσης Intrastat, θα πρέπει να ελέγχει την πληρότητα των περιεχομένων της δήλωσης.
Αυτό είχε σαν συνέπεια την  παραλαβή δηλώσεων με ΚΕΝΑ πεδία τα οποία θα έπρεπε κανονικά είχαν ελεγχθεί. Επίσης, έγινε παραλαβή δηλώσεων, τα πεδία των οποία είχαν ενδείξεις οι οποίες ανταποκρίνονταν σε διαφορετικά πεδία απ' αυτά που είχαν αναγραφεί.

2. Σε περιορισμένες περιπτώσεις υπάλληλοι των ΔΟΥ αρνήθηκαν να παραλάβουν δηλώσεις Intrastat οι οποίες υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες (στις 26/2 ή στις 2/3/93) με αποτέλεσμα οι υπόχρεοι να τις υποβάλλουν στα γραφεία Στατιστικής των Νομών ή στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΣΥΕ δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα.
Παρακαλούμε λοιπόν να εφιστηθεί η προσοχή των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των δηλώσεων Intrastat τόσο στα δύο ανωτέρω αναφερόμενα σημεία όσο και στο ότι όλοι όσοι υποβάλλουν προσωρινή δήλωση ΦΠΑ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν και τη δήλωση Intrastat, σύμφωνα πάντοτε με τις περιοριστικές διατάξεις της παραγράφου 2 της υπ' αριθ. 2990/1 -284/5-2-93 εγκυκλίου έτσι ώστε να μην επαναληφθούν προβλήματα τέτοιου είδους.

Τελειώνοντας, σας επισημαίνουμε την επιτακτική ανάγκη επίλυσης τόσο των υπαρχόντων όσο και κάποιων ιδιαίτερων προβλημάτων που πιθανόν να παρουσιαστούν έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα των στατιστικών στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου που η χώρα πρέπει να διαθέτει για την κάλυψη των κρατικών όσο και των κοινόχρηστων αναγκών".
    
  


Taxheaven.gr