Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1039/7.2.1994 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις, κατά τη διάρκεια του 1993


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1039/7.2.1994
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις, κατά τη διάρκεια του 1993


Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 1994,
Αρ. Πρωτ. 1015635/206/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ Κωδ : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κουφοπούλου Αικ.
Τηλέφωνο : 3477166/143-144

ΠΟΛ 1039

ΘΕΜΑ : Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε απο αποδοχές και συντάξεις, κατά τη διάρκεια του 1993.

1015635/206/Α0012/ΠΟΛ.1039/7.2.1994

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ.

α) Τρόπος συμπλήρωσης οριστικής δήλωσης
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 2065/1992, καθορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2019/1992, οφείλουν να επιδίδουν μέσα στο μήνα Μάρτιο, κάθε έτους στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές, από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, οριστική δήλωση που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές, για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση.

2. Στις περιπτώσεις που δηλώνεται από τους εργαζόμενους ή συνταξιούχους ότι στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου στην οριστική δήλωση θα αναγράφεται:

α) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας για τους νέους μισθωτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

β) Για τους μισθωτούς που εργάζονται στην επιχείρηση από προηγούμενα έτη, καθώς και τους ήδη συνταξιούχους που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και παράλληλα θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους (του ν. 1599/1986), με την οποία θα
δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ποσό κύριας σύνταξης μέχρι 30.000 δραχμές και επικουρικής μέχρι 20.000 δραχμές μηνιαίως, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 μία φορά και όχι κάθε έτος. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση τον προηγούμενο χρόνο θα γίνεται σημείωση στην υποβαλλόμενη οριστική δήλωση περί αυτού. Με τη δήλωση αυτή θα δηλώνεται ως λόγος για τον οποίο δεν έχουν λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου το ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης και θα ισχύει μέχρι αυξήσεως των ανωτέρω ποσών.

γ) Για τις εργαζόμενες έγγαμες γυναίκες που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου τους, εφόσον υποβάλλουν με αυτόν κοινή δήλωση, διαφορετικά (εάν βρίσκονται σε διάσταση κ.τ.λ.) θα αναγράφεται ο αριθμός της αστυνομικής τους
ταυτότητας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

3. Κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωση φόρου, μισθωτών υπηρεσιών δε διενεργείται εκκαθάριση φόρου, για το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο αλλά απλώς εμφανίζονται σε αυτή τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν από τις επί μέρους αμοιβές.

4. Αν τυχόν, έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους 1993, αναδρομικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, τότε αυτά θα αναγραφούν, αναλυτικά για κάθε δικαιούχο, σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης της δεύτερης σελίδας αυτής, κάτω από τις τακτικές αποδοχές
ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται.

Διευκρινίζεται ότι στη στήλη "καθαρές αποδοχές" της οριστικής δήλωσης θα γραφεί το ποσό των αναδρομικών αυτών μειωμένο με ποσοστό 20% (1145355/ 1928/Α0012/ΠΟΛ.1365/93 δ/γή Υπ. Οικ/κών).

β) Αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής της οριστικής δήλωσης

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, όπως προαναφέραμε, οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2019/1992 οφείλουν να επιδίδουν οριστική δήλωση μέσα στο μήνα Μάρτιο, κάθε έτους, στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές, από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.

2. Μετά την καθιέρωση της ανά μήνα απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, σύμφωνα με τη 1130942/1770/ΠΟΛ.1334/1993 δ/γή Υπ. Οικ/κών, αν κατά τη διάρκεια του έτους 1993 οι προσωρινές δηλώσεις της περιόδου 1/1-30/9/1993 υποβλήθηκαν σε διαφορετική ΔΟΥ από εκείνη που υποβλήθηκαν οι προσωρινές δηλώσεις της περιόδου 1/10-31/12/1993, τότε εξαιρετικά για το έτος αυτό πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

α) Οι υπόχρεοι που υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις για την περίοδο 1/1-30/9/1993 στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειάς τους, θα υποβάλουν μία οριστική δήλωση στην ίδια ΔΟΥ.

Η δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί με βάση τις οικείες ενδείξεις του εντύπου αυτής και θα αφορά τους δικαιούχους, τις αμοιβές κ.τ.λ. που καταβλήθηκαν από τη συγκεκριμένη μονάδα κατά την περίοδο 1/1-31/12/1993. Σημειώνεται ότι η στήλη 14 (φόρος που παρακρατήθηκε) θα περιλαμβάνει το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, ολόκληρης της περιόδου 1/1-31/12/1993, δηλαδή τόσο το φόρο που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε από τη συγκεκριμένη μονάδα (περίοδος 1/1-30/9/1993) όσο και το φόρο που παρακρατήθηκε αλλά αποδόθηκε από τη μονάδα που σύμφωνα με τη 1130942/1770/ΠΟΛ.1334/1993 δ/γή Υπ. Οικ/κών κατέστη υπόχρεη για την απόδοση του φόρου με μία προσωρινή μηνιαία δήλωση για περισσότερες μονάδες.

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα της δεύτερης σελίδας θα μεταφερθούν στον οικείο πίνακα "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης.

Στον πίνακα "ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης θα συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις με τα στοιχεία απόδοσης του φόρου, είτε αυτά είναι της συγκεκριμένης μονάδας (τρίμηνα Α', Β' και Γ') είτε αυτά είναι της μονάδας που σύμφωνα, με την πιο πάνω διαταγή απέδωσε Φ.Μ.Υ. για λογαριασμό περισσοτέρων μονάδων (περίοδος 1/10-31/12/1993).

Τονίζεται ότι με την οριστική αυτή δήλωση πρέπει να συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφα των μηνιαίων προσωρινών δηλώσεων καθώς και της αναλυτικής κατάστασης που προβλέπεται από την ίδια διαταγή (περίοδος 1/10-31/12/1993).

β) Οι υπόχρεοι που υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειάς τους τόσο για το προσωπικό τους ή τους συνταξιούχους τους (περίοδος 1/1-31/12/1993) όσο και για το προσωπικό ή τους συνταξιούχους άλλων μονάδων (περίοδος 1/10-31/12/1993), θα υποβάλουν μία οριστική δήλωση στην ίδια ΔΟΥ.
Η δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί αναλυτικά με βάση τις οικείες ενδείξεις του εντύπου αυτής και θα αφορά όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης μονάδας. Στη συνέχεια, σε διακεκριμένες σειρές ανά υποκατάστημα θα γραφούν συγκεντρωτικά τα στοιχεία των ενδείξεων 11, 12, 13 και 14 καθώς και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων.

Ολα τα συγκεντρωτικά δεδομένα της δεύτερης σελίδας θα μεταφερθούν στον οικείο πίνακα "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης.

Ο πίνακας "ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ" της πρώτης σελίδας της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί με βάση τα δεδομένα της απόδοσης του φόρου, δηλαδή τόσο του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε για τους μισθωτούς ή συνταξιούχους της ιδίας μονάδος που υποβάλλει την οριστική δήλωση, όσο και το φόρο που απέδωσε με τις τρεις μηνιαίες προσωρινές δηλώσεις για λογαριασμό των υποκαταστημάτων της.

3. Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Εστω ότι η "Χ" Εμπορική Α.Ε. μέσα στο ημερολογιακό έτος 1/1-31/12/93 στο κεντρικό κατάστημα Κ, και στα υποκαταστήματα Υ1 και Υ2 απασχόλ ησε 870 άτομα (600+150+120) και ανά μονάδα εργαζομένων διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα:
Το κεντρικό κατάστημα (Κ) της οδού Σταδίου στην Αθήνα υπέβαλε τρίμηνες προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. στην καθ' ύλην αρμόδια ΔΟΥ (Φ.Α.Ε.Ε.) από 1/1-30/9/93 για 600 άτομα. Στην ίδια ΔΟΥ υποβλήθηκαν και μηνιαίες προσωρινές δηλώσεις για την περίοδο 1/10-31/12/1993, για το κεντρικό κατάστημα Κ, και τα υποκαταστήματα Υ1 και Υ2 για 870 άτομα.

Το υποκατάστημα (Υ1) της οδού Βουλής στην Αθήνα με προσωπικό 150 άτομα υπέβαλε τρίμηνες προσωρινές δηλώσεις για την περίοδο 1/1-30/9/1993 στην ΔΟΥ Η' Αθηνών. Το υποκατάστημα (Υ2) στο Λαύριο με προσωπικό 120 άτομα υπέβαλε τρίμηνες προσωρινές δηλώσεις για την περίοδο 1/1-30/9/1993 στη ΔΟΥ Λαυρίου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα υποβληθεί από μία οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. από κάθε μονάδα στις οικείες ΔΟΥ ως ακολούθως:

Το κεντρικό (Κ) θα υποβάλει μία οριστική δήλωση για προσωπικό 870 ατόμων για περίοδο 1/1-31/12/1993 στην καθ' ύλην αρμόδια ΔΟΥ (Φ.Α.Ε.Ε.). Στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα αναγραφούν αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων κ.τ.λ. που απασχολήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα και συγκεντρωτικά των δικαιούχων των υποκαταστημάτων.

Το υποκατάστημα (Υ1) θα υποβάλει στη Η' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ μία οριστική δήλωση για προσωπικό 150 ατόμων για περίοδο 1/1-31/12/1993 με συνημμένα φωτοαντίγραφα των μηνιαίων προσωρινών δηλώσεων που υποβλήθηκαν από το κεντρικό (Κ) καθώς και των αναλυτικών καταστάσεων (δ/γή ΠΟΛ.1334/1993) της περιόδου 1/10-31/12/1993.

Το υποκατάστημα (Υ2) θα υποβάλει στη ΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ μία οριστική δήλωση για προσωπικό 120 ατόμων για περίοδο 1/1-31/12/1993 με συνημμένα φωτοαντίγραφα των μηνιαίων προσωρινών δηλώσεων που υποβλήθηκαν από το κεντρικό (Κ) καθώς των αναλυτικών καταστάσεων (δ/γή ΠΟΛ. 1334/1993) περιόδου 1/10-31/12/1993.

4. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι προκειμένου για τον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, τη ΔΕΗ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε., τη Σίτι Μπανκ, τη Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης Α.Ε., την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., τα Ελληνικά Καύσιμα - Ορυκτέλαια (Ε.Κ.Ο.) Α.Β.Ε.Ε., την Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. και τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τους οποίους έχει δοθεί έγκριση υποβολής ενιαίας μηνιαίας προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας τους, για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους τους, ολόκληρης της Χώρας (1145083/1927/Α0012/ΠΟΛ.1363/28.11.1993 και 1010555/105/Α0012/ΠΟΛ.1026/21.1.1994), θα υποβάλουν ενιαία οριστική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της κεντρικής υπηρεσίας τους για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους των ολόκληρης της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή στην οριστική δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται καταστάσεις σε δύο αντίτυπα, κάθε μία από τις οποίες θα περιλαμβάνει το προσωπικό που υπηρετεί στην περιφέρεια κάθε ΔΟΥ, για τον προσήκοντα έλεγχο. Στις καταστάσεις αυτές θα αναγράφονται για κάθε δικαιούχο, επακριβώς τα αυτά στοιχεία τα οποία αναγράφονται και στην οριστική δήλωση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ακαθάριστες αποδοχές κ.τ.λ.).

Διευκρινίζεται ακόμα ότι οι υπόχρεοι που έχουν έγκριση για απόδοση Φ.Μ.Υ. με υποβολή ενιαίας προσωρινής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας τους, από 1/1/1994 θα εφαρμόσουν όσα προαναφέραμε στην παρ. 2 του παρόντος, που ισχύουν μετά την καθιέρωση της ανά μήνα απόδοσης του Φ.Μ.Υ. για ορισμένες κατηγορίες
υποχρέων (δ/γή 1130942/1770/ΠΟΛ.1334/1993).

5. Διευκρινίζεται ότι κατά ρητή διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955 η υποβολή οριστικής δήλωσης, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, αν ο υπόχρεος δεν έχει επιδώσει τις οικείες προσωρινές δηλώσεις ή δεν έχει αποδώσει με αυτές ολόκληρο το ποσό της οφειλής που προκύπτει στις αντίστοιχες περιόδους. Συνεπώς, σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ των ποσών των προσωρινών δηλώσεων που έχουν επιδοθεί και της οριστικής δήλωσης, πρέπει να προηγείται ηεπίδοση συμπληρωματικών προσωρινών δηλώσεων μετά του τυχόν οφειλόμενου κατά περίπτωση πρόσθετου φόρου και να ακολουθεί η υποβολή της οριστικής δήλωσης.

6. Με την 1003436/25/Α0012/ απόφαση Υπ. Οικ/κών, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ-01.015 Ε7).

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 70 του Ν.Δ. 3323/1955 όσοι παρακρατούν Φ.Μ.Υ., έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σ' αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση μία μόνο βεβαίωση στην οποία αναγράφουν τις κάθε είδους αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.
Με την 1012127/101/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφαση Υπ. Οικ/κών ορίζεται ότι όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε περισσότερους από πενήντα (50)
συνταξιούχους και χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούμενων παροχών στους συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρεκράτησαν από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της οικείας βεβαίωσης, με
την οριστική δήλωση.

Η υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο με την απόφαση αυτή δεν παράγει, κατά ρητή διάταξη, έννομα αποτελέσματα.

2. Με τη 1026579/258/Α0012/δ/γή Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτό ότι και όσοι απασχολούν ολιγότερους από πενήντα (5) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε ολιγότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους, μπορούν εάν το επιθυμούν να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το
σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρεκράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων
εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούμενων παροχών στους συνταξιούχους.

5. Επίσης, με τη 1027074/313/Α0012/δ/γή Υπ. Οικ/κών, έγινε δεκτό ότι, για υπόχρεους που διατηρούν υποκαταστήματα σ' όλη την Ελλάδα, τα οικεία στοιχεία των εκδιδομένων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών δύνανται να περιέχονται στα μαγνητικά μέσα που υποβάλλουν στην κατά περίπτωση αρμόδια ΔΟΥ υποβολής της οικείας οριστικής δήλωσης του κεντρικού καταστήματός τους αντί της αρμόδιας ΔΟΥ καταβολής των αμοιβών ή συντάξεων.

4. Διευκρινίζεται ότι στην αρμόδια ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές ή οι συντάξεις από υποκαταστήματα, θα υποβληθεί η οικεία οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται από το δεύτερο αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σημείωση ότι, τα στοιχεία των βεβαιώσεων έχουν συμπεριληφθεί στα μαγνητικά μέσα που υποβλήθηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ του κεντρικού καταστήματος.

5. Τονίζεται ακόμα ότι στα μαγνητικά μέσα που θα υποβληθούν από τους υποχρέους στην αρμόδια ΔΟΥ του κεντρικού καταστήματος θα πρέπει στις αναλυτικές αμοιβές μισθωτού ή συνταξιούχου (τύπος Record 3) στο πεδίο 4.19 και θέσεις από 133 έως 140 να γραφεί ο κωδικός υποκαταστήματος που ανήκει ο μισθωτός ή συνταξιούχος.
Παράλληλα θα κατατεθεί κατάσταση με τους κωδικούς των υποκαταστημάτων και την ονομασία τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κωδικοποίηση των υποκαταστημάτων να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός μία αύξουσα αρίθμηση.

6. Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρεκράτησαν από αυτούς πρέπει να έχουν όπως περιγράφονται στα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ" τα συνημμένα
στις 1012127/101/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφαση και 1027074/313/δ/γή Υπ. Οικ/κών.

7. Επίσης σε περίπτωση που ορισμένοι φορείς για τη μισθοδοσία ορισμένων εργαζομένων τους χρησιμοποιούν χειρόγραφο σύστημα, μολονότι έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα να χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα μισθοδοσίας για όλους τους εργαζόμενούς τους, πρέπει και τα στοιχεία της μισθοδοσίας που
έγινε με χειρόγραφο σύστημα να συμπεριληφθούν στα μαγνητικά μέσα.

8. Τέλος, ποσά που καταβλήθηκαν αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, για λόγους εκτός εκείνων, που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ν.δ. 3323/1955 (νόμος, δικαστική απόφαση κ.τ.λ.) δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στα μαγνητικά μέσα και ειδικότερα στο "κωδικό 24", που θα συνυποβάλετε με την
οριστική δήλωση για τις αποδοχές και συντάξεις του έτους 1993.

Τα ποσά αυτά πρέπει να εμφανιστούν στις συμπληρωματικές οριστικές δηλώσεις μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που θα υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ, για το έτος ή έτη που θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν αυτά.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης