Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1152/8.4.1993 Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων ύδρευσης και η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1152/8.4.1993
Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων ύδρευσης και η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.


ΠΟΛ.1152/8.4.1993 Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων ύδρευσης και η αναπροσαρμογή της αξίας των ακι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1152/8.4.93

Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων ύδρευσης και η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

Φορολογία Εισοδήματος

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1069/1980, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ενιαίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης σε κάθε δήμο ή κοινότητα της χώρας ή από περισσότερους δήμους ή κοινότητες ή από δήμους και κοινότητες, οι οποίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού, είναι αρμόδιες για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Η σύσταση των επιχειρήσεων αυτών, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού, ενεργείται κατόπιν απόφασης των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων και κατόπιν εγκρίσεως της απόφασης αυτής με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περιπτ, β΄ της παραγραφ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958, ορίζεται ότι υποκείμενα του φόρου εισοδήματος του νομοθετήματος αυτού είναι και οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 287 του π.δ. 323/1989 (ΦΕΚ 146 Α΄), με το οποίο κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με τίτλο "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας", οι ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 225 του ν.1065/1980 "περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", με τις οποίες παρασχέθηκε για πρώτη φορά η απαλλαγή από κάθε δημόσιο φόρο, συνεπώς και από το φόρο εισοδήματος για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα, τους συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων και τις αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις.

4. Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι, οι επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του ν.1069/1980, οι οποίες ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου έχουν ως σκοπό γενικώς την οργάνωση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς τους και την παροχή των υπηρεσιών τους αυτών χάριν της εξυπηρέτησης των κοινών (κοινωφελείς υπηρεσίες), είναι κατά την έννοια των διατάξεων της περιπ. Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958, υποκείμενα του φόρου εισοδήματος του νομοθετήματος αυτού.
Το εισόδημα δε ή κέρδος που αποκτούν από τις δραστηριότητές τους αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 287 του π.δ. 323/1989, απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Συνεπώς, τα νομικά αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3843/1958, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το εισόδημα αυτών από τις δραστηριότητες τους αυτές απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2065/1992, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής, τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ανεξάρτητα από το νομική μορφή που λειτουργούν, ή αν είναι ημεδαπές ή αν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, όπως διευκρινίστηκε με την αριθμ. 1112918/10736/ΠΟΛ.1248/12.11.1992 ερμηνευτική εγκύκλιό μας, υποχρέωση αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων τους έχουν και οι δημόσιες και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Συνεπώς, κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων, υποχρέωση αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων τους έχουν και οι ΔΕΥΑ, ως επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον, κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και ανεξάρτητα αν για αυτές συντρέχουν οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για τις αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις. Σε αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του ν.2065/1992, υπόκειται η αξία των γηπέδων και κτιρίων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του νόμου, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής.

Συνεπώς, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, δεν υπόκειται η αξία αγωγών (δικτύων) ύδρευσης και αποχέτευσης, οι υπόγειες δεξαμενές, οι δεξαμενές των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού και γενικά οι μεγάλων διαστάσεων υπόγειοι αγωγοί όμβριων και ακαθάρτων υδάτων και η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανολογικός εξοπλισμός που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένος με τα κτίρια και την όλη εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού), καθόσον με τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν αναπροσαρμόζεται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων ούτε η αξία των λοιπών παγίων εγκαταστάσεων αυτών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, προκειμένου περί ακινήτων τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση απαλλοτρίωσης ή έχει γίνει σύσταση δουλείας επ' αυτών, η αξία αυτών δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή, εφόσον ο νόμος περιοριστικά αναφέρεται σε ακίνητα που έχει στην κυριότητά της η επιχείρηση κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης