Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1148/14.4.1993 Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1148/14.4.1993
Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών


ΠΟΛ.1148/14.4.1993 Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων κα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1148/14.4.93 Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Έχοντας υπόψη:

1.Τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2120/1993 (ΦΕΚ Α΄24).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 3 του ν.2120/1993.
3. Την ανάγκη ελέγχου των επιχειρήσεων με συγκεκριμένες και αντικειμενικές επαληθεύσεις, για την περαίωση των προς έλεγχο φορολογικών υποθέσεων φόρου εισοδήματος και συναφών φορολογικών αντικειμένων, για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.
4. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση του έργου των φοροτεχνικών υπηρεσιών και την αποφυγή ταλαιπωριών των φορολογουμένων.
5. Την αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων των υπουργού Οικονομικών στους υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 381/1382/Γ.Δ. 10.2.92 Εγκύκλιο Διαταγή υπουργείου Οικονομικών.
8. Ότι η απόφαση αυτή δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών φορολογικών αντικειμένων των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, ως ακολούθως:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΆΑρθρο 1
Πεδίον Ελέγχου - Κριτήρια Ειλικρίνειας

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί:
1. Στην τελευταία ανέλεγκτη χρήση και μόνο προς διαπίστωση της ειλικρίνειας των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων.
2. Σε περίπτωση διαπιστώσεως κατά τη χρήση αυτή ανακριβειών από τις αναφερόμενες στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 Κ.Β.Σ. π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84) ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε όλες τις προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις.
3. Εξαιρετικά, έστω και εάν τα βιβλία της τελευταίας χρήσης αναγνωρισθούν ως ειλικρινή, έλεγχος θα γίνει και σε προηγούμενη χρήση ή χρήσεις, εάν στις χρήσεις αυτές υφίστανται διαπιστωμένες παραβάσεις από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 2 ή επισχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία.
4. Τα βιβλία και στοιχεία της τελευταίας χρήσης και των προηγουμένων ανέλεγκτων χρήσεων κρίνονται ειλικρινή εφόσον δεν προκύψουν περιπτώσεις από τις αναφερόμενες στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου δεν κρίνονται ανακριβή εάν αυτός έκανε χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου, των όσων προβλέπονται στην 381/1382/ΓΔ/10.2.1993 Τηλεγραφική Εγκύκλιο υπουργείου Οικονομικών και στη φορολογική του δήλωση Οικον. Έτους 1993, για τα εισοδήματα χρήσεως 1992, δήλωσε ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα από εκείνα των βιβλίων ή των εκδοθέντων στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή και οι προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις δεν κρίνονται ανακριβείς από αυτόν το λόγο και περαιώνονται χωρίς έλεγχο, εφόσον η τελευταία ανέλεγκτη χρήση κριθεί ειλικρινής, έστω και εάν έχει δοθεί εντολή ελέγχου αλλά δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος μέχρι την τελευταία ημέρα εμπρόθεσμου υποβολής δήλωσης Οικον. Έτους 1993.

Εάν μετά από έλεγχο της τελευταίας ανέλεγκτης χρήσης διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δήλωσε το πραγματικό ύψος των ακαθαρίστων εσόδων του και οπωσδήποτε ύψος μεγαλύτερο των στοιχείων που διαθέτει το υπουργείο Οικονομικών, τότε η δήλωσή του κρίνεται ειλικρινής. Σε επιχειρήσεις βιβλίων Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ και παροχής υπηρεσιών θα ελέγχεται και η ακρίβεια των δαπανών. Εάν διαπιστωθούν εικονικές ή ανακριβείς δαπάνες τα βιβλία κρίνονται ανακριβή.
Οι εντολές ελέγχου που είχαν εκδοθεί μέχρι 12.3.1993 αλλά δεν είχε αρχίσει ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία αυτή, παύουν να ισχύουν.
Εάν κατά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από έλεγχο έχουν κοινοποιηθεί φύλλα ή πράξεις ελέγχου για κάποια έτη, η διαδικασία περαίωσης των ετών αυτών συνεχίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις και δε λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ειλικρίνεια του τελευταίου ανέλεγκτου έτους.
6. Τα ως άνω ισχύουν για όλες τις κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

ΆΑρθρο 2
Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης επιχείρησης και την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται, θα ελέγχονται και θα διαπιστώνονται κατά περίπτωση τα εξής:

Α. Επαληθεύσεις βάσεις στοιχείων επιχείρησης:
1. Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και εκδόθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
2. Εάν υπήρχε υποχρέωση και εάν τηρήθηκαν τα ειδικά βιβλία και εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κ.Β.Σ. 3. Εάν υπήρχε υποχρέωση και εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και εκδόθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. για τα υποκαταστήματα.
4. Εάν έγινε νομότυπα η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.
5. Εάν τα βιβλία είναι εμπρόθεσμα ενημερωμένα κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου.
6. Εάν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων, που τήρησαν βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις αγορές ή στα ακαθάριστα έσοδα, κατά περίπτωση, εφαρμόστηκαν οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους προκειμένου για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από το οικον. έτος 1986 και εφεξής.
7. Εάν για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και τις ΕΠΕ υπάρχει νόμιμο συστατικό έγγραφο και στη συνέχεια εάν οι τυχόν τροποποιήσεις καλύπτονται νομοτύπως.
8. Για τα εισοδήματα των συζύγων που προέρχονται από επιχειρήσεις και διαπιστώνεται εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/1955.
9. Για τις κοινοπραξίες των επιτηδευματιών εάν υπάρχει κατάθεση της σχετικής έγγραφης συμφωνίας, πριν από την έναρξη των εργασιών της, στην αρμόδια ΔΟΥ ως ο ΚΒΣ ορίζει.
10. Εάν για τις επιστροφές και εκπτώσεις επί αγορών ή πωλήσεων σημαντικών ποσών υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά. Για μεγάλα σχετικώς ποσά θα γίνονται διασταυρώσεις και θα ερευνάται εάν οι συναλλαγές είναι πραγματικές.
11. Εάν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και έλεγχος του ύψους αυτών που πραγματοποιήθηκαν.
12. Εάν για εκπιπτόμενες δαπάνες πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά, εάν η δαπάνη είναι πραγματική και ο αντισυμβαλλόμενος υπαρκτό φορολογικό πρόσωπο.
13. Θα ερευνάται εάν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εάν αρκούν για τη λειτουργία της επιχείρησης και την οικονομική δυνατότητα αυτής.
Η διαπίστωση τυχόν τέτοιας ασυμφωνίας επηρεάζει μόνο τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών της ελεγχόμενης τελευταίας χρήσης και δεν μπορεί να επεκταθεί και στις προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις.

Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων:
1. Εάν υπάρχουν παραβάσεις του ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή.
2. Εάν υποβλήθηκαν δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων και εκπληρώθηκαν οι αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις.
3. Εάν οι αγορές που δηλώθηκαν ταυτίζονται με τα ποσά που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις των τιμολογίων από το ΚΕΠΥΟ. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μικρότερη ή μεγαλύτερη του δέκα τα εκατό (10%) θα ερευνάται που οφείλεται η απόκλιση αυτή.
4Εάν τα ακαθάριστα έσοδα τα αναγραφόμενα στα βιβλία συμφωνούν με διασταυρώσεις στοιχείων που διαθέτει το υπουργείο Οικονομικών.
5Εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης.
6. Αναζήτηση στοιχείων, όπου συντρέχει περίπτωση, από Οργανισμούς, Τράπεζες, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, λοιπές Υπηρεσίες και επιχειρήσεις.
7. Εάν προκειμένου περί εταιριών άρθρου 16α ν.δ. 3323/1955 υποβλήθηκε η δήλωση εταιρίας και υπολογίσθηκε σωστά ο φόρος και εάν τις εμπρόθεσμες δηλώσεις των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών και ΕΠΕ υπολογίσθηκε σωστά η επιχειρηματική αμοιβή των ομορρύθμων εταίρων και των διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ.

ΆΑρθρο 3
Ειδικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

Εκτός από τις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις σε κάθε κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ θα γίνονται οι πιο κάτω ειδικότερες επαληθεύσεις.
Α. Στους επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση να τηρήσουν βιβλία του ΚΒΣ: 1. Έλεγχος των δικαιολογητικών των δαπανών και της ορθής μεταφοράς αυτών στα συμπληρωματικά στοιχεία της δήλωσης.
2. Διασταύρωση των στοιχείων ορισμένων τιμολογίων αγοράς εμπορευσίμων και παγίων στοιχείων με τα στοιχεία που αναγράφονται στα στελέχη των αντίστοιχων τιμολογίων των προμηθευτών.
Β. Στα βιβλία πρώτης κατηγορίας ΚΒΣ: 1. Επαλήθευση των αθροίσεων και της μεταφοράς των αθροισμάτων από σελίδα του βιβλίου αγορών για όλο το χρόνο.
2. Διαπίστωση της κανονικής μεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.
3. Διαπίστωση της εφαρμογής του αντίστοιχου ΜΣΚΚ επί αγορών για την εξαγωγή και δήλωση των καθαρών κερδών.
4. Σε περίπτωση που κατά την παραβολή του βιβλίου αγορών με τις διασταυρώσεις του ΚΕΠΥΟ ή άλλες διασταυρώσεις προκύπτει διαφορά που οφείλεται σε απόκρυψη αγορών ή εξόδων ο έλεγχος θα επεκταθεί και στις προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις.
Γ. Στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας ΚΒΣ: 1. Έλεγχος των αθροίσεων αξίας αγορών, δαπανών και εσόδων - πωλήσεων και της ορθής μεταφοράς των αθροισμάτων από σελίδα σε σελίδα για όλο το έτος.
2. Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων πωλήσεων ή εσόδων στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων για τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούλιο και Νοέμβριο 1992.
3. Επαλήθευση στις εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις της ορθής εφαρμογής του ΜΣΚΚ επί ακαθαρίστων εσόδων για τον προσδιορισμό και δήλωση των καθαρών κερδών.
4. Έλεγχος εάν στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τα αποτελέσματα προσδιορίστηκαν με λογιστικό τρόπο, με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα και η διαφορά δηλώθηκε ως καθαρό κέρδος.
5. Επαλήθευση εάν τα πραγματικά δεδομένα του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων μεταφέρθηκαν επακριβώς στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.
6. Εκτίμηση εάν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε αναλογία μεταξύ τους και συγκεκριμένα, εάν το σύνολο των πωλήσεων ισούται τουλάχιστον με το άθροισμα των εξής μεγεθών: (α) των αγορών εμπορευσίμων της χρήσεως, (β) των ενοικίων, (γ) των μισθών - ημερομισθίων και εργοδοτικών εισφορών, όπως προκύπτουν από μισθολόγια ΙΚΑ, (δ) των εξόδων για ΔΕΗ και ΟΤΕ (ε) των λοιπών εξόδων και δαπανών όπως εμφανίζονται στα βιβλία ή δηλώθηκαν στα έντυπα συμπληρωματικών στοιχείων δηλώσεων εισοδήματος, (στ) σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στα βιβλία χρηματοοικονομικά έξοδα και αποσβέσεις παγίων στοιχείων προστίθεται ποσοστό μέχρι 10% στην περίπτωση μεταποιητικών επιχειρήσεων και μέχρι 6% για εμπορικές επιχειρήσεις. Προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις προστίθεται ένα από τα δύο παραπάνω ποσοστά ανάλογα με τον κλάδο που προέχει, κατά περίπτωση.
Στο σύνολο των αγορών χρήσεως και προκειμένου για επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από ένα χρόνο κατά την ημέρα έναρξης της ελεγχόμενης χρήσης, θα προστεθεί ως απόθεμα ενάρξεως ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) του συνόλου των αγορών της προηγούμενης χρήσεως και θα αφαιρεθεί το ίδιο ποσοστό επί των αγορών της ελεγχόμενης χρήσης ως απόθεμα λήξης της ελεγχόμενης χρήσης.
Προκειμένου για επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός της ελεγχόμενης χρήσης κανένα απόθεμα δε θα αφαιρεθεί ως απόθεμα λήξεως.
Σε περίπτωση ενάρξεως λειτουργίας επιχείρησης εντός του προηγούμενου έτους, ως απόθεμα ενάρξεως θα προστεθούν τα δωδέκατα των αγορών που αντιστοιχούν στους μήνες η ακόμη λειτουργίας της επιχείρησης.
Στο παραπάνω σύνολο, κατά περίπτωση, θα προστεθεί το καθαρό κέρδος που θα βρεθεί με εσωτερική υφαίρεση και με βάση το ΜΣΚΚ επί ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.
Εάν στην ίδια επιχείρηση εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός ΜΣΚΚ θα εφαρμοσθεί εκείνος της κύριας δραστηριότητας.
Με βάση το πιο πάνω προσδιοριζόμενο ύψος ακαθαρίστων εσόδων θα γίνεται ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών και ο υπολογισμός των λοιπών φορολογιών.
Η τυχόν διαπιστούμενη δυσαναλογία μεταξύ πωλήσεων βιβλίων αφενός και λοιπών στοιχείων αφετέρου ως άνω, μπορεί να οφείλεται στη μη εμφάνιση εσόδων ή εμφάνιση εικονικών αγορών ή εξόδων.
Για το λόγο αυτόν ο έλεγχος θα επεκταθεί και στις προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις.
Το ως άνω προσδιοριζόμενο ύψος δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν υπερβαίνει τα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων ή της δήλωσης σε ποσοστό μέχρι δέκα τα εκατό (10%) αυτών.
7. Το προσδιοριζόμενο ύψος πωλήσεων κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς να μειωθεί μέχρι δέκα τα εκατό (10%).
8. Από τις παραπάνω ελεγκτικές επαληθεύσεις και όσες κριθούν από τον έλεγχο αναγκαίες, θα κριθεί η ειλικρίνεια των βιβλίων.
Δ. Στα βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ: 1. Σύγκριση αθροισμάτων Συγκεντρωτικού Ημερολογίου προς το Ισοζύγιο των Γενικών (περιληπτικών) Λογαριασμών.
2. Έλεγχος της ορθής μεταφοράς των ποσών των Αναλυτικών Ημερολογίων (Ταμείου, Διαφόρων πράξεων κ.λπ.) στο Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο και των ποσών του Συγκεντρωτικού Ημερολογίου στο Γενικό Καθολικό.
3. Έλεγχος, όπου είναι εφικτό, εάν το ποσοστό του μικτού κέρδους που προκύπτει από τα βιβλία είναι το ίδιο με το ποσοστό μικτού κέρδους που προκύπτει από τη σύγκριση της τιμής αγοράς ή του κόστους πώλησης, με την τιμή πώλησης των εμπορευομένων ή παραγομένων ειδών.
4. Έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής καταχώρισης της αξίας και της ποσότητας, κατά περίπτωση, των δικαιολογητικών αγορών, πωλήσεων και εξόδων σε δύο μήνες της ελεγχόμενης χρήσης. Ειδικά στη χρήση 1992 θα ελεγχθούν οι μήνες Ιανουάριος και Ιούλιος. Για τα επόμενα χρόνια θα εκδοθούν οι νέες αποφάσεις ορισμού των μηνών αυτών.
5. Επαλήθευση των αριθμητικών πράξεων που ασκούν επίδραση στον προσδιορισμό της αξίας της απογραφής της ελεγχόμενης τελευταίας χρήσης και της σωστής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων.
6. Επαλήθευση εάν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης συμφωνούν με τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος της χρήσης και ενέργεια κλειστών αποθηκών σε περίπτωση μη τήρησης βιβλίου αποθήκης κατά την αρχή και το τέλος της χρήσης.
7. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές ή άλλες αναγνωρισμένες λογιστικές ελεγκτικές εταιρίες θα διαπιστώνεται εάν οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου ή το προσάρτημα του ισολογισμού ασκούν επίδραση στα φορολογητέα κέρδη ή στο κύρος των τηρηθέντων βιβλίων.
8. Υποχρεωτικός έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω. Όσα από τα ποσά αυτά δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα προστίθενται ως λογιστικές διαφορές.
Εάν πρόκειται περί ανακριβών - εικονικών εξόδων τα βιβλία της επιχείρησης κρίνονται ανακριβή.
9. Έλεγχος της μη έκδοσης ή της έκδοσης ανακριβών ή εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας ή εάν λαμβάνονται ανακριβή ή εικονικά τέτοια στοιχεία.
10. Έλεγχος σε τρεις μήνες εάν τα εκδοθέντα Δελτία Αποστολής συμφωνούν με τα στη συνέχεια τιμολόγια πωλήσεως.
Ειδικά για τη χρήση 1992 ο έλεγχος θα γίνει στους μήνες Ιανουάριο, Ιούλιο και Δεκέμβριο. Για τις επόμενες χρήσεις θα εκδοθούν νέες αποφάσεις.
11. Έλεγχος σε ένα μήνα εάν τα εκδοθέντα τιμολόγια πωλήσεως καλύπτονται από αντίστοιχα Δελτία Αποστολής.
Για το 1992 θα ελεγχθεί ο μήνας Απρίλιος. Για τις επόμενες χρήσεις θα εκδοθούν νέες αποφάσεις.
12. Από τις παραπάνω ελεγκτικές επαληθεύσεις και όσες κριθούν από τον έλεγχο αναγκαίες, θα κριθεί η ειλικρίνεια των βιβλίων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΆΑρθρο 4
Πρόσθετα στοιχεία - κριτήρια προσδιορισμού εισοδήματος φορολογουμένων

1. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη και θα συνεκτιμώνται με τα λοιπά στοιχεία και τα παρακάτω, κατά κατηγορία επαγγέλματος, στοιχεία - κριτήρια:

Α. Επιτηδευματίες (επιχειρήσεις εμπορικές μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών)
- Επιτυγχανόμενος συντελεστής μικτού κέρδους, βάσει τιμολογίων αγορών, πωλήσεων. -
Απόκλιση συντελεστή μικτού κέρδους από έτος σε έτος βάσει των στοιχείων των δηλώσεων. -
Σύγκριση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλης πηγής ενέργειας σε σχέση με τα κατά έτος ακαθάριστα έσοδα. - Ύψος δανείων από Τράπεζες σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και καταβαλλόμενα χρηματοοικονομικά έξοδα. - Ενοίκιο καταστήματος που καταβάλλεται ή τεκμαρτό, βάσει αντικειμενικών αξιών. - Τοποθεσία του καταστήματος πωλούμενα είδη. - Απασχολούμενο προσωπικό. - Δηλωθέντα καθαρά κέρδη τελευταίας πενταετίας. - Αγορά περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του υπόχρεου. - Πάσης φύσεως οικογενειακές και ατομικές δαπάνες καταναλωτικές ή παγίων αγαθών. - Επισφάλεια απαιτήσεων. - Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων και κεφαλαίων. - Εκθέσεις Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Ορκωτών Εκτιμητών ή άλλων ειδικών εκτιμητών ή εκθέσεις ελεγκτικών εταιριών. - Περιοχή προσφοράς υπηρεσιών, είδος και όγκος πελατείας και εισπραττόμενο ύψος αμοιβών.

Β. Ελεύθεροι επαγγελματίες: - Τίτλοι σπουδών. - Μετεκπαιδεύσεις. - Ειδικότεροι τίτλοι και ειδικεύσεις. - Ειδικότητα και τρόπος άσκησης του επαγγέλματος. - Οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση, δαπάνες διαβίωσης. - Πάσης φύσεως οικογενειακές και ατομικές δαπάνες καταναλωτικές ή πάγιων αγαθών. - Επαγγελματική εγκατάσταση, καταβαλλόμενο ενοίκιο ή τεκμαρτό βάσει αντικειμενικών αξιών. - Εξοπλισμός επαγγελματικής εγκατάστασης. - Αγορά περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποχρέου. - Απασχολούμενο πάσης φύσεως προσωπικό και συνεργάτες (αριθμός - αμοιβές - σχέση εργασίας). - Είδος και όγκος πελατείας και εισπραττόμενο ύψος αμοιβών. - Τόπος, διάρκεια και ποιότης ή επίπεδο παρεχόμενης υπηρεσίας. - Χρόνος έναρξης και άσκησης επαγγέλματος. - Δηλωθέν καθαρό εισόδημα την τελευταία πενταετία.
2. Κατά τον έλεγχο των προσωπικών εταιριών θα λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω στοιχεί για καθένα εκ των μελών της εταιρίας.


ΆΑρθρο 5
Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο.

Με βάση τα όσα ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα έλεγχος θα ενεργείται κατά προτεραιότητα στις εξής προϋποθέσεις: α. Στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο στις δηλώσεις του Φ.Π.Α. β. Όταν υπάρχουν παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών για φοροδιαφυγή. γ. Στις επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν επισχεθέντα βιβλία και στοιχεία. δ. Στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυσανάλογες πωλήσεις σε σχέση με το ύψος των αγορών ή του κόστους παραγωγής . ε. Όταν δε χρησιμοποιήθηκε ο κανονικός μοναδικός συντελεστής του καθαρού κέρδους. στ. Όταν στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δε διαθέτουν αποθέματα τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν με λογιστικό τρόπο (έσοδα - έξοδα) αλλά με την εφαρμογή μοναδικών συντελεστών. ζ. Στις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων και στοιχείων. η. Στις επιχειρήσεις που δηλώνουν χαμηλό συντελεστή μικτού και καθαρού κέρδους. θ. Στις επιχειρήσεις που υπελόγισαν λανθασμένα τα αφορολόγητα αποθέματα των αναπτυξιακών νόμων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΆΑρθρο 6
Τρόπος και διαδικασία ελέγχου

1. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματικών θα ενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της ΔΟΥ με τη συνεργασίας του Επόπτη Ελέγχου.
Η εντολή θα καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο εντολών ελέγχου με τα στοιχεία της επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο του ελεγκτή, την ημερομηνία παράδοσης για έλεγχο της υπόθεσης, και ημερομηνία παράδοσης της έκθεσης ελέγχου.
2. Ο έλεγχος των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ μπορεί να γίνει και στα γραφεία των ΔΟΥ, κατόπιν ειδικής προσκλήσεως του προϊσταμένου της ΔΟΥ, η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό.
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα βιβλία και στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσμίας καταλογίζεται στην επιχείρηση παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης.
2. οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που αναφέρονται στην απόφαση αυτή κατά κατηγορία βιβλίων, καθώς και οι διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του ελέγχου θα περιληφθούν σε έκθεση ελέγχου. Στην έκθεση ελέγχου αυτή θα αναγράφεται η κρίση περί της ειλικρίνειας ή ανακρίβειας των βιβλίων, καθώς και το πόρισμα ελέγχου περί του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών για την ελεγχόμενη τελευταία χρήση και τις προηγούμενες ανέλεγκτες.
4. Για το αποτέλεσμα του ελέγχου εκδίδεται φύλλο ή πράξη ελέγχου που κοινοποιείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και για το οποίο ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα συμβιβασμού ή άσκησης προσφυγής.
5. Οι γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος ν.δ. 3323/1955 και ν.3843/1958 ισχύουν επίσης και για την περαίωση των με την απόφαση αυτή ελεγχόμενων υποθέσεων και τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων. Επίσης, οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπονται από την απόφαση αυτή.
6. Στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ελέγχων δελτίο υποθέσεων που περαιώθηκαν μέσα στο μήνα τη διαδικασία της παρούσας απόφασης από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις.

ΆΑρθρο 7
Λοιπά φορολογικά αντικείμενα

1. Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως με τη φορολογία εισοδήματος και συντάσσεται για αυτές έκθεση ελέγχου.
2. Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν ή αυτά που προσδιορίζονται με τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών, εισφορών κ.λπ. στις φορολογίες αυτές.

ΆΑρθρο 8
Υποχρεώσεις επιτηδευματιών.

1. Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται προς διευκόλυνση του ελέγχου και εφόσον τους ζητηθεί να παραδώσουν στον ελεγκτή ενυπόγραφα τα παρακάτω στοιχεία: α. Κατάσταση των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων για κάθε ανέλεγκτη χρήση με τα εξής στοιχεία: είδος βιβλίου ή στοιχείου, αριθμός πράξης θεώρησης, αριθμός μπλοκ στοιχείων που θεωρήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν.
β. Αναλυτική κατάσταση κατά κατηγορία δαπάνης προκειμένου για βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ.
γ. Να προσκομίζουν στα γραφεία της αρμόδιας ΔΟΥ τα βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ για έλεγχο, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης