ΠΟΛ.1145/9.4.1993

Απαλλάσσεται από τον ΕΦΤΕ η χρηματοδότηση εξαγωγών.Σχόλια:


9 Απρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1145/9.4.93 Απαλλάσσεται από τον ΕΦΤΕ η χρηματοδότηση εξαγωγών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.1914/1990, όπως ισχύουν, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών τα δάνεια ή οι πιστώσεις και τα εξ αυτών απορρέοντα έσοδα που αφορούν τη χρηματοδότηση εξαγωγών.
Βασικό στοιχείο για την κατά τα ανωτέρω απόδειξη της εξαγωγής των αγαθών και την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, είναι το συντασσόμενο ενιαίο Διοικητικό έγγραφο (Ε.Δ.Ε).
Μετά την κατάργηση όμως από 1.1.93 των φορολογικών συνόρων για τις πραγματοποιούμενες αποστολές αγαθών από τη χώρα μας σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας καταργήθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις, το έγγραφο αυτό.

Ύστερά από τα ανωτέρω από 1.1.93 για τις περιπτώσεις που δε συντάσσεται Ε.Δ.Ε. η διαπίστωση της αποστολής των αγαθών σε κράτη μέλη της Κοινότητας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 48 του ν.1914/1990, θα αποδεικνύεται από τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) για την αποστολή αυτή, δηλαδή από τα δελτίο αποστολής και το τιμολόγιο πώλησης ή από το συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης, καθώς και από τη φορτωτική μεταφοράς των αγαθών, με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ή το τιμολόγιο του διαμεταφορέα, όπου μεσολαβεί τέτοιο πρόσωπο με ταυτόχρονη παροχή και άλλων υπηρεσιών.
  
  

Taxheaven.gr