Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1143/9.4.1993 Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας.

Σχόλια: Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει από την ημερομηνία ισχύς της απόφασης ΠΟΛ.1338/30.12.1996


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1143/9.4.1993
Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας.


ΠΟΛ.1143/9.4.1993 Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1143/9.4.93 Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:
 
Ορίζουμε τη διαδικασία επιστροφής η απαλλαγής του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα:

ΆΑρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ

1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλεται στην Ελλάδα κατά την αγορά αγαθών, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται εκτός Κοινότητας, επιστρέφεται στον αγοραστή - ταξιδιώτη εφόσον:
α) Ο αγοραστής - ταξιδιώτης έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας, γεγονός που αποδεικνύεται από το διαβατήριό του ή το δελτίο ταυτότητας αυτού ή άλλο επίσημο έγγραφο.
β) Τα αγαθά που αγοράζονται στα πλαίσια του λιανικού εμπορίου προορίζονται να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του αγοραστή - ταξιδιώτη και περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές αυτού, ανεξάρτητα αν αυτές συνοδεύονται ή όχι από αυτόν.
γ) Η συνολική αξία των αγαθών που αγοράζονται από τον ίδιο πωλητή (κατάστημα), συμπεριλαμβανομένων και των φόρων, υπερβαίνει κατά αγοραστή - ταξιδιώτη, το ποσό των δραχμών σαράντα χιλιάδων (40.000).

2. Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ για τις εξής κατηγορίες προϊόντων:
α) Είδη διατροφής, οινοπνευματώδη ποτά και καπνοβιομηχανικά προϊόντα.
β) Αγαθά, τα οποία από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν καλύπτουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες, άλλα έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
γ) Αγαθά που προορίζονται για τον εξοπλισμό ή τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης:
- ως αγαθά εξοπλισμού θεωρούνται τα ενσωματούμενα ή χρησιμοποιούμενα σε κάθε μορφής μεταφορικό μέσω ιδιωτικής χρήσης
- ως αγαθά εφοδιασμού θεωρούνται κυρίως τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα τροφοεφόδια των μέσων αυτών.

3. Επίσης, δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής στις εξής περιπτώσεις: α) Στο προσωπικό των μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.
β) Όταν ο πωλητής ανήκει στην κατηγορία των απαλλασσομένων από το ΦΠΑ επιχειρήσεων, λόγω τζίρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 1642/86.

ΆΑρθρο 2
Υποχρεώσεις πωλητή

Ο πωλητής των αγαθών υποχρεούται: α) Να διαπιστώσει ότι ο αγοραστής - ταξιδιώτης έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας.
β) Να εκδώσει θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης ή να χρησιμοποιήσει θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, η συντελεστής και το ποσό του ΦΠΑ.
γ) Να συμπληρώσει σε δυο (2) αντίτυπα το επισυναπτόμενο στην παρούσα έντυπο με τον τίτλο "Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ στις αγορές ταξιδιωτών εγκαταστημένων εκτός Κοινότητας" το οποίο υπογράφεται από τον πωλητή και τον αγοραστή ταξιδιώτη.
Το ένα έντυπο παραδίδεται στον αγοραστή μαζί με τη διπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης.
δ) Να επιστρέψει το φόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

ΆΑρθρο 3
Υποχρεώσεις αγοραστή.
 
Ο αγοραστής - ταξιδιώτης υποχρεούται: α) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα αναγραφόμενα στην αίτηση επιστροφής στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και ότι τα αγαθά που προορίζονται για προσωπική χρήση θα εξαχθούν εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την αγορά τους.
β) Να προσκομίσει για θεώρηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνείου εξόδου από την Κοινότητα) το αντίτυπο της αίτησης επιστροφής και στη συνέχεια να επιστρέψει αυτό στον πωλητή εντός της ανωτέρω τριμήνου προθεσμίας.

ΆΑρθρο 4
Διαδικασία επιστροφής

1. Ο πωλητής εφόσον λάβει εντός της αναφερόμενης στο προηγούμενο άρθρο προθεσμίας, το θεωρημένο από την Τελωνειακή Αρχή αντίτυπο της αίτησης επιστροφής, υποχρεούται να επιστρέψει στον αγοραστή - ταξιδιώτη το ποσό του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές του.
2. Το ποσό του επιστρεπτέου ΦΠΑ καταβάλλεται σε δραχμές από τον πωλητή στον ίδιο τον αγοραστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του ή με υπόδειξη του αγοραστή κατατίθεται σε Τράπεζα του εσωτερικού ή εμβάζεται στο εξωτερικό υπέρ του δικαιούχου αγοραστή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ, ο πωλητής εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο, στο οποίο αναγράφει τον αριθμό της διπλότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης και επισυνάπτει το θεωρημένο αντίτυπο της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής.
4. Το ποσό του επιστρεφόμενου ΦΠΑ συμψηφίζεται με το φόρο των εκροών της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας εκδίδεται το πιστωτικό τιμολόγιο.

ΆΑρθρο 5
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ

1. Ο αγοραστής - ταξιδιώτης ο εγκαταστημένος εκτός Κοινότητας αλλά και εγκαταστημένος στην Ελλάδα ή άλλη Κοινοτική χώρα δύναται να τύψει άμεσης απαλλαγής από το ΦΠΑ για τις αγορές που πραγματοποιεί στην Ελλάδα, εφόσον: α) Πρόκειται για αγαθά που πληρούν τις προϋποθέσεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
β) Ο αγοραστής - ταξιδιώτης δηλώσει υπεύθυνα, ότι πρόκειται να αναχωρήσει από την Ελλάδα κατευθείαν εκτός της Κοινότητας, χωρίς δηλαδή ενδιάμεσο σταθμό σε άλλη κοινοτική χώρα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
γ) Ο πωλητής εκδώσει τη διπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης του άρθρου 2 της παρούσας χωρίς ΦΠΑ αναγράφοντας σ' αυτή την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΕΟΚ".
δ) Ο πωλητής συμπληρώσει σε δύο αντίτυπα το επισυναπτόμενο στην παρούσα έντυπο με τον τίτλο "Αίτηση απαλλαγής από το ΦΠΑ των αγορών ταξιδιωτών".
ε) Ο πωλητής ή ο εκπρόσωπός του, προσκομίσει τα αγαθά στο Τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, παραλάβει από αυτό θεωρημένο το έντυπο αίτησης απαλλαγής του προηγούμενου εδαφίου και επισυνάψει αυτό στο στέλεχος της διπλότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο αγοράς.
2. Δεν παρέχεται δικαίωμα απαλλαγής από το ΦΠΑ στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1.

ΆΑρθρο 6
Γραφεία διαμεσολάβησης για την επιστροφή ή την απαλλαγή από το ΦΠΑ

1. Σε περίπτωση σύστασης στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Κοινότητας, επιχειρήσεων, οι οποίες με εξουσιοδοτημένα γραφεία τους αναλαμβάνουν, κατόπιν συμφωνίας με τους ενδιαφερόμενους (αγοραστή - ταξιδιώτη και πωλητή), τη διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση της επιστροφής του ΦΠΑ στα δικαιούμενα πρόσωπα ή της απαλλαγής από το ΦΠΑ των δικαιούχων, έναντι συμφωνημένης αμοιβής, η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και η διαδικασία επιστροφής ή απαλλαγής του ΦΠΑ, διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
α) Η συμφωνία των επιχειρήσεων που διαμεσολαβούν, τόσο η μεταξύ αυτών των επιτηδευματιών - πωλητών, όσο και η μεταξύ αυτών και των ταξιδιωτών - αγοραστών, θεωρείται καθαρά ιδιωτική και δεν απαλλάσσει τα συμβαλλόμενα μέρη από τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις για το ΦΠΑ και από την παρούσα απόφαση.
β) Η καταβολή του ΦΠΑ προς τον αγοραστή - ταξιδιώτη, καθώς και οι ενέργειες για την άμεση απαλλαγή αυτού από το φόρο, πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις διαμεσολάβησης με δική τους ευθύνη και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Το γεγονός της καταβολής του φόρου από τις ανωτέρω επιχειρήσεις προς τον αγοραστή ταξιδιώτη, ουδεμία απαίτηση δημιουργεί έναντι του δημοσίου.
γ) Σε περίπτωση επιστροφής του φόρου ή απαλλαγής από αυτόν χωρίς να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, ο πωλητής των αγαθών παραμένει προσωπικά υπόχρεος για το σύνολο του φόρου που αναλογεί στις πωλήσεις που ενεργούνται κατά παράβαση της παρούσας.
δ) Η εκχώρηση εγγράφως από τον αγοραστή - ταξιδιώτη προς την επιχείρηση διαμεσολάβησης του δικαιώματος άσκησης της απαίτησης επιστροφής ή η έγγραφη εξουσιοδότηση για διαμεσολάβηση στη διαδικασία επιστροφής ή απαλλαγής του ΦΠΑ, την οποία παρέχουν ο πωλητής ή ο αγοραστής, υπόκειται σε αντίστοιχα τέλη χαρτοσήμου.
ε) Οι επιχειρήσεις διαμεσολάβησης προμηθεύουν τα εμπορικά καταστήματα με τα οποία συμβάλλονται με τον αναγκαίο αριθμό ειδικών εντύπων αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ ή απαλλαγής από αυτόν μηχανογραφημένων ή μη, τα οποία εκδίδονται με δικές τους δαπάνες.
Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να φέρουν τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων και να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, όλα τα στοιχεία των εντύπων που επισυνάπτονται στην παρούσα.
στ) Η παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις διαμεσολάβησης απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.1642/1986.
2. Η επιχείρηση διαμεσολάβησης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις:
α) Του αγοραστή, όσον αφορά τη θεώρηση από το αρμόδιο Τελωνείο των εντύπων αιτήσεων επιστροφής ή απαλλαγής του ΦΠΑ για τα οποία γίνεται λόγος στην προηγούμενη παράγραφο.
β) Του πωλητή, όσον αφορά την υλοποίηση της επιστροφής του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

ΆΑρθρο 7
Κατάργηση διατάξεων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν: α) Η απόφασή μας αριθ. 10000840/72/πολ.1002/4.1.1993.
β) Κάθε άλλη ρύθμιση με απόφασή μας που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΆΑρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από της εκδόσεώς της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης