ΠΟΛ.1142/12.4.1993

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ενδοκοινοτικών παραδόσεωνΣχόλια:


12 Απρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1142/12.4.93 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο 047-ΦΠΑ), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή.

2. Στον  πίνακα αυτό περιλαμβάνεται το σύνολο της αξίας των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται πως υποκειμένους εγκαταστημένους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΟΚ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 1642/86, εξατομικευμένων για καθέναν αγοραστή. Επίσης, περιλαμβάνονται οι αποστολές υλικών και αντικειμένων σε υποκείμενους εγκαταστημένους σε άλλα κράτη μέλη με σκοπό την παραγωγή, κατασκευή ή συναρμολόγηση αγαθών (εργασίες φασόν), χωρίς αξία, με σημείωση ειδικής ένδειξης (1).

3.Επίσης, στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα περιλαμβάνεται η αξία των εκπτώσεων που χορηγούνται και των επιστροφών που πραγματοποιούνται από άλλα κράτη μέλη για προγενέστερες ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται εγγραφή σε ιδιαίτερη σειρά και ειδική ένδειξη (2) στη στήλη 7 του πίνακα. Οι εκπτώσεις που λαμβάνονται και οι επιστροφές που πραγματοποιούνται για προγενέστερες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.

4. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφονται οι οιονεί ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών.

5. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα δεδομένα των παραγράφων 2 έως 4 για ένα ημερολογιακό τρίμηνο. Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στην  αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Εξαιρετικά οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν και τα τρία (3) αντίτυπα του πίνακα στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή. Σε κάθε περίπτωση η ΔΟΥ επιστρέφει θεωρημένο το ένα αντίτυπο στο φορολογούμενο. Στην περίπτωση των νησιών όπου δεν εδρεύει ΔΟΥ το αντίτυπο επιστρέφεται ταχυδρομικά.

6. Ειδικά στην περίπτωση που υποβάλλεται δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας του τρέχοντος ή του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου πρέπει να συνυποβληθεί με τη δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, εφόσον δεν υποβλήθηκε ήδη. Σε περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ λόγω μεταβολής της νομικής μορφής μέσα σε κάποιο τρίμηνο, υποβάλλεται χωριστός ανακεφαλαιωτικός πίνακας για το χρονικό διάστημα του τριμήνου που προηγήθηκε της μεταβολής με τον παλιό ΑΦΜ και χωριστός για το χρονικό διάστημα του ίδιου τριμήνου που ακολουθεί με το νέο ΑΦΜ.

7. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν υποβάλλεται αν σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής υπάρχει για τα δυο πρώτα τρίμηνα του έτους 1993 από όσους διενήργησαν εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη την περίοδο 1991 - 1992, έστω και αν τα συγκεκριμένα τρίμηνα δεν πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

8. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.1993, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  

Taxheaven.gr