Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1141/12.4.1993 Οδηγίες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποστολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (έντυπο 047 � ΦΠΑ).

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1141/12.4.1993
Οδηγίες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποστολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (έντυπο 047 � ΦΠΑ).


ΠΟΛ.1141/12.4.1993 Οδηγίες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποστολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοιν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1141/12.4.93 Οδηγίες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποστολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (έντυπο 047 - ΦΠΑ).

Ι. Γενικά

1. Με την κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα από 1.1.1993 ο έλεγχος στη διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας πραγματοποιείται μέσω του Κοινοτικού μηχανογραφικού δικτύου VIES. Για την παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη η υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα (έντυπο 047 -ΦΠΑ) από τους πωλητές που διενεργούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και ορισμένες άλλες πράξεις, χωρίς να έχουν χρεώσει ΦΠΑ.

2. Υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από 1.1.1993 για κάθε τρίμηνο και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνυποβάλλεται μ' αυτή, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών στο τρίμηνο εντός του οποίου πραγματοποιείται η διακοπή. Επίσης, με τη δήλωση παύσης εργασιών συνυποβάλλεται και ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας του προηγουμένου τριμήνου, εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής υπάρχει για τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους 1993 από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη τα έτη 1991 - 1992, έστω και αν συγκεκριμένα τρίμηνα δεν πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών.

3. Τρόπος υποβολής της δήλωσης.
Η υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο, το πρωτότυπο αποστέλλεται στο Γραφείο ΦΠΑ - VIES στο ΚΕΠΥΟ και το τρίτο μένει στη Δ.Ο.Υ.
Εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε νησί όπου δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ., η υποβολή του εντύπου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μπορεί να γίνει με συστημένη επιστολή που θα αποστέλλεται το αργότερο στην ίδια προθεσμία υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα (μέχρι τις 25 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο).
Η Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει την επιστολή, θα επιστρέφει ταχυδρομικά στο φορολογούμενο θεωρημένο το ένα αντίτυπο.

ΙΙ. Παραλαβή και έλεγχος των δηλώσεων
1. Κατά την παραλαβή των εντύπων πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων και ενδείξεων. Ο υπάλληλος που παραλαμβάνει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα συμπληρώνει καταρχήν όλους τους κωδικούς που επισημειώνονται με αστερίσκο (*) και ελέγχει τους λοιπούς κωδικούς και εγγραφές.
Ειδικότερα:
- Στον κωδ. 001 γράφεται ο αύξων αριθμός καταχώρισης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα στο βιβλίο παραλαβής.
Ως βιβλίο παραλαβής μέχρι την εκτύπωσή του, θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες των υποδειγμάτων (για αρχικούς και διορθωτικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες) που επισυνάπτονται στην εγκύκλιο αυτή. Σημειώνεται ότι ο αύξων αριθμός της δήλωσης θα αρχίζει από "0" για τους αρχικούς και από "5" για τους διορθωτικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. (Παράδειγμα: ο πρώτος αριθμός του έτους για τους αρχικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες θα είναι 00001 και για τους διορθωτικούς 50001).
- Στον κωδ. 002 γράφεται η ονομασία της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και συμπληρώνεται ο κωδικός της.
- Στον κωδ. 003 ελέγχεται η ορθή αναγραφή του τριμήνου και του έτους αναφοράς του ανακεφαλαιωτικού πίνακα (π.χ. 1/93, 2/93, 3/93 ή 4/93, αντίστοιχα, για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του έτους 1993).
- Στον κωδ. 004 συμπληρώνεται η ημερομηνία παραλαβής (π.χ. 08/04/93 για τις 8 Απριλίου 1993).
- Στον κωδ. 005 ελέγχεται η συμπλήρωση της ένδειξης "Χ", όταν πρόκειται για προγενέστερο τρίμηνο. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 003 αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος στο οποίο αναφέρεται η διόρθωση.

2. Στον ΠΙΝΑΚΑ Α ελέγχεται η πλήρης αναγραφή των στοιχείων του δηλούντος. Ιδιαίτερα ελέγχεται ο κωδ. 016 όπου πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός της σελίδας και το σύνολο των σελίδων. Εφόσον η μία σελίδα δεν επαρκεί, θα συμπληρώνονται όσες απαιτούνται (π.χ. θα αναγράφεται 02/03 εφόσον πρόκειται για τη δεύτερη (2) σελίδα από σύνολο τριών (3). Εάν συμπληρώνεται μόνο μία (1) σελίδα θα αναγράφεται 01/01).
Στον ΠΙΝΑΚΑ Β

3. Στη στήλη (1) είναι προεκτυπωμένος ο αύξοντας αριθμός. Στη στήλη (2) γράφεται ονομαστικά η χώρα του αγοραστή (π.χ. Ισπανία, Λουξεμβούργο κ.λπ.). Στη στήλη (3) γράφεται το πρόθεμα της χώρας του αγοραστή και στη στήλη (4) γράφεται ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ του αγοραστή όπως αναλύεται στις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

4. Για κάθε αγοραστή χρησιμοποιείται απαραίτητα μία μόνο σειρά, στην οποία θα αναγράφεται η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών που έγιναν προς αυτόν μέσα στο τρίμηνο. Η καταχώριση των αξιών θα γίνεται μόνο σε ελληνικές δραχμές. Εάν τα τιμολόγια είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα για τη μετατροπή σε δραχμές θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός 593/91/ΕΟΚ.

5. Ο χώρος της στήλης (5) θα παραμένει κενός σε περίπτωση που γίνεται μόνο αποστολή υλικών και αντικειμένων σε υποκείμενο σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την παραγωγή, κατασκευή ή συναρμολόγηση αγαθών από τον τελευταίο και την επαναφορά τους στον εργολάβο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα (εργασίες φασόν). Στην περίπτωση αυτή θα συμπληρωθεί το τετραγωνίδιο που βρίσκεται στη στήλη (7) με την ένδειξη "1". Αν όμως προς τον ίδιο υποκείμενο έχουν γίνει παραδόσεις αγαθών και αποστολές υλικών για μεταποίηση, στη στήλη (5) θα γραφεί μόνο η αξία των παραδόσεων αγαθών και η στήλη (7) θα συμπληρωθεί με την ένδειξη "1". Στην αποστολή προϊόντων που παράχθηκαν με υλικά εργοδότη εγκαταστημένου σε άλλο κράτος μέλος θα αναγράφεται η αξία της εργασίας φασόν στη στήλη (5) αθροιστικά με τις τυχόν άλλες παραδόσεις αγαθών και στη στήλη (7) θα συμπληρώνεται η ένδειξη "1".
Σε κάθε περίπτωση για τις εργασίες φασόν πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται η ένδειξη "1" στη στήλη (7) είτε πρόκειται για αποστολή υλικών (παθητική τελειοποίηση) είτε για παράδοση αγαθών μετά από εργασία φασόν (ενεργητική τελειοποίηση). Για την αποφυγή τυχόν λαθών ο υπάλληλος που παραλαμβάνει τη δήλωση θα ελέγχει τα αναγραφές αξίας στη στήλη (5) που συνοδεύονται από την ένδειξη "1" στη στήλη (7), ερωτώντας τον δηλούντα αν έχουν πραγματοποιηθεί προς τον ίδιο αγοραστή τόσο παραδόσεις αγαθών όσο και υλικών προς μεταποίηση (για εργασία φασόν) ή προϊόντων που παράχθηκαν με υλικά του ξένου αγοραστή.

6. Στη στήλη (6) θα αναγράφεται μόνο η αξία των οιονεί ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών. Παράδειγμα τέτοιων συναλλαγών είναι το εξής: Έστω τρεις υποκείμενοι (α, β, γ) εγκατεστημένοι αντίστοιχα σε τρία κράτη μέλη (Α, Β, Γ). Στην περίπτωση που ο α τιμολογεί αγαθά στο β και αυτός τα τιμολογεί στο γ, ενώ τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από τον α στο γ, τότε θεωρείται πως έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α στον β (στήλη 5 του πίνακα) και μια τριγωνική παράδοση από το β στο γ (στήλη 6 του πίνακα).

7. Στην περίπτωση εκπτώσεων που χορηγήθηκαν και επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν για προγενέστερες παραδόσεις, η αξία τους θα αναγράφεται σε ξεχωριστή σειρά από αυτή που αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις προς τον ίδιο αγοραστή και θα συμπληρώνεται στη στήλη (7) η ένδειξη "2". Οι εγγραφές των αξιών θα γίνονται με θετικούς αριθμούς.
Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις και οι επιστροφές για ενδοκοινοτικές αποκτήσει δε θα περιλαμβάνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ανεξάρτητα αν καταχωρούνται ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις στην προσωρινή δήλωση του ΦΠΑ.

8. Τα επιμέρους αθροίσματα στης στήλης (5) και της στήλης (6) θα γράφουν στα ΣΥΝΟΛΑ ΣΕΛΙΔΑΣ της σειράς 26. Επισημαίνεται ότι για τη λειτουργία του όλου συστήματος υπάρχει ανάγκη σωστής άθροισης.
Σημειώνεται ακόμα ότι αν υποβάλλεται και δεύτερο κ.λπ. έντυπο για την ίδια περίοδο, σε κάθε σελίδα θα υπάρχει και ξεχωριστό άθροισμα, χωρίς πουθενά να αναγράφει το συνολικό άθροισμα όλων των σελίδων.
Το πλήθος των εγγραφών της στήλης (7) θα γραφεί ξεχωριστά για κάθε σελίδα στη σειρά 26. Π.χ. αν υπάρχουν τρεις εγγραφές με τις ενδείξεις "1" ή "2" στη σειρά 26 της στήλης (7) θα γράφει 03.
Το κενό πλαίσιο "συμπληρώνεται από την Υπηρεσία" έχει προβλεφθεί για ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Δ.Ο.Υ.

9. Συμπλήρωση εντύπων με Η/Υ.
Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται με συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί σε 5/24΄΄. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Στην αντίθετη περίπτωση η Δ.Ο.Υ. πρέπει να αρνείται την παραλαβή τέτοιων δηλώσεων.

ΙΙΙ. Συσκευασία και αποστολή στο ΚΕΠΥΟ
1. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες θα τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο. Κάθε φάκελος θα περιέχει εκατό ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (εκατό επιχειρήσεις). Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες είναι αριθμημένοι από 1 μέχρι 100. Η αποστολή των πινάκων θα γίνεται την 15η και την τελευταία ημέρα του μήνα παραλαβής.
Ανάλογα με το πλήθος των επιχειρήσεων της κάθε Δ.Ο.Υ. θα συσκευάζονται οι φάκελοι σε δέμα ή δέματα. Έξω από κάθε δέμα θα γράφεται "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ - VIES" και το πλήθος των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που περιέχουν (πχ. 200 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες).
Στη συνέχεια, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός δέματα, αυτά θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια.
Σας επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση τα δέματα ή οι σάκοι ή τα κιβώτια των ανακεφαλαιωτικών πινάκων δεν πρέπει να περιέχουν άλλα φορολογικά στοιχεία.
Έξω από τα δέματα ή τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η Δ/νση του ΚΕΠΥΟ "Αριστογείτονος 19 και Γρυπάρη ΤΑΧΥΚΩΔ 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Γρ. ΦΠΑ (Ισόγειο)" και η ένδειξη "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - VIES.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενό του.
Παράδειγμα: Σας στέλνουμε 2 δέματα με 650 ανακεφαλαιωτικούς πίνακες VIES.
Ένα (1) δέμα με 400 πίνακες.
Ένα (1) δέμα με 250 πίνακες.
2. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες από τις Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή τέως Διοίκησης Πρωτευούσης θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και όχι ταχυδρομικά.
Η αποστολή από τις Δ.Ο.Υ. εκτός Τ.Δ.Π. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ-ΤΑ, θα ανακοινώνονται με τηλεγραφήματα στο ΚΕΠΥΟ για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.

ΙV. Η επεξεργασία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από το ΚΕΠΥΟ θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 218/92 της Κοινότητας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης