ΠΟΛ.1033/2.2.1994

Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. σε: α)Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν παλαιότερα υποβάλλει δήλωση έναρξης χωρίς να τους δοθεί ΑΦΜ και εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς ΑΦΜ, β) Ιδρυτή ατομικής επιχείρησης

2 Φεβ 1994

Taxheaven.gr
 Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1013286/12350 π.ε/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. -ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ. Β. Σ.-ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄

ΠΟΛ 1033

ΘΕΜΑ : Διαδικασία χορήγησης Α. Φ. Μ. σε : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν παλαιότερα υποβάλλει δήλωση έναρξης χωρίς να τους δοθεί ΑΦΜ και εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς ΑΦΜ β) Ιδρυτή ατομικής επιχείρησης.

1013286/12350 π.ε./0014/ΠΟΛ. 1033/2.2.1994

1. Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, προέκυψε ότι υπάρχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν υποβάλει δήλωση έναρξης δραστηριότητας, χωρίς να τους χορηγηθεί κατά την έναρξη ΑΦΜ και εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα, να λειτουργούν ή να βρίσκονται σε αδράνεια, χωρίς ΑΦΜ ή να χρησιμοποιούν
λανθασμένο ΑΦΜ (ανεξάρτητα αν υποχρεούνταν ή όχι σε υποβολή άλλων δηλώσεων).

Συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις είναι:
α) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, οι έγγαμες γυναίκες που, ενώ εξασκούν ιδιαίτερο επιτήδευμα, χρησιμοποιούν λανθασμένα τον ΑΦΜ του συζύγου τους και β) προκειμένου για νομικά πρόσωπα, οι εταιρίες που βρίσκονται σε μακροχρόνια αδράνεια ή σε εκκαθάριση και δεν έχουν ακόμη διαλυθεί.

Τα πρόσωπα αυτά τυχαίνει να χρειασθεί να κάνουν πράξεις (π.χ. έκδοση στοιχείων) για τις οποίες, σύμφωνα με τον ΚΒΣ, πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ ή να χρησιμοποιούν ιδιαίτερο ΑΦΜ, κτά περίπτωση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει τα πρόσωπα αυτά να συμπληρώσουν και να υποβάλουν εκ νέου το έντυπο της Δήλωσης έναρξης εργασιών (001 ΦΠΑ), αφού πρώτα αντικαταστήσουν τον τίτλο του εντύπου αυτού με την ένδειξη: "Δήλωση για χορήγηση ΑΦΜ". Για την υποβολή της δήλωσης αυτής συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, ως ημερομηνία δε έναρξης θα συμπληρώνεται αυτή της αρχικής έναρξης.

Οι ΑΦΜ θα χορηγούνται από τα Γραφεία Μητρώου των ΔΟΥ, κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, από τους αυτοκόλλητους ΑΦΜ, που έχουν σταλεί στις ΔΟΥ από το ΚΕΠΥΟ, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη μέχρι σήμερα διαδικασία, χωρίς δηλαδή την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών, χωρίς έκδοση σχετικής βεβαίωσης
έναρξης εργασιών, πληρωμή του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κ.λπ. Η δήλωση έναρξης εργασιών θα συμπληρώνεται εις διπλούν και στην περίπτωση αυτή, το πρωτότυπό της θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ.

Σημειώνεται ότι, η εγκύκλιος αυτή διαφέρει από την 1104363/8581/1994/0014/ΠΟΛ.1265/5.8.1993, που αφορά μόνο παλαιές διαλυθείσες εταιρίες, με βεβαιωθείσες εκκρεμείς οφειλές στις μηχανογραφημένες ΔΟΥ, η οποία ως εκ του σκοπού της εξακολουθεί να ισχύει, ενώ η παρούσα καλύπτει την ανάγκη χορήγησης ΑΦΜ για τις συναλλαγές των προσώπων που αφορά.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο ιδρυτής, επιχείρησης, ατομικής ή εταιρικής μορφής, τηρεί προσωρινά θεωρημένα βιβλία πρώτης εγκατάστασης.

Ο ιδρυτής ατομικής επιχείρησης, που μπορεί να είναι είτε ο ίδιος (προσωπικά) ο επιχειρηματίας, είτε νόμιμος εκπρόσωπός του (αν ο επιχειρηματίας έχει την έδρα, κατοικία, διαμονή ή εγκατάσταση εκτός Ελλάδας), υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών πριν τη θεώρηση του ως άνω βιβλίου στη ΔΟΥ της κατοικίας ή έδρας του
με μνεία της υπό σύσταση επιχείρησης. Επειδή η δήλωση έναρξης εργασιών του ιδρυτή διαφέρει από αυτή της οριστικής δήλωσης έναρξης εργασιών της ατομικής επιχείρησης να χορηγείται σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερος ΑΦΜ ιδρυτή (πρώτο ψηφίο το 7). Αυτός ο ΑΦΜ καταργείται με την υποβολή δήλωσης παύσης εργασιών κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης, οπότε και υποβάλλεται η δήλωση έναρξης εργασιών της ατομικής αυτής επιχείρησης.


Taxheaven.gr