ΠΟΛ.1119/23.3.1993

Φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με την 2019812/1209/0022/28.2.92 κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, καθώς και συμψηφισθεισών απαιτήσεων αυτών.Σχόλια:


23 Μάρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1119/23.3.93 Φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με την 2019812/1209/0022/28.2.92 κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, καθώς και συμψηφισθεισών απαιτήσεων αυτών.

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την παραγρ. 11 του άρθρου 14 του ν.1968/1991 ορίζεται ότι, με κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών θα καθορισθεί το ύψος και ο τρόπος εξοφλήσεως των οφειλομένων ποσών προς τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος, λόγω της διαφοράς των αποδοχών με τις αποδοχές των διευθυντών γιατρών του Ε.Σ.Υ. είτε έχουν εγείρει αγωγές είτε όχι.

2. Με την έκδοση της κοινής απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών 2019812/1209/0022/28.2.92, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη, ρυθμίστηκε το θέμα καταβολής της διαφοράς αποδοχών των δικαστικών λειτουργών έναντι των αποδοχών των δ/ντών γιατρών του Ε.Σ.Υ., για το από 1.1.1987 μέχρι 30.11.1991 χρονικό διάστημα, σε δέκα (10) συνολικά εξαμηνιαίες δόσεις. Το μισό ποσό της κάθε δόσης καταβάλλεται σε μετρητά σε τακτές ημερομηνίες και το άλλο μισό σε ομόλογα, με καθορισμένες ημερομηνίες λήξεως.
Τα ομόλογα αυτά, σύμφωνα με την παραγρ. 1 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, θα χορηγηθούν στους δικαιούχους συνολικά για όλες τις δόσεις μετά τον προσδιορισμό του καθαρού πληρωτέου ποσού για κάθε δικαιούχο (με αφαίρεση των κρατήσεων της παραγρ. 5 της απόφασης αυτής).

3. Με την παραγρ. 5 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι, τα ποσά (των διαφορών αυτών) υπόκειται στη φορολογία εισοδήματος και στις κρατήσεις των τακτικών αποδοχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατά την καταβολή κάθε δόσης θα παρακρατείται ως προκαταβολή, έναντι οφειλομένου φόρου εισοδήματος ποσοστό 20%.

4. Επίσης, από τη διατύπωση των παραγρ. 6 και 7 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης προκύπτει ότι στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής υπάγονται και όσοι συνεψήφισαν, μέχρι την ισχύ της απόφασης, την απαίτησή τους - που αναγνωρίστηκε με δικαστική απόφαση - με οποιαδήποτε οφειλή τους προς το Δημόσιο και σε ποσό που δεν υπερβαίνει το σύνολο της απαίτησης αυτής, οπότε: α) αν το συμψηφισθέν ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 50% θα δικαιωθούν το υπόλοιπο μόνο σε ομόλογα, λήγοντα στις χρονολογίες λήξεως των τελευταίων δόσεων, αναλόγως ποσού και β) αν το ποσό που συμψηφίστηκε είναι μικρότερο του 50% θα δικαιωθούν το υπόλοιπο μέχρι τη συμπλήρωση του 50% σε μετρητά, κατά τις χρονολογίες λήξεως των τελευταίων δόσεων, αναλόγως ποσού, και το άλλο 50% σε ομόλογα, κατά τους γενικούς ορισμούς της απόφασης.
Ακόμα, στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής υπάγονται και όσοι εκχώρησαν, στον έτερο των συζύγων ή σε τέκνο, μερικά την απαίτησή τους και το ποσό της εκχώρησης δεν υπερβαίνει το 1/4 της συνολικής απαίτησης.
Για το θέμα αυτό με την 2047994/3627/0022/1.7.92 δ/γή του υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) έγινε δεκτό ότι, από τη γραμματική διατύπωση της παραγράφου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης, συνάγεται ότι ολόκληρο το ποσό που συμψηφίστηκε και εκχωρήθηκε θα γίνει με την καταβολή της πρώτης δόσης. Τούτο, γιατί στη ρύθμιση αυτή γίνεται αναφορά μόνο για το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του 50%, το οποίο θα καταβληθεί στις χρονολογίες λήξεως των τελευταίων δόσεων και όχι στις προηγούμενες.

5. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν.δ. 3323/1955 ορίζεται ότι, ειδικά προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

6. Ακόμα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο ποσοστό 20% από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

7. Εξάλλου, για τους δικαστικούς εκείνους που μέχρι τις 28/2/1992 συνεψήφισαν την απαίτησή τους με οποιαδήποτε οφειλή τους προς το Δημόσιο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις των παραγρ. 6 και 7 της υπόψη κοινής υπουργικής απόφασης, απαιτείται όπως στην Α΄ δόση εξόφλησης των οφειλομένων ποσών προστεθούν και τυχόν επόμενες δόσεις μέχρι να ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός αν το ποσό της Α΄ δόσης δεν επαρκεί.

8. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το συνολικό ποσό που συμψηφίστηκε κατά το χρόνο καταβολής της Α΄ δόσης εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με χρόνο απόκτησης το χρόνο καταβολής της Α΄ δόσης εξόφλησης των οφειλομένων.

9. Κατόπιν των ανωτέρω, τα χορηγηθέντα ομόλογα, ενόψει των διατάξεων του Α.Κ. 416 θεωρούνται εισόδημα του χρόνου λήξεως αυτών δεχόμενοι ότι η χορήγησή τους δε συνιστά καταβολή ανεξάρτητα από την, τυχόν, με οποιοδήποτε τρόπο είσπραξη χρημάτων από τον κομιστή τους (π.χ. προεξόφληση κ.τ.λ.) και συνεπώς, τα ποσά των ομολόγων αυτών θα εμφανίζονται στις οικείες βεβαιώσεις αποδοχών του χρόνου λήξεως αυτών.
Ομοίως, στις οικείες βεβαιώσεις αποδοχών οικον. έτους 1993 των δικαστικών λειτουργών που συμψήφισαν απαιτήσεις τους θα εμφανισθεί σε διακεκριμένη σειρά από τ' άλλα εισοδήματα, το συνολικό ποσό που συμψηφίστηκε κατά το χρόνο εξόφλησης της Α΄ δόσης των οφειλομένων ποσών.
Τέλος, τόσο για τα καταβληθέντα ομόλογα, όσο και για τις συμψηφισθείσες απαιτήσεις των δικαστικών λειτουργών, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες περί αναδρομικών που σας δόθηκαν με την 1125718/1923/10012/πολ.1276/7.12.1992 δ/γή του υπουργείου Οικονομικών.

10. Συνημμένα σας κοινοποιούμε την παράγρ. 11 του άρθρου 14 του ν.1968/1991, καθώς και την
2019812/1209/0022/28.2.92 υπουργική απόφαση.Taxheaven.gr