Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1016/24.1.1994 Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1016/24.1.1994
Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994.


Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1008539/83/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 145)

ΠΟΛ 1017

ΘΕΜΑ : Καθορισμός καθαρών κερδών ΔΧ Φορτηγών αυτοκινήτων.

1008453/65/Α0012/ΠΟΛ.1016/24.1.1994

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994. Οδηγίες για την κωδικογράφηση αυτών, καθώς και για τη διαδικασία αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ, θα επακολουθήσει νεότερη διαταγή μας.


Πρώτο κεφάλαιο
Παραλαβή - Καταχώρηση των δηλώσεων

1. Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις ιδιότητες ή καταστάσεις που επικαλείται ο φορολογούμενος για να έχει φορολογική ελάφρυνση κ.τ.λ.


Ειδικότερα θα προσέχουν:
α) Αν τα στοιχεία του υποχρέου του πίνακα 1 είναι πλήρη και έχουν συμπληρωθεί σωστά όταν υποβάλλονται δηλώσεις στις οποίες τα στοιχεία αυτά δεν είναι προεκτυπωμένα.

β) Αν τα ποσά των εισοδημάτων που δηλώνονται είναι γραμμένα στις στήλες των οικείων ενδείξεων της δήλωσης και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα αναλυτικά στοιχεία που, τυχόν, συνυποβάλλονται με αυτήν.

γ) Αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υποχρέου και της συζύγου του, στην περίπτωση που δηλώνονται και δικά της εισοδήματα ή δαπάνες.

Για το θέμα της υπογραφής των δηλώσεων από το λογιστή κ.τ.λ., σας θυμίζουμε τα ακόλουθα:

Υπογραφή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή, επί παραλείψεως υπογραφής του λογιστή, η συμπλήρωση της χετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από το φορολογούμενο, απαιτείται μόνο εφόσον στη δήλωση συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα:

α) του πίνακα 8 (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις)
β) του πίνακα 9 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις)
γ) του πίνακα 10 (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα) εκτός των κωδικών αριθμών 503-504, 505-506, 507-508 και όσων από τα εισοδήματα των κωδικών αριθμών 501-502 οι δικαιούχοι των, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του
Κ.Β.Σ., δεν αποκτούν την ιδιότητα του επιτηδευματία.

δ) του πίνακα 11 μόνο για ποσά φόρων που συναρτώνται με εισοδήματα των πινάκων 8, 9 και 10 για τα οποία συντρέχει τέτοια υποχρέωση, όπως αναφέρεται παραπάνω.

2. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο κατά την παραλαβή της δήλωσης.

Οταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά ή από τρίτο πρόσωπο ή τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν, μετά από την απομάκρυνση του φορολογουμένου από τη Δ.Ο.Υ., πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν.δ. 3323/1955 ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δε λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δε συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.


Παράδειγμα:

Εστω ότι τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση με βιβλία (Γ κατηγορίας) ή οι καθαρές αμοιβές από την παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία, είναι δρχ. 2.150.000 και στις ενδείξεις 401-402 ή 461-462 ή 501-502 αντίστοιχα της δήλωσης, αναγράφονται εσφαλμένα κέρδη ή αμοιβές δρχ. 1.250.000 ή 2.510.000 ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ή δεν αναγράφεται σχετικό ποσό. Σ' αυτήν την περίπτωση θα γίνει η διόρθωση ή η εγγραφή στο σωστό ποσό των 2.150.000 δρχ., αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι η
εγγραφή ή η παράλειψη αυτή του φορολογουμένου δεν οφείλεται σε συνεκτίμηση άλλων διατάξεων που δικαιολογούν την ενέργεια ή την παράλειψή του αυτή, επικοινωνώντας με τον ίδιο για να διευκρινισθεί η περίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του φορολογουμένου, πριν από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις
- εγγραφές στη δήλωση κρίνεται απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των οικείων νόμων και των σχετικών διαταγών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της 1156748/2115/Α0012/ΠΟΛ.1390 από 28 Δεκεμβρίου 1993 απόφασης του Υπ.Οικονομικών, οι δηλώσεις που υποβάλλονται χωρίς την υπογραφή των υποχρέων (και
της συζύγου αν δηλώνονται εισοδήματα και αυτής), θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως, εφόσον τις υπογράφει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου υπαλλήλου το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη.

Μετά τις εργασίες αυτές θα υπογραφεί η δήλωση από τον υπάλληλο που την παρέλαβε και στην οικεία ένδειξη θα τεθεί η σφραγίδα του.

3. Αμέσως, μετά την παραλαβή όλες οι δηλώσεις θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές.

Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων, θα μεταφερθεί και θα γραφεί στην ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης.

Ο αριθμός που θα γραφεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία και θα συμπληρώνεται ως εξής:

Στο τετραγωνίδιο της οικείας ένδειξης θα γραφεί, ως πρώτο ψηφίο, ο αριθμός που χαρακτηρίζει το γραφείο εισοδήματος κάθε Δ.Ο.Υ., δηλαδή 1 αν στην Υπηρεσία τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για όλα τα γραφεία ή λειτουργεί μόνο ένα γραφείο. Τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία θα είναι ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μαζί με τον αριθμό του γραφείου να είναι έξι (6) ψηφία.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Εστω ότι στη Δ.Ο.Υ. τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων (που σημαίνει ότι λειτουργεί ένα γραφείο εισοδήματος ή περισσότερα άλλα τηρείται ένα μόνο βιβλίο) και ότι η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 83, τότε ο αριθμός που θα αναγραφεί στην οικεία ένδειξη της δήλωσης θα είναι 100083. Δηλαδή αποτελείται από τον αριθμό ένα (1) του γραφείου, τον αριθμό που έχει λάβει η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής και τόσα μηδενικά πριν από αυτόν, ώστε μαζί με το πρώτο ψηφίο του γραφείου να είναι συνολικά έξι (6) ψηφία. Αν η
δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής 145 στην οικεία ένδειξη θα γραφεί ο αριθμός 100145. Αν η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής έχει αύξοντα αριθμό 3657 στην οικεία ένδειξη θα γραφεί ο αριθμός 103657 κ.τ.λ.

β) Αν στη Δ.Ο.Υ. λειτουργούν περισσότερα από ένα γραφεία φορολογίας εισοδήματος και κάθε ένα από αυτά τηρεί ιδιαίτερο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται, τότε ως πρώτο ψηφίο της οικείας ένδειξης θα γράφεται ο αριθμός του γραφείου δηλαδή (1) για το Α γραφείο, (2) για το Β γραφείο κ.τ.λ. και τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού δήλωσης, θα συμπληρώνονται όπως και ανωτέρω, στην περίπτωση που τηρείται ένα μόνο βιβλίο.

Η αναγραφή του ως άνω ενδεικτικού αριθμού του γραφείου έχει βασική σημασία γιατί μ' αυτόν επιτυγχάνεται η κατάρτιση ξεχωριστών για κάθε γραφείο χρηματικών καταλόγων, βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων κ.τ.λ. Στις Δ.Ο.Υ. που λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα η καταχώρηση των δηλώσεων δε θα γίνεται χειρόγραφα στο βιβλίο μεταγραφής, αλλά με το μηχανογραφικό σύστημα.

Δεύτερο Κεφάλαιο
Ελεγχος και συμπλήρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και στοιχείων των πινάκων της δήλωσης

Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και την αριθμητική καταχώρησή τους στο βιβλίο μεταγραφής, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να τις ελέγξουν και να επιμεληθούν την κανονική συμπλήρωσή τους. Δηλαδή, για το αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις τα ποσά που προκύπτουν από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δήλωση και, ταυτόχρονα, για να συμπληρώσουν και τους κωδικούς αριθμούς στα οικεία τετραγωνίδια. Παράλληλα, θα παρατηρήσουν τυχόν ελλείψεις ή λάθη και θα επιμεληθούν τη διόρθωσή τους με τη διαδικασία που
σημειώνεται στην παράγραφο 2 του πρώτου Κεφαλαίου.

Ιδιαίτερα, τονίζεται ότι ο έλεγχος αυτός έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων της δήλωσης, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα εκκαθάρισης των δηλώσεων.

Μετά τον έλεγχο οι υπάλληλοι θα υπογράφουν τις δηλώσεις και θα θέτουν τη σφραγίδα τους στις σχετικές ενδείξεις.
Για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης, όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι.


Σχετικά, παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Ενδείξεις Πίνακα 1 (στοιχεία φορολογουμένων).

Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να είναι πλήρη, καθαρογραμμένα με κεφαλαία γράμματα και συμπληρωμένα σωστά, ιδιαίτερα για τις χειρόγραφες δηλώσεις, ως και αυτές των οποίων τα προεκτυπωμένα στοιχεία μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν.

Ο έλεγχος των στοιχείων αυτών, για την κανονική συμπλήρωσή τους, πρέπει να γίνεται αρχικά από τους υπαλλήλους που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις από τους φορολογουμένους.

Ιδιαίτερα τονίζονται τα εξής, για τις χειρόγραφες δηλώσεις και εκείνες που έχουν διορθώσεις στα προεκτυπωμένα στοιχεία:

α) Το ΕΠΩΝΥΜΟ του φορολογουμένου (υποχρέου και της συζύγου του) πρέπει να είναι γραμμένο ολόκληρο. Το όνομά του πρέπει να είναι γραμμένο με 6 τουλάχιστον γράμματα, ενώ το πατρώνυμο ή το όνομα του συζύγου τουλάχιστον με 3 γράμματα,
π.χ. ο φορολογούμενος Βυζάντιος Αλέξανδρος του Περικλή, πρέπει να γράψει τις σχετικές ενδείξεις τουλάχιστον, ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. ΠΕΡ.
Στις περιπτώσεις φορολογουμένων γυναικών που βρίσκονται σε χηρεία ή σε διάσταση εφόσον δεν έχουν απωλέσει το επώνυμο του πρώην ή σε διάσταση συζύγου τους, πρέπει να αναφέρεται πρώτα το πατρικό τους επώνυμο και να ακολουθεί μετά μία παύλα (-) το επώνυμο του συζύγου τους.

β) Ο αριθμός του ΤΑΧ. ΚΩΔ. είναι απαραίτητος και σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός, πρέπει οι φορολογούμενοι να τον αναζητούν από τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ., ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

γ) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας να γράφεται πλήρης (γράμματα και αριθμός).

δ) Η συμπλήρωση των στοιχείων της συζύγου πρέπει να έχει γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η συμπλήρωση του πατρικού επωνύμου, που πρέπει να γράφεται όπως χρησιμοποιείται από τη σύζυγο και όχι όπως χρησιμοποιείται από τον πατέρα της π.χ. ο υπόχρεος ονομάζεται Ιωακειμίδης Αθανάσιος, η σύζυγός του Αγγελική και ο πατέρας της Αθανασιάδης Αριστείδης. Στην ένδειξη (ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ) πρέπει να γραφεί "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ", όπως δηλαδή το χρησιμοποιεί η σύζυγος και όχι "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ", όπως το χρησιμοποιεί ο πατέρας της. Αν κατά την προσφώνησή της εκαλείτο ως "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ" τότε θα γράψει αυτό στη δήλωσή της, δηλαδή "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ".

2. Ενδείξεις Πίνακα 2 (στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογουμένους και τους βαρύνουν.
Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955.
Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση, ή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι εντός ευλόγου χρόνου θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση.

3. Ενδείξεις Πίνακα 3 (Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας κ.τ.λ. - μείωση φόρου).

Οι ενδείξεις του πίνακα 3 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους, απαιτεί την αναγραφή της λέξης ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ενός αριθμού, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη σχετικού δικαιώματος στην αντίστοιχη στήλη.
Την έκπτωση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά του ποσού των 500.000 δρχ. δικακούνται όχι μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση ή είναι τυφλοί αλλά και:

α) Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή πρόσωπο που πάσχει από μεσογειακή αναιμία και κάνει μεταγγίσεις αίματος. Σ' αυτή την περίπτωση συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής που νοσηλεύεται από την οποία να προκύπτει η κατάσταση αυτή.

β) Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες που συναταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο.

γ) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.

δ) Αξιωματικοί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο.

ε) Αξιωματικοί ή οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 1579/1950 και Ν.Δ. 330/1947.

ζ) Ανάπηροι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνουν γιατί διορίστηκαν σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνουν μισθό.

η) Στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκαν από αυτή γιατί επέλεξαν τη σύνταξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.

θ) Θύματα πολέμου που παίρνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.

ι) Μέλη οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα η αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. Επίσης, μέλη οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη.

ια) Θύματα από τον άμαχο πληθυσμό που συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικής αιτίας.

ιβ) Μέλη οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή.

ιγ) Οσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (ΦΕΚ 73Α) και 1863/1985 (ΦΕΚ 204Α) όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (ΦΕΚ 184Α).

Διευκρινίζεται ότι στους κωδικούς αριθμούς 003-004 θα γραφεί ο συνολικός αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο και τη σύζυγό του αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αν είναι ανάπηρα ή όχι. Στους κωδικούς αριθμούς 005-006, θα γραφεί ο αριθμός όλων των ανάπηρων προστατευόμενων μελών του φορολογούμενου και
της συζύγου του.

4. Ενδείξεις Πίνακα 4 (ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα).
Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1993 τα οποία εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα.

Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

α) Στην ένδειξη 4/1 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 051 - 052 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1993 για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

β) Στην ένδειξη 4/2 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 053 - 054 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1993, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και τα ποσά των καταβαλλόμενων εισφορών για "προαιρετική ασφάλιση" σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

γ) Στην ένδειξη 4/3 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 055 - 056 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 1993 σε δικηγόρους για δικηγορικές υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπεριληφθεί η αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος οι οποίες αναγράφονται στις οικείες ενδείξεις του πίνακα 5.

δ) Στην ένδειξη 4/4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 057 - 058 γράφεται η αξία των ακινήτων που δωρήθηκαν, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 ή ύστερα από εκτίμηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, μέσα στο έτος 1993, στο Ελληνικό Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Για την απόδειξη της δωρεάς των ακινήτων απαιτείται η υποβολή α) αντιγράφου του συμβολαίου δωρεάς και β) πιστοποιητικό του οικείου υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή της υπόψη πράξης. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάσθηκαν λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για την απόδειξη της δωρεάς αυτών απαιτείται η υποβολή α) βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και β) αντίγραφο πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής. γ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρουμένων αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. από το οποίο προκύπτει η αξία τους. δ) Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δηλωθέντα αντικείμενα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

ε) Στην ένδειξη 4/5 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 059 - 060 γράφονται τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1993, λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά
νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τέλος σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.

στ) Στην ένδειξη 4/6 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 061 - 062 γράφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1993 για χορηγίες σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Από το ποσό αυτό των χορηγιών θα εκπεσθεί (από το ΚΕΠΥΟ) ποσό ίσο με το 15% του συνολικού φορολογούμενου πραγματικού εισοδήματος.

Το ποσό των κωδικών 059 - 060 και 061 - 062 που προέρχεται από δωρεές και χορηγίες χρηματικών ποσών θα περιορισθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στο δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955.

Σημειώνεται ότι για τα χρηματικά ποσά των χορηγιών των κωδικών 061 - 062 και των δωρεών των κωδικών 059 - 060 σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και σε αθλητικά σωματεία που έχουν νόμιμα συσταθεί και αναγνωρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων, απαιτείται κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 80.000 δρχ. ετησίως. Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.

Δαπάνη τέτοιων δωρεών και χορηγιών ποσού άνω των 80.000 δρχ. απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Τ.Π. & Δανείων ή σε Τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό των 80.000 δρχ.

Επίσης, τα χρηματικά ποσά των δωρεών γενικά και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.

ζ) Στην ένδειξη 4/7α και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 063 - 064 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1993 για στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί με υποθήκη ή με προσημείωση από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από το φορολογούμενο και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν και εφόσον το δάνειο αυτό διατέθηκε για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

η) Στην ένδειξη 4/7β και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 065 - 066 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1993 για:

ηα) Στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί με υποθήκη ή με προσημείωση από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, που οφείλονται από το φορολογούμενο και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή σε
ακίνητο των τέκνων που τον βαρύνουν. Δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς οι τόκοι στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

ηβ) Χρέη προς το Δημόσιο, από φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής.

ηγ) Προκαταβολές που χορηγήθηκαν από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού κ.τ.λ., σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.δ. 398/1974.
Σημειώνεται ότι το συνολικό αφορολόγητο ποσό για τόκους των κωδικών 065 - 066 δεν μπορεί να υπερβεί, σε ποσοστό, το 25% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε με την εκπρόθεσμη αρχική δήλωση. (Ο περιορισμός αυτός θα γίνει από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.).

θ) Στην ένδειξη 4/8 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 071 - 072 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 1993, για την έκτακτη εισφορά του ν.1870/1989.
Σημειώνεται ότι θα γραφεί όλο το ποσό της έκτακτης εισφοράς που καταβλήθηκε το έτος 1993, χωρίς περιορισμό του κατά 50%, ο οποίος θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ.

ι) Στην ένδειξη 4/9 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 073 - 074 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για ασφάλιστρα συμβάσεων ασφαλίσεως ζωής ή θανάτου, ή συμβάσεων ασφαλίσεως προσωπικών ατυχημάτων, ή συμβάσεων ασφαλίσεως από ασθένεια, που αφορούν τον φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα τους τα οποία τους βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώνεται με την αρχική εκπρόθεσμη δήλωση του υποχρέου, μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών, αθροιστικά υπολογιζόμενα και
για τους δύο συζύγους (ο περιορισμός αυτός θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ).
ια) Οι ενδείξεις 4/10 και 4/11 δεν παρουσιάζουν δυσκολίες συμπλήρωσης, απλώς θα πρέπει να ελέγχεται εάν έχουν γραφεί όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Για τον υπολογισμό του ποσού του καταβαλλόμενου ενοικίου κυρίας κατοικίας ή κατοικίας των τέκνων που σπουδάζουν, το οποίο θα εκπεσθεί είναι απαραίτητη η αναγραφή, στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, του αριθμού φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Ο αριθμός ταυτότητας του εκμισθωτή δεν αναπληρώνει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου, αλλά θα αναγράφεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου σε αυτόν (π.χ. στη σύζυγο φορολογουμένου, η οποία επειδή υποβάλλει μαζί με το σύζυγό της φορολογική δήλωση στερείται Α.Φ.Μ.).
Προκειμένου για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, αντί για τον πιο πάνω αριθμό μπορεί να αναγράφεται, από το δικαιούχο της έκπτωσης, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας του πληρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου του εκμισθωτή.
Για τους ανήλικους εκμισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου ή δελτίου ταυτότητας, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του προσώπου που έχει την επιμέλειά τους.
ιβ) Στην ένδειξη 4/12 του απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 079 - 080 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε, μέσα στο έτος 1993, για δίδακτρα παράδοσης κατ' οίκον ιδιαιτέρων μαθημάτων ή για την παρακολούθηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή φροντιστηριακών μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, που αφορούν, τον ίδιο το φορολογούμενο ή τη σύζυγό του.
Στους κωδικούς αριθμούς 081 - 083 - 085 - 087 - 089 τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν τα τέκνα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και στους κωδικούς αριθμούς 082 - 084 - 086 - 088 - 090 τα ποσά που αφορούν τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο.


5. Ενδείξεις του Πίνακα 5 (Εισοδήματα από Ακίνητα)
(Α - Β κατηγορία εισοδήματος)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, αν τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων Μισθωμάτων Ακινήτων, οι οποίες θα υποβληθούν σε απλούν, έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι, μετά την ισχύ του ν. 2065/1992, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές εμπορικές κερδοσκοπικές εταιρίες, τα κέρδη των οποίων έχουν φορολογηθεί με το άρθρο 16α
του ν.δ. 3323/1955 ή με το άρθρο 10 του ν.δ. 3843/1958, η αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών (Ε2) συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά αυτά πρόσωπα και συνυποβάλλεται με τη δήλωση των προσώπων αυτών και όχι πλέον από τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων.

Τονίζεται ακόμα ότι για το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκτατοίκηση κύριας ή και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής), δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων Ακινήτων. Ειδικότερα πρέπει να ελεγχθεί:

α) Αν στην ένδειξη 3α και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 115 - 116 έχει γραφεί το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας του υποχρέου ή της συζύγου του, πριν από την έκπτωση του ποσού που απαλλάσσεται.
Σημειώνεται ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση των στηλών για την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα και τους μήνες ιδιοκατοίκησης.
Ο λευκός χώρος που είναι μετά τον κωδικό αριθμό 093 θα συμπληρωθεί από το φορολογούμενο και θα γραφεί ο αριθμός των μηνών που ιδιοκατοικήθηκε η οικοδομή μέσα στο έτος 1993 π.χ. όταν αυτή ιδιοκατοικήθηκε 7 μήνες θα γραφεί απέναντι στον κωδικό αριθμό 093 ο αριθμός 7.

β) Αν στην ένδειξη 3β και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 117 - 118 έχει γραφεί το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση της πρώτης οικοδομής που χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία.
Επίσης, στην ίδια ένδειξη ο λευκός χώρος που είναι μετά τον κωδικό αριθμό 094 θα συμπληρωθεί από το φορολογούμενο και θα γραφεί ο αριθμός των μηνών που ιδιοκατοικήθηκε η δευτερεύουσα κατοικία μέσα στο έτος 1993.

γ) Αν στην ένδειξη 3γ και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 119 - 120 έχει γραφεί το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση της πρώτης οικοδομής που χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα εξοχική (η εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος πόλεως, παραθεριστική οικία) κατοικία. Επίσης, στην ίδια ένδειξη ο λευκός χώρος που είναι μετά τον κωδικό αριθμό 096 θα συμπληρωθεί από το φορολογούμενο και θα γραφεί ο αριθμός των μηνών που ιδιοκατοικήθηκε η δευτερεύουσα εξοχική κατοικία μέσα στο έτος 1993 οι οποίοι δεν μπορεί να είναι
λιγότεροι από τρεις (3).
Επισημαίνεται ότι το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας, εμβαδού μέχρι διακόσια (200) τετραγ. μέτρα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Οταν το εμβαδό της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας είναι μικρότερο από διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, η διαφορά μέχρι τα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας.
Εφόσον οι επιφάνειες της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. πρέπει να συνυποβληθεί και το έντυπο Ε8.
Ιδιατέρως εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση του εντύπου Ε8 και των κωδικών 091, 092, 093, 094, 095 και 096 του πίνακα 5 της δήλωσης μόνο με ακέραιους αριθμούς στρογγυλοποιούμενους στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα.

δ) Αν στην ένδειξη 3δ και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 121 - 122 έχει γραφεί το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από τυχόν άλλες (εκτός των παραπάνω) ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. Το εισόδημα και τα λοιπά στοιχεία αυτών των ακινήτων θα αναλύονται στο έντυπο Ε2.

ε) Για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 151 - 158, σημειώνεται ότι, για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και
σανατόρια εκπίπτει α) για αποσβέσεις ποσοστό 10%, χωρίς δικαιολογητικά, και β) ποσοστό μέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, με δικαιολογητικά. Για
οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε 5% και 5%, αντίστοιχα.

Για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 151 - 152 και 157 - 158 και ειδικότερα για δαπάνες που αφορούν ακίνητα από τα οποία προκύπτει εισόδημα και αποτελούν πάγια στοιχεία επιχείρησης ή επαγγέλματος επειδή τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών αυτών αποτελούν και τα δικαιολογητικά των εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., θα επισυναφθούν στη δήλωση απλά φωτοαντίγραφα αυτών.


6. Ενδείξεις Πίνακα 6 (Εισοδήματα από Κινητές Αξίες)
(Γ κατηγορία εισοδήματος)

Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 331 - 332 γράφεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος ημεδαπής προέλευσης από κινητές αξίες των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Τόκοι από ομολογίες και χρεόγραφα, που η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίσθηκε στο έτος 1993.

β) Τόκοι από κάθε έντοκο τίτλο κατάθεσης ή εγγύησης και κάθε τίτλο χρεωστικό, που έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί στο έτος 1993. Επίσης, οι τόκοι που επιδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 1993 (με εξαίρεση τους τόκους που επιδικάζονται και θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, κατά το άρθρο 26 παρ. 4 ή εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα κατά το άρθρο 45 παρ. 4 του ν.δ. 3323/1955.

γ) Κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, που εγκρίθηκαν από την "ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ" μέσα στο 1993 (από κέρδη ισολογισμών 31.12.1992), κατά το τμήμα που τυχόν φορολογούνται.

Σημειώνεται ότι το τμήμα των κερδών από αμοιβαία κεφάλαια που απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 όπως ισχύουν, που προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση της ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ θα γραφεί στους κωδικούς αριθμούς 657 - 658, ενώ τα ποσά των κερδών που δεν
απαλλάσσονται του φόρου θα γραφούν στους κωδικούς αριθμούς 331 - 332. Ο φόρος που παρακρατήθηκε θα γραφεί στους κωδικούς αριθμούς 337 - 338.

7. Ενδείξεις Πίνακα 7 (Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες)
(ΣΤ κατηγορία εισοδήματος)

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με τα δεδομένα των σχετικών βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις, που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση.
Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού, πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 πρέπει να γράφεται ΜΟΝΟ το καθαρό εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κ.τ.λ.
Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γράφει στις ενδείξεις 2, 3, 4 και 9 του ίδιου πίνακα.
Διευκρινίζεται ότι, στους κωδικούς αυτούς μπορούν να αναγραφούν και τα επιδόματα (μόνο) που καταβλήθηκαν σε πολύτεκνη μητέρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 καθώς και τα ποσά των ειδικών επιδομάτων που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 1892/90 από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους μισθωτούς προβληματικών επιχειρήσεων, εφόσον θέλουν να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις.
β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 303 - 304 πρέπει να γράφεται το άρθροισμα των καθαρών ποσών των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), των μερισμάτων ή βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής, Αλληλοβοήθειας και Επικουρικών. Στον κωδικό αυτό θα γραφούν
επίσης και τα καθαρά ποσά τυχόν επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων συντακτών.
Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμία περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφεί στις ενδείξεις 1, 3, 4 και 9 του ίδιου πίνακα.
Σημειώνεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται σε πολύτεκνη μητέρα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, απαλλάσσεται του φόρου και επομένως δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 657 - 658 της δήλωσης, εφόσον συντρέχει υποχρέωση υποβολής αυτής.
γ) Στην ένδειξη 3 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 307 - 308 πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών αποδοχών, από μισθωτές υπηρεσίες, που απέκτησε αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός του:

Ι. Συντάκτης σε εφημερίδες και περιοδικά, στη ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, στα γραφεία Τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχει την ιδιότητα του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον είναι μέλος σε μια από τις ενώσεις συντακτών ημερήσιων εφημερίδων που ορίζονται στην περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955 ή δημοσιογράφος που έχει ασφαλιστική κάλυψη, ως δημοσιογράφος, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για 5 τουλάχιστον συνεχή έτη και ο χρόνος ασφάλισης βεβαιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ή είναι μόνιμος ανταποκριτής τύπου της αλλοδαπής, που διέπεται από το νόμο για το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου "συντάκτης" περιλαμβάνεται το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στους πιο πάνω φορείς (εφημερίδες κ.τ.λ.) ως διευθυντής σύνταξης, αρχισυντάκτης, συντάκτης της ύλης, συντάκτης γραφείου γενικώς, αρθρογράφος, σχολιαστής, ειδησεογράφος, χρονογράφος, κριτικός, μεταφραστής, σκιτσογράφος και διορθωτής.

ΙΙ. Εικονολήπτης επικαίρων Τηλεόρασης.
Η μείωση κατά ποσοστό 10% των πιο πάνω καθαρών αποδοχών διενεργείται από το ΚΕΠΥΟ κατά την εκκαθάριση.

δ) Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 309 - 310 πρέπει να γράφεται το καθαρό ποσό ΜΟΝΟ της κύριας σύνταξης που αποκτήθηκε από συντάκτη ή δημοσιογράφο που συνταξιοδοτήθηκε ως διευθυντής σύνταξης, αρχισυντάκτης κ.τ.λ. και ΜΟΝΟ για την κύρια σύνταξη που καταβάλλεται για την αιτία αυτή.

ε) Στην ένδειξη 9 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 321 - 322 γράφεται το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κ.τ.λ. που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό ανεξάρτητα αν για τα ποσά αυτά έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό ή όχι.

8. Ενδείξεις Πίνακα 8 (Εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις).
(Δ κατηγορία εισοδήματος).

Ο έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση τα δεδομένα που γράφονται στο έντυπο "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ", το οποίο έχει τυπωθεί σε δύο τύπους και περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης. Ο ένας τύπος είναι το έντυπο Ε3 (Φ-01.003 που θα συμπληρωθεί για την ατομική επιχείρηση ή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρία ή συμμετοχική (αφανής) ή ελεύθερο επαγγελματία που τήρησε βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή απαλλάσσεται της τήρησης αυτών από το νόμο ή δεν τηρεί τα βιβλία αυτά, αν και έχει υποχρέωση τήρησής τους. Ο άλλος τύπος είναι το έντυπο Ε4 (Φ-01.003Α) που θα συμπληρωθεί από τις επιχειρήσεις που τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα Ι του έντυπου Ε3 οι κωδικοί αριθμοί 457 - 458 και 459 που αναφέρονται σε απογραφή εμπορευσίμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών (λήξης) δε θα συμπληρωθεί.
Τα σχετικά ποσά μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του πίνακα 8. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των ποσών από το έντυπο των "Αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος" στο σώμα της κύριας δήλωσης, προς αποφυγή λαθών, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβολή
τροποποιητικών δηλώσεων με όλες τις συνέπειες για την υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι, τα κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται, εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν λογιστικώς (βιβλία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή βιβλία Β κατηγορίας Κ.Β.Σ. για επιχειρήσεις παροχής αποκλειστικά υπηρεσιών που στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων, στο τέλος της χρήσης), με την υποχρεωτική εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, εκτός αν δικαιολογείται από το νόμο μειωμένος συντελεστής.
Τα μέλη των πιο πάνω εταιριών, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κοινοπραξιών ή κοινωνιών κ.λπ., δεν θα συμπληρώσουν το παραπάνω έντυπο.
Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων του πίνακα 8 της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Επιχειρήσεις με κέρδη.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 401 - 402, μαζί με τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση, πρέπει να συναθροιστεί και το ποσό της υπεραξίας από την πώληση αυτοκινήτων της, όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική δήλωση φόρου υπεραξίας (υπερτιμήματος) που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος και εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί για την υπεραξία αυτή με τις γενικές διατάξεις. Ο φόρος που έχει καταλογιστεί (καταβληθείς και βεβαιωθείς) με τη δήλωση αυτή πρέπει να γραφεί απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 607 - 608 του πίνακα 11 της δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ποσού του φόρου, που καταλογίστηκε, στους κωδικούς αριθμούς 607 - 608 προϋποθέτει τη συνάθροιση, στους κωδικούς αριθμούς 401 - 402 του ποσού της υπεραξίας από την πώληση του αυτοκινήτου, μαζί με τα κέρδη από την ατομική επιχείρηση στην οποία ανήκε.
Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συνυποβάλλεται για την δικαιολόγηση του ποσού του φόρου που έχει αναγραφεί στην ένδειξη 4 του πίνακα 11, είναι το αντίγραφο της δήλωσης φόρου υπεραξίας, ή του τριπλοτύπου καταβολής του φόρου ή σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση.
Επίσης στους κωδικούς αριθμούς 401-402 θα γραφούν τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στο φορολογούμενο από τη συμμετοχή του σε κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται μόνο ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΔΧ (ταξί) και όχι στους κωδικούς 405 - 406.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 403 - 404 θα γραφεί το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής ως ομόρρυθμο εταίρο ΟΕ ή ΕΕ ή ως εταίρο - διαχειριστή ΕΠΕ.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 405 - 406 θα γραφούν τα συνολικά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή σε ΟΕ, ΕΕ και κοινωνίες αστικού δικαίου, εφόσον αυτές εκμεταλλεύονται μόνο ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (λεωφορείο, φορτηγό, τρίκυκλο).
Σε περίπτωση που απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 403 - 404, 405 - 406 και 419 - 420 έχουν αναγραφεί ποσά, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί και οι ενδείξεις των πινάκων αυτών με την επωνυμία - νομική μορφή, διαχειριστική περίοδο ή έγκριση ισολογισμού και αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίστοιχα και αν ο χώρος του δεν επαρκεί πρέπει να συμπληρωθεί και συνυποβληθεί πίνακας με όμοια γραμμογράφηση.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 411 - 412 θα γραφούν τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες παντός τύπου.
Σε περίπτωση που απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 411 - 412 έχουν αναγραφεί ποσά θα πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 1 που αναφέρεται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

β) Επιχειρήσεις με ζημιά.
Για τον συμψηφισμό της ζημιάς του ίδιου ή των προηγούμενων ετών με θετικά εισοδήματα προϋπόθεση είναι:

α) η ζημιά να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρήθηκαν από επιχείρηση που παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες και στερείται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, β) η τήρηση των ίδιων βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ο χαρακτηρισμός τους ως επαρκών και ακριβών κατά τα έτη συμψηφισμού της ζημιάς των προηγούμενων ετών και γ) η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή της μέχρι τέλους του οικείου οικον. έτους, κατά περίπτωση, στην οποία περιλαμβάνεται ζημιά του ίδιου ή προηγουμένων ετών.
Σημειώνεται ότι σε ημεδαπή ατομική επιχείρηση συμψηφίζεται τόσο η ζημιά του ίδιου οικον. έτους, όσο και το υπόλοιπο της ζημιάς που μεταφέρεται από προηγούμενα οικον. έτη.
Ομοίως συμψηφίζεται το υπόλοιπο της ζημιάς από συμμετοχή σε ημεδαπές ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες και συμμετοχικές ή αφανείς εμπορικές εταιρίες που μεταφέρεται για συμψηφισμό από προηγούμενα έτη (δηλαδή οικον. έτους 1992 και προηγούμενα).
Η ζημιά από συμμετοχή σε ημεδαπές ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες και συμμετοχικές ή αφανείς εμπορικές εταιρίες, που προκύπτει από ισολογισμούς ή διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν ή έληξαν αντίστοιχα από 1.1.92 και μετά συμψηφίζεται από τις ίδιες τις εταιρείες κ.λπ. και όχι από τους εταίρους κ.λπ. Για το λόγο αυτό για το ποσό της ζημιάς αυτής δεν συμπληρώνεται κανένας κωδικός της δήλωσης. Ομοίως η ζημιά από συμμετοχή σε ημεδαπές ΕΠΕ που προέκυψαν από ισολογισμούς που έκλεισαν από 30.6.92 και μετά δεν συμψηφίζεται.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 421 - 422 αναγράφεται η ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία παντός τύπου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 2 που αναφέρονται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

9. Ενδείξεις Πίνακα 9 (Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις)
(Ε κατηγορία εισοδήματος)

Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού ισχύουν αναλόγως όσα αναφέρονται για το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τα κέρδη από Ε.Π.Ε. που δηλώνονται πάντοτε στον πίνακα 8.

10. Ενδείξεις Πίνακα 10 (Εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα).
(Ζ κατηγορία εισοδήματος)

Ο έλεγχος των ενδείξεων του πίνακα 10 (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα) πρέπει να γίνει και αυτός με προσοχή, σε συνδυασμό με το συμπληρωμένο ανάλογο έντυπο "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" και σύμφωνα με όσα προαναφέραμε για τον έλεγχο του πίνακα 8.
Σημειώνεται ότι στις ενδείξεις των κωδικών 517 - 518 δεν χρειάζεται να αναγραφούν οι αμοιβές των προσώπων που αποκτούν εισόδημα της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955, δηλαδή ελεγκτών ΑΕ, εκτελεστών διαθήκης κ.τ.λ.

11. Ενδείξεις Πίνακα 11 (Φόροι για τα εισοδήματα των πινάκων 5-10).

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να γράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν ή καταβλήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους πίνακες 5 ένδειξη 9, 6 ένδειξη 3, 7 ένδειξη 9 καθώς και στους πίνακες 8, 9 και 10 της δήλωσης. Τονίζεται ότι πρέπει να αθροίζονται τα αναγραφόμενα ποσά και να ελέγχεται η μεταφορά του ορθού ποσού των φόρων αυτών, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που συνυποβάλλει ο υπόχρεος, καθόσον οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δήλωσης και τυχόν λάθη συνεπάγονται καθυστέρηση στη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.
Επισημαίνεται ότι, στους κωδικούς αριμούς 603 - 604 θα αναγράφονται και τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 2065/1992, για τις επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής με βάση τις σχετικές βεβαιώσεις, ενώ θα συνεξετάζεται αν για τα αναγραφόμενα ποσά επιδοτήσεων έχουν αναγραφεί στον πίνακα 9 της δήλωσης αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά ποσά εισοδήματος από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος στους κωδικούς 651 - 652 αναγράφεται ο φόρος που καταβλήθηκε στο
εξωτερικό για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που έχουν δηλωθεί στους πίνακες 5-10 της δήλωσης.
Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Συνεπώς, οι βεβαιώσεις των αλλοδαπών φορολογικών Αρχών πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτότυπό τους και σε μετάφραση.

12. Ενδείξεις Πίνακα 12 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία).

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τος κωδικούς αριθμούς 655 - 656 θα γραφούν τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί στους πίνακες 5 - 10 της δήλωσης, τα οποία όμως δεν υπάρχουν την 1.1.1994 π.χ. γιατί μεταβιβάστηκε η οικοδομή, γιατί διακόπηκε η άσκηση επαγγέλματος κ.τ.λ.
Σ' αυτήν την περίπτωση το καθαρό ποσό του εισοδήματος που δεν υπάρχει στην 1.1.1994 πρέπει να γραφεί μειωμένο κατά τις εκτπώσεις (π.χ. 10% για απόσβεση και μέχρι 15% για λοιπές δαπάνες για εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας που μεταβιβάστηκε).
β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 693 - 694 θα γραφεί το ποσό της ετήσιας δαπάνης που δεν υπάρχει την 1.1.1994 π.χ. γιατί πουλήθηκε το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ή το Ι.Χ. αεροσκάφος.
γ) Στην ένδειξη 3α και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 657 - 658, εκτός των άλλων απαλλασσόμενων του φόρου ποσών, θα γραφεί και το ποσό των μισθών, συντάξεων, καθώς και η πάγια αντιμισθία που έχουν χορηγηθεί σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν τετραπληγία σε ποσοστό 80% και πάνω, οι τόκοι έντοκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, το τμήμα βουλευτικής αποζημίωσης που δεν φορολογείται.
δ) Στην ένδειξη 3β και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 659 - 660 θα γραφούν τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήθηκαν το 1993 και φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, αποζημίωση ν. 2112/1920, μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς κ.λπ. μετά την
αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί.

ε) Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 691 - 692 πρέπει να γραφεί το ποσό των καθαρών αμοιβών για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού εφημερίας ιατρών ενταγμένων στο Ε.Σ.Υ. που φορολογήθηκαν αυτοτελώς για τις αμοιβές αυτές. Ο φόρος που παρακρατήθηκε σ' αυτές τις αμοιβές δεν θα γραφεί
σε κανένα κωδικό. Αν θέλουν να φορολογηθούν για τις αμοιβές αυτές με τις γενικές διαταξεις, τότε αυτές πρέπει να συναθροιστούν με τις άλλες αποδοχές τους από μισθωτές υπηρεσίες και να γραφούν στους κωδικούς 301 - 302 του πίνακα 7 και το ποσό του φόρου στους κωδικούς 313 - 314 του ιδίου πίνακα.

στ) Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 431 - 432 θα γραφούν τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή του φορολογούμενου σε ημεδαπή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 ή του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/58 αφού συμπληρωθούν προηγούμενα οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Αν ο χώρος του δεν επαρκεί πρέπει να συμπληρωθεί όμοια γραμμογραφημένος πίνακας.
Τα κέρδη αυτά θα γραφούν αφού προηγούμενα αφαιρεθεί από αυτά ο φόρος της εταιρίας κ.λπ. που αναλογεί σ' αυτά.
Τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κ.λπ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης που αναλογούν σ' αυτά δεν θα γραφούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 657 - 658 ή 659 - 660 του ίδιου πίνακα.

ζ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 831 - 834 θα γραφεί το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε ή οφείλεται το 1993 για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείται ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Για τις επιπλέον των δύο μισθώσεις θα συνυποβληθούν όμοια γραμμογραφημένοι πίνακες.
Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς αριθμούς 821 - 822 θα γραφεί ο ΑΦΜ του εκμισθωτή.
Αν ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, ακόμα κι αν έχει ΑΦΜ δικό της, θα γραφεί ο ΑΦΜ του συζύγου της.

13. Ενδείξεις Πίνακα 13. (Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης).

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία προσδιορισμού του με βάση τα τεκμήρια από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και από τις δαπάνες διαβίωσης του υποχρέου και της συζύγου του πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία λαθών κατά την εκκαθάριση του φόρου
από λαθεμένη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων των πινάκων 13 και 14.
Οι ενδείξεις των πινάκων 13 και 14 που αναφέρονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία στη συμπλήρωσή τους, γιατί δεν γίνεται κανένας υπολογισμός αλλά απλή αναγραφή ορισμένων στοιχείων και ποσών. Για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των ενδείξεων των πινάκων 13 και 14 του εντύπου της δήλωσης θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά η 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή καθώς και το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Σε περίπτωση που στους κωδικούς αριθμούς 709 - 710 αναγράφεται ποσό ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση το ΕΙΧ αυτοκίνητο από την πέμπτη στήλη του πίνακα της τελευταίας σελίδας του φυλλαδίου οδηγιών, προκειμένου για την περίπτωση γ που αναφέρεται σε συνταξιούχο ηλικίας άνω των 60 ετών με κυριότητα του οχήματος πάνω από 10 έτη, θα πρέπει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών να επισυνάπτουν επίσης κατά την υποβολή της δήλωσής τους και τα εξής δικαιολογητικά:
α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η ηλικία τους και
β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος που ήταν στην κατοχή τους το ΕΙΧ αυτοκίνητο.
Επίσης σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, στην δεκαετή κυριότητα του οχήματος υπολογίζεται και ο χρόνος αγοράς του. Για παράδειγμα, αν το αυτοκίνητο περιήλθε στην κυριότητα του συνταξιούχου στις 18.10.1981, δεκαετής κυριότητα αυτού συμπληρώνεται κατά τη χρήση 1990.
Σημειώνεται ότι στους Κ.Α. 731 - 732 πρέπει να γραφεί το διπλάσιο της αμοιβής του ναυτολογημένου πληρώματος σε σκάφος αναψυχής (βλ. και φυλλάδιο οδηγιών).
Λόγω αναστολής του τεκμηρίου για τις δαπάνες αγοράς ακινήτων, επιχειρήσεων, χρεογράφων κ.λπ. που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2157/1993 από 8.6 - 31.12.93, στους κωδικούς αριθμούς 723 - 730 δεν θα πρέπει να αναγράφονται οι δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων κατά το χρονικό αυτό διάστημα.
Επίσης για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 727 - 728 σημειώνεται ότι, εξαιρείται από την εφαρμογή του τεκμηρίου για την ανέγερση οικοδομής η δαπάνη για ανέγερση από ενήλικο (και όχι από ανήλικο) οικοδομής ως πρώτης κατοικίας του στην οποία θα έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. και συνεπώς δεν θα αναγράφεται το ποσό της καταβληθείσης δαπάνης.
Με τις ισχύουσες διατάξεις ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να αμφισβητήσει το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης, αλλά υποχρεώνεται να προσκομίσει στοιχεία και να αποδείξει ότι η δαπάνη διαβίωσής του ήταν μικρότερη από εκείνη που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης του
άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε δαπάνες μικρότερες από εκείνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 και εφόσον δε δηλώνει εισοδήματα από εμφανείς πηγές, απαιτείται να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά στρατολογίας, κυρωμένα φωτοαντίγραφα σελίδων διαβατηρίων, πιστοποιητικά νοσοκομείων ή κλινικής κ.τ.λ.).
Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβληθούν από τον φορολογούμενο μαζί με την ετήσια φορολογική του δήλωση. Σ' αυτή την περίπτωση στις οικείες ενδείξεις της φορολογικής του δήλωσης θα γραφεί το ποσό της πραγματικής δαπάνης που ισχυρίζεται ότι έκανε ο φορολογούμενος και όχι το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης
που ορίζεται στο νόμο.

14. Ενδείξεις Πίνακα 14. (Μειώσεις της ετήσιας δαπάνης).

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού αναφέρονται σε εισοδήματα και χρηματικά ποσά, με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η προκύπτουσα διαφορά από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος βάσει αγοράς περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης.

Ειδικότερα:
α) Κωδικοί 781 - 782. Γράφονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κ.τ.λ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Επίσης, για την πώληση κινητών πραγμάτων, θεωρημένη απόδειξη αγορά από επιτηδευματία.
β) Κωδικοί 783 - 784. Γράφεται το χρηματικό ποσό που προέρχεται από εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος). Για το ποσό αυτό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ ή του γραφείου προστασίας εθνικού νομίσματος (σε περίπτωση που ο ίδιος ο φορολογούμενος εισήγαγε το συνάλλαγμα), μέσω των οποίων έχει εισαχθεί αυτό το συνάλλαγμα στην Ελλάδα καθώς και επίσημα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αποκτησή του στο εξωτερικό.
γ) Κωδικοί 785 - 786. Γράφονται τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν στο φορολογούμενο και τη σύζυγό του κ.τ.λ. για τις οποίες (δωρεές ή γονικές παροχές) έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση μέχρι 31.12.1993.
Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής.
δ) Κωδικοί 787 - 788. Γράφεται το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίστηκε από οικονομίες προηγούμενων χρόνων, τις οποίες ξόδεψε ο φορολογούμενος στο 1993, εφόσον αποδεικνύεται ότι γι' αυτές φορολογήθηκε ή απαλλάχτηκε από το φόρο νόμιμα. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από φόρο νόμιμα απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμοδίων Υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
ε) Κωδικοί 789 - 790. Γράφονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, στις περιπτώσεις που είχε συμπληρωθεί κατά το οικον. έτος 1992 το ειδικό έντυπο Ε6 και τα στοιχεία που διατέθηκαν είχαν αναγραφή σε αυτό. Αναλυτικότερες οδηγίες για το θέμα αυτό δίνονται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι πρέπει να ελέγχεται αν:
α) τα ποσά μεταφέρθηκαν σωστά στις οικείες ενδείξεις από τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στη δήλωση και
β) για τα ποσά που έχουν σημειωθεί στους κωδικούς αριθμούς 781 - 786 συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων με βάσει τις κείμενες διατάξεις και τούτο διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν.δ. 3323/1955, αν δεν συνυποβάλλονται τα στοιχεία αυτά, τα ποσά που σημειώνονται στους κωδικούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου.

15. Ενδείξεις Πίνακα 16. (Επιστροφή φόρου εισοδήματος)

 Η επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου της δήλωσης γίνεται είτε με κατάθεσή του σε λογαριασμό καταθέσεων είτε με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες. Για την επιστροφή με τον πρώτο τρόπο ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις ενδείξεις του πίνακα 16, ενώ για την επιστροφή με τον δεύτερο τρόπο δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον αριθμό του λογαριασμού.
Αναλυτικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα 16 δίνονται και στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1994.
Κατά συνέπεια, κατά την παραλαβή των δηλώσεων θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά αν έχουν συμπληρωθεί, υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη "ΤΡΑΠΕΖΑ" με την επωνυμία της τράπεζας, τα διπλανά δύο τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό της τράπεζας, ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" με το υποκατάστημα που επιθυμεί ο φορολογούμενος και τα διπλανά τέσσερα τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό του υποκαταστήματος. Οπως είναι γνωστό, στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων αναγράφεται, συνήθως, ο κωδικός αριθμός του υποκαταστήματος από το οποίο εκδόθηκε το βιβλιάριο αυτό. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει το συγκεκριμένο υποκατάστημα για την επιστροφή του φόρου, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιστροφής (βλ. φυλλάδιο οδηγιών σελ. 30) αν δεν αναγράφεται ο κωδικός αριθμός αυτού του υποκαταστήματος στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεως, θα πρέπει να αναζητά ο ίδιος την πληροφορία αυτή από το συγκεκριμένο υποκατάστημα.
Ομοια πληροφορία θα αναζητά και σε περίπτωση που επιλέξει για την επιστροφή του φόρου οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα συγκεκριμένης τράπεζας.
Σημειώνεται ότι τα τετραγωνίδια των ενδείξεων "ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" και "ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" της τελευταίας σελίδας της δήλωσης θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία, όπως αυτά ακριβώς αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων του δικαιούχου π.χ. "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Βουλής 022. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 003475268.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ., στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., ενόψει της σοβαρότητας του έργου, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την υλοποίηση της παρούσας με βάση τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Δ.Ο.Υ., κατά το στάδιο της παραλαβής και του ελέγχου των δηλώσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης