ΠΟΛ.1107/15.3.1993

Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό καθηγητή ή δάσκαλο σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Χώρα μας με άλλα Κράτη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδ/τος.Σχόλια:


15 Μάρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1107/15.3.93 Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό καθηγητή ή δάσκαλο σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Χώρα μας με άλλα Κράτη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδ/τος.

- Λήξη εφαρμογής ορισμένων συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδ/τος.
Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:
Στις διμερείς συμβάσεις που αναφέρονται στο θέμα που έχει υπογράψει η Ελλάδα με: Βέλγιο (άρθρο 20 Ν.Δ. 117/1969), Γαλλία (άρθρο 19 Ν.Δ. 4386/1964), Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας (δυτική Γερμανία) (άρθρο ΧΙV Α.Ν. 52/1967), Ηνωμένο Βασίλειο (άρθρο ΧΙ Ν.Δ. 2732/1953) Η.Π.Α. (άρθρο ΧΙΙ Ν.Δ. 2548/1953), Ινδία (Ν.Δ. 4580/1966), Ιταλία (άρθρο 20 Ν. 1927/1991), Κάτω Χώρες (άρθρο 21 Ν. 1455/1984), Ουγγαρία (άρθρο 21 1496/1984), Πολωνία (άρθρο 21 Ν. 1939/1991) και Σουηδία (άρθρο ΧΙΧ Ν. 4300/1963), ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπούς καθηγητές ή δασκάλους (προερχομένους από τις ως άνω Χώρες) για διδασκαλία ή έρευνα σε Πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό Ίδρυμα που λειτουργεί στη Χώρα μας.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η προαναφερόμενη αποζημίωση απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, εφόσον η παραμονή του αλλοδαπού καθηγητή ή δασκάλου στη Χώρα μας, με σκοπό τη διδασκαλία ή έρευνα, δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο η τριών ετών που ορίζεται από τις ως άνω διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο χρόνος διδασκαλίας ή έρευνας στην Ελλάδα υπερβεί το καθοριζόμενο διάστημα των δύο ή τριών ετών τότε ο καθηγητής ή δάσκαλος θα αρχίσει να φορολογείται μόνο για το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μετά το ως άνω καθοριζόμενο (των δύο ή τριών ετών).
Κάθε άλλη διαταγή η οποία αντιμετωπίζει τυχόν διαφορετικά το συγκεκριμένο θέμα παύει να ισχύει.


Taxheaven.gr