Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1104/18.3.1993 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.


Σχόλια: Η απόφαση αυτη παύει να ισχύει σύμφωνα μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1262/2.8.1993


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1993 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1104/18.3.1993
Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.


ΠΟΛ.1104/18.3.93 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1642/1986, όπως ισχύει:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 7, β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α΄, γ', δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ και 2 του άρθρου 20, γ) των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, δ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ και 2 του άρθρου 22α, και ε) του άρθρου 48, στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις αποφάσεις μας αριθ. Π.1701/1987 και Π.8271/18.12.1987, άρθρο 12.

3. Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β΄) "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

5. Ότι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία απαλλαγής σε ενδιάμεσο στάδιο των συναλλαγών και δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του κράτους.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Καθορίζουμε τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Αρθρο 1
Προϋπόθεση απαλλαγής της εξαγωγής αγαθών

1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας, απαιτούνται:
α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στο τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ".
β) Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, που προορίζεται για το αρχείο του εξαγωγέα.
γ) Το οικείο αποδεικτικό της τυχόν μεσολαβούσας τράπεζας, για την εισαγωγή ή το συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος της συγκεκριμένης πράξης.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες πραγματοποιούνται από τρίτο πρόσωπο (παραγγελιοδόχο), απαιτούνται:
α) Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, στο όνομα του παραγγελιοδόχου.
β) Εκκαθάριση του παραγγελιοδόχου προς τον παραγγελέα, με την οποία συναποστέλλονται στον παραγγελέα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου.


Αρθρο 2
Προϋποθέσεις απαλλαγής της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών

1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα προς άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος, απαιτούνται:
α) Τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναγράφονται και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή, ο τόπος εγκατάστασης αυτού, ο τόπος παράδοσης των αγαθών, καθώς και η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, άρθρο 22α ν. 1642/1986".
β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας, που τυχόν μεσολαβεί.
γ) Τα οικεία φορτωτικά έγγραφα (φορτωτική μεταφορέα ή τιμολόγιο του διαμετοφορέα), από τα οποία θα αποδεικνύεται η μεταφορά ή η αποστολή των αγαθών στο άλλο κράτος μέλος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υποκείμενου που πραγματοποιεί τη παράδοση, με την οποία θα βεβαιώνεται:
- η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή, μέσω του συστήματος VIES,
- η μη ακύρωση μερικά ή ολικά της συγκεκριμένης συναλλαγής.
ε) Εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ως άνω νόμου.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και όταν οι πράξεις του άρθρου αυτού πραγματοποιούνται από τρίτο πρόσωπο (παραγγελιοδόχο).


Αρθρο 3
Προϋποθέσεις απαλλαγής ορισμένων πράξεων

1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών, που προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση πράξεων της παραγράφου 1 των προηγούμενων άρθρων, καθώς και της λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τα παρακάτω άρθρα 5 έως και 8.
2. Η απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται για συνολική αξία εισροών μέχρι το ύψος της αξίας των πράξεων των παραπάνω άρθρων 1 και 2, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Για ποσό εισροών πέρα του ως άνω ορίου καταβάλλεται ο φόρος στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών και επιστρέφεται, σε περίπτωση αδυναμίας συμψηφισμού, με τη διαδικασία της απόφασής μας αριθ. 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/2.4.1991.

Αρθρο 4
Δικαιούχος απαλλαγής

1. Δικαιούχος της απαλλαγής του προηγούμενου άρθρου είναι το πρόσωπο που πραγματοποιεί τις πράξεις της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης.
2. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα πρόσωπα τα οποία κατά τις τρεις προηγούμενες της αίτησης διαχειριστικές περιόδους ή σε μία απ' αυτές έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις. Τυχόν δελτία που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται και ακυρώνονται από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών ή αναλόγων παραβάσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.
Ως ουσιαστική φορολογική παράβαση για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου νοείται η απόκρυψη φόρου εκροών ή η νόμιμη έκπτωση φόρου εισροών, συνέπεια των οποίων ή και εξ οιουδήποτε άλλου λόγου δεν αποδίδεται ο οφειλόμενος φόρος στο δημόσιο. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές.
3. Ο φόρος που δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων άρθρων, από πρόσωπα που εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο, καταλογίζεται ως πρόστιμο. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτεται ούτε επιστρέφεται.


Αρθρο 5
Διαδικασία απαλλαγής των πράξεων του άρθρου 3

Για την πραγματοποίηση της απαλλαγής που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ο δικαιούχος υποχρεούται:
1. Να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ", όπως το υπόδειγμα Νο 2 χρώματος πορτοκαλί, της αγοράς ή εισαγωγής αγαθών που θα αποτελέσουν αντικείμενο των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, καθώς και της λήψης υπηρεσιών που είναι άμεσα αναγκαίες για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται αναλυτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτει η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, αθροιστικά κατά τρίμηνο, όπως αυτές προκύπτουν από τη δήλωση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
2. Να προσκομίσει μαζί με την αίτηση για θεώρηση το "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο απαλλαγής από το ΦΠΑ", υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο θα φέρει ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.
3. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, αφού ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής από το ΦΠΑ, καταχωρεί την αίτηση σε ειδικό βιβλίο - Μητρώο, όπως το υπόδειγμα Νο 3, που τηρείται για το σκοπό αυτό, αναγράφει τον αριθμό αυτό στα αντίτυπα του δελτίου και προβαίνει στη θεώρηση και άμεση παράδοση αυτού στο δικαιούχο της απαλλαγής, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Η θεώρηση ενεργείται με διάτρηση και επισημειωματική πράξη στην τελευταία σελίδα κάθε μπλοκ.
4. Για κάθε δικαιούχο απαλλαγής τηρείται ειδική καρτέλα, όπως το υπόδειγμα Νο 4, η οποία ενημερώνεται με κάθε γενόμενη παραπάνω θεώρηση.


Αρθρο 6
Υποχρεώσεις του δικαιούχου της απαλλαγής

1. Ο δικαιούχος της απαλλαγής συμπληρώνει και στα δύο αντίτυπα του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή ή της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής της εισαγωγής, καθώς τον αριθμό και την ημερομηνία του οικείου παραστατικού (τιμολογίου του προμηθευτή ή διασάφησης του τελωνείου) απόκτησης των αγαθών ή λήψης των υπηρεσιών. Η εκάστοτε συνολική αυτή αξία της συναλλαγής συναθροίζεται με την αξία των προηγούμενων απαλλαγών που έχει τύχει στην ίδια διαχειριστική περίοδο ο δικαιούχος της απαλλαγής και το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται από το όριο της απαλλαγής.
Το ειδικό διπλότυπο απαλλαγής από Φ.Π.Α., αφού συμπληρωθεί κατά τα ανωτέρω και υπογράφει από το δικαιούχο της απαλλαγής παραδίδεται ή αποστέλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών, προκειμένου αυτός να εκδώσει το οικείο φορολογικό στοιχείο κατά τις διατάξεις του επομένου άρθρου.
2. Το διπλότυπο δελτίο της προηγούμενης παραγράφου δεν εκδίδεται όταν η αξία του τιμολογίου του προμηθευτή ή της διασάφησης είναι μικρότερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.
3. Μετά την κάλυψη του ορίου της απαλλαγής ο φόρος που επιβαρύνει κάθε επόμενη πράξη δύναται να επιστραφεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από την απόφασή μας αριθ. ΠΟΛ.1078/2.4.1991.
4. Η πραγματοποίηση πράξεων του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, άνω του ορίου της απαλλαγής χωρίς χρέωση του φόρου που αναλογεί, συνεπάγεται για τον αγοραστή ή λήπτη της υπηρεσίας την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 48 του ν. 1642/1986.

Αρθρο 7
Υποχρεώσεις προμηθευτή

1. Ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του Κ.Β.Σ. τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. 1040590/3462/ΠΟΛ.1104/18.3.1993 ". Στο στέλεχος του τιμολογίου αυτού επισυνάπτει το πρωτότυπο του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ, το οποίο υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από το δικαιούχο της απαλλαγής.
2. Προκειμένου για την εισαγωγή αγαθών, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή προσαρτά το πρωτότυπο του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο. 1040590/3463/ΠΟΛ.1104/18.3.1993 ".

Αρθρο 8
Υποβολή στοιχείων επαλήθευσης και ελέγχου των απαλλαγών

1. Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν ειδική συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση, στην οποία αναγράφουν τα πρόσωπα που έτυχαν απαλλαγής, τον αριθμό των τιμολογίων που εκδόθηκαν και το συνολικό ποσό της απαλλαγής.
Αντίστοιχη κατάσταση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που έτυχε της απαλλαγής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των προμηθευτών του ή το τελωνείο, οι αριθμοί των παραστατικών κάθε προμηθευτή και το συνολικό ποσό της απαλλαγής.
Οι καταστάσεις αυτές συνυποβάλλονται με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Η ΔΟΥ αποστέλλει σε ειδικό δέμα τις καταστάσεις του προηγουμένου άρθρου στη Δ. 14 ΦΠΑ και Ε.Φ. - Τμήμα Γ' εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαϊου κάθε έτους προκειμένου να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας.

Αρθρο 9
Ανάλογη εφαρμογή

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προμήθειες υλικών και αντικειμένων, καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών, που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και προορίζονται για την εκμετάλλευση πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών που εμπίπτουν στην απαλλαγή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ίδιας παραγράφου και άρθρου.

Αρθρο 10
Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν:
α) Η απόφασή μας αριθ. Π. 1701/1600/ ΠΟΛ.71/10.3.1987 (ΦΕΚ 114/Β΄)
β) Το άρθρο 12 της απόφασής μας αριθ. Π. 8227/4879/ ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ 3Β/88).
γ) Κάθε άλλη ρύθμιση με απόφασή μας που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 11
Λοιπές διατάξεις

1. Για πράξεις που εμπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας απόφασης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ή χωρίς φόρο από 1.1.1993 και μέχρι την έναρξη ισχύος αυτής, εφόσον ο φόρος αυτός δεν καταβλήθηκε ήδη στον προμηθευτή, ο δικαιούχος της απαλλαγής αγοραστής, που ενήργησε τις πράξεις των άρθρων 1 και 2 της απόφασης αυτής, μπορεί μέχρι τις 30 Απριλίου 1993 να προσκομίσει τον προμηθευτή του ή σ' αυτόν που του παρείχε υπηρεσίες, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου 6, το πρωτότυπο του ειδικού δελτίου απαλλαγής, προκειμένου αυτός να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για την έκπτωση του φόρου που έχει επιβαρύνει τις παραδόσεις αγαθών ή τις υπηρεσίες του προς τον ως άνω δικαιούχο αγοραστή ή να δικαιολογήσει την εισροή αυτή χωρίς φόρο. Στην αντίθετη περίπτωση ο φόρος αυτός επιστρέφεται σύμφωνα με την απόφασή μας αριθ. 1031790/2051/575/ ΠΟΛ.1078/2.4.1991. Για την επιστροφή αυτή, αντί του μοναδικού αντιτύπου της διασάφησης εξαγωγής, προκειμένου για πράξεις του παραπάνω άρθρου 2, απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
2. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.4.1993, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης