ΠΟΛ.1102/16.3.1993

Έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις.

16 Μάρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1102/16.3.93 Έκδοση ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ,

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄ 84).
2. Τη με αριθμό Υ. 1847/ 1078399/ 1182/ 0001/7.8.1992 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ Β΄ 525).
3. Το γεγονός ότι τα εισιτήρια των αεροπορικών εταιριών, στο σύνολό τους σχεδόν (κατά 95% περίπου), πωλούνται μέσω πρακτόρων και ταξιδιωτικών γραφείων ΙΑΤΑ και παρακολουθούνται από ένα παγκόσμια αποδεκτό ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης του οργανισμού BSP - Ελλάδας (Bank Settlement Plan).
4. Ότι οι πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία χρεώνονται στο BSP με την ονομαστική αξία των πωλουμένων αεροπορικών εισιτηρίων, που είναι η επίσημη τιμή ΙΑΤΑ, ενώ οι αεροπορικές εταιρίες τα πωλούν σ' αυτούς σε καθαρή τιμή, που είναι μικρότερη της αναγραφόμενης σ' αυτά, και με προμήθεια είτε μόνο με προμήθεια.
5. Ότι η διαφορά της τιμής των εισιτηρίων, μεταξύ αναγραφόμενης και καθαρής, επιστρέφεται από τις αεροπορικές εταιρίες στους πωλητές των εισιτηρίων πράκτορες με τη μορφή έκπτωσης, ενώ οι τελευταίοι (πράκτορες) διαθέτουν τα εισιτήρια στους πελάτες τους σε τιμή κυμαινόμενη, μεταξύ της αναγραφόμενης και της καθαρής τιμής, εισπράττοντας ταυτόχρονα και προμήθεια, που καταβάλλεται σ' αυτούς από τις αεροπορικές εταιρίες, υπολογιζόμενη σε ποσοστό επί της αναγραφόμενης τιμής του εισιτηρίου.
6. Τα από 29.12.1992 και 21.1.1993 κοινά υπομνήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι τουριστικών γραφείων Τουρισμού και Μεταναστεύσεως και της Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Θεσσαλονίκης, με τα οποία ζητείται η έγκριση έκδοσης συγκεκριμένων στοιχείων από τις αεροπορικές εταιρίες και τα ταξιδιωτικά γραφεία, σχετικά με την πώληση των εισιτηρίων, τις ακυρώσεις εισιτηρίων και τις εκπτώσεις.
7. Ότι από τον οργανισμό BSP Ελλάδας εκδίδονται μηνιαίες εκκαθαρίσεις: α) για κάθε αεροπορική εταιρία, για τα πωληθέντα και ακυρωθέντα εισιτήριά της μέσα στο μήνα και β) για κάθε πράκτορα ή τουριστικό γραφείο ΙΑΤΑ, για τα πωληθέντα ή ακυρωθέντα εισιτήρια καθεμιάς αεροπορικής εταιρίας μέσα στο μήνα.
8. Την ανάγκη σαφούς προσδιορισμού της διαδικασίας πώλησης των αεροπορικών εισιτηρίων και διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε από 1ης Μαϊου 1993 και στο εξής την έκδοση ειδικών στοιχείων από τους πράκτορες και τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, για την πώληση εισιτηρίων αεροπορικών εταιριών και τις λαμβανόμενες προμήθειες, και από τις αεροπορικές εταιρίες για τις χορηγούμενες εκπτώσεις, καθώς και την υποβολή στη φορολογική Αρχή ορισμένων στοιχείων, ως ακολούθως:

1. Οι πράκτορες και τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων ή την έκδοση M.C.O. (Miscellenous Charge Order) ή την πώληση εισιτηρίων και υπηρεσιών (πακέτο), εκδίδουν διπλότυπη θεωρημένη απόδειξη πώλησης, το πρώτο αντίτυπο της οποίας, μαζί με το εισιτήριο και τα λοιπά στοιχεία παραδίδεται στον αγοραστή, ανεξάρτητα αν η πώληση γίνεται μετρητοίς ή επί πιστώσει. Στην απόδειξη αυτή αναγράφονται, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από την παραγρ. 5 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αγοραστή, ο αριθμός του εισιτηρίου, η αεροπορική εταιρία, ο τόπος αναχώρησης και προορισμού και η αξία πώλησης. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου ή των πωληθεισών μαζί με αυτό υπηρεσιών εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, με περιεχόμενο αντίστοιχο της πιο πάνω απόδειξης πώλησης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η πώληση που ακυρώνεται είχε γίνει σε επιτηδευματία ή σε ιδιώτη πελάτη. Ως αξία αναγράφεται στο πιστωτικό τιμολόγιο το ποσό, που επιστρέφεται στον πελάτη λόγω ακύρωσης του εισιτηρίου ή των τυχόν άλλων υπηρεσιών.

2. Οι πράκτορες και τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για την προμήθεια και τις τυχόν λοιπές πρόσθετες παροχές που τους χορηγούνται από τις αεροπορικές εταιρίες, όπως η έκπτωση λόγω τζίρου στο τέλος της χρήσεως.

3. Για τη χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης από τους πράκτορες και τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία στους πελάτες τους επιτηδευματίες επί τις αξίας πωλήσεως σ' αυτούς εισιτηρίων και άλλων ενδεχομένως υπηρεσιών εκδίδεται, από τον χορηγούντα τη έκπτωση πράκτορα, το πιστωτικό τιμολόγιο της παραγρ. 13 του άρθρου 12. Για τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια υποβάλλονται κάθε χρόνο, από τους εκδότες τους, ιδιαίτερες συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μη επιτρεπόμενου του συμψηφισμού της αξίας τους με την αξία χρεωστικών τιμολογίων του ίδιου πελάτη. Η εκ των υστέρων χορήγηση έκπτωσης επί της αξίας αεροπορικών εισιτηρίων που πωλήθηκαν σε ιδιώτες δεν επιτρέπεται.

4. Ακαθάριστα έσοδα του πράκτορα από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. είναι η προμήθεια και οι τυχόν λοιπές πρόσθετες παροχές που χορηγούνται σ' αυτόν από τις αεροπορικές εταιρίες, καθώς και η διαφορά της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης, όταν τα εισιτήρια αγοράζονται από τις αεροπορικές εταιρίες σε καθαρές τιμές.

5. Οι πράκτορες υποχρεούνται να διατηρούν και να διαφυλάσσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παραγρ. 2) του Κ.Β.Σ., και για όσο χρόνο ορίζεται από αυτές, τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις που τους εκδίδει ο οργανισμός ΙΑΤΑ - BSP Ελλάδας.

6. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των αεροπορικών εταιριών παρακολουθούνται στα βιβλία των πρακτόρων, τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων. Οι διαφορές, θετικές ή αρνητικές, που προκύπτουν από την παρακολούθηση και τακτοποίηση των δοσοληψιών αυτών μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσεως του πράκτορα, ταξιδιωτικού και τουριστικού γραφείου.

7. Όταν η πώληση των εισιτηρίων από τις αεροπορικές εταιρίες στους πράκτορες γίνεται σε καθαρές τιμές, ο οργανισμός ΙΑΤΑ - BSP Ελλάδας υποχρεούται να εμφανίζει στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις που εκδίδει, κατά αεροπορική εταιρία και πράκτορα, εκτός από την αναγραφόμενη τιμή, και την καθαρή τιμή των εισιτηρίων. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται από 1ης Ιανουαρίου 1994, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ανάλογη τροποποίηση και προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων του BSP Ελλάδας.

8. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται να εκδίδουν πιστωτικό τιμολόγιο κατά πράκτορα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παργρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., είτε κατά το μήνα έκδοσης είτε κατά το μήνα χρησιμοποίησης των εισιτηρίων, για τη χορηγούμενη έκπτωση από τις αναγραφόμενες σ' αυτά τιμές, όπως αυτές αναγράφονται στη μηνιαία εκκαθάριση του οργανισμού (ΙΑΤΑ) BSP Ελλάδας, καθώς και για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ αναγραφόμενης και καθαρής τιμής, όταν τα εισιτήρια πωλούνται στους πράκτορες σε καθαρές τιμές από τις αεροπορικές εταιρίες. Στο πιστωτικό τιμολόγιο αναγράφεται το συνολικό μηνιαίο ποσό της έκπτωσης ή τη διαφοράς τιμής.
Επίσης, οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τα πιο πάνω εκδιδόμενα απ' αυτές πιστωτικά τιμολόγια.

9. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8 της απόφασης αυτής ισχύουν αναλόγως και στις περιπτώσεις που οι αεροπορικές εταιρίες πωλούν εισιτήρια σε ιδιώτες ή πράκτορες απευθείας από τα εκδοτήριά τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Taxheaven.gr