Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1098/18.3.1993 Σχηματισμός αφορολόγητων εκπτώσεων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1098/18.3.1993
Σχηματισμός αφορολόγητων εκπτώσεων.

ΠΟΛ.1098/18.3.1993 Σχηματισμός αφορολόγητων εκπτώσεων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1098/18.3.93 Σχηματισμός αφορολόγητων εκπτώσεων.

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη δυνατότητα σχηματισμού, από τα δηλούμενα κέρδη της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, αφορολόγητων εκπτώσεων με βάση το άρθρο 12 του ν.1262/1982 και το άρθρο 12 του ν. 1892/1990, καθώς επίσης και τη δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητης έκπτωσης με βάση το άρθρο 12 του ν. 1892/1990, λόγω πραγματοποίησης επένδυσης η οποία έχει τύχει επιχορήγησης απευθείας από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Επί του πρώτου θέματος:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 12 του ν.1892/1990, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγρ. 13 του άρθρου 32 του ν. 2093/92, παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού, που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, εφόσον πραγματοποιούν από 1 Ιουλίου 1990 νέες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 1, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2004.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1892/1990 ορίζεται ότι, όταν η επιχείρηση έχει περισσότερες δραστηριότητες, οι αφορολόγητες εκπτώσεις πραγματοποιούνται από τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες της επιχείρησης που υπάγονται στο νόμο αυτό και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ασκούνται, ενώ με τις αντίστοιχες διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 ορίζετο ότι πραγματοποιούντο μόνο από τα κέρδη της επένδυσης.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. 1040321/10238/ΠΟΛ.1093/05.05.1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.1892/1990, οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ν.1892/1990 επιχειρήσεις δικαιούνται για τις πραγματοποιηθείσες, εντός του έτους 1990, παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν.1262/1982 (μέχρι 30 Ιουνίου), καθώς και για την τυχόν ακάλυπτη αξία επενδύσεων του νόμου αυτού που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα χρόνια, να σχηματίσουν από τα κέρδη ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 1990, αφορολόγητες εκπτώσεις το συνολικό ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1892/1990 ποσοστό, καθόσον, οι διατάξεις του ν.1892/1990 αποτελούν ουσιαστικά βελτιωμένη επαναδιατύπωση των διατάξεων του ν.1262/1982.
Επομένως, επί του υπολοίπου των δηλουμένων συνολικών καθαρών κερδών, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των διανεμομένων κερδών, υπολογίζεται, με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του ν.1892/1990 ποσοστά, το ποσό μέχρι του οποίου μπορεί η επιχείρηση να σχηματίσει αφορολόγητες εκπτώσεις και με τους δύο νόμους (ν.1262/1982, ν.1892/1990) αθροιστικά. Στην περίπτωση που η επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει μέσα στη χρήση 1990 παραγωγικές επενδύσεις του ν.1892/1990, υποχρεούται να σχηματίσει πρώτα αφορολόγητη έκπτωση του ν.1262/1982 και το τυχόν απομένον υπόλοιπο θα αποτελέσει την αφορολόγητη έκπτωση του ν.1892/1990.

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι, ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της αφορολόγητης έκπτωσης από τα κέρδη της χρήσης 1990 θα εφαρμόζεται και στα κέρδη των επόμενων χρήσεων, στις περιπτώσεις που υπάρχει αξία επενδύσεων του ν.1262/1982 και συγχρόνως η επιχείρηση πραγματοποιεί, από 1.7.1990 και μετά, νέες παραγωγικές επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1892/1990.

4. Με τη αριθ. 5/1983 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.1262/1982 είχε γίνει δεκτό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου αυτού, οι επιχειρήσεις που είχαν πραγματοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις με τους προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους (ν.δ. 4002/59, ν.δ. 1078/1971, ν.δ. 1313/1972, ν.289/1976, ν.849/1978, ν.1116/1981) και είχαν ακάλυπτη αξία, θα μπορούσαν να τις εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη της διαχειρ. χρήσης 1982 και στις αμέσως επόμενες χρήσεις με τη μορφή αφορολόγητης έκπτωσης, σύμφωνα με όσα ορίζοντο στις διατάξεις των νόμων αυτών. Επίσης, αν οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούσαν και παραγωγικές επενδύσεις του ν.1262/1992, είχαν το δικαίωμα στο υπόλοιπο των κερδών που απέμενε, να διενεργήσουν παράλληλα με τις αφορολόγητες εκπτώσεις των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων και τις αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1262/1982 (παράλληλη εφαρμογή των νόμων αυτών).

5. Πολλές από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ν. 1892/1990 επιχειρήσεις, οι οποίες, είτε πραγματοποίησαν από 1.1.1990 μέχρι 30.6.1990 παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν.1262/1982, είτε είχαν ακάλυπτη αξία επενδύσεων του νόμου αυτού από προηγούμενες χρήσεις και παράλληλα πραγματοποίησαν από 1.7.1990 έως 31.12.1990 παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 1892/1990, ενεργήσασες με βάση τις οδηγίες της αριθ. 5/1983 εγκυκλίου, σχημάτισαν αφορολόγητες εκπτώσεις και με τους δύο αναπτυξιακούς νόμους, δηλαδή με βάση τα οριζόμενα ποσοστά στο άρθρο 12 του ν. 1262/1982 και στο άρθρο 12 του ν. 1892/1990.

6. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 1262/1982, είχε γίνει δεκτό ότι μπορούσαν οι επιχειρήσεις να διενεργούν επί των κερδών τους σωρευτικά αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων, εφόσον υπήρχε ακάλυπτη αξία επενδύσεων, γίνεται δεκτό ότι, οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν. 1892/1990, που έχουν ακάλυπτη αξία επενδύσεων του ν. 1262/1982 και παράλληλα πραγματοποιούν από 1.7.1990 έως 31.12.2004 παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 1892/1990, θα σχηματίζουν από τα κέρδη τους αφορολόγητη έκπτωση του ν.1262/1982 με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 αυτού και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο κερδών, θα προβαίνουν στο σχηματισμό αφορολόγητης έκπτωσης με βάση τα οριζόμενα στο ν. 1892/1990, τροποποιούμενων των όσων έχουν γίνει δεκτά με την αριθ. 1040321/10238/ΠΟΛ.1093/05.05.1992 εγκύκλιό μας.
Επίσης, γίνεται δεκτό ότι, όσες από τις πιο πάνω επιχειρήσεις είχαν σχηματίσει από τα δηλωθέντα κέρδη των χρήσεων 1990 και 1991 αφορολόγητες εκπτώσεις αθροιστικά, μέχρι του οριζόμενου από το άρθρο 12 του ν. 1892/1990 ποσοστού, διατηρούν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολογήτων εκπτώσεων για το μέρος της αξίας των επενδύσεων που δε σχημάτισαν αφορολόγητες εκπτώσεις λόγω του ανωτέρω τρόπου υπολογισμού που εφάρμοσαν.

Β) Επί του δευτέρου θέματος: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1892/1990, σε περίπτωση που η επένδυση ή τμήμα αυτής έτυχε επιχορήγησης, ή επένδυση αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων.

2. Επειδή οι διατάξεις του ν. 1892/1990 καθιερώνουν δυο καθεστώτα κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων, ήτοι το καθεστώς των κρατικών επιχορηγήσεων και το καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων, προκύπτει ότι, οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1892/1990 αποκλείουν τη δυνατότητα υπαγωγής μίας επένδυσης στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων, όταν αυτή ή μέρος της έχει υπαχθεί στο καθεστώς των κρατικών επιχορηγήσεων του ίδιου νόμου.

3. Ύστερα από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, αν η παραγωγική επένδυση που πραγματοποιεί επιχείρηση από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 1892/1990 έτυχε επιχορήγησης απευθείας από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η επιχείρηση δικαιούται να σχηματίσει, για την επένδυση αυτή, αφορολόγητη έκπτωση του ν. 1892/1990, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο αυτό. Στην περίπτωση αυτή ως πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση για τον υπολογισμό της αφορολόγητης έκπτωσης που δικαιούνται να εκπέσει η επιχείρηση από τα κέρδη της. Θα λαμβάνεται το συνολικό ποσό που δαπάνησε η επιχείρηση για την πραγματοποίηση της επένδυσης μετά την αφαίρεση ου ποσού της επιχορήγησης.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης