Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1095/11.3.1993 Η φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω δαπανών καθηγητών ΑΕΙ � ΤΕΙ.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1095/11.3.1993
Η φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω δαπανών καθηγητών ΑΕΙ � ΤΕΙ.

ΠΟΛ.1095/11.3.1993 Η φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω δαπανών καθηγητών ΑΕΙ � ΤΕΙ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1095/11.3.1993 Η φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω δαπανών καθηγητών ΑΕΙ - ΤΕΙ.

1. Με τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985, καταβάλλεται στους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές κ.τ.λ. των ΑΕΙ και ΤΕΙ, εκτός των άλλων αμοιβών, κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση για την αντιμετώπιση των δαπανών, στις οποίες καταβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός τους.

2. Επίσης, με την παραγρ. 10 του ίδιου άρθρου και νόμου, καταβάλλεται στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις και στους προέδρους και αντιπροέδρους διοικουσών επιτροπών ΑΕΙ, καθώς και στους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ΤΕΙ και του ΚΕΜΕ, κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω της ιδιότητάς τους αυτής κατά τη συμμετοχή τους στα τυπικά και διεθνή συνέδρια, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. (Σχετική υπουργική απόφαση 46002/7894/14.5.1985).

3. Εξάλλου, όπως συνάγεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2065/1992, της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, καθώς και των άρθρων 14 και 77 του ν.2065/1992 για να απαλλαγεί από τη φορολογία κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων που είναι δημόσιοι κ.τ.λ. υπάλληλοι, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 7 του ν.δ. 3323/1955 ή στο νόμο που τα χορηγεί και απαλλάσσει ή στο νόμο που τα απαλλάσσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/55.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, από 1/1/1992, από τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές κ.τ.λ. των ΑΕΙ και ΤΕΙ σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985, εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό 50%, εκτός αν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του ΚΒΣ (π.δ. 186/92). Στο φορολογούμενο τμήμα της αποζημίωσης αυτής διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 2019/92.
Η ίδια φορολογική αντιμετώπιση ισχύει και για τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις κ.τ.λ. σύμφωνα με την παραγρ. 10 του άρθρου 1 του ν.1517/1985 επιπλέον της αποζημίωσης της περίπτ. β΄ της παραγρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου και εφόσον προσφέρονται υπηρεσίες από τους δικαιούχους και ως καθηγητές και ως πρυτάνεις. Σε αντίθετη περίπτωση η φορολογική αυτή μεταχείριση ισχύει μόνο για την  αποζημίωση που καταβάλλεται σε σχέση με την πραγματικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης