ΠΟΛ.1094/10.3.1993

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για γονικές παροχές ή δωρεές.Σχόλια:


10 Μάρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1094/10.3.93 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για γονικές παροχές ή δωρεές.

Αντικαθιστούμε το εδάφιο 4 του άρθρου 1 της απόφασής μας 2048300/6844 - 11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508/Β/9.8.90) ως εξής:

"Για τη μεταβίβαση ακινήτων τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή, καθώς και για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς, από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά".

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 12.3.1993 και δε δημιουργεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr