Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1020/25.1.1994 Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1020/25.1.1994
Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος.


Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1009241/86/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 143)

ΠΟΛ 1020

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

1009241/86/Α0012/ΠΟΛ.1020/25.1.1994

Σας στέλνουμε οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1994 (έντυπα Ε3 και Ε4) και παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη σας κατά το στάδιο της παραλαβής και του ελέγχου των δηλώσεων. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1994

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ενώσεις προσώπων κ.τ.λ., που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 και του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3843/58 κατά περίπτωση, τα οποία για το οικον. έτος 1994 δηλώνουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ κατηγορία), από γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Ε κατηγορία), ή από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος (Ζ κατηγορία) οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους (φυσικών ή νομικών προσώπων) και το έντυπο που φέρει τον τίτλο:

"Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος"
2. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. α. Για την ατομική επιχείρηση που ασκείται από φυσικό πρόσωπο, μαζί με την δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του.

β. Για κάθε μία εταιρική επιχείρηση, που ασκείται από νομικά πρόσωπα, δηλαδή ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμοί, ιδιότυπες μεταφορικές και ναυτικές εταιρίες καθώς και τις ενώσεις προσώπων που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 16α ν.δ. 3323/1955, μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα.

γ. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου ή γιατρού ΙΚΑ, τα οποία παρείχαν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή δεν υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ιδιαίτερο έντυπο συμπληρωματικών στοιχείων, αλλά θα τις περιλάβουν στο ίδιο έντυπο, στο οποίο α περιλάβουν και τις άλλες αμοιβές τους από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

3. Διευκρινίζεται ότι η κάθε κατηγορία υποχρέων στην υποβολή του εντύπου των συμπληρωματικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, θα συμπληρώσει τους επιμέρους εκείνους πίνακες που έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασιών που δηλώνεται.

4. Το έντυπο αυτό έχει εκτυπωθεί σε δύο τύπους. Ο πρώτος, με τίτλο "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" (Ε3) με κωδικό αριθμό Φ-01.003 θα συμπληρωθεί από τους υποχρέους που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας Κ.Β.Σ. καθώς και από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. γιατί δεν έχουν υποχρέωση τήρησής τους από το νόμο. Ο δεύτερος, με τον τίτλο "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" (Ε4) με κωδικό αριθμό Φ-01.003Α, θα συμπληρωθεί από τους υποχρέους που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

5. Αν ο χώρος των πινάκων των εντύπων δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώρηση όλων των στοιχείων της συγκεκριμένης επιχείρησης, αυτά θα αναφέρονται σε χωριστό φύλλο χαρτιού που θα έχει την ίδια γραμμογράφιση με τον πίνακα του εντύπου και θα επικολλάται στο έντυπο.

6. Σημειώνεται τέλος γενικά, ότι είναι υποχρεωτικό να είναι συμπληρωμένο ποσό ακαθάριστων εσόδων ή σύνολο πωλήσεων, ανεξάρτητα από το αν τηρούνται ή όχι βιβλία Κ.Β.Σ. ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται καθώς και οι συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους.

7. Παρακάτω παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των ΠΙΝΑΚΩΝ Α, Β, Γ και Δ και των δύο τύπων των Αναλυτικών Στοιχείων Φορολογίας Εισοδήματος. Για τους υπόλοιπους πίνακες και των δύο τύπων δεν παρέχονται οδηγίες καθόσον η συμπλήρωσή τους είναι απλή και γίνεται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και
στοιχείων, εκτός αν είναι υποχρεωτική η αναγραφή ορισμένων στοιχείων (π.χ. μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).

Αρχικές Ενδείξεις
_ Τα τετραγωνίδια των Κ.Α. 002 μέχρι 005 συμπληρώνονται από την υπηρεσία. Η ένδειξη που αναφέρεται στη Δ.Ο.Υ. γράφεται με κεφαλαία γράμματα. Οταν το έντυπο αφορά την ατομική επιχείρηση έγγαμης γυναίκας, γράφεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβάλει δήλωση έναρξης δρατηριότητας και έχει θεωρήσει τα φορολογικά
στοιχεία. Επίσης συμπληρώνοται κατάλληλα και οι ενδείξεις που αναφέρονται στο οικον. έτος κ.τ.λ.
Πίνακας Α. Στοιχεία φορολογουμένου
_ Στο χώρο του Κ.Α. 022 γράφεται ο Α.Φ.Μ. που χορηγήθηκε κατά την έναρξη τουεπαγγέλματος των υποχρέων. Τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν εδώ τον Α.Φ.Μ. που έχει προεκτυπωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που τους στάλθηκε ταχυδρομικά. Αν το φυσικό πρόσωπο είναι ΝΕΟΣ φορολογούμενος θα γράψει τον Α.Φ.Μ. που του χορήγησε η Δ.Ο.Υ. κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η επιχείρηση ανήκει στη σύζυγο θα συμπληρωθεί με τον Α.Φ.Μ. που της έχει δοθεί.
_ Στους Κ.Α. 026 και 027 γράφεται το είδος (με βάση τον παρακάτω πίνακα) και ο
αριθμός της ταυτότητας.
Πίνακας χαρακτηρισμού ταυτότητας
Α.Τ. για ταυτότητες Πολιτών
Ε.Σ. για ταυτότητες Στρατού
Π.Ν. για ταυτότητες Πολεμ. Ναυτικού
Π.Α. για ταυτότητες Πολεμ. Αεροπορίας
Ε.Α. για ταυτότητες Ελληνικής Αστυνομίας
Λ.Ι. για ταυτότητες Λιμενικού
Π.Σ. για ταυτότητες Πυροσβ. Σώματος
Κ.Α. για ταυτότητες Κέντρο Αλλοδαπών
Δ.Ι. για Διαβατήριο.

Στον αριθμό ταυτότητας γράφεται πρώτα το γράμμα και μετά έξι ψηφία. Αν η ταυτότητα δεν έχει γράμμα ή έχει λιγότερα ψηφία, τότε γράφεται ο αριθμός στα τελευταία τετραγωνίδια και τα κενά συμπληρώνονται με μηδέν (π.χ. Σ. 000365). Σημειώνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων κ.τ.λ., συμπληρώνεται μόνο η ένδειξη του Κ.Α. 022 που αφορά τον Α.Φ.Μ. ενώ για τα φυσικά πρόσωπα, εκτός του Α.Φ.Μ. συμπληρώνεται και η ένδειξη των Κ.Α. 026-027 που αφορά την ταυτότητα.

_ Ο Κ.Α. 025 αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Αν το έντυπο αφορά ατομική επιχείρηση άνδρα τότε στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Α σημειώνεται Χ, αν αφορά ατομική επιχείρηση γυναίκας το Χ σημειώνεται στην ένδειξη Θ.
_ Στον Κ.Α. 030 γράφεται ο "κωδικός αριθμός" του κεντρικού. Αν ήδη χρησιμοποιείται κάποια κωδικοποίηση αυτή δεν πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα από τέσσερα ψηφία. Αν έχει λιγότερα από τέσσερα, τότε τα κενά πριν τον αριθμό συμπληρώνονται με μηδέν. Στην περίπτωση που μέχρι σήμερα δε γίνεται χρήση καμιάς κωδικοποίησης ή αυτή που χρησιμοποιείται έχει περισσότερα από τέσσερα ψηφία, τότε στον Κ.Α. 030 γράφεται η ένδειξη 0001 για το κεντρικό (έδρα). _ Στον Κ.Α. 023 σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο κατά περίπτωση τετραγωνίδιο. Αν το
έντυπο υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, το Χ σημειώνεται δίπλα στον αριθμό 1, αν
υποβάλλεται από κοινοπραξία σημειώνεται δίπλα στον αριθμό 2 κ.τ.λ. Για κάθε
άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στα τετραγωνίδια των ενδείξεων 1 μέχρι 5,
σημειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο της ένδειξης 7.
_ Ο χώρος του Κ.Α. 024 που αφορά τη "ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΛΟΙΠΩΝ" συμπληρώνεται μόνο
από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ένδειξη 7 του Κ.Α. 023. Εδώ
γράφεται αναλυτικά η νομική μορφή με την οποία λειτουργεί η επιχείρηση.
_ Στον Κ.Α. 028 γράφεται Χ στην κατάλληλη θέση μόνο όταν η δήλωση υποβάλλεται
από κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο.
Για διευκόλυνση παραθέτουμε πίνακα που εξηγεί τις συντμήσεις των τίτλων που
περιλαμβάνονται στον κωδικό αυτό αριθμό:
Ο.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία
Ε.Ε. Ετερόρρυθμη Εταιρία
Ε.Π.Ε. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Συνεταιρισμός ή Ενώσεις αυτών Ν. 602/14, Ν. 921/79 κ.τ.λ.
Ι.Μ.Ε. Ιδιότυπη Μεταφορική Εαιρία Ν. 383/76
Σημειώνεται ότι αν πρόκειται για ΙΜΕ θα πρέπει να γραφεί στη στήλη 7 του
κωδικού 023 και θα αναγραφεί ο τίτλος στον κωδικό 024.
Ν.Ε. Ναυτική Εταιρία Ν. 959/79.
_ Ο Κ.Α. 029 συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που το έντυπο αφορά επιχείρηση
που ασκείται από αλλοδαπό, ανήλικο, Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές
επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποτελούν ή όχι
ξεχωριστά νομικά πρόσπωα. Η συμπλήρωση γίνεται με την αναγραφή του γράμματος Χ
στο κατάλληλο τετραγωνίδιο.
_ Στον Κ.Α. 010 γράφεται με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο ή η επωνυμία (όχι ο
διακριτικός τίτλος), ανάλογα με το αν η δήλωση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο,
νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων κ.τ.λ.
_ Οι Κ.Α. 011 και 012 αναφέρονται στο όνομα και πατρώνυμο και συμπληρώνονται
μόνο αν το έντυπο υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συμπλήρωση γίνεται με
κεφαλαία γράμματα. Σημειώνεται ότι αν το έντυπο υποβάλλεται από γυναίκα
παντρεμένη, γράφεται το όνομα του συζύγου της εφόσον χρησιμοποιεί το επώνυμό
του ή του πατέρα της αν διατηρεί το επώνυμό του.
_ Στον Κ.Α. 013 γράφεται ο διακριτικός τίτλος που χρησιμοποιείται από την
επιχείρηση στις συναλλαγές της, αν φυσικά χρησιμοποιείται τέτοιος τίτλος (π.χ.
ζαχαροπλαστείο "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ").
_ Οι Κ.Α. 014 μέχρι 017 αφορούν τη διεύθυνση που ασκείται η δραστηριότητα για
την οποία υποβάλλεται το έντυπο. Επισημαίνεται όμως ότι, πρέπει να συμπληρωθούν
με μεγάλη προσοχή και καθαρά γράμματα.
_ Η διεύθυνση κατοικίας δεν απαιτείται να γραφεί στις περιπτώσεις που το έντυπο
υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες κ.τ.λ. καθώς και για τις ατομικές
επιχειρήσεις που ασκούνται πλανοδίως ή συνεχώς - εποχιακώς και η διεύθυνση
άσκησης της δραστηριότητας (επιχείρησης - επαγγέλματος) ταυτίζεται με την
κατοικία.
_ Στο χώρο που υπάρχει κάτω από την ένδειξη "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ"
περιγράφεται με ακρίβεια το κύριο αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης καθώς
και οι τυχόν δευτερεύουσες δραστηριότητες, αν υπάρχουν, αξιολογούμενες ανάλογα
με τον πραγματοποιηθέντα κύκλο εργασιών από κάθε μία.
_ Ο Κ.Α. 018 θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία.
_ Η ένδειξη του Κ.Α. 039 που αφορά τη λήξη της διάρκειας, συμπληρώνεται μόνο
από τα νομικά πρόσωπα και τις κοινοπραξίες. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει έξι
θέσεις. Στις δύο πρώτες γράφεται αριθμητικά η ημέρα, στις δύο επόμενες ο μήνας
και στις υπόλοιπες τα δύο τελευταία ψηφία του έτους λήξης (π.χ. 03/03/96).
Αν δεν προβλέπεται ορισμένη λήξη (π.χ. αορίστου χρόνου) τότε και στις έξι
θέσεις του χώρου αυτού γράφεται το μηδέν.
_ Ο Κ.Α. 037 που αφορά την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου (π.χ.
30/06/93 ή 31/12/93) συμπληρώνεται, όπως και ο Κ.Α. 039.
_ Στον Κ.Α. 031 που αναφέρεται στην κατηγορία των βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούνται,
σημειώνεται Χ στο κατάλληλο τετραγωνίδιο Α ή Β (έντυπο Φ-01.003).
_ Στον Κ.Α. 032 (έντυπο Φ-01.003), που αναφέρεται σ' αυτούς που δεν τηρούν
βιβλία Κ.Β.Σ. σημειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο 1 ή 2 ανάλογα με την περίπτωση. Αν
π.χ. η μη τήρηση, οφείλεται σε απαλλαγή που προβλέπεται από το νόμο ή
χορηγήθηκε με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο
1. Ενώ αν έπρεπε να τηρηθούν και δεν τηρήθηκαν συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο 2.
_ Ο Κ.Α. 065 (έντυπο Φ-01. 003Α) συμπληρώνεται μόνο με το γράμμα Χ, από τους
τηρούντες βιβλίο αποθήκης (υποχρεωτικά ή προαιρετικά).
_ Στον Κ.Α. 156 σημειώνεται Χ στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. Στο τετραγωνίδιο 1
όταν η δραστηριότητα ασκείται συνεχώς (π.χ. ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί όλο
το χρόνο). Στο τετραγωνίδιο 2, όταν η δραστηριότητα ασκείται εποχιακά (π.χ. ένα
ξενοδοχείο που λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι). Στο τετραγωνίδιο 3 όταν η
επιχείρηση ασκείται από πλανόδιο (π.χ. κινητό κατάστημα).
Υπογραμμίζεται ότι η συμπλήρωση του τετραγωνιδίου 3 αποκλείει τη συμπλήρωση των
τετραγωνιδίων 1 ή 2, δηλαδή ένας πλανόδιος θα συμπληρώσει μόνο την ένδειξη 3,
άσχετα αν η δραστηριότητά του είναι συνεχής ή εποχιακή.

Πίνακας Β. Στοιχεία αντιπροσώπου - Νόμιμου εκπροσώπου - Αντικλήτου
_ Στον Κ.Α. 071 υπάρχουν τρίτα τετραγωνίδια με τους αριθμους 1, 2 και 3.
Ανάλογα με την ιδιότητα του εκπροσώπου της επιχείρησης σημειώνεται Χ στο
κατάλληλο τετραγωνίδιο, π.χ. αντίκλητος της επιχείρησης "ΔΡΑΣΗ" έχει οριστεί ο
δικηγόρος της.
Το τετραγωνίδιο που πρέπει να συμπληρωθεί Χ είναι το αριθ. 3.
_ Η συμπλήρωση των Κ.Α. 042 μέχρι και 050 δεν παρουσιάζει καμιά δυσκολία και
ισχύουν οι αντίστοιχες οδηγίες που έχουν δοθεί για τη συμπλήρωση του πίνακα Α
"ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ".

Πίνακας Γ. Στοιχεία συζύγου.
Οταν η δραστηριότητα για την οποία υποβάλλεται το έντυπο είναι ατομική και
ανήκει στη σύζυγο, τότε πρέπει να συμπληρωθούν και οι ενδείξεις των Κ.Α.
051-056 με τα στοιχεία του συζύγου της. Για τη συμπλήρωσή τους ισχύουν οι
οδηγίες που αναφέρονται στις αντίστοιχες ενδείξεις για τη συμπλήρωση του πίνακα
Α "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ". Οι λοιπές ενδείξεις που αφορούν επώνυμο, όνομα
κ.τ.λ. συμπληρώνονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα. Σημειώνεται ότι στο
χώρο "ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ" γράφεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο σύζυγος υποβάλλει
μέχρι σήμερα, ή η Δ.Ο.Υ. στην οποία θα την υποβάλλει. Διευκρινίζεται ότι η
ένδειξη "Διεύθυνση" θα συμπληρωθεί ανάλογα με τον τόπο που λαμβάνεται υπόψη για
τον καθορισμό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., επαγγελματικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης
κατοικίας για εμπόρους ή μισθωτούς αντίστοιχα.

Πίνακας Δ. Στοιχεία υποκαταστήματος
_ Για κάθε μία εγκατάσταση εκτός της έδρας π.χ. καταστήματα, αποθήκες,
εργοστάσια που ασκούν συναλλακτικές πράξεις (αγορές, πωλήσεις, παροχή
υπηρεσιών) θα συμπληρωθούν τα στοιχεία από τους Κ.Α. 112 έως 119.
_ Ο πίνακας Δ επαναλαμβάνεται μερικές φορές έτσι ώστε να περιγραφούν όλες οι
εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Αν η επιχείρηση έχει περισσότερα υποκαταστήματα από τους πίνακες των εντύπων
υποβάλλεται ξεχωριστή κατάσταση.
_ Στον Κ.Α. 112 συμπληρώνεται ο χαρακτηρισμός ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ή ΑΠΟΘΗΚΗ ή ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ή ΠΡΑΤΗΡΙΟ κ.τ.λ.
_ Στον Κ.Α. 113 συμπληρώνεται ο Κωδικός του συγκεκριμένου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Αν
ήδη χρησιμοποιείται κάποια κωδικοποίηση αυτή δεν πρέπει να περιλαμβάνει
περισσότερα από τέσσερα ψηφία. Αν έχει λιγότερα από τέσσερα, τότε τα κενά πριν
τον αριθμό συμπληρώνονται με μηδέν. Στην περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν γίνεται
χρήση καμιάς κωδικοποίησης ή αυτή που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει περισσότερα
από τέσσερα ψηφία, τότε στον Κ.Α. 113 γράφεται η ένδειξη 0002 π.χ. για το πρώτο
υποκατάστημα, 0003 για το δεύτερο, 0004 για το τρίτο κ.τ.λ. (Ο κωδικός 0001
χρησιμοποιήθηκε ήδη για το κεντρικό στον Κ.Α. 030).
_ Στον Κ.Α. 114 σημειώνεται με Χ η συνεχής ή εποχιακή φύση της δραστηριότητας
(π.χ. Ξενοδοχείο που λειτουργεί όλο το χρόνο θα σημειώσει τη συνεχή λειτουργία,
ενώ αν λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι θα σημειώσει εποχιακή δραστηριότητα).
_ Ο Κ.Α. 115 θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία (εσείς απλώς γράψετε την Δ.Ο.Υ.
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το συγκεκριμένο υποκατάστημα.
_ Οι Κ.Α. 116, 117 και 118 δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ερμηνεία, καθώς επίσης και
το κύριο αντικείμενο εργασιών.
_ Ο Κ.Α. 119 θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία.
Εκτός των παραπάνω, για διευκόλυνση των αρχιτεκτόνων και μηχανικών που αποκτούν
αμοιβές από τη σύνταξη μελετών και σχεδίων παραθέτουμε παράδειγμα συμπλήρωσης
των κωδικών αριθμών 491 - 494 του πίνακα 1 του εντύπου Φ-01.003 (Ε3).
Εστω πολιτικός μηχανικός κατά τη διάρκεια του 1993 απόκτησε ακαθάριστες
(νόμιμες) αμοιβές από μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων 10.000.000 δρχ. Από το
βιβλίο εσόδων - εξόδων που τήρησε προκύπτουν δαπάνες 2.000.000 δρχ.
Συντελεστής καθαρού κέρδους για μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων 35%.
Διαφορά δαπανών = τεκμαρτές δαπάνες - δαπάνες βιβλίου = 10.000.000 Χ 65% -
2.000.000 = 4.500.000 δρχ.
Συνεπώς οι κωδικοί αριθμοί 491-494 θα συμπληρωθούν ως εξής:
Κ.Α. 491 10.000.000
Κ.Α. 492 2.000.000
Κ.Α. 493 4.500.000
Κ.Α. 494 3.500.000
Είδος μελέτης: κτιριακά έργα.
Επειδή η διαφορά μεταξύ των δαπανών που προκύπτουν από το βιβλίο και των
τεκμαρτών δαπανών (4.500.000 δρχ.) είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό 20% των
τεκμαρτών δαπανών (6.500.000 Χ 20% = 1.300.000 δρχ.) ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ
δικαιούται να προσαυξήσει το συντελεστή καθαρού κέρδους μέχρι ποσοστό 30% (35%
Χ 1,30 = 45,5%) και να προσδιορίσει τα καθαρά κέρδη σε 10.000.000 Χ 45,5% =
4.550.000 δρχ.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος δύναται να προσδιορίσει
μόνος του με τη δήλωσή του τα καθαρά κέρδη της χρήσης με τον προσαυξημένο
συντελεστή καθαρού κέρδους (45,5%).
Τέλος, στην τελευταία σελίδα του εντύπου Φ-01.003 (Ε3) κάτω από την ένδειξη
"Γράψτε την εγκριτική απόφαση για την χρησιμοποιούμενη ταμειακή μηχανή"
γράφεται ο αριθμός έγκρισης καταλληλότητας της ταμειακής μηχανής, που έχει
εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς της
μηχανής.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης