Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1075/26.2.1993 Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των προσωπικών εταιριών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1075/26.2.1993
Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των προσωπικών εταιριών


ΠΟΛ.1075/26.2.1993 Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των προσωπικών εταιριών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1075/26.2.93 Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των προσωπικών εταιριών

1. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 7 του Ν. 2065/1992, το οποίο αντικατέστησε ένα μεγάλο μέρος των διατάξεων του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955, θεσπίστηκε η φορολόγηση, με συντελεστή 35% των κερδών των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, αστικών (κερδοσκοπικών ή όχι) και αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα (εκτός εκείνων που εκμεταλλεύονται επιβατικά και λοιπά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα) και των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τα εισοδήματα που αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μετά.

2. Οι νέες διατάξεις του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 επέβαλαν τη σχεδίαση και εκτύπωση νέας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα παραπάνω φορολογικά υποκείμενα. Στη δήλωση αυτή γίνεται, από τους υπόχρεους, η εκκαθάριση του φόρου και ο υπολογισμός της προκαταβολής φόρου και των τελών χαρτοσήμου και τις εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., που οφείλονται με βάση τη δήλωση αυτή.
Το γεγονός τούτο απαιτεί, από τους υπόχρεους και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αυξημένη προσοχή κατά τη συμπλήρωση και παραλαβή της, αντιστοίχως.

3. Για διευκόλυνση, σας κοινοποιούμε δύο συμπληρωμένα υποδείγματα της υπόψη δήλωσης οικον. έτους 1993 (το υπόδειγμα 1 αφορά Ο.Ε. που τηρεί βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και το υπόδειγμα 2 Ο.Ε. που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) και, παραλλήλως, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ενδείξεων αυτής της δήλωσης κ.τ.λ.:

Γενικές Πληροφορίες

1) ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ: Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από το νόμιμο εκπρόσωπο που έχει ορισθεί γι' αυτό το σκοπό, στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως εξής:
α) Μέχρι τις 2 Μαρτίου 1993, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
β) Μέχρι τις 15 Απριλίου 1993, αν η εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική περίοδός τους λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του έτους 1992.
γ) Μέσα σε τρεισήμισι (3,5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δηλαδή μέχρι 15 Απριλίου 1993, στην περίπτωση που η διαχειριστική χρήση έληξε στις 31.12.1992.
δ) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και εφόσον η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρεί βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική περίοδός της λήγει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του έτους 1992.

2) ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ: Η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955 που υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16α του ίδιου ν.δ/τος.

3) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τη φορολογική δήλωση καθορίζονται με την 1017555/184/A 0012/πολ. 1046/5.2.1993 υπουργική απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο αυτής της δήλωσης.

4) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: Από την εκκαθάριση του φόρου κ.τ.λ. μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην πρώτη περίπτωση, το σύνολο της οφειλής (εκτός της οφειλής για το χαρτόσημο κερδών, που καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης) καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών. Έτσι, αν η δήλωση υποβληθεί π.χ. 20/2/1993, η πρώτη δόση θα καταβληθεί την ημέρα αυτή μαζί με τη δήλωση η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 1993, η τρίτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου, η τέταρτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου και η πέμπτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου 1993. Όταν η δήλωση υποβάλλεται εκπροθέσμως, καταβάλλονται ταυτοχρόνως οι ληξιπρόθεσμες δόσεις, οι φόροι του άρθρου 67 του ν.δ. 3323/1955 και το πρόστιμο για το χαρτόσημο, γενικά. Στη δεύτερη περίπτωση (δικαίωμα επιστροφής χρημάτων), το σχετικό ποσό επιστρέφεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ: Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο οικον. έτος και τη διαχείριση συμπληρώνονται καταλλήλως, όπως και εκείνες που αναφέρονται στη Δ.Ο.Υ. (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ) και στον Α.Φ.Μ.
Η ένδειξη που αναφέρεται στον αριθμό δήλωσης συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α: Όλες οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Η συμπλήρωσή τους είναι πολύ απλή και δεν απαιτείται παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β: Στην οικεία ένδειξη του πίνακα αυτού αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ή οι ζημίες των υπόχρεων, όπως αυτά υπολογίζονται στον πίνακα Η.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ: Η συμπλήρωση του πίνακα αυτού γίνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθόσον οι ενδείξεις του πίνακα αυτού είναι πολύ σαφείς. Σημειώνονται, μόνο, τα ακόλουθα:
- Δίπλα από τον κωδικό αριθμό 114 της ένδειξης (ε) δεν θα αναγράφεται ποσό προκαταβολής φόρου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 3323/1955, καθόσον για πρώτη φορά επιβάλλεται φόρος στο όνομα του νομικού προσώπου της εταιρίας και των λοιπών υπόχρεων και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα προκαταβολής φόρου από το προηγούμενο οικον. έτος 1992.
- Δίπλα από τον κωδικό αριθμό 115 της ένδειξης (στ) θα αναγράφεται το ποσό φόρου που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 29, 37α και 48 του ν.δ. 3323/1955 στο εισόδημα των υπόχρεων που αποκτήθηκε μέσα στο 1992 και υπόκειται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ίδιου νομοθετήματος, εφόσον τούτο προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, που συνυποβάλλονται με τη δήλωση.
Π.χ. το ποσόν των 60.000 δρχ. που αναγράφεται δίπλα από τον πιο πάνω κωδικό αριθμό των συμπληρωμένων υποδειγμάτων 1 και 2, πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση της Β. ΠΑΛΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. (παρακρατούμενος φόρος στο εισόδημα από τόκους δανείου 300.000 χ 20% = 60.000 δρχ.).
- Δίπλα από τον κωδικό αριθμό 116 της ένδειξης (ζ) θα αναγράφεται το ποσό φόρου που βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε για την υπεραξία (υπερτίμημα) που αποκτήθηκε από τους υπόχρεους μέσα στο 1992 από την πώληση επαγγελματικού αυτοκινήτου (πάγιου στοιχείου) ως εμπορεύματος, εφόσον προκύπτει από φωτοαντίγραφο της σχετικής δήλωσης φόρου υπεραξίας και οι υπόχρεοι επιθυμούν το ποσό της υπεραξίας να φορολογηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955.
Σ' αυτήν την περίπτωση εννοείται ότι το ποσό της υπεραξίας συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό των θετικών ή αρνητικών εισοδημάτων του πίνακα Δ.
- Δίπλα από τον κωδικό αριθμό 120 της ένδειξης (ια) του ίδιου πίνακα αναγράφεται το ποσό της προκαταβολής φόρου της τρέχουσας χρήσης (1993), όπως αυτό υπολογίζεται στον πίνακα Θ. Αν το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τις 5.000 δρχ. δεν αναγράφεται δίπλα από τον πιο πάνω κωδικό αριθμό, καθόσον δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3323/1955.
- Στην ένδειξη "ΠΟΣΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ(100%)" θα αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, δηλαδή όχι μόνο εκείνα που αποκτήθηκαν από τους υπόχρεους μέσα στο 1992 και υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, αλλά και εκείνα που αποκτήθηκαν από τους υπόχρεους μέσα στο ίδιο έτος και απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, καθόσον το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται στο σύνολο των πραγματοποιούμενων καθαρών κερδών, πριν από την έκπτωση οποιουδήποτε ποσού για οποιαδήποτε αιτία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Δ: Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται από όλους τους υπόχρεους ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρουμένων από αυτούς βιβλίων του Κ.Β.Σ., εφόσον από τη δραστηριότητά τους προέκυψαν μέσα στο 1992 θετικά ή αρνητικά εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ κατηγορίας), γεωργικές επιχειρήσεις (Ε΄ κατηγορίας) και υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή (Ζ΄ κατηγορίας).
Ειδικότερα, στην περίπτωση που οι υπόχρεοι τήρησαν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα θετικά εισοδήματά τους από εμπορικές επιχειρήσεις, γεωργικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, συμπληρώνονται με τα οικεία ποσά, μόνο οι κενοί χώροι δίπλα από τους κωδικούς αριθμούς 121, 122 και 135. Εννοείται, βεβαίως ότι στους κενούς χώρους δίπλα από τους κωδικούς αριθμούς 122 και 132 αναγράφεται το ίδιο ποσό. Αντιθέτως, στην περίπτωση που οι υπόχρεοι τήρησαν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα θετικά εισοδήματά τους από εμπορικές επιχειρήσεις και από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή προσδιορίζονται λογιστικώς, συμπληρώνονται με τα οικεία ποσά και εφόσον συντρέχει λόγος, όλοι οι κενοί χώροι δίπλα από τους κωδικούς αριθμούς 121 έως και 139, προκειμένου να υπολογισθούν τα μετά τη φορολογική αναμόρφωση θετικά ή αρνητικά εισοδήματα των παραπάνω κατηγοριών.
Τέλος, στην περίπτωση που οι υπόχρεοι τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στο κενό χώρο δίπλα από τον κωδικό αριθμό 121 αναγράφονται τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα αυτών, όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία τους και στον κενό χώρο δίπλα από τον κωδικό αριθμό 122 ή 123 αναγράφονται, κατά περίπτωση, στα συνολικά θετικά εισοδήματά τους ή τα αρνητικά εισοδήματά τους, όπως προκύπτουν από τον οικείο ισολογισμό. Στη συνέχεια, συμπληρώνονται με τα οικεία ποσά και εφόσον συντρέχει λόγος, όλοι οι κενοί χώροι δίπλα από τους κωδικούς αριθμούς 124 έως και 139, προκειμένου να υπολογισθούν τα μετά τη φορολογική αναμόρφωση συνολικά θετικά ή αρνητικά εισοδήματά τους. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν οι υπόχρεοι σχηματίσουν αφορολόγητο ποσό η αποθεματικό, κατ' εφαρμογή των κείμενων αναπτυξιακών νόμων, συμπληρώνονται, με τα σχετικά ποσά, οι κενοί χώροι δίπλα από τους οικείους κωδικούς αριθμούς, καθώς και ο κενός χώρος δίπλα από τον κωδικό αριθμό 147 και συνυποβάλλονται με τη δήλωση τα σχετικά δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι για το σχηματισμό αφορολόγητου ποσού ή αποθεματικού, κατ' εφαρμογή των κείμενων αναπτυξιακών νόμων, δε λαμβάνεται υπόψη η επιχειρηματική αμοιβή των ομόρρυθμων εταίρων, φυσικών προσώπων, Ο.Ε.ή Ε.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ε: Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδημα των υπόχρεων που αποκτήθηκε μέσα στο 1992 και προέρχεται από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, ξεχωριστά εκείνο που προέρχεται από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση (ανεξαρτήτως της χρήσης του ακινήτου) και εκείνο που προέρχεται από ιδιόχρηση, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2), που συνυποβάλλεται με τη δήλωση και με τον ίδιο τρόπο, το καθαρό εισόδημα από ακίνητα του έτους αυτού, το οποίο προσδιορίζεται από τους υπόχρεους κατ' εφαρμογή των κειμένων φορολογικών διατάξεων (άρθρο 20 του ν.δ. 3323/1955), καθώς και το αντίστοιχο συνολικά εισόδημα. Διευκρινίζεται ότι το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα από ακίνητα, που δεν προέρχεται από εκμίσθωση υπεκμίσθωση και ιδιόχρηση, αναγράφεται στις ίδιες ενδείξεις που αναγράφεται το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα από ιδιόχρηση.
Εφόσον για εκμισθούμενες, ιδιοχρησιμοποιούμενες και δωρεάν παραχωρούμενες οικοδομές πραγματοποιούνται δαπάνες, οι οποίες αφορούν ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, έξοδα επισκευής και συντήρησης και αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955 μαζί με τη δήλωση συνυποβάλλονται και φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που ορίζονται από την 1102762/1644/Α0012/πολ. 1226/13.10.1992 απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ: Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται όλα τα εισοδήματα από κινητές αξίες των υπόχρεων που αποκτήθηκαν μέσα στο 1992 και προέρχονται από την ημεδαπή ή αλλοδαπή ανεξαρτήτως αν αυτά φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 ή απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα εισοδήματα αυτά πρέπει να προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες συνυποβάλλονται με τη δήλωση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ζ: Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται όλα τα εισοδήματα (θετικά ή αρνητικά) των υπόχρεων που αποκτήθηκαν μέσα στο 1992 και προέρχονται από συμμετοχή σε Ο.Ε., Ε.Ε. αστικές (κερδοσκοπικές ή όχι) εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., Ε.Π.Ε. αφανείς ή συμμετοχικές εταιρίες (εφόσον οι υπόχρεοι είναι εμφανείς εταίροι) κ.τ.λ. που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ανεξαρτήτως αν τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 ή απαλλάσσονται του φόρου. Τα εισοδήματα αυτά πρέπει να προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις, οι οποίες συνυποβάλλονται με τη δήλωση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η: Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται τα θετικά εισοδήματα των υπόχρεων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, τα αρνητικά εισοδήματά τους που συμψηφίζονται με τα πιο πάνω θετικά (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις αυτού του συμψηφισμού), καθώς και η επιχειρηματική αμοιβή των ομόρρυθμων εταίρων που ορίζεται από την περ. γ της παραγρ. 1 του παραπάνω άρθρου (εφόσον συντρέχει περίπτωση υπολογισμού της) προκειμένου να προσδιορισθούν τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ή οι ζημίες των υπόχρεων, που αναγράφονται στην οικεία ένδειξη του πίνακα αυτού και στην ίδια ένδειξη του πίνακα.


Β. Ειδικότερα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
- Στις ενδείξεις "Κέρδη Δ, Ε ή Ζ κατηγορίας" ή "Οι ζημιές, Δ, Ε, και Ζ κατηγορίας" αναγράφονται αντιστοίχως τα φορολογητέα κέρδη ή οι ζημίες του πίνακα Δ (το ποσό του κωδικού αριθμού 147).
- Στην ένδειξη "Καθαρό εισόδημα από ακίνητα" αναγράφεται το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από ακίνητα, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική ένδειξη του πίνακα Ε. Η ένδειξη αυτή δε συμπληρώνεται από τους υπόχρεους που τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον το ακαθάριστο εισόδημά τους από ακίνητα έχει συμπεριληφθεί στα λοιπά έσοδά τους που έχουν καταχωρηθεί στα τηρηθέντα βιβλία τους και έχουν διαμορφώσει το καθαρό αποτέλεσμα που προκύπτει από ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως το οποίο και εμφανίζεται στον κωδικό αριθμό 122 ή 123, κατά περίπτωση, του πίνακα Δ της δηλώσεως.
- Στην ένδειξη "Καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες που φορολογείται στο όνομα της εταιρίας κ.τ.λ." αναγράφεται το άθροισμα του εισοδήματος από κινητές αξίες του πίνακα ΣΤ που φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955. Η ένδειξη αυτή δε συμπληρώνεται από τους υπόχρεους που τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. γιατί το υπόψη εισόδημα συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα Δ.
- Στις ενδείξεις "Κέρδη από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. που ο ισολογισμός της έκλεισε μέχρι και 29.6.1992" και "Ζημίες από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. που ο ισολογισμός της έκλεισε μέχρι και 29.6.1992" αναγράφονται αντιστοίχως μόνο τα κέρδη ή οι ζημίες από συμμετοχή σε ημεδαπές Ε.Π.Ε. που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 1992 και προέρχονται από ισολογισμούς που έκλεισαν μέχρι και 29.6.1992, όπως αυτά προκύπτουν από ενδείξεις του πίνακα Ζ γιατί τα υπόψη κέρδη φορολογούνται στο όνομα των υπόχρεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 και οι υπόψη ζημίες συμψηφίζονται με τα θετικά εισοδήματα των υπόχρεων. Οι ενδείξεις αυτές δε συμπληρώνονται από τους υπόχρεους που τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. γιατί τα παραπάνω κέρδη ή ζημίες συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Δ.
Τα υπόλοιπα κέρδη ή ζημίες που αναγράφονται στις ενδείξεις του πίνακα Ζ και προέρχονται από συμμετοχή σε ημεδαπές Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., που ο ισολογισμός τους έκλεισε από 30.6.1992 και μετά κ.τ.λ. δεν αναγράφονται στις υπόψη ενδείξεις ούτε σε καμία άλλη ένδειξη του πίνακα αυτού, γιατί τα θετικά ή αρνητικά αυτά εισοδήματα δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών φορολογητέων κερδών ή των ζημιών των υπόχρεων.
- Στις ενδείξεις που αναφέρονται στην επιχειρηματική αμοιβή των ομόρρυθμων εταίρων αναγράφονται στους οικείους χώρους και εφόσον συντρέχει περίπτωση υπολογισμού των, τα στοιχεία προσδιορισμού αυτών, καθώς και τα σχετικά ποσά των υπόψη αμοιβών προκειμένου να προσδιορισθούν τελικώς τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ή οι ζημίες των υπόχρεων που αναγράφονται, όπως προαναφέρεται στην οικεία ένδειξη του πίνακα αυτού και στην ίδια ένδειξη του πίνακα Β.
- Αν οι ενδείξεις αυτές δεν επαρκούν γιατί οι υπόχρεοι είναι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 718/1977 και της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 και οι εταίροι αυτών, φυσικά πρόσωπα, είναι περισσότεροι από τρεις (3) τα στοιχεία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αμοιβής κ.τ.λ. των υπολοίπων εταίρων, φυσικών προσώπων, αναγράφονται σε όμοια γραμμογραφημένη κατάσταση, η οποία συνυποβάλλεται με τη δήλωση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Θ: Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού, η συμπλήρωση των οποίων είναι απλή, αναγράφονται τα οικεία ποσά, προκειμένου να προσδιορισθεί η προκαταβολή φόρου της τρέχουσας χρήσης 1993) το ποσό της οποίας αναγράφεται στην οικεία ένδειξη του πίνακα αυτού και δίπλα από τον κωδικό αριθμό 120 της ένδειξης (ια) του πίνακα Γ (εκκαθάρισης φόρου, τελών κ.τ.λ.).
- Στην ένδειξη "Μείον παρακρατηθείς φόρος με τα άρθρα 29, 37α, 48 ν.δ. 3323/1955" αναγράφεται το ποσό φόρου που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές στο εισόδημα των υπόχρεων που αποκτήθηκαν μέσα στο 1992 και υπόκειται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16α του ίδιου νομοθετήματος εφόσον, τούτο προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, που συνυποβάλλονται με τη δήλωση.

- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ι: Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού, η συμπλήρωση των οποίων επίσης είναι απλή, αναγράφονται τα ζητούμενα στοιχεία των εταίρων ή μελών, κατά περίπτωση των υπόχρεων. Σημειώνεται μόνο ότι στους οικείους χώρους της στήλης με τίτλο "Διεύθυνση" αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων ή μελών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑ: Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, ή μελών, κατά περίπτωση, των υπόχρεων, το ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη των υπόχρεων, το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής των ομόρρυθμων εταίρων, όπως αυτό προκύπτει από τις οικείες ενδείξεις του πίνακα Η, το υπόλοιπο ποσό κερδών με βάση το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη και το οποίο φορολογήθηκε στο όνομα του νομικού προσώπου με 35% που αναλογεί στους εταίρους ή μέλη, το ποσό του φόρου (κύριου και τυχόν συμπληρωματικού) των υπόχρεων που αναλογεί στα κέρδη αυτά και το καθαρό ποσό των κερδών που αναλογεί στους εταίρους ή μέλη, κατά περίπτωση, των υπόχρεων, το οποίο προκύπτει αν από το ποσό της στήλης 1 αφαιρεθεί το ποσό της στήλης 2.
Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι πραγματοποίησαν ζημιές δε θα συμπληρώνονται οι ενδείξεις του πίνακα αυτού αφού οι ζημιές των εταιριών και των λοιπών υπόχρεων δε μεταφέρονται πλέον για συμψηφισμό από τους εταίρους ή μέλη τους, από την εταιρία κ.λπ. πρόσωπα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΒ: Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής είναι περισσότεροι από τρεις (3) οπότε σε αυτή την περίπτωση οι υπόχρεες Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να καθορίσουν τους τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους που θα δικαιωθούν επιχειρηματικής αμοιβής.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΓ: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τρεις (3) δηλώσεις ομόρρυθμων εταίρων Ο.Ε. ή Ε.Ε. Οι δηλώσεις αυτές συμπληρώνονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α) οι ομόρρυθμοι εταίροι των υπόψη εταιριών είναι φυσικά πρόσωπα και β) τίθενται για αυτούς θέμα ανέκκλητης επιλογής, σχετικά με το ποια Ο.Ε. Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. θα δικαιωθούν επιχειρηματικής αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμπλήρωσης των παραπάνω δηλώσεων και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών των εταιριών συμμετέχουν και σε άλλη ή άλλες Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως διαχειριστές -εταίροι κατά περίπτωση, από τις οποίες δε δικαιούνται λόγω ποσοστού συμμετοχής επιχειρηματική αμοιβή, τα στοιχεία αυτών των εταιριών δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στις υπόψη δηλώσεις.
Π.χ. Ο Χ. Δημητρίου συμμετέχει στην "Α" Ο.Ε., "Β" Ο.Ε. και "Γ" Ε.Ε. ως ομόρρυθμος εταίρος. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της γ περ. της παρ. 1 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, πρέπει να επιλέξει ανεκκλήτως αν δικαιωθεί επιχειρηματικής αμοιβής από την "Α" Ο.Ε., ή "Γ" Ε.Ε. (από την "Β" Ο.Ε. δε δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή λόγω ποσοστού συμμετοχής). Σε αυτή την περίπτωση, το υπόψη πρόσωπο πρέπει να συμπληρώσει την παραπάνω δήλωση που περιλαμβάνει στις δηλώσεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, που θα υποβάλλουν η "Α" Ο.Ε. και "Γ" Ε.Ε. και σε αυτή τη δήλωση να αναγράψει τα ζητούμενα στοιχεία αυτών των εταιριών (της "Α" Ο.Ε. και "Γ" Ε.Ε.), καθώς και από ποια τις δυο θα δικαιωθεί επιχειρηματικής αμοιβής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης