ΠΟΛ.1068/17.2.1993

Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Σχόλια: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1268/30.12.2011.


17 Φεβ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1068/17.2.93 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ):
α) της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας προς τα Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα.
β) της εισαγωγής αγαθών στην Ελλάδα που ενεργείται από τα ίδια γραφεία, και
γ) της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας προς τα αντίστοιχα Γραφεία που έχουν την εγκατάστασή τους σε άλλη κράτη μέλη της Κοινότητας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα.

ΆΑρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής

1. Τα αγαθά που αγοράζουν ή εισάγουν στην Ελλάδα ή οι υπηρεσίες που λαμβάνουν στην Ελλάδα τα ανωτέρω δικαιούχα της απαλλαγής Γραφεία πρέπει να έχουν προορισμό αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους.
Για το λόγο αυτό, εφόσον πρόκειται για αγαθά, πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνιστούν λογικές ποσότητες ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των Γραφείων ή του διοικητικού προσωπικού αυτών που κατέχει οργανικές θέσεις.
2. Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης, διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, η απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών, η εγκατάσταση και χρήση των οποίων έχει δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση υπουργείου Εξωτερικών.

ΆΑρθρο 2
Διαδικασία απαλλαγής για τα εγκαταστημένα στην Ελλάδα Γραφεία

1. Για την υλοποίηση της απαλλαγής, το δικαιούχο Γραφείο υποβάλλει σχετική αίτηση, πριν από την αγορά των αγαθών ή τη λήψη των υπηρεσιών ή την εισαγωγή, στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών (Ζαλοκώστα 3, 10671 ΑΘΗΝΑ).
2. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση, σε δύο αντίτυπα, των αγαθών που το Γραφείο προτίθεται να αγοράσει ή των υπηρεσιών που πρόκειται να λάβει ή των αγαθών που πρόκειται να εισάγει από τρίτη (εκτός ΕΟΚ) χώρα.
3. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή των αγαθών ή του παρέχοντος την υπηρεσία ή του τελωνείου από όπου πραγματοποιείται η εισαγωγή, το είδος των αγαθών ή των υπηρεσιών, η ποσότητα και η συνολική αξία των αγαθών ή η αμοιβή των υπηρεσιών.
Στο πρώτο αντίγραφο της κατάστασης βεβαιούται εγγράφως από το υπουργείο Εξωτερικών ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.
4. Το αντίτυπο αυτό παραδίδεται στη συνέχεια στον εκπρόσωπο του δικαιούχου Γραφείου, προκειμένου να δοθεί στον προμηθευτή των αγαθών ή σε αυτόν που παρέχει την υπηρεσία ή στο αρμόδιο Τελωνείο, κατά περίπτωση.
5. Ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων την υπηρεσία εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας σ' αυτό την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ" σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών αριθ. 1026731/2487/0014/17.2.1993.
Ο εκδότης του τιμολογίου επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το ανωτέρω πρώτο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης που φέρει τη βεβαίωση του υπουργείου Εξωτερικών και αποτελεί για αυτόν το δικαιολογητικό στοιχείο της χωρίς φόρο πραγματοποιούμενης συναλλαγής.
6. Στην περίπτωση εισαγωγής αγαθών, το ενδιαφερόμενο Γραφείο προσκομίζει στο αρμόδιο Τελωνείο το πρώτο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το ΦΠΑ και να παραδοθούν σε αυτό τα αναγραφόμενα στην κατάσταση αγαθά, είτε με το καθεστώς της ατέλειας είτε με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και την αξία των εισαγομένων αγαθών.

ΆΑρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής για τα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος Γραφεία

1. Τα δικαιούμενα της απαλλαγής Γραφεία που έχουν την εγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, συμπληρώνουν, σύμφωνα με τις επ' αυτού ενδείξεις, ειδικό (Κοινοτικό) έντυπο - αίτησης απαλλαγής από το ΦΠΑ, υπόδειγμα του οποίου, στην ελληνική γλώσσα, επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου της απαλλαγής Γραφείου.
Αντί της συμπλήρωσης της κατάστασης αγορών που περιλαμβάνεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου, στο πάνω μέρος, μπορεί να επισυναφθεί σε αυτό αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας ή άλλου αναλόγου στοιχείου, το οποίο έχει σταλεί στον προμηθευτή των αγαθών ή έχει αποσταλεί από αυτόν στο Γραφείο.
3. Το έντυπο, δεόντως συμπληρωμένο, υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία του κράτους μέλους της εγκατάστασης του Γραφείου προκειμένου η υπηρεσία αυτή να βεβαιώσει εγγράφως στο πρώτο αντίτυπο (σελίδα δεύτερη, κάτω μέρος) ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καλύπτουν πραγματικές ανάγκες του Γραφείου και ότι πρόκειται για διεθνή οργανισμό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος της εγκατάστασής του.
Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ενδεχόμενο το αναγνωρισμένο Γραφείο να έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση να λαμβάνει για κάθε συναλλαγή την ανωτέρω βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται κατάλληλα η οικεία ένδειξη στο κάτω αριστερά μέρος της πρώτης σελίδας του εντύπου.
4. Το πρώτο αντίτυπο με τη βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας, παραδίδεται ή αποστέλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα την υπηρεσία που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα.
5. Τα πρόσωπα αυτά εκδίδουν τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 (10) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/388/ΕΟΚ" με βάση την απόφαση του υπουργού Οικονομικών αριθ. 1026731/2487/0014/17.2.1993.
Ο εκδότης του τιμολογίου επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το ανωτέρω αντίτυπο του εντύπου αποτελεί για αυτόν το δικαιολογητικό στοιχείο της χωρίς φόρο πραγματοποιούμενης συναλλαγής.
6. Σχετικά με την απόδειξη αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών εκτός Ελλάδος, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών σε πρόσωπα τα οποία έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου σε άλλη χώρα της Κοινότητας.
7. Η διαδικασία απαλλαγής του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για το Κεντρικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για το οποίο εφαρμόζεται η απόφασή μας αριθ. 1020602/432/0014/ πολ. 1049/9.1.1993.

ΆΑρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Από της ισχύος της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις μας αριθ. Π. 6790/644/86/(ΦΕΚ 793Β) και αριθ. Π. 1496/628/88 (ΦΕΚ 115 Β΄).
2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Taxheaven.gr