Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1054/14.1.1993 Απόδοση, από 1.1.93, φόρων, τελών και εισφορών για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1054/14.1.1993
Απόδοση, από 1.1.93, φόρων, τελών και εισφορών για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.


ΠΟΛ.1054/14.1.1993 Απόδοση, από 1.1.93, φόρων, τελών και εισφορών για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1054/14.1.93 Απόδοση, από 1.1.93, φόρων, τελών και εισφορών για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

Σε συνέχεια του τηλεγραφήματός μας με αριθ. 1133881/7257/0014/31.12.1992, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις", που κατατέθηκε στις 28.12.1992 στη Βουλή, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου έρχονται να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η κατάργηση, από 1.1.93, του εκτελωνισμού των αγαθών για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις λόγω της κατάργησης, από την ίδια ημερομηνία, των φορολογικών συνόρων των κρατών μελών της Ε.Ο.Κ.
Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζεται από 1.1.93, ο τρόπος υπολογισμού και ο χρόνος και τρόπος απόδοσης των φόρων, τελών και εισφορών που επιβάλλονται στα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης, εκτός βέβαια από το φόρο προστιθέμενης αξίας, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των αυτοκινήτων οχημάτων και τους εναρμονιζόμενους στα Κράτη μέλη της Κοινότητας φόρους κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στην
αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

2. Διαδικασία που ίσχυε μέχρι 31.12.1992
Μέχρι 31.12.1992 για τις εισαγωγές αγαθών από τις χώρες της ΕΟΚ οι ανωτέρω επιβαρύνσεις (φόροι, τέλη και εισφορές) επιβάλλονταν, κατά περίπτωση, κατά τον εκτελωνισμό όπως και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
Π.χ. α) Για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις εισαγόμενες μπανάνες που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν.1798/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.1914/1990 (195 δρχ. ανά κιλό καθαρού βάρους) και ο οποίος παραμένει και μετά το ν.2093/1992, εφαρμόζονταν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1477/1984, ο φόρος δηλαδή, εισπραττόταν κατά τον εκτελωνισμό αυτών.
β) Η εισφορά που προβλέπεται από το εδάφιο δ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 6071/1934, όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, για το εισαγόμενο χαρτί, χαρτόνι κ.λ.π. (2%), υπολογιζόταν στην τιμολογιακή τους αξία και η απόδοση γινόταν κατά τον εκτελωνισμό του αγαθού με την προσκόμιση αντίτυπου γραμματίου κατάθεσης στον οικείο λογαριασμό του Ι.Κ.Α. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
γ) Η εισφορά 2% υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων, που προβλέπεται από το ν.δ. 1924/1942 για τα εισαγόμενα τσιμέντα, υπολογιζόταν στην αξία αυτών και η απόδοση γινόταν κατά τον εκτελωνισμό τους, με την καταβολή της εισφοράς σε λογαριασμό του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα.

3. Από 1.1.93, λόγω της κατάργησης του εκτελωνισμού των αγαθών για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, για την οποία επιβάλλονται φόροι, τέλη και εισφορές (πλην των εξαιρέσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω), οι επιβαρύνσεις αυτές υπολογίζονται και αποδίδονται στο Δημόσιο ή σε άλλους δικαιούχους, κατά περίπτωση, από τις αποκτώντες, με βάση το χρόνο απόκτησής τους, όπως και οι φόροι, τέλη ή εισφορές των αντίστοιχων εγχώριων αγαθών.

4. Διαδικασία που θα ισχύει από 1.1.1993
Οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα ανωτέρω παραδείγματά μας, θα αποδίδονται από τους αποκτώντες ως εξής:
α) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των μπανανών (195 δρχ. ανά κιλό καθαρού βάρους), που αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης, εφόσον δηλαδή υπάρξουν περιπτώσεις που θα αποκτηθεί το προϊόν αυτό από χώρες μέλη της ΕΟΚ για τις οποίες δεν θα γίνεται έλεγχος στα τελωνεία και ο φόρος δεν θα καταβάλλεται σε αυτά, θα αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), με δήλωση που θα υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου από την απόκτηση μήνα συνολικά για τις αποκτήσεις μπανανών κατά το μήνα αυτό. Για την υποβολή της δήλωσης αυτής θα χρησιμοποιείται το έντυπο που χρησιμοποιείται και για την υποβολή της δήλωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εγχώριων μπανανών (δήλωση απόδοσης φόρου κύκλου εργασιών, ειδικών φόρων κατανάλωσης κλπ), κατάλληλα διαμορφωμένο στο οποίο, εκτός των άλλων θα αναγράφεται και η ποσότητα των μπανανών (βάρος) για την οποία υποβάλλεται η δήλωση.
Για την επαλήθευση της δήλωσης αυτής, την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου, τις προσαυξήσεις, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την άσκηση προσφυγής και ενδίκων μέσων και γενικά για την διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, ισχύει ανάλογα ότι και προκειμένου περί των εγχώριων μπανανών.
β) Η εισφορά 2% για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις χαρτιού, χαρτονίων κλπ, υπολογίζεται με βάση την τιμή απόκτησης και αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. μέχρι το τέλος του μήνα εκείνου κατά τον οποίο έγινε η απόκτηση, όπως και για τα αντίστοιχα εγχώρια είδη.
γ) Η εισφορά 2% για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις τσιμέντων υπολογίζεται με βάση την τιμή απόκτησης και αποδίδεται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έγινε η απόκτηση, όπως και για τα αντίστοιχα εγχώρια τσιμέντα.

5. Όπως προαναφέρθηκε, η ανωτέρω ρύθμιση αφορά όχι μόνο τις περιπτώσεις που σαν παραδείγματα παραθέσαμε, αλλά και κάθε άλλη περίπτωση για την οποία επιβάλλονται, και μετά τις 31.12.1992, φόροι, τέλη ή εισφορές στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, πλην των εξαιρέσεων που προαναφέραμε.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης