ΠΟΛ.1003/13.1.1994

Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955

13 Ιαν 1994

Taxheaven.gr
Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 1136486/1841/Α0012/

ΠΟΛ. 1003/13.1.1994

ΠΟΛ 1003

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ύστερα από απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε σχετικό ερώτημά μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/55 μεταξύ των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης των φορολογουμένων (τεκμήριο δαπανών) περιλαμβάνεται και η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση την κυριότητα ή την κατοχή σκαφών αναψυχής.

2. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μας πληροφόρησε ότι τα JET SKI είναι μηχανοκίνητα σκάφη, χωρίς χώρους ενδιαίτησης, τα οποία υπάγονται στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 . 3. Εν όψει των ανωτέρφω, στα σκάφη αναψυχής υπάγονται και τα JET SKI και κατά συνέπεια για τον καθορισμό της οικείας τεκμαρτής δαπάνης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτ. ε' της παραγρ. ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτ. α' της παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου και της περίπτ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/55 , για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Taxheaven.gr