Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1350/12.11.1993 Δειγματοληπτικός προσωρινός έλεγχος ενδοκοινοτικών αποκτήσεων πρώτου τριμήνου (Ιαν/Μαρτ) 1993

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1350/12.11.1993
Δειγματοληπτικός προσωρινός έλεγχος ενδοκοινοτικών αποκτήσεων πρώτου τριμήνου (Ιαν/Μαρτ) 1993


ΠΟΛ.1350/12.11.1993 Δειγματοληπτικός προσωρινός έλεγχος ενδοκοινοτικών αποκτήσεων πρώτου τριμήνου (Ιαν/Μαρτ)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1993
Αρ. Πρωτ 1136871/11077/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α Ι Ι Ι
Δ/ΝΣΗ 9η ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β
-ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ Κωδ : 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Πληροφορίες : Αικ. Καββαδά -
Αριστ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο : 9373437, 9516795
FAX : 9580857, 9373419

ΠΟΛ 1350

ΘΕΜΑ : Δειγματοληπτικός προσωρινός έλεγχος ενδοκοινοτικών αποκτήσεων πρώτου τριμήνου (Ιαν./Μαρτίου)1993.

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω καταστάσεις, για έλεγχο:

α) Συγκριτικό πίνακα αξιών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 1ου τριμήνου 1993 (Κατάσταση Α) των υποκειμένων αρμοδιότητάς σας, όπως προέκυψαν έπειτα από διασταύρωση που έγινε μεταξύ του μαγνητικού αρχείου με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, όπως δηλώθηκαν απ' τις ελληνικές επιχειρήσεις, με τις υποβληθείσες προσωρινές δηλώσεις της ίδιας περιόδου και των στοιχείων που στάλθηκαν από τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη (Κ-Μ) με τις παραδόσεις των επιχειρήσεων των κρατών αυτών προς ελληνικές επιχειρήσεις.
Τα αρχεία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων του κάθε Κ-Μ προς άλλα Κράτη - Μέλη δημιουργούνται από τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων (listings) που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στη χώρα τους και στέλνονται μετά το τέλος του τριμήνου στα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη.
Στον πίνακα αυτό, για κάθε επιχείρηση, εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: ο Α.Φ.Μ., η επωνυμία κατ' απόλυτη λεξικογραφική σειρά (οι επιχειρήσεις των οποίων η επωνυμία είναι με λατινικούς χαρακτήρες αναγράφονται πρώτες, κατ' απόλυτη επίσης λεξικογραφική σειρά), η Διεύθυνση, η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (στοιχεία V.I.E.S.), όπως προκύπτει από τα στοιχεία των άλλων Κ-Μ, εκπεφρασμένη σε δραχμές με τη μικρότερη συναλλαγματική ισοτιμία της τιμής πώλησης της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, όπως αυτή δηλώθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. και η διαφορά (απόκλιση) μεταξύ τους.
Για όσες επιχειρήσεις υπάρχει αρνητική απόκλιση που είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20% της αξίας των δηλωθεισών στην προσωρινή δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και συγχρόνως μεγαλύτερη ή ίση των 15.000.000 δραχμών υπάρχει αστερίσκος (*). Μόνον οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν και το προς έλεγχο δείγμα. Το πρόθεμα (-) μείον σημαίνει ότι η δηλωθείσα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στις προσωρινές δηλώσεις είναι μικρότερη της αντίστοιχης που μας κοινοποιήθηκε από τα άλλα Κ-Μ.

β) Αναλυτικό πίνακα (κατάσταση Β) των υποκειμένων που διενήργησαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο 1993, όπως προκύπτει από τα αρχεία των άλλων Κ-Μ της Ε.Ο.Κ. με βάση τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις αυτών.
Για κάθε επιχείρηση εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η επωνυμία, η διεύθυνση, το κράτος μέλος προέλευσης των αγαθών, η αξία αποκτήσεων εκπεφρασμένη σε εθνικό νόμισμα του Κ-Μ (οι αξίες αποκτήσεων από Ιταλία είναι σε χιλιάδες ITL και η ένδειξη "ΦΑΣΟΝ" όπου αυτή προκύπτει.

γ) Πίνακα (κατάσταση Γ) με τα στοιχεία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, όπως προκύπτουν από τις υποβληθείσες προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. πρώτου τριμήνου 1993 και έχουν καταχωρηθεί στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.
Για κάθε επιχείρηση εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: ο Α.Φ.Μ., η επωνυμία, η διεύθυνση, η ημερομηνία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων, η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ανά προσωρινή δήλωση, εγγραφή στο Μητρώο V.I.E.S. ή μόνον στο εθνικό Μητρώο Φ.Π.Α. και η Δ.Ο.Υ. παραλαβής της προσωρινής δήλωσης.
Αντικείμενο και ενέργειες ελέγχου

1. Το έργο που πρέπει να εκτελεστεί συνίσταται στον προσωρινό έλεγχο μόνο των υποκειμένων που στο τέλος της σειράς που αναγράφονται υπάρχει αστερίσκος (*). Εξυπακούεται πως στις Δ.Ο.Υ. που δεν εμφανίζεται υποκείμενος με ένδειξη αστερίσκο (*) δεν θα ενεργείται προς το παρόν έλεγχος.

2. Θα ελέγχεται καταρχήν αν το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με βάση τις προσωρινές δηλώσεις που αναγράφεται στην οικεία στήλη της κατάστασης Α, συμφωνεί με αυτό που πράγματι αναγράφεται στα θεωρημένα αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που υποβλήθηκαν για το 1ο τρίμηνο 1993 (άθροισμα φορολογικών περιόδων), συμπεριλαμβανομένων και των εκπρόθεσμων, καθώς και των τροποποιητικών προσωρινών δηλώσεων, όπως προκύπτουν από το αρχείο του φορολογουμένου.
Αν το ποσό που πραγματικά δηλώθηκε, βρίσκεται στα όρια του 4ου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης α΄ (απόκλιση έως 20% είτε έως 15.000.000), μη συνεχίσετε τον έλεγχο.

3. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου θα συγκεντρώνονται τα παραστατικά στοιχεία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ανά χώρα προέλευσης, θα ελέγχεται καταρχήν η ημερομηνία έκδοσής τους, ώστε να βρεθεί ποια αφορούν το 1ο τρίμηνο (1.1.-31.3) 1993 ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταχώρισής τους στα βιβλία του υποκειμένου. Η αξία των παραστατικών αυτών θα μετατρέπεται σε δραχμές, σύμφωνα με την ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία της τιμής πώλησης μέσα στο 1ο τρίμηνο (δηλαδή σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα Ι) και θα αθροιστούν οι δραχμοποιημένες αξίες όλων των παραστατικών.
Αν τα παραστατικά στοιχεία από τα άλλα Κ-Μ, είναι υπολογισμένα σε νόμισμα άλλο από αυτό του Κ-Μ, να μετατρέπονται σε δραχμές με βάση τις ισοτιμίες του πίνακα Ι. Θα διαπιστωθεί έτσι σε ποια ή ποιες χώρες οφείλεται η απόκλιση που διαπιστώθηκε. Το άθροισμα αυτό θα συγκριθεί με τα ποσά της στήλης "Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - Στοιχεία V.I.E.S. της κατάστασης Α.

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το σύνολο των δραχμοποιημένων αξιών των παραστατικών στοιχείων του 1ου τριμήνου που παραλήφθηκαν από άλλα Κ-Μ είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό της στήλης "Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - στοιχεία V.I.E.S.. Στην περίπτωση αυτή, αφού η αξία που έχει δηλωθεί στις προσωρινές δηλώσεις, οπωσδήποτε υπολείπεται αυτής των παραστατικών, να γίνεται σύσταση στις επιχειρήσεις και να δίνονται οδηγίες για την έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των προσωρινών δηλώσεων. Ακόμα πρέπει να δοθούν οδηγίες έτσι ώστε σχετικές ανακρίβειες απαραιτήτως να μην επαναληφθούν στην εκκαθαριστική δήλωση ή μελλοντικές προσωρινές δηλώσεις.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των δραχμοποιημένων αξιών των παραστατικών στοιχείων 1ου τριμήνου που παραλήφθηκαν από άλλα Κ-Μ είναι μικρότερο από το ποσό της στήλης "Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - στοιχεία V.I.E.S." οι επιμέρους αθροίσεις θα ελέγχονται κατά χώρα και νόμισμα της χώρας προέλευσης των αγαθών σε σύγκριση με την κατάσταση Β που σας αποστείλαμε.


4. Ακολούθως, οι ελεγκτές θα ζητούν με FAX από τη Δ/νση 14η Φ.Π.Α. και Ε.Φ. - Τμήμα Α΄- Γραφείο V.I.E.S. και στους αριθμούς 3637156, 3637103 - όπως στο συνημμένο υπόδειγμα 1 - πληροφορίες αναλυτικά κατά προμηθευτή για τις αγορές του συγκεκριμένου φορολογουμένου από εκείνα τα Κ-Μ, στα οποία διαπιστώνεται η απόκλιση.
Μετά τη λήψη της απάντησης από το Γραφείο V.I.E.S, της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α., και Ε.Φ., θα ζητούνται από το φορολογούμενο εξηγήσεις για δικαιολόγηση της απόκλισης που θα παρατηρείται στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές. Εάν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις συγκεκριμένες αποκλίσεις, θα συμπληρώνεται το έντυπο 049-Α ή Β Φ.Π.Α. "Δελτίο ελέγχου Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών συναλλαγών" με τα υπάρχοντα στον Έλληνα αγοραστή από το συγκεκριμένο προμηθευτή, σύμφωνα με τα στοιχεία του V.I.E.S. είναι.... (συνολική αξίας σε ξένο νόμισμα). Το δελτίο αυτό, θα αποστέλλεται στη Δ/νση 14η Φ.Π.Α. και Ε.Φ. - Τμ. Α - Γραφείο V.I.E.S., σύμφωνα με τη Δ.Υ.Ο. 1109959/ 9048/0014/ ΠΟΛ.1309/21.9.1993.

α) Αν η απάντηση που θα δώσει το Κ-Μ προς το οποίο απευθύνεται, οδηγήσει σε συμφωνία με τα παραστατικά του Έλληνα αγοραστή, η έκθεση ελέγχου που συντάσσεται στο φάκελό του χωρίς άλλες συνέπειες.

β) Αν όμως από την απάντηση του άλλου Κ-Μ προκύψουν και άλλα παραστατικά ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του Έλληνα φορολογούμενου τότε το γεγονός αυτό θα κοινοποιείται σ' αυτόν, οπότε:
αα) Εάν πράγματι δεν επέδειξε ή δεν καταχώρησε στα βιβλία του τα επιπλέον παραστατικά ή γενικά σε κάθε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης, τότε στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του π.δ. 186/1992 για την επιβολή του προστίμου και του άρθρου 30 του ίδιου π.δ. για την ακρίβεια και επάρκεια των βιβλίων του φορολογούμενου.
Ειδικά στην περίπτωση προσώπου που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, θα συντάσσεται προσωρινή πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α. και θα βεβαιώνεται ο αναλογών φόρος με τις ανάλογες προσαυξήσεις.
ββ) Εάν όμως, αρνηθεί την απόκτηση αγαθών με βάση τα επιπλέον ή διαφορετικής αξίας παραστατικά, θα του ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/1985, με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν απέκτησε στις σύμφωνα με την κατάσταση αξίες. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη κατά τη σύνταξη της σχετικής έκθεση ελέγχου.
Φωτοτυπία της απάντησης του άλλου Κ-Μ με καταγραφή στη θέση "Παρατηρήσεις" εκείνων των παραστατικών που αγνοεί ή διαφοροποιούνται οι αξίες τους, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου θα αποστέλλονται στη Δ/νση 14η Φ.Π.Α. και Ε.Φ. Τμήμα Α - Γραφείο V.I.E.S.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης