Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1390/28.12.1993 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,οικονομικού έτους 1994, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-1993 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1390/28.12.1993
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,οικονομικού έτους 1994, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν


Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1994, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν 1156748/2115/Α0012/

ΠΟΛ 1390

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της Γ.Υ. 5246/14.10.1993 (ΦΕΚ 829/Β'/20.10.1993) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α' 81).
γ) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2).
δ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2065/1992.
ε) Τις διατάξεις της 1035166/400/Α0012/(ΦΕΚ Β' 198) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. στ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν.δ. 3323/1955 όπως ισχύουν.
ζ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75).
 η) Οτι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955, γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Αρθρο 1 1.

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 1994 ο τύπος και το περιεχόμενο: α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),

β) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθωμάτα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),

γ) των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Φ-01.003)-(Ε3) και (Φ-01.003Α)-(Ε4), ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., για εισόδημα από ατομική, εταιρική ή κοινοπρακτική άσκηση εμπορικού (βιομηχανικού, βιοτεχνικού κ.τ.λ.), γεωργικού ή ελευθέριου επαγγέλματος,

δ) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042), ε) των αναλυτικών στοιχείων τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση οικον. έτους 1994 (Ε8), έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της Α', Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' αντιστοίχως.

Αρθρο 2 1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Ε3, Ε4), των αναλυτικών στοιχείων τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση (Ε8), καθώς και της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτοχρόνως, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

2. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος οποιουδήποτε επιτηδευματία φυσικού ή νομικού προσώπου υπογράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 2065/1992 και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή από τον υπεύθυνο λογιστή που τηρεί τα βιβλία αυτού ή, αν δεν απασχολείται λογιστής, από το πρόσωπο που συμπράττει στη σύνταξη των δηλώσεων, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στη δήλωση συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων και ότι το εισόδημα που δηλώνεται έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάτω από την υπογραφή του προσώπου που υπογράφει τις δηλώσεις, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αυτού και ο αριθμός της ταυτότητάς του. Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου του επιτηδευματία ή άλλο πρόσωπο, που υπογράφει τη δήλωση, έχει όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 1599/1986. Η παράλειψη της υπογραφής του λογιστή πρέπει να αιτιολογείται από το φορολογούμενο με δήλωση του ν. 1599/1986.

3. Η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων μπορεί να εκδοθούν σε μηχανογραφικά έντυπα τα οποία όμως πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή.

4. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα έντυπα των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε4 και της βεβαίωσης αποδοχών του προηγούμενου έτους με ανάλογη προσαρμογή τους στα δεδομένα των όμοιων εντύπων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Αρθρο 3 Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση:
α. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "κέρδη και ζημίες" νόμιμα υπογεγραμμένο.
β. Τρία (3) αντίτυπα των πραγματοποιουμένων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1262/1982, ν. 1892/1990). γ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 1993 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1 του ν. 1892/1990, προκειμένου να καλυφθούν τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του ν. 1828/1989, που έχουν σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη των οικον. ετών 1991, 1992 και 1993. δ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 1993 για την πραγματοποίηση επενδύσεων της παραγράφου 2 της 1055503/1077/Β0012/ΠΟΛ.1119/1989 (ΦΕΚ Β' 388) Υπουργ. Απόφασης, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43), προκειμένου να καλυφθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που έχει σχηματισθεί με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, από τα αδιανέμητα κέρδη των οικον. ετών 1991, 1992 και 1993. ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία των πιο πάνω περιπτώσεων γ' και δ' προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

 Αρθρο 4 Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνοδεύεται κατά περίπτωση και από τις εξής βεβαιώσεις:
α) Βεβαίωση για τα έσοδα από μερίσματα, τόκους και λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες, από μερίσματα συνεταιρισμών, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα κ.τ.λ. που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί για τα έσοδα αυτά.
β) Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε καταβολή σύζυγο για το συνολικό ποσό της διατροφής που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από το δικαιούχο σύζυγο, προκειμένου να αποδείξει αυτός το ποσό της διατροφής που εισέπραξε.
γ) Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί. δ) Βεβαιώσεις για τα κέρδη ή τις ζημιές (μέχρι 31.12.1991) εταιριών, κοινωνιών ή κοινοπραξιών της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955, ή των ΕΠΕ σε περίπτωση συμμετοχής σ' αυτές.


Αρθρο 5 Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται τα νόμιμα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση δικαιωμάτων (απαλλαγών, εξαιρέσεων κ.τ.λ.). Ετσι:

α) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80% απαιτείται η υποβολή γνωμάτευσης της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας νομαρχίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά είναι τυφλά ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό πάνω από 80%, ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ολικής τύφλωσης ή αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80% από βαριές κινητικές αναπηρίες. (Δεν αναγνωρίζεται η τυχόν προσαύξηση του ποσοστού). Ειδικά για τους ολικώς τυφλούς, αντί για γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής μπορεί να υποβληθεί βεβαίωσης της αρμόδιας νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στα γενικά μητρώα τυφλών.

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, γέννησης ή διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται ως προστατευόμενα μέλη του τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

γ) Βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογουμένου σπουδάζουν σε αυτή, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο. Στη βεβαίωση αναγνωρισμένης ιδιωτικής σχολής εσωτερικού πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε αυτή.

δ) Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και το βαθμό συγγένειας των προσώπων, τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν, ότι τα πρόσωπα αυτά συνοικούν με αυτόν και ότι τα εισοδήματα καθενός από αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 δρχ. το χρόνο, ή εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, ότι τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 600.000 δρχ. το χρόνο, ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955 ή με ειδικό τρόπο.
Στη δεύτερη περίπτωση των ανάπηρων μελών απαιτείται και γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας, όπου έχει την κατοικία του ο φορολογούμενος, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. ε) Στοιχεία που αποδεικνύουν το ποσό του υπερτιμήματος από πώληση αυτοκινήτου (παρ. 3 άρθρ. 7 ν. 1160/1981, ΦΕΚ Α' 147) και τον καταλογισμό φόρου στο φορολογούμενο. στ) Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπόχρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί και λοιπό υπηρετικό προσωπικό, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

ζ) Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολόγησής τους σε σκάφη αναψυχής του υποχρέου, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα. η) Εκθεση κοινωνικής λειτουργού της αρμόδιας Νομαρχίας, για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, ή αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συνεναιτικό διαζύγιο, σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων αυτών.

θ) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας που απέκτησε το μεγαλύτερο ποσό συνολικού εισοδήματος έχει χάσει τη γονική μέριμνα. Αυτό σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955 και του έκτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ίδιου ν./δτος και της αναλογικής εφαρμογής στις περιπτώσεις γ', ε' και στ' της ίδιας παραγράφου.

ι) Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγγύησης από τον κηδεμόνα, τον προσωρινό διαχειριστή ή το μεσεγγυούχο, κατά περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκων ή δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένων ή αυτών που βρίσκονται από δικαστική αντίληψη από τον επίτροπο ή τον κηδεμόνα ή τον αντιλήπτορα, κατά περίπτωση, το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδείχνεται ο ορισμός των πιο πάνω προσώπων.

ια) Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς ταμειακής μηχανής. Αρθρο 6 Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται κατά περίπτωση και τα εξής δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση από το φορολογούμενο των δαπανών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως διαμορφώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2065/1992, τις οποίες αυτός επικαλείται για έκπτωση από το εισόδημά του.

Α. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1. Για την απόδειξη της δαπάνης που καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας, καθώς και κατοικίας για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των τέκνων που φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, απαιτούνται οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, από τις οποίες προκύπτει το συνολικό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, που χρησιμοποίησε το ακίνητο. 2. Σε περίπτωση απώλειας μιας ή περισσοτέρων αποδείξεων, εφόσον από αυτές που υπάρχουν σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση ότι έχει καταβληθεί το ενοίκιο της οικείας χρονικής περιόδου, το συνολικό ποσό του ενοικίου υπολογίζεται με βάση αυτές τις αποδείξεις. 3. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής του ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε. Ομοια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από το φορολογούμενο σε περίπτωση που συνυποβάλλει, με την οικεία δήλωσή του, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων καταβολής του ενοικίου.

Β. ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ 'Η ΘΑΝΑΤΟΥ Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ' οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Δ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υποχρέου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κ.τ.λ. καταβολή των εισφορών.

 Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

1. Εξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις Διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ειδικά αμοιβές προς γιατρούς ημεδαπής, ετήσιου συνολικού ποσού μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών μπορεί να δικαιολογηθούν και με απλή ενυπόγραφη δήλωση του φορολογουμένου, στην οποία πρέπει να αναγράψει εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, όπως γράφεται στην πρώτη σελίδα της φορολογικής του δήλωσης, το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και ειδικότητα του γιατρού, το ποσό της αμοιβής, το μήνα της επίσκεψης ή θεραπείας και με συντομία το είδος της παρασχεθείσας υπηρεσίας (π.χ. επίσκεψη, εξέταση, εγχείρηση κ.λπ.).

2. Εξοδα νοσηλείας α. Προκειμένου για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές. αα. Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. ββ. Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου. β. Προκειμένου για νοσήλεια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα: αα. Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή. ββ. Βεβαίωση του διεθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου. Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στην οικεία απόδειξη είσπραξης αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδά της κατά είδος εξόδου, δεν απαιτείται η πιο πάνω ιδιαίτερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, νοσοκομείου ή κλινικής. 3. Εξοδα για την απασχόληση νοσοκόμου α. Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου. β. Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα χαρτοσημασμένη και υπογραμμένη. 4. Εξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων και προσώπων που πάσχουν από κινητική αναπηρία, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα. α. Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. β. Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης. 5. Εξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά. Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση 2. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις, και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλουμένου πράγματος. Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρυκοϊας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο Κ.Β.Σ., απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραμένει στο φάκελο του φορολογουμένου και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής και ακουστικών βαρυκοϊας για μια πενταετία. 6. Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών α. Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. β. Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο του υποχρέου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης, γενικά, του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό της, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης. γ. Στοιχεία, από τα οποία να αποδείχνεται ότι τα τέκνα είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000 δρχ. 7.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες από τον αρμόδιο Ελληνα πρόξενο. Αν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο, η θεώρηση αυτών


των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του ξένου Κράτους, η οποία έχει τη σχετική αρμοδιότητα. ΣΤ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ
1. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά: α. Προκειμένου για δωρεά ακινήτου:

αα) Αντίγραφο του συμβολαίου δωρεάς.

ββ) Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου. β. Προκειμένου για δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων:

αα) Βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά.

ββ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.

γγ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρουμένων αντικειμένων το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. από το οποίο προκύπτει η αξία τους. Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείμενα η αξία τους προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. γ. Προκειμένου για χρηματικά ποσά:

αα) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.

ββ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.


2. Σε περίπτωση δωρεάς ακινήτων ή χρηματικών ποσών με όρο, βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή του αποδέκτη της χορηγίας που έχει ανοιχθεί σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955. Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στο δωρεοδόχο για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραμματίου, κυρωμένο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση των δωρεών χρηματικών ποσών προς αθλητικά σωματεία, ορίζονται στην οικεία διάταξη.

Ζ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ 1. Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων απαιτείται, προκειμένου για:

α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο, ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό των τόκων, ότι αυτοί κατέστησαν δεδουλεμένοι (ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί) μέσα στην κρίσιμη περίοδο και ότι καταβλήθηκαν εντός αυτής.
Εάν το στεγαστικό δάνειο χορηγήθηκε για απόκτηση πρώτης κατοικίας πρέπει αυτό να αναγράφεται στη βεβαίωση. Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους, που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δε βεβαιώνεται στην οικεία βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.τ.λ.
β) Χρέη προς το Δημόσιο, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χρέος από φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς ή γονικής παροχής που οφείλει ο φορολογούμενος, το ποσό των τόκων, καθώς και ότι αυτοί είναι δεδουλεμένοι (ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί) μέσα στην κρίσιμη περίοδο και καταβλήθηκαν εντός αυτής.
γ) Προκαταβολές έναντι εφάπαξ, από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, σχετική βεβαίωση των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, από την οποία να προκύπτει ότι ο φορολογούμενος είναι βοηθηματούχος του αντίστοιχου Ταμείου, ότι η προκαταβολή χορηγήθηκε σ' αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ Α' 116) για απόκτηση στέγης, το ποσό τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι αυτοί είναι δεδουλεμένοι μέσα στο 1993 και καταβλήθηκαν εντός αυτού. 2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν, εκτός από τους τόκους που είναι δεδουλεμένοι (ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί) μέσα στην κρίσιμη περίοδο, καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας ή τόκοι που ήταν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί σε προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα ποσά αυτών των τόκων πρέπει να αναφέρονται χωριστά στην οικεία βεβαίωση, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Η. ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Για την απόδειξη της καταβολής αμοιβών σε δικηγόρους απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής και το είδος της νομικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Θ. ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Για την αναγνώριση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά των 500.000 δρχ. απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του κάθε προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει, ως αναπήρου, τυφλού κ.τ.λ., λόγω της οποίας δικαιούται ο φορολογούμενος την έκπτωση αυτής της δαπάνης:

1) Προκειμένου για αναπήρους με αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, η διαδικασία για την έκδοση της οποίας ορίζεται στην 1035166/400/Α0012/(ΦΕΚ Β' 198) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2) Προκειμένου για τυφλούς, βεβαίωση της οικείας νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται σ' αυτήν.

3) Προκειμένου για νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος, σχετική βεβαίωση του φορέα (νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική κ.τ.λ.) που κάνει την αιμοκάθαρση ή τις μεταγγίσεις.

4) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες ή θύματα πολέμου, καθώς και αναπήρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (ΦΕΚ Α' 73) και 1863/1985 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (ΦΕΚ Α' 184), σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα αποκόμματα των εκδιδομένων στο όνομά τους μηνιαίων επιταγών εισπράξεων της σύνταξής τους, οι οποίες φέρουν πριν από τον αριθμό τους το γράμμα Γ ή Δ. Επίσης, ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (ΦΕΚ Α' 286) και ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ Α' 84) απαιτείται σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, ειδικά για αξιωματικούς οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή για αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.

Ι. ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600.000 ΔΡΧ. Για την αναγνώριση της δαπάνης που ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν. 2065/1992, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει: α) ότι το πρόσωπο για το οποίο έγινε η δαπάνη συγκατοικεί με το φορολογούμενο,
β) ότι αυτό έχει ή δεν έχει υποχρέωση για υποβολή δικής του δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σε καταφατική περίπτωση θα συνυποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο αυτής), και γ) το ποσό του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγματικού εισοδήματος του προσώπου αυτού, είτε αυτό φορολογείται είτε απαλλάσσεται, με διάκριση αυτού του εισοδήματος κατά κατηγορία. 2) Δικαιολογητικό αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, όπως αυτό καθορίζεται με την οικεία κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3) Δικαιολογητικά των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως αυτά καθορίζονται με την παράγραφο Ε του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 7 1. Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο, όπως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή στο ασφαλιστικό ταμείο ή στην ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της οικείας δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος, για την παροχή της έκπτωσης, απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν: α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη.
β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά. γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης.
δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση. ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.
στ) Οτι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις παραγράφους 6 και 11 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955.
2. Για την απόδειξη του ποσού των δαπανών του προηγούμενου άρθρου τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 3. Στις περιπτώσεις που οι εκδότες των πιο πάνω δικαιολογητικών είναι αλλοδαποί και τα δικαιολογητικά αυτά (αποδείξεις κ.τ.λ. τα οποία σ' αυτές τις περιπτώσεις εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ξένου κράτους) είναι διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα, πρέπει μαζί με κάθε ένα από αυτά τα δικαιολογητικά να υποβάλλεται και μετάφρασή του στα ελληνικά. Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε αρχή, γενικά, ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα.

Αρθρο 8 Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων παροχής των μειώσεων φόρου που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται σε αυτήν την περίπτωση:

A. Μισθωτοί γενικά που κατοικούν στις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955. Βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ή του προϊσταμένου άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος μισθωτός έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας ή στην περιοχή που βρίσκεται η δημόσια αρχή, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, καθώς και η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος μισθωτός κατοίκησε σε αυτήν την περιοχή.

Β. Μισθωτοί που προσφέρουν υπηρεσίες στις παραπάνω περιοχές. α) Ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες. Βεβαίωση του εργοδότη τους, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση της επιχείρησης του εργοδότη, η οποία βρίσκεται στις παραπάνω περιοχές, ως και η δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην οποία αυτός υποβάλλει την οικεία οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των μισθών στο δικαιούχο.

β) Υπάλληλοι του Δημοσίου γενικά, των νομικών προσώπων δ.δ., των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινής ωφελείας. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του στις παραπάνω περιοχές και, εφόσον, από τις κείμενες διατάξεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικής (εκκαθαριστικής) δήλωσης, η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται αυτή η δήλωση, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Ειδικά, προκειμένου για τους υπαλλήλους των στρατιωτικών υπηρεσιών στην παραπάνω βεβαίωση μπορεί να αναφέρεται μόνο η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος στρατιωτικός γενικά, πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην περιφέρεια των παραπάνω περιοχών. Οσοι από τους δικαιούχους των προηγούμενων περιπτώσεων πρόσφεραν υπηρεσίες ή κατοίκησαν, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριά, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, οφείλουν να προσκομίζουν και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της νομαρχίας από την οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή ο τόπος εργασίας του δικαιούχου βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων στους παραπάνω νομούς. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από το δικαιούχο εφόσον αυτό θα του το ζητήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση αυτή, σε περίπτωση που κάποια πόλη ή χωριό βρίσκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή υπολογίζει ότι βρίσκεται μέσα στη ζώνη αυτή ολόκληρη η πόλη ή το χωριό.

Αρθρο 9 Για την αναγνώριση του δικαιώματος παροχής της μείωσης εισοδήματος που ορίζεται στην παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, που αποκτούν τα πρόσωπα, που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνυποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:

Α. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ 1) Βεβαίωση του εργοδότη τους από την οποία να προκύπτει: - Το είδος της υπηρεσίας (διευθυντής σύνταξης, αρχισυντάκτης κ.τ.λ.), που πρόσφερε ο δικαιούχος σε αντάλλαγμα της οποίας έλαβε αμοιβές. - Η σχέση εργασίας που συνδέει τον εργοδότη με το δικαιούχο κατά την παροχή της πιο πάνω υπηρεσίας. Τα πιο πάνω στοιχεία μπορεί να σημειωθούν από τον εργοδότη στο οικείο έντυπο βεβαίωσης που χορηγεί στο δικαιούχο, σχετικά με τις ετήσιες αποδοχές και τις αμοιβές που κατέβαλε σ' αυτόν, ως και το φόρο που παρακράτησε από αυτές. 2) Προκειμένου για τους δικαιούχους που έλαβαν αμοιβές ως συντάκτες, για την εργασία τους στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών, απαιτείται και βεβαίωση ότι είναι μέλη μιας από τις ακόλουθες δημοσιογραφικές οργανώσεις: ΕΣΗΕ Αθηνών, ΕΣΗΕ Μακεδονίας - Θράκης, ΕΣΗΕ Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων, ΕΣΗΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και της Ενωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου. 3) Προκειμένου για δημοσιογράφους που έλαβαν αμοιβές για την εργασία τους στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση κ.τ.λ. και έχουν ασφαλιστική κάλυψη ως δημοσιογράφοι, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη απαιτείται και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού ταμείου. 4) Προκειμένου για τους συντάκτες ή δημοσιογράφους, οι οποίοι εργάζονται στα πιο πάνω γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών, απαιτείται και βεβαίωση του εργοδότη τους ότι δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου.

5) Ειδικά, προκειμένου για τους ανταποκριτές τύπου ειδησεογραφικών πρακτορείων ή οργανισμών της αλλοδαπής, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: α. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του δικαιούχου ως διαπιστευμένου ανταποκριτή ξένου τύπου.

β. Βεβαίωση της τράπεζας, για την εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο προέρχεται από τις ειδησεογραφικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς τους οποίους εκπροσωπούν οι δικαιούχοι ανταποκριτές. Κατ' εξαίρεση: αα) Αν τα γραφεία των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων που είναι στην Αθήνα λαμβάνουν στο όνομά τους επιταγές σε συνάλλαγμα για την καταβολή των αμοιβών στο προσωπικό τους οι οποίες αποστέλλονται από τα κεντρικά γραφεία των πρακτορείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, αντί για την πιο πάνω βεβαίωση θα προσκομίζεται: - Βεβαίωση συναλλάγματος ή φωτοαντίγραφο αυτής, για το ποσό που έχει εισαχθεί συνολικά. - Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου, για την κατανομή του συνολικού ποσού που εισπράχθηκε από κάθε δικαιούχο. ββ) Αν οι ανταποκριτές ξένου τύπου αμείβονται με μηνιαίο μισθό ο οποίος κατατίθεται από τον αλλοδαπό ειδησεογραφικό οργανισμό σε τράπεζα του εξωτερικού, αντί για την πιο πάνω βεβαίωση θα προσκομίζεται βεβαίωση ή δήλωση του πρακτορείου για το εισόδημα που αποκτήθηκε από το δικαιούχο, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην Ελλάδα. γγ) Αν οι ανταποκριτές προκειμένου να μεταβούν στο εξωτερικό με δημοσιογραφική αποστολή, καταθέτουν τις σχετικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να λάβουν ισόποσο συνάλλαγμα, αντί για την πιο πάνω βεβαίωση θα προσκομίζεται βεβαίωση της τράπεζας για την κατάθεση σε αυτή των βεβαιώσεων αυτών ή φωτοαντίγραφά τους.

B. ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ Για τους εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, βεβαίωση του εργοδότη από την οποία προκύπτει: α) το είδος της υπηρεσίας που πρόσφερε ο δικαιούχος σε αντάλλαγμα της οποίας έλαβε αμοιβές, β) η σχέση εργασίας που συνδέει τον εργοδότη με το δικαιούχο κατά την παροχή της υπηρεσίας. Γ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος συνταξιοδοτήθηκε λόγω της ιδιότητάς του ως διεθυντής σύνταξης, αρχισυντάκτη, συντάκτη ύλης κ.τ.λ. και το ποσό της σύνταξης που του καταβλήθηκε από αυτή την αιτία.

Αρθρο 10 Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να αναγνωρισθεί το δικαίωμα διενέργειας των εκπτώσεων από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα των δαπανών που ορίζονται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955: 1

) Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία προκύπτει ποιο ακίνητο ασφαλίζεται (το είδος του ακινήτου, η διεύθυνση, ο όροφος, τα τετραγωνικά μέτρα), για ποιο ποσό, το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης, το καθαρό ποσό των ασφαλίστρων χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση, καθώς και τα στοιχεία του συμβαλλόμενου. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων αρκεί να αναγράφει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η προηγούμενη βεβαίωση. 2) Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων δαπανών για έξοδα επισκευής και συντήρησης (αγορά υλικών, ανταλλακτικών κ.τ.λ. και παροχή υπηρεσιών) καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, υποβάλλεται το πρωτότυπο στοιχείο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3) Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955, παρέχονται με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, απαιτείται αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολών ασφαλίσεως, θεωρημένο από το Ι.Κ.Α., καθώς και πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του ποσού της αμοιβής από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του προσώπου που προσέφερε τις υπηρεσίες, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας αυτού και η διεύθυνση κατοικίας του.

4) Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές αφορούν αγορά υλικών, ανταλλακτικών κ.τ.λ. και παροχή υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ακινήτου, τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος του ημερολογιακού έτους θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης με συνημμένα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών δαπανών θα προσκομίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός του.

Αρθρο 11 1. Σε περίπτωση που η δήλωση του υποχρέου υποβάλλεται από κληρονόμο του, μαζί με αυτήν, πρέπει να υποβάλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο βαθμός συγγενείας με τον κληρονόμο ή κληρονομητήριο. γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή, σε περίπτωση δημοσίευσής της, αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη. 2. Σε κάθε περίπτωση, αν ο δηλών δεν κατοικεί ή δε διαμένει στην περιφέρεια της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που είναι καθ' ύλην ή κατά τόπο αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσής του, πρέπει να διορίζει ως αντίκλητό του πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή διαμένει σε αυτήν την περιφέρεια.

Αρθρο 12 Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι οποίες υποβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές χωρίς να έχουν υπογραφεί από τους υποχρέους θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως εφόσον τις υπογράψει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν σχετική εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την προσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη.

Αρθρο 13 1. Η απόφασή μας Ε. 4379 από 15 Μαρτίου 1984 (ΦΕΚ Β' 189/27.3.84), σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και των αλλοδαπών εταιριών ή φυσικών προσώπων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων αυτής, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή για τους υποχρέους που αναφέρονται σε αυτήν.

2. Οι διατάξεις του ν. 1599/1986 εφαρμόζονται αναλόγως. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αυτού του νόμου πρέπει να υπογράφονται ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ., ο οποίος θα αναφέρει αυτό το γεγονός πάνω στο οικείο έντυπο ή θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων από όσους έχουν σχετικό δικαίωμα. Αρθρο 14 Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1 Ιαν. 1994, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης