Ε.3064/30.12.1993

Πώς δικαιολογείται η μεταφορά συνήθους κατοικίας για τους κατοίκους της ΚοινότηταςΣχόλια:


30 Δεκ 1993

Taxheaven.gr
Πώς δικαιολογείται η μεταφορά συνήθους κατοικίας για τους κατοίκους της Κοινότητας Ε. 3064/116/Β0018/30.12.93

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

1. Με την (Δ. 357/22/ΠΟΛ.8/28.3.1988 ΔΥΟ) σχετική εγκύκλιό μας, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της Δ. 245/88 ΑΥΟ, περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες. Βάσει των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' της Δ. 245/88 ΑΥΟ, οι προβλεπόμενες απαλλαγές παρέχονται, υπό τον όρο ότι τα δικαιούχα πρόσωπα μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ της ανωτέρω σχετικής, για να τύχουν των προβλεπόμενων απαλλαγών οι υπήκοοι άλλου κράτους - μέλους της Κοινότητας, που δεν έχουν τελέσει γάμο με Ελληνα ή Ελληνίδα υπήκοο, πρέπει επί πλέον να προσκομίζουν στο αρμόδιο Τελωνείο, άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος, προκειμένου να διαπιστούται, αφενός η πρόθεση του προσώπου να εγκατασταθεί πραγματικά στην Ελλάδα, αφετέρου αν, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επιτρέπουν την εγκατάσταση του προσώπου στην Ελλάδα για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας, ώστε να δικαιολογείται και η παροχή απαλλαγής κατά την εισαγωγή των προσωπικών του ειδών.

3. Για το ίδιο θέμα δόθηκαν στη συνέχεια αναλυτικές οδηγίες με την (Δ. 1389/87/ΠΟΛ.39/30.11.1988 ΔΥΟ) σχετική και επί πλέον με την παρ. 3 αυτής, διευκρινίστηκε ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι υπήκοοι άλλου κράτους - μέλους δεν έχουν λάβει την άδεια πενταετούς διαμονής κατά τον τελωνισμό των προσωπικών τους ειδών, μπορούν να παραλάβουν τα είδη με παρακαταθήκη ή τραπεζική εγγύηση, μέχρι να προσκομίσουν στο Τελωνείο την άδεια πενταετούς διαμονής και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών.

4. Στην απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2/8/93, στην υπόθεση C-9/92 (Επιτροπή/Ελληνικής Δημοκρατίας) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, κατά παράβαση του Κοινοτικού δικαίου (άρθρο 6, παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 83/183/ΕΟΚ), επιβλήθη στους υπηκόους άλλου κράτους - μέλους, η υποχρέωση προσκόμισης πενταετούς άδεια διαμονής του μοναδικού στοιχείου προς απόδειξη της μεταφοράς συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα και στο σκεπτικό αναφέρεται ότι τούτο μπορεί να αποδειχθεί με άλλα μέσα, πέραν της άδειας διαμονής και ιδίως, με την προσκόμιση σύμβασης εργασίας αόριστης διάρκειας ή μισθωτηρίου συμβολαίου.

5. Υστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΟΚ, τα κράτη - μέλη οφείλουν να λάβουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σας ανακοινώνουμε ότι, οι υπήκοοι άλλου κράτους - μέλους της ΕΟΚ (ήδη Ευρωπαϊκής Ενωσης), έχουν τη δυνατότητα να προσκομίζουν στο αρμόδιο Τελωνείο, οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι προτίθενται να μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα και ιδίως: - άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος, - ή σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας, - ή συμβόλαιο μίσθωσης οικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), - ή στοιχεία ιδιόκτητης οικίας.

6. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την απόδειξη που γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ή με σκοπό ορισμένους ειδικούς ελέγχους, οι αρμόδιες Τελωνειακές αρχές, μπορούν να ζητούν κάθε συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο.

7. Η μη προσκόμιση ικανών αποδεικτικών στοιχείων κατά τον τελωνισμό, συνεπάγεται τη λήψη μέτρων που ορίζονται στην παρ. 3 της εν λόγω σχετικής (λήψη παρακαταθήκης ή τραπεζικής εγγύησης για την προσκόμιση στοιχείων εντός 6μηνου). 8. Η παρούσα ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ, από της εφαρμογής του μέτρου προσκόμισης της άδειας διαμονής πενταετούς ισχύος.

Taxheaven.gr