ΠΟΛ.1380/21.12.1993

Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1993

21 Δεκ 1993

Taxheaven.gr
Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1993 1152433/715/Β0013/ΠΟΛ. 1380/21.12.1993

ΠΟΛ 1380

Από της 1ης Ιανουαρίου 1991 άρχισε να ισχύει ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ), που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθου 16 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α') και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ - 178Α'). Με σχετικές εγκυκλίους μας σας κοινοποιήσαμε τις οικείες διατάξεις του, σας
δώσαμε λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της φορολογίας αυτής, για την πραγμάτωση της οποίας σας κοινοποιήσαμε και πίνακα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των τιμών των ακινήτων. Ο πίνακας αυτός καταρτίστηκε με βάση το μέσο ετήσιο γενικό δείκτη καταναλωτή της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και η χρησιμοποίησή του είναι αναγκαία για τον κατά νόμο καθορισμό των τιμών κτήσης και πώλησης ενός ακινήτου, στη διαφορά των οποίων υπολογίζεται ο Φ.Α.Υ.

Δεδομένου ότι ο τιμάριθμος είναι μεταβλητός από έτος σε έτος είναι προφανές ότι και ο πίνακας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αξιών των ακινήτων πρέπει να προσαρμόζεται ετησίως προς αυτόν (τιμάριθμο).
Εν όψει τούτου, με βάση τα στοιχεία του μέσου ετήσιυ γενικού δείκτη καταναλωτή της ΕΣΥΕ για το έτος 1993 (1993 = 1,000), καταρτίστηκε νέος πίνακας αναπροσαρμογής τιμών ακινήτων, ο οποίος θα εφαρμόζεται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπράγματων σ' αυτά δικαιωμάτων, που θα πραγματοποιηθούν με επαχθή αιτία από την 1η Ιανουαρίου 1993 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1993, καθόσον αφορά τον υπολογισμό του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος.

Τον πίνακα αυτόν σας κοινοποιούμε, προκειμένου να τον χρησιμοποιείται στη φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ) κατά τη διάρκεια του έτους 1993.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ετος
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Μέσος ετήσιος
Γ.Δ.Τ. Καταναλωτή
66,4
82,7
100,0
120,2
142,4
169,9
209,0
243,3
276,2
314,1
378,3
449,4
201,7
226,5
Ποσοστιαία(2)
Μεταβολή
24,8
24,5
20,9
20,2
18,5
19,3
23,0
16,4
13,5
13,7
20,5
18,8
15,9
12,3
Συντελεστής(3)
αναπροσαρμογής
8,805
7,072
5,850
4,867
4,107
3,443
2,799
2,405
2,119
1,864
1,546
1,301
1,123
1,000
(1) Ο πίνακας καταρτίστηκε με βάση το μέσο ετήσιο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε.

(2) Με το συντελεστή αναπροσαρμογής πολλαπλασιάζετε την προσαυξημένη με τον αναλογούντα φ.μ.α. τιμή κτήσης (πρώτη εφαρμογή αντικειμενικού ή αντικειμενική αξία κτήσης) προκειμένου το γινόμενο να αφαιρεθεί από την τιμή πώλησης για τον περαιτέρω υπολογισμό του Φ.Α.Υ

Taxheaven.gr