Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1374/15.12.1993 Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1374/15.12.1993
Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων


ΠΟΛ.1374/15.12.1993 Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων 1150646/15111/Γ0012/ΠΟΛ. 1374/15.12.1993

ΠΟΛ 1374

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.Δ/τος 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Ν. 2065/1992, από τα ακαθάριστα έσοδα των εμπορικών επιχειρήσεων εκπίπτονται οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.
Περαιτέρω από την ίδια διάταξη ορίζεται ότι η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι προαιρετική, για ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά την 30 Δεκεμβρίου 1992 και ότι διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, με εξαίρεση τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτώνται από 1-1-1993 και μετά, για τα οποία οι αποσβέσεις θα διενεργούνται με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη τα ανώτατα όρια των ποσοστών αποσβέσεων, που δικαιούνται να διενεργούν οι επιχειρήσεις τόσο με τη σταθερή όσο και τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω θα καθορισθούν με Προεδρικό Διάταγμα πλην όμως τέτοιο Προεδρικό Διάταγμα, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

2) Για το νέο τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων σας έχουν παρασχεθεί λεπτομερείς οδηγίες με την 1018050/ διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Ν. 2065/1992.

3) Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν έχουν καθορισθεί νέοι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, τόσο των στοιχείων που αποσβένoνται με τη σταθερή μέθοδο, όσο και εκείνων που αποσβένoνται με τη νέα μέθοδο της φθινούσης απόσβεσης και μέχρι να εκδοθεί νέο Πρ. Δ/γμα, καθορισμού συντελεστών αποσβέσεων, η διενέργεια των αποσβέσεων από τις επιχειρήσεις επί των παγίων περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο για αυτά που αποκτήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, όσο και των αποκτηθέντων μετά την 1 Ιανουαρίου 1993, θα εξακολουθήσει να γίνεται με τη σταθερή μέθοδο όπως ακριβώς και στο παρελθόν.

4) Επομένως για τη διαχειριστική χρήση 1/1/93 - 31/12/93 οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, θα υπολογισθούν με βάσει τους συντελεστές που αναφέρονται στο Π.Δ. 88/1973.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης