Αποτελέσματα live αναζήτησης

1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005 Οροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων απο τους υποκείμενους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2005 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005
Οροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων απο τους υποκείμενους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


Αριθ. 1045138/2497/604/Δ0014 (ΦΕΚ Β΄ 615/10.05.2005)

Οροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων απο τους υποκείμενους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

1045138

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2004) "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας", όπως ισχύουν:

α. του άρθρου 5,

β. της παραγράφου 3 τού άρθρου 7,

γ. των άρθρων 11, 12 και 15,

δ. της παραγράφου 3 του άρθρου 19,

ε. της περιπτώσεως β της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α΄, β΄και δ΄ της παραγράφου 5,της περιπτώσεως ε΄ της παραγράφου 6 και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 36,

στ. της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

ζ. της παραγράφου 3 του άρθρου 64,

η. του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 τού άρθρου 31 του ν. 3013/1.5.2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002) "Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις".

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 τού άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α΄/17.11.1999) "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις".

4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/9.12.2003 τ. Α΄) "Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης , ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις", με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".

5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".

6. Την υπ αριθμ. E.Δ.Υ.Ο. 1077731/5815/1190/0014/ΠΟΛ.1169/5.7.1994 "Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του ν. 2214/1994".

7. Την υπ αριθμ. Ε.Δ.Υ.Ο.1046841/484/579/"Διαδικασία υποβολής των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Παραδόσεων Αγαθών απο μετασχηματιζόμενες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄137)".

8. Την υπ αριθμ. 1044747/2296/838/0014/ "Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052 Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ5/ΤΑΧΙS)."

9. Την υπ αριθμ. 1044748/2297/839/Δ0014/ "Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (έντυπο 047 Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ4/ΤΑΧΙS)."

10. Την υπ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/ (ΦΕΚ 1027/Β΄/24.7.2003) "Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)".

11. Την υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 1007560/185/Δ0014/ "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εισαγωγή στο ΤΑΧΙS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων παραδόσεων, απο τις Δ.Ο.Υ."

12. Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.03.2004 (ΦΕΚ 519/Β΄/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

13. Την ανάγκη διευκόλυνσης, κυρίως των μικρών επιχειρήσεων, και βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων δια μέσου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

14. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

15. Τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Παραδόσεων αποκλειστικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό επειδή καθορίζει διαδικασία εφαρμογής του ν. 2859/2000,
αποφασίζουμε:Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, από τους υπόχρεους, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως εξής:

Αρθρο 1
Υποβολή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων
Πιστοποίηση των φορολογουμένων

α) Διαδικασία πιστοποίησης φορολογουμένων.

Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δύνανται να υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), και απο τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι υπόχρεοι στην υποβολή των ως άνω Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων διακρίνονται, για την εφαρμογή της παρούσης, σε δύο (2) κατηγορίες:

α1. στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες, που έχουν πιστοποιηθεί από το TAXISnet με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο.1023240/1107/163/Δ0014/ και διαθέτουν τους προσωπικούς κωδικούς (Κωδικός Χρήστη/ Username, Κωδικός Πρόσβασης/Password), και

α2. στους νέους χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι οποίοι θα πιστοποιούνται ως εξής:

Επισκέπτονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επιλογής των, επιδεικνύοντας την Αστυνομική ταυτότητά τους ή το Διαβατήριό τους ή άλλο επίσημο Δημόσιο, κατά νόμω, έγγραφο που πιστοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που
πιστοποιεί τον Α.Φ.Μ. τους.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει, αντ` αυτών και δια λογαριασμό των υποχρέων στο φόρο, την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση βάσει των ανωτέρω στοιχείων.

Ως ηλεκτρονική δ/νση ορίζεται η αντίστοιχη ηλεκτρονική δ/νση του ΚΕΠ.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει το αποδεικτικό καταχωρήσεως της αίτησης το οποίο επιδίδει στο φορολογούμενο.

Οταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης, αποστέλλονται απο την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στην ηλεκτρονική δ/νση του ΚΕΠ οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του φορολογουμένου.

Οταν δεν είναι εφικτή η πιστοποίηση του αιτούντος υποχρέου στο φόρο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email).

Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΠ υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον φορολογούμενο, στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει απ΄ αυτόν δηλωθεί και να του επιδώσει την εκτύπωση με τους προσωπικούς αριθμούς πρόσβασης ή της μή πιστοποίησής του.

Επισημαίνεται ότι, η ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας του φορολογουμένου με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που δηλώνεται κατά την πιστοποίηση, πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά που αυτή αλλάζει με μέριμνα και ευθύνη του ιδίου του φορολογουμένου.

Η πρόσβαση στο TAXISnet, για την υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων είναι εφικτή μόνον με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

O συνδυασμός του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο φορολογούμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι εις γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του. Εν προκειμένω, ο υπόχρεος επιλέγει, με ευθύνη του, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) να χειρίζεται τους προσωπικούς του κωδικούς για την υποβολή των ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, η επιλογή αυτή εξομοιώνεται, για τις ανάγκες της παρούσης απόφασης, με δήλωση αποδοχής, εκ μέρους του, της ανωτέρω διαδικασίας.

β) Ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Αποκτήσεων Παραδόσεων).

β1. Προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο υπόχρεος στο φόρο συμπληρώνει, με ευθύνη του, το έντυπο Φ4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ή το έντυπο Φ5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ, κατά περίπτωση, που έχει παραλάβει απο την Δ.Ο.Υ. και επισκέπτεται το ΚΕΠ της επιλογής του.

β2. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του υποχρέου, καταχωρεί τα στοιχεία του ήδη συμπληρωμένου και δεόντως υπογραφομένου, ώς ανωτέρω, Πίνακα.

β3. Ο Πίνακας υποβάλλεται ηλεκτρονικά και επιστρέφεται Αριθμός καταχώρησης.

Στον υπόχρεο παραδίδεται εκτύπωση αντίγραφο του καταχωρηθέντος Πίνακα με τον αριθμό καταχώρησης.,

β4. Σε περίπτωση που, μετά την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθέντων Πινάκων, διαπιστωθεί λάθος, αποστέλλεται απο τη Γ.Γ.Π.Σ. σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική δ/νση του ΚΕΠ, εφ` όσον αυτή είναι η διεύθυνση επικοινωνίας. Το ΚΕΠ με ευθύνη του ενημερώνει σχετικά τον υπόχρεο, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της παρούσης.

γ) Υποβολή Διορθωτικών και εκπροθέσμων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.

Οι υπόχρεοι υποβολής Διορθωτικών και εκπροθέσμων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων υποβάλλουν εντύπως, σε δύο (2) αντίγραφα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/ .

δ) Μεταβολή ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Η μεταβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υποχρέου μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, απο τα ΚΕΠ ή άλλου τερματικού ηλεκτρονικού υπολογιστή που δια θέτει σύνδεση με το διαδίκτυο, κάνοντας χρήση των
προσωπικών κωδικών πρόσβασης


Αρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής

Για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Παραδόσεων ισχύουν οι προθεσμίες υποβολής των που προβλέπονται απο το άρθρο 2 παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/.

Ως ημερομηνία υποβολής των θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχωρήσεως και αποδοχής αυτών από το σύστημα TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Η εμφάνιση στην οθόνη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, συσχετισμένων με τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής ή εκτύπωσής του μέσω του συστήματος TAXISnet αποτελούν για τον υπόχρεο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής του.


Αρθρο 3
Εξαιρέσεις απο την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων μέσω ΚΕΠ

Απο την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων μέσω των ΚΕΠ εξαιρούνται:

α) Οι εκπρόθεσμοι καθώς και οι διορθωτικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Παραδόσεων που αφορούν τη διενέργεια πράξεων πριν την 1.7.2003.

β) Οι εκπρόθεσμοι καθώς και οι διορθωτικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Παραδόσεων που αφορούν πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν μετά την 1.7.2003.

γ) Οι υπόχρεοι στο φόρο των Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιώς και Αγίου Αθανασίου οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, έως της εντάξεώς των σ΄αυτό.

δ) Οι αναφερόμενοι των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/.

ε) Εφ` όσον η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι γενική ή τοπική αργία ή τοπικά μη εργάσιμη ημέρα.

στ) Οι υποκείμενοι στο φόρο εφ` όσον έχει ανασταλεί η πιστοποίησή τους απο τη Γ.Γ.Π.Σ.

Αρθρο 4
Αναστολή της Πιστοποίησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) αναστέλλει την πιστοποίηση του υποχρέου:

α) στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητος του υποχρέου,

β) εφ΄ όσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της βασικής Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 και της παρούσης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διεπράχθησαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάσθηκαν φορολογικές διατάξεις.

Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.


Αρθρο 5
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.


Αρθρο 6
Απόρρητο

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης αποφάσεως καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο και όσοι συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης και για το λόγο αυτόν λαμβάνουν γνώση των συναλλαγών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο των συναλλαγών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2859/2000.


Αρθρο 7
Ελεγχος

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των υποβληθέντων και παραληφθέντων, μέσω TAXISnet, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Παραδόσεων και μπορεί να τους διαχειρισθεί όπως και τους παραληφθέντες μηχανογραφικά (τοπικά) στις Δ.Ο.Υ. που είναι ενταγμένες στο TAXIS ή χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Αρθρο 8

1. Απο τις διατάξεις της παρούσης δεν θίγονται οι όμοιες της Α.Υ.Ο.Ο. .

2. Η απόφαση αυτή ισχύει απο τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Απριλίου 2005

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης