Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομενου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2002 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομενου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75).


ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002

Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002)

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομενου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Εχoντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α/11.6.1986).

2. Την κοινή υπουργική απόφαση 102/1988 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 251 B/27.4.1988).

3. Την κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΣΚΠ/ΑΔ/784/4.1.1989 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 22 Β΄/17.1.1989).

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 129/1992 ΦΕΚ 65 Α/13.4.1992.

5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1068985/900/Τελών & Ειδικών Φορολογιών/12.7.2001 (ΦΕΚ 950 Β/25.7.2001) )

6. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α/9.3.1999).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α/21.12.2001).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154/Α/ 1992) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 39/Α/1997).

9. Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:1. Η υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η οποία, μετά τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, συντάσσεται σε απλό φύλλο χαρτιού, χρησιμοποιείται είτε αυτοτελώς είτε ενσωματωμένη, όπου αυτό προσφέρεται, στα έντυπα των αιτήσεων τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 2690/1999, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να χορηγούν στους ενδιαφερομένους, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, ή σε έγγραφα τα οποία αφορούν σε διοικητικές πράξεις, συμβόλαια κ.λπ..

2. Η υποχρέωση των δημοσίων αρχών για την χορήγηση εντύπων αιτήσεων στους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 2690/1999, αναφέρεται και στα έντυπα των υπευθύνων δηλώσεων, όταν χρησιμοποιούνται αυτοτελώς.

3. Η υπεύθυνη δήλωση, όταν χρηαιμοποιείται αυτοτελώς, πρέπει να έχει τον ακόλουθο τύπο και να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) Στην πρώτη όψη στο επάνω μέρος και στο κέντρο, τυπώνεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

β) Κάτω από το έμβλημα τυπώνονται, με κεφαλαία γράμματα, οι λέξεις "ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ" και από κάτω, μέσα σε παρένθεση, οι λέξεις (¶ρθρο 8 Ν. 1599/1986).

γ) Στη συνέχεια, αμέσως από κάτω, τυπώνεται κείμενο, σε πλαίσιο, ως εξής: "Ή ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)".

δ) Στη συνέχεια συμπληρώνονται η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα που απευθύνεται η δήλωση, τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος καθώς και τα γεγονότα ή στοιχεία την ακρίβεια των οποίων επιθυμεί να δηλώσει υπεύθυνα.

ε) Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος που αναγράφονται είναι:

αα) Το όνομα και το επώνυμο του αιτούντος

ββ) Το όνομα και το επώνυμο του πατέρα

γγ) Το όνομα και το επώνυμο της μητέρας

δδ) Η ημερομηνία, ο τόπος γέννησης και ο τόπος κατοικίας (οδός, αριθμός, τ.κ, Δήμος κλπ).

εε) Ο αριθμός του Δελτίου Ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999.

στστ) Από κάτω διατίθεται κενός χώρος για την αναγραφή, εφόσον είναι απαραίτητο, του αριθμού τηλεφώνου, της συσκευής τηλεομοιοτυπίας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

στ) Από κάτω τυπώνεται η φράση: "Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:.........."

ζ) Μετά την αναγραφή των γεγονότων και των στοιχείων την ακρίβεια των οποίων δηλώνει υπεύθυνα, συμπληρώνεται η ημερομηνία σε κατάλληλο κενό χώρο.

η) Κάτω από την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη "ο/η δηλ........" και ακολουθεί η λέξη "υπογραφή" πάνω από την οποία τίθεται η υπογραφή του δηλούντος.

θ) Ακολουθεί το κείμενο των παραπομπών (1), (2), (3), όπως εμφανίζεται στο σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ι) Στο επάνω μέρος της πίσω όψης της υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει κενός χώρος όπου μπορεί να συνεχιστεί η δήλωση, αν ο σχετικός χώρος στην πρώτη όψη της δεν είναι επαρκής. Στο μέσον και στη δεξιά πλευρά της πίσω όψης της υπεύθυνης δήλωσης αναγράφονται οι λέξεις "ο/η δηλ........." και "υπογραφή" πάνω από την οποία υπογράφει ο δηλών ή η δηλούσα.

Ο τύπος του εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει, όταν χρησιμοποιείται αυτοτελώς, προκύπτουν από το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αυτό διευκολύνει τις υπηρεσίες και τους συναλλασσομένους, μπορεί να τυπώνεται από την υπηρεσία στα έντυπα των υπευθύνων δηλώσεων που διαθέτει στους πολίτες και το κείμενο με τα γεγονότα και τα στοιχεία την ακρίβεια των οποίων δηλώνει υπεύθυνα ο ενδιαφερόμενος.

5. Kατ΄ εξαίρεση, οι πολίτες, για την διευκόλυνσή τους, μπορούν να συντάσσουν την υπεύθυνη δήλωση σε απλό φύλλο χαρτιού το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ), ε), στ), ζ) και η) της παραγράφου 3 της παρούσας απόφασης. Ειδικά στην περίπτωση στ), αντί για τα προβλεπόμενα στοιχεία, οι πολίτες, για την διευκόλυνσή τους, μπορούν να αναγράφουν τη φράση:"Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις για ψευδή δήλωση που προβλέπει ο νόμος, δηλώνω ότι:.. " ή άλλη με το ίδιο νόημα.

6. Στην περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση ενσωματώνεται σε έντυπο αίτησης, θα πρέπει να έχει τον ακόλουθο τύπο και να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) Στο κέντρο του επάνω μέρους της πρώτης όψης του απλού φύλλου χαρτιού, τυπώνεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και με κεφαλαία γράμματα από κάτω οι λέξεις "¶ΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ" και μέσα σε παρένθεση (άρθρα 8 του Ν. 1599/1986 και 3 παράγρ. 3 του Ν. 2690/1999).

β) Από κάτω μέσα σε πλαίσιο τυπώνεται το ακόλουθο κείμενο: "Ή ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)".

γ) Κάτω από το πλαίσιο και μετά τις λέξεις "Περιγραφή αιτήματος:", διατυπώνεται το αίτημα του φυσικού ή νομικού προσώπου.

δ) Από κάτω, σημειώνεται η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα που απευθύνεται η αίτηση υπεύθυνη δήλωση.

ε) Κάτω από το αίτημα, αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος δηλούντος όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2, περίπτωση ε) της παρούσας απόφασης.

στ) Στην περίπτωση πού το αίτημα διατυπώνεται από νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, από κάτω ή σε άλλο κατάλληλο σημείο, τυπώνεται η φράση "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ και σε παρένθεση (Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων). Στη συνέχεια αναγράφονται τα εξής στοιχεία Α.Φ.Μ., επωνυμία, αριθμός και ημερομηνία επικύρωσης καταστατικού κλπ.. Αναγράφονται επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ο τόπος της έδρας, η οδός, ο αριθμός, ο ταχυδρομικός κώδικας.

ζ) Από κάτω, ή σε άλλο κατάλληλο σημείο τυπώνεται η φράση: ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ και σε παρένθεση (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης). Ακολούθως σημειώνονται τα εξής:

"Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου". Στη συνέχεια αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Τα αναγραφόμενα στοιχεία μπορεί να είναι αυτά της παραγράφου 3 περίπτωση ε) της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση ορισμού εκπροσώπου, σε εμφανές σημείο πλησίον της υπογραφής του αιτούντος αναγράφεται, ως παραπομπή με αριθμό (3), η φράση: "Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη". Σε παρένθεση σημειώνεται η φράση (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).

η) Από κάτω, ή σε άλλο κατάλληλο σημείο, τυπώνεται η φράση: "Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:" Σε περίπτωση ανεπάρκειας του χώρου η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σημείο του εντύπου της
αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.

θ) Μετά την αναγραφή των γεγονότων και των στοιχείων την ακρίβεια των οποίων δηλώνει υπεύθυνα, συμπληρώνεται η ημερομηνία σε κατάλληλο κενό χώρο.

ι) Κάτω από την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη "υπογραφή" πάνω από την οποία υπογράφει ο ενδιαφερόμενος πολίτης.

ια) Κάτω από την υπογραφή, με μικρότερα γράμματα, ή σε άλλο εμφανές σημείο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, αναγράφεται το κείμενο των παραπομπών (1), (2), (3), (4),(5) όπως εμφανίζεται στο σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

ιβ) Από κάτω, ή σε άλλο κατάλληλο σημείο, τυπώνονται τα στοιχεία τα οποία ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2690/1999, δηλαδή οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος, οι εφαρμοστέες διατάξεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος καθώς και ο χρόνος μέσα στον οποίο θα δοθεί η απάντηση.

ιγ) Στο έντυπο της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης είναι δυνατόν να αναγράφονται και άλλα απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση της υπόθεσης, όπως επιπλέον στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, συσκευής τηλεομοιοτυπίας κλπ), κόστος π.χ. για τα απαιτούμενα παράβολα, εξουσιοδότηση προς την υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση της υπόθεσής του, όπως να αναζητήσει η ίδια αντί του αιτούντος ορισμένα απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης πιστοποιητικά, κλπ. Στην τελευταία περίπτωση σε εμφανές σημείο πλησίον της υπογραφής του αιτούντος, αναγράφεται, ως παραπομπή με αριθμό (6) η φράση:

"Εξουσιοδοτώ την υπηρεσία σας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ.) για την διεκπεραίωση της υπόθεσής μου". Ο τύπος και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, προκύπτουν από το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

7. Ο τύπος του εντύπου της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατόν να διαφοροποιείται, ως προς τον σχεδιασμό του προκειμένου να είναι πιο εύχρηστο και φιλικότερο προς τους πολίτες.

8. Στην περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση ενσωματώνεται σε έγγραφα που αφορούν σε διοικητικές πράξεις, συμβόλαια κ.λπ., πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ), ε), στ), ζ), και η) της παραγράφου 3 της παρούσας απόφασης.

9. Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να διατίθενται στους ενδιαφερομένους και μέσω διαδικτύου.

10. Οι υπηρεσίες οι οποίες ανασχεδιάζουν τα έντυπα των αιτήσεων για θέματα της αρμοδιότητάς τους πρέπει να τα θέτουν υπόΨη της Δ/νσης Απλούστευσης Διαδικασιών της γενικής γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ενιαία εμφάνιση και η φιλικότητά τους προς τους χρήστες.

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, αρχίζουν να ισχύουν ένα (1) μήνα από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης