Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1198/13.7.1995 Συμπλήρωση της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφαση Υπουργού Οικ/κών.

Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1198/13.7.1995
Συμπλήρωση της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφαση Υπουργού Οικ/κών.


ΠΟΛ.1198/13.7.1995 Συμπλήρωση της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφαση Υπουργού Οικ/κών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 13 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1083791/3558/1071/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ 1198

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. 1103551/8478/Α0014/2-8-93 ΠΟΛ.1262 απόφασής μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125/ Α`) όπως ισχύει:
α) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20.
β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α`, γ`, και δ` και 2 του άρθρου 22α.
γ) των παραγράφων 1 περίπτωση β`, και 9 του άρθρου 31
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
2. Την αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93/ απόφασή μας όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 1017949/693/165/0014/ απόφασή μας και ισχύει.
3. Την αριθμ. 1062120/2981/851/0014/ΠΟΛ.1144/24.5.1995 εγκύκλιο διαταγή μας με την οποίο κοινοποιείται η αριθμ. 101/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101/31.7.90)
α) του άρθρου 46 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ Α 206/24.12.91).
β) του άρθρου 46α, όπως τέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/1991.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 1154Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:Αρθρο 1

Επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, των άρθρων 46 και 46α του Ν. 1892/1990 (άρθρο 14 Ν. 2000/91), των οποίων η περίοδος της εκκαθάρισης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, εφόσον εφαρμόζουν την διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. που ορίζεται με την αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ απόφασή μας, κατά το χρόνο που διαρκεί η εκκαθάριση υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., τις καταστάσεις απαλλαγής που προβλέπονται από τις διατάξεις της περιπτώσεως γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης μέχρι την 10η Μαϊου εκάστου έτους, για τις πράξεις αγοράς ή εισαγωγής αγαθών καθώς και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν ανακριβείς καταστάσεις απαλλαγών, παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων μέχρι 30.7.95.


Αρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται ανάλογα και για όσες επιχειρήσεις έχουν τεθεί, για οποιοδήποτε λόγο σε εκκαθάριση, εφόσον για το σκοπό της εκκαθάρισης πραγματοποιούν πράξεις των άρθρων 20 και 22α και των οποίων η διαχειριστική περίοδος υπερβαίνει το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα και εφαρμόζουν την διαδικασία που ορίζεται με την αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ απόφασή μας, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.


Αρθρο 3

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 1995
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης